Kanał na YouTube


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

Data publikacji 19 listopada 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2020 z dnia 19 listopada 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznej, polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kukurydzianej w Piechaninie.

Przejdź

 

Data publikacji 18 listopada 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 191/2 obręb Piotrkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r.

Przejdź

Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia zdalnej dyskusji publicznej dotyczącej wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 191/2 obręb Piotrkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przejdź

 

Jak wziąć udział w dyskusji publicznej - przejdź

Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 191/2 w Piotrkowicach - przejdź

Prognoza MPZP 191/4

Prognoza MPZP 191/2

Rysunek

Data publikacji 3 listopada 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 1306/4, 1355, 1351/2, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 2 listopada 2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 22 października 2020 r., w sprawie wydania decyzji nr SKO.430.993.101.2020 z dnia 22 października 2020 r., utrzymującej w mocy decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr RG.6733.15.2020.KB ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid. 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2 obręb Piechanin gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacjia 26 października 2020

Wydanie decyzji nr RG.6730.73.220 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr ewid. 139/4 obręb Jasień

Przejdź

 

Data publikacjia 15 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr RG.6730.87.2020 z dnia 15 października 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/2 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 12 października 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej w Piechaninie, na działce o nr ewid. 348/19 oraz na części działek o nr ewid. 168, 189/3 obręb Piechanin.

Przejdź

 

Data publikacji 7 października 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2020 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie, na części działek o nr ewid. 158, 185 oraz na działkach o n rewid. 159/1, 160/1 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Przejdź 

 

Data publikacji 7 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr RG.6730.69.2020 z dnia 07 października 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 72 obręb Piechanin, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 5 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 139/4 obręb Jasień

Przejdź

 

Data publikacji 29 września 2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie nr SKO.430.1006.105.2020 z dnia 24 września 2020 r.

Przejdź

 

Data publikacji 24 września 2020 roku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 22 września 2020 r. znak SKO.430.993.101.2020, w sprawie wpływu odwołania na decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr RG.6733.15.2020.KB ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid. 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2 obręb Piechanin gmina Czempiń PRZEJDŹ

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 września 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 73/2 obręb Srocko Wielkie

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 września 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 72 obręb Piechanin, gmina Czempiń obręb Czempiń, gmina Czempiń w dniu 11 września 2020 r. zostało zakończone postpowanie w sprawie.

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Piechaninie, na części działek o nr ewid. 206/2, 206/5, 206/6 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacjo 25 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie budowy, przebudowy i rozbudowy drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym z budową kanalizacji deszczowej w Starym Gołębinie.

Pobierz plik

 

Data publikacji 25 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.17.2020.KB z dnia 25 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 25 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.20.2020.KB z dnia 25 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego w Piechaninie dw 310, od ulicy Tarnowskiej dz. nr 241 do przystanku autobusowego w Piechaninie (granica dz. ewid. Nr 142, 141 i 165), przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 241, 203/2, 185, 165, 142, 141 obręb Piechanin, gmina Czempiń oraz na działce oznaczonej nr ewid.: 202 obręb Piechanin, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.19.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie nowego przepustu oraz przebudowie istniejącego przepustu w miejscowości Jarogniewice, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 374, 401 i 416, obręb Jarogniewice, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.15.2020.KB z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid.: 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2 obręb Piechanin, Gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.12.2020 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na części działek o nr ewid. 192/21, 192/3 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń - decyzja lokalizacyjna RG.6733.18.2020 Oświetlenie ścieżka rowerowa

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 sierpnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrz Gminy Czempiń, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin , gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 30 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego w obszarze Piotrkowic (droga wojewódzka nr 311), przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 80/4, 86/2, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń oraz na częściach działek o nr ewid. 87/2, 934/8 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 lipca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Pobierz plik

 

Data publikacji 28 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu postanowienia nr RG.6733.11.2020.KB z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr RG.6733.11.2020.KB z dnia 20 lipca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rowerowej wraz z jej monitoringiem i oświetleniem przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 934/6 obręb Czempiń gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego w Piechaninie dw 310, od ulicy Tarnowskiej dz. nr 241 do przystanku autobusowego w Piechaninie (granica dz. ewid. nr 142, 141 i 165), przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 241, 203/2, 185, 165, 142, 141, 168, 167/39, 200/19, 200/15, 173/9, 169, obręb Piechanin, gmina Czempiń oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 202,166/1, 173/6, obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przejdź.

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że zostało wszczęte na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń w imieniu której działa Pan Ryszard Ruszkiewicz, os. Jagiellońskie 86/8, 64-000, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie nowego przepustu oraz przebudowie istniejącego przepustu w miejscowości Jarogniewice, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 374, 401 i 416, obręb Jarogniewice, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2020.KB z dnia 20 lipca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie wiaty rowerowej wraz z jej monitoringiem i oświetleniem, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 934/6 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.13.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym, na części działek o nr ewid. 274/3, 346/4, 345/2, 283/3, 281 obręb Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 243/2, 346/3, 346/1, 345/1,283/2, 283/4, 284/1, 283/1 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy drogi powiatowej Jarogniewice – Piotrkowice.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.14.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego: odcinek od ul. Wybickiego do ul. Borówko Stare, na części działek o nr ewid. 1261, 1291 obręb Czempiń, oraz na części działki 330 obręb Borowo, gmina Czempiń

Pobierz plik


 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ - Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie działek o nr ewid.: 1214/28 i 673/3 w obrębie Czempiń, przy ulicy Borówko Stare w Czempiniu - przejdź

 


 

Data publikacji 24 czerwca 2020 roku

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nrewid 143/8, 143/9, 143/10, 143/6, 249/4, 141 obręb Piotrkowice.

Przejdź

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Data publikacji 7 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak RG.6733.9.2020.KB w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek wraz z budową oświetlenia, monitoringu oraz małej architektury, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/36 obręb Borowo, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 lipca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak RG.6733.16.2020.KB w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek wraz z budową monitoringu oraz małej architektury, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/36 obręb Borowo, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 lipca 2020 roku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami na działkach o nr ewid. 104, 46/2, 103, 52, 51, 50/2, 50/6, 49/1, 48, 47 w Roszkowie, obręb Zadory

Pobierz plik

Data publikacji 30 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.8.2020.KB z dnia 30 czerwca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Piechanin w gminie Czempiń, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 185, 206/1, 206/2, 206/5 obręb Piechanin, Gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 30 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie wiaty rowerowej wraz z jej monitoringiem i oświetleniem, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 934/6 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek o nr ewid. 192/21, 192/3 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 29 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń,  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid.: 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2, obręb Piechanin, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego: odcinek od ul. Wybickiego do ul. Borówko Stare, na części działek o nr ewid. 1261, 1291 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 23 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym, na części działek o nr ewid. 274/3, 346/4, 345/2, 283/3, 281 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 243/2, 346/3, 346/1, 345/1, 283/2, 283/4, 284/1, 283/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.246.2019 z dnia 17 czerwca 2020 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 17 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 143/8, 143/9, 143/10, 143/6, 249/4, 141/1obręb Piotrkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr eid. 189/18, 189/37, 189/36, 189/32 obręb Piotrkowice oraz części działki o nr ewid. 189/19 obręb Piotrkowice

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dl terenu działek o nr ewid. 235/4, 235/5, 235/2, 74/83 obręb Piotrkowice

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 327/1 i 70/2 obręb Borowo

Pobierz plik

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Protokół z dyskusji publicznej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Borowo- przejdź

 

Data publikacji 3 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 191/2 obręb Piotrkowice

Pobierz plik

Pobierz plik nr 1

Pobierz plik nr 2

Pobierz plik nr 3

Protokół z dyskusji publicznej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Piotrkowice- przejdź

 

Data publikacji 2 czerwca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2020.KB z dnia 01 czerwca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempiń, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid.: 869 obręb Czempiń, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 25 maja 2020 roku

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, na działkach o nr ewid. 698/1, 699/1 obręb Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 22 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Piechaninie na części działek o nr ewid. 185, 206/1, 206/2, 206/5 obręb Piechanin

Pobierz plik

Data publikacji 21 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Polna 2, 64-020 Czempiń, reprezentowanego przez Pana Macieja Zdziabka, ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej w miejscowości Piechanin w gminie Czempiń, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 185, 206/1, 206/2, 206/5, obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 20 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2020.KB z dnia 20 maja 2020 r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 75/29, 74/5, 76/2, 81 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach 76/4, 76/3 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 15 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zawieszeniu postepowania nr RG.6730.19.2020 w spawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo-usługowego z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 114/1 obręb Głuchowo

Pobierz plik

Data publikacji 15 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postepowania nr RG.6733.7.2020 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej energetycznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami, w Roszkowie na działkach o nr ewid. 104, 46/2, 103, 52, 51, 50/2, 50/6, 49/1, 48, 47 obręb Zadory

Pobierz plik

Data publikacji 6 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu na wniosek Gminy Czempiń, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Czempiń, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid.: 869 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 5 maja 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4 obręb Czempiń, gmina Czempiń, w dniu 5 maja 2020 r. zostało zakończone postpowanie w sprawie.

Przejdź

 

Data publikacji 30 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że dnia 28 kwietnia 2020 r. wydana została decyzja nr RG.6730.58.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, odcinków chodnika oraz odcinków odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej, na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 719/5, 846, 1094 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2020.KB z dnia 20 kwietnia 2020 r., w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego,  dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb
Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 6 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na działkach o nr ewid. 698/4, 698/1, 699/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 kwietnia 2020 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.2.2020 z dnia 31 marca 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 81, 76/3, 76/4, 76/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej, budowie miejsc postojowych i odcinków chodnika oraz odcinków odwodnienia do istniejącej kanalizacji deszczowej znak sprawy RG.6730.58.2019

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek z dnia 27 lutego 2020 r., Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 marca 2020 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

 

Data publikacji 5 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.111.2018.MD z dnia 05 marca 2020 r., w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla inwestycji, polegającej na budowie ośmiu naziemnych zbiorników na propan-butan o pojemności 6400 litrów, przewidzianej do realizacji na części działki o nr ewid.: 319/28 obręb Borowo, gmina Czempiń.

Pobiertz plik

 

Data publikacji 3 marca 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej W 310 w celu rozbudowy, przebudowy chodnika do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 239, 240, 241 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte na wniosek Iwona Szymczak, OTO-DOM, ul. Letnia 10, Nowe Borówko, 64-020 Czempiń, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid. 81, 76/3, 76/4, 76/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 20 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego OR Czempiń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Pobierz plik

 

Data publikacji 18 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2020 z dnia 18 lutego 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 123/1, 124, 122/1 obręb Piechanin, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 18 lutego 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, odcinków chodnika i odcinków odwodnienia do kanalizacji deszczowej na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 846, 1094, 719/5 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 27 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.44.2019 ustalającej lokalizację inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynki użyteczności publicznej – centrum aktywizacji społecznej wraz z domem dziennego pobytu dla osób starszych oraz budowie szklarni, na działkach o nr ewid. 691, 690/1, 690/2, 692/4 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.43.2019 z dnia 21 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii napowietrznej i kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid. 254, 272/1, 272/3, 272/8, 272/9, 273, 274/1, 275, 276/1, 276/3, 367/1 obręb Słonin oraz na częściach działek o nr ewid. 68/5, 68/8, 68/10, 68/15, 68/19, 68/24, 24/2 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.42.2019 z dnia 21 stycznia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej średniego  ciśnienia PE 100RC SDR11 dn 63, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 25/52 oraz na części działek o nr ewid. 36/3 i 25/54 obręb Betkowo obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w Piechaninie na częściach dz. ozn. nr ewid. 123/1, 124, 122/1; znak sprawy RG.6733.1.2020

Pobierz plik

 

Data publikacji 9 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowę i przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – centrum aktywizacji społecznej wraz z domem dziennego pobytu dla osób starszych oraz na budowie szklarni, na działkach o nr ewid. 691, 690/1, 690/2, 692/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, nadbudowę, przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej – centrum aktywizacji społecznej oraz na budowie szklarni, na działkach o nr ewid. 691, 690/1, 690/2, 692/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 stycznia 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.41.2019 z dnia 3 stycznia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i budowie chodnika w ul. Strumykowej w Czempiniu

Pobierz plik

Data publikacji 27 grudnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego wraz z szafami sterującymi oraz urządzeniami nadawczymi, na działce o nr ewid. 936/12 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 grudnia 2019 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń nr 121/19 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, sporządzenia i poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości

Pobierz plik

Data publikacji 20 listopada 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rewitalizacji placu Zielony Rynek w Czempiniu,
na działkach o nr ewid. 617, 674/2 oraz na części działek o nr ewid. 618, 619, 621, 676, 379/1, 379/2, 675 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 listopada 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej na części działek o nr ewid. 97, 80 obręb Stary Gołębin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 listopada 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie polowań zbiorowych - przejdź

Załącznik - przejdź

UWAGA!!! Informuję o zmianie terminu polowania zbiorowego z 30.11.-1.12.2019 na 22-23.11.2019

 

Data publikacji 23 października 2019 roku

Informacja o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy wraz z wykazem nieruchomości - przejdź

Wykaz - przejdź

Data publikacji 10 października 2019 roku

Oobwieszczenie o wydaniu postanowienia nr RG.6733.35.2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr RG.6733.35.2019 z dnia 3 października 2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na części działki o nr ewid. 865 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 października 2019 roku

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 października 2019 roku

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.37.2019 z dnia 3.10.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia strefy rekreacji ruchowej oraz złącza do zasilania imprez plenerowych.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 października 2019 roku

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr RG.6733.35.2019 z dnia 3.10.2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placów zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych.

Pobierz plik

 

Data publikacji 30 września 2019 roku

Oobwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dla sprawy nr RG.6730.39.2019.MD z dnia 27.09.2019.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji  nr RG.6733.32.2019 z dnia 26.09.2019 r. dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji deszczowej od ul. Kwiatowej przez ul. Zachodnią do ul. Kościańskie Przedmieście.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji 16 września 2019 roku

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy drogi w Starym Gołębie, na części działek o nr ewid. 97, 80 obręb Stary Gołębin

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 września 2019 roku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o wydaniu decyzji nr SKO.430.675.100.2019 z dnia 9 września 2019 r.

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempin w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia oraz załącza do zasilania imprez plenerowych, na części działek o nr ewid. 1230, 1232 obręb Czempiń oraz na działce o nr ewid. 1231 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na części działek o nr ewid. 1103/3, 1103/10, 1159/7 obręb Czempiń, oraz na działce o nr ewid. 1103/4 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na części działki o nr ewid. 865 obręb Czempiń, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia placu zabaw oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na części działek o nr ewid. 1246/1, 1246/3 obręb Czempiń, Gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 11 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie budowy linii kablowej energetycznej i słupów oświetlenia oraz złącza do zasilania imprez plenerowych, na działce o nr ewid. 933/3 obręb
Czempiń, Gmina Czempiń.
Pobierz plik

 

Data publikacji 10 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.24.2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej śr/c na działkach o nr ewid. 122/32, 122/30, 122/39, 118/1, 115/28, 115/11, 115/17, 115/18, 115/19, 115/20 obręb Głuchowo, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 9 września 2019 roku

Postanowienie w sprawie niemożliwości załatwienia sprawy w terminie.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 września 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.26.2019 z dnia 3 września 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej SN 15kV, kompaktowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV, na części działek o nr ewid. 78/2, 73, 38, 40/2, 102/2, 29, 24/4, 17/1 obręb Bieczyny, oraz dla działkach o nr ewid. 106, 101, 22/4, 24/3 obręb Bieczyny, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 29 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid. 80/1, 80/2, a także części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Poibierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.29.2019 z dnia 22.08.2019r. w sprawie przebudowy i rozbudowy ul. Wspólnej w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid. 80/1, 80/2, a także części działki o nr ewid. 80/3 obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Klauzula informacyjna

 

Data publikacji 2 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie ul. Wspólnej w Czempiniu.

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dot. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej na działkach o nr ewid. 76/35, 76/34 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Gołębin, na działkach o nr ewid. 1, 76/9, 76/13, 76/15, 76/30, 76/32, 76/38, 79, 80, 91, 92, 94 obręb Stary Gołębin oraz na działkach o nr ewid. 43/2, 152 obręb Gorzyce, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 sierpnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w spawie przekazania akt spawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 czerwca 2019 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, chodnika oraz odwodnienia, na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 719/5, 846, 1094 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 lipca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń

Pobierz plik

Klauzula informacyjna

Prognoza oddziaływania na środowiskodotycząca projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń

Rysunek

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czempiń

Rysunek - Studium

Rysunek - Kierunki

 

Data publikacji 4 lipca 2019 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościan, dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego dla budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Leśnej w Słoninie na dz. o nr ewid.116/35, 152

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.0.58.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej, budowie miejsc postojowych, chodnika oraz odwodnienia na działkach o nr ewid. 699/6, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 719/5, 846, 1094 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na działce o nr ewid. 48/1 obręb Głuchowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 28.05.2019r.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.14.2019 z dnia 31 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, na działkach o nr ewid. 176, 186, 188, 295, 192, 193 obręb Donatowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 czerwca 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr  RG.6733.13.2019.MD z dnia 3 czerwca 2019 r., dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 32/15 oraz na części działki o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo.

Pobierz plik

Data publikacji 14 maja 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c na części działek o nr ewid. 142, 151/13, 151/7, 148, 147/1, 147/6, 147/5, 147/3, 145, 144/15, 144/14, 144/22, 144/21, 143 obręb Piechanin oraz na części działek o nr ewid. 125, 126, 127/6, 124 obręb Głuchowo, Gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 14 maja 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.9.2019.MD z dnia 14.05.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia wodnego - studni głębinowej na dz. o nr ewid. 40/7 obręb Gorzyczki.

Pobierz plik

 

Data publikacji 13 maja 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.15.2019.MD, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wspólnej w Czempiniu

Pobierz plik

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewid. 10/13, 10/45 obręb Głuchowo, Gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 6 maja 2019 roku

Owieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.172.2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej do 13 segmentów mieszkalnych w każdym oraz na budowie 1 zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej do 12 segmentów mieszkalnych na działce o nr ewid. 189/40 obręb Piotrkowice, Gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 29 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego – lampy led na części działek o nr ewid. 46/1, 102/4 obręb Zadory

<a href="http

Pliki do pobrania: