Inwestycje
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

Data publikacji 20 maja 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2022.PM z dnia 19 maja 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na części działek o nr ewid. 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 17 maja 2022 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie dot. budowy niskoemisyjnej sieci ciepłowniczej z nowoprojektowanej biogazowni w Iłówcu Wielkim do miejscowości Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 16 maja 2022 r.

Obwieszenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2022.PMz dnia 16 maja 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na części działek o nr ewid. 5/15 i 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 


Data publikacji 9 maja 2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej w Głuchowie, gmina Czempiń - przejdź

 


Data publikacji 9 maja 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że w dniu 6 maja 2022r. wydana została decyzja nr RG.6730.132.2021.PM o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wiat gospodarczych do hodowli bydła opasowego oraz nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na wiatę gospodarczą w zabudowie zagrodowej (docelowa obsada 132,47 DJP), na działce o nr ewid. 21 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 28 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Słoninie - przejdź

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na części działek o nr ewid. 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo oraz dla terenu części obrębu Słonin

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempiń.

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie dzierżawy gruntów rolnych

Przejdź

Załącznik - przejdź

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 595, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice oraz dla terenu części działek o nr ewid. 600, 589 obręb Jarogniewice.

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dotyczy inwestycji „Zagospodarowanie odwiertu Granówko-1”

Przejdź

 

Data publikacji 28 marca 2022 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na części działek o nr ewid. 5/15 i 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 23 marca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej nizinnej retencji wodnej (2 sztuk zastawek piętrzących) w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej, na części działki o nr ewid. 7059/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń

Przejdź

Data publikacji 16 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń - użyczenie nieruchomości PGK Czempiń - przejdź

 


Data publikacji 16 marca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo, dla terenu części obrębu Piechanin, dla terenu części obrębu Srocko Wielkie

Druk Wniosku - Przejdź

Obwiesdzczenie - Przejdź

 

Data publikacji 28 lutego 2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Słoninie.

Przejdź

 

Data publikacji 18 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń,, że w dniu 16 lutego 2022r. wydana została decyzja nr RG.6730.110.2021.KŻ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji nadziałkach o nr ewid. 285/6 i 285/8 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 14 lutego 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowych w Bieczynach.

Przejdź

 

Data publikacji 8 lutego 2022 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przejdź

 

Data publikacji 4 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, o wydaniu decyzja nr RG.6730.122.2021.KŻ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestycji, polegającej na budowie stacji paliw z myjnią samochodową, infrastrukturą techniczną i stanowiskiem tankowania gazu LPG oraz zbiornika do magazynowania: paliw płynnych 70 m3 ; LPG 10 m3; Adblue 2,5 m3, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 289/8 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 21 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie w sprawie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na działkach o nr ewid. 236/2, 274/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 30 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6730.130.2021.PM z dnia 29 grudnia 2021r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie chlewni na 482,6 DJP, na działce o nr ewid. 72/1 obręb Gorzyczki, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 30 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.28.2021.KŻ dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 23 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.113.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 9/6 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

 Przejdź

 

Data publikacji 21 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na działkach o nr ewid. 236/2, 274/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 6 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 18 listopada 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Betkowie

Przejdź

 

Data publikacji 15 listopada 2021 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na działkach o nr ewid. 142, 141 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

przejdź

Data publikacji 15 listopada 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Świerkowej i Sosnowej w Betkowie.

Przejdź

 

Data publikacji 15 listopada 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Siernickiej w Głuchowie.

Przejdź

 

Data publikacji 2 listopada 2021 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu dnia 2 listopada 2021 roku, decyzji  warunkach zabudowy nr RG.6730.126.2020.KB, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego, zabudowy bliźniaczej, składającej się z 22 modułów jednorodzinnych oraz 2 obiektów usługowych, na działkach o nr ewid. 206/5 i 206/6 obręb Piechanin, gmina Czempiń

PrzejdźData publikacji 26 października 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.86.2021.KB z dnia 22 października 2021 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do17MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 17 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną, na działkach o nr ewid.: 32, 36/1, 35/1, 46/1, 36/2, 45/2, 35/2, 46/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń oraz na częściach działek o nr ewid. 34, 30, 38 obręb Bieczyny, gmina Czempiń

 Przejdź

Data publikacji 19 października 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, o wydaniu decyzji nr RG.6733.20.2021.KB z dnia 18 października2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (0,4 kV), linii kablowej doziemnej długości 70 m, 2 latarni o wysokości całkowitej 8,0 m, szafy kablowej wolnostojącej, nadziałce onr ewid. 558/7 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 14 października 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Betkowie

Przejdź

 

Data publikacji 8 października 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.19.2021.KB z dnia 04 października 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (0,4 kV), linii kablowej doziemnej długości 160 m, 4 latarni o wysokości całkowitej 8,0 m, szafy kablowej, na części działek o nr ewid. 251, 253 obręb Borowo, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 29 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.22.2020 z dnia 28 września 2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym budową kanalizacji deszczowej na części działek o nr ewid. 97, 80, 92/2, 96/17 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 21 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.18.2021.KB z dnia 21 września 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Betkowo na częściach działek o nr ewid. 24/1 i 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 21 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, o wydaniu decyzji nr RG.6733.17.2021.KB z dnia 21 września 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 HD SDR 17, średnicy 110 mm x 6,6 mm o długości 232 m, na częściach działek o nr ewid. 68/11, 68/38 obręb Betkowo i działce o nr ewid. 68/48 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 14 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Świerkowej i Sosnowej w Betkowie.

Przejdź

 

Data publikacji 14 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Siernickiej w Głuchowie.

Przejdź

 

Data publikacji 8 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń  że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, reprezentowanej przez Pana Michała Kaczmarka, ul. Letniskowa 28, 62-090 Cerekwica zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (0,4 kV), linii kablowej doziemnej długości 70m, 2latarni owysokości całkowitej 8,0 m, szafy kablowej, nadziałceonr ewid. 558/7obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 8 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, reprezentowanej przez Pana Michała Kaczmarka, ul. Letniskowa 28, 62-090 Cerekwica zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (0,4 kV), linii kablowej doziemnej długości 160 m, 4 latarni o wysokości całkowitej 8,0 m, szafy kablowej, na częściach działek o nr ewid. 251 i 253 obręb Borowo, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 26 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie

Przejdź

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo”

Przejdź

 

Data publikacji 23 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV wraz z instalacją światłowodową. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 456, 494, 495, 496, 497, 498 obręb Pecna, na częściach działek o nr ewid. 457, 470/2, 525, 488, 489 obręb Pecna, w gminie Mosina oraz na części działki o nr ewid. 46/4 obręb Stare Tarnowo, w gminie Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 18 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego, Betkowo 14,64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 HD SDR 17, średnicy 110 mm x 6,6 mm o długości 232 m, na częściach działek o nr ewid. 68/11, 68/38 obręb Betkowo i działce o nr ewid. 68/48obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź


Data publikacji 18 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.16.2021.KB z dnia 18 sierpnia 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 17 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o., ul. Polna 2, 64-020 Czempiń, reprezentowanego przez Pana Macieja Zdziabka, ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Betkowo na częściach działek o nr ewid. 24/1 i 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 12 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6730.55.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr ewid. 9/4 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 29 lipca 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej strzelnicy sportowej, na części działki o nr ewid. 48/6 obręb Głuchowo, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 26 lipca 2021 r.

Burmistrz Gminy Czempiń obwieszcza, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, reprezentowanej przez pełnomocnika, Pana Jacka Stępień, ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowice Świętokrzyski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 14 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 346/21 Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeznaczenia do oddania  w dzierżawę, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - przejdź

 

Data publikacji  5 lipca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.12.2021 z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 25/17 obręb Betkowo oraz na części działek o nr ewid. 25/54, 25/52, 26 obręb Betkowo.

Pobierz plik

Data publikacji 23 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.8.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości do 327,0 m, na działce o nr ewid. 88/14 obręb Betkowo oraz na części działki o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 23 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.10.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi gminnej, ul. Zachodniej wraz z budową, przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym chodników, zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 81, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1093 obręb Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 74/5, 87/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 23 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.9.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 20/50 obręb Betkowo oraz na części działek o nr ewid. 20/49, 20/32 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 22 czerwca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji RG.6733.13.2021.KB dnia 22 czerwca 2021 roku, dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg gminnych: ul. Sokolniczej (576066P) i ul. Karola Kiełczewskiego (576067P) w Czempiniu wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1343, 1246/1, 1246/2, 1261 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 1260, 1308, 1316, 1255, 1239/16, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 22 czerwca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji RG. 6733.14.2021.KB dnia 22 czerwca 2021 roku, na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi gminnej: ul. Maurycego Komorowicza (576069P) w Czempiniu wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, zjazdów, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1291, 1260 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działce o nr ewid. 1330, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 17 czerwca 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR 17 średnicy 110x6,6 mm o długości do 215,0 m na części działki o nr ewid. 254 obręb Słonin oraz na działce o nr ewid. 263/9 obręb Słonin, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 czerwca 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 25/17 obręb Betkowo oraz na części działek o nr ewid. 25/52, 25/54, 26 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 15 czerwca 2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr RG.6730.26.2021 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 153/3 obręb Borowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 czerwca 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, drogi gminnej ul. Zachodniej wraz z budową, przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym chodników, zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 81, 1086, 1087, 1088, 1088, 1089, 1090, 1093 obręb Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 74/5, 87/2 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 czerwca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi gminnej: ul. Maurycego Komorowicza (576069P) w Czempiniu wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, zjazdów, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1291, 1260 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działce o nr ewid. 1330, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 czerwca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg gminnych: ul. Skolniczej (576066P) i ul. Karola Kiełczewskiego (576067P) wCzempiniu wraz zbudową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1343, 1246/1, 1246/2, 1261 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 1260, 1308, 1316, 1255, 1239/16, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Ponierz plik

 

Data publikacji 31 maja 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości do 327,0 m na działce o nr ewid. 88/14 obręb Betkowo oraz na części działki o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 maja 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości do 244 m na działce o nr ewid. 20/50 obręb Betkowo oraz na części działek o nr ewid. 20/49, 20/32 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 28 kwietnia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na działce o nr ewid. 163/29 obręb Piechanin oraz na części działek o nr ewid. 165, 168, 167/39 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.27.2020 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie niskoparametrowej sieci ciepłowniczej – instalacji do przesyłu ciepła 2xDN150 z nowoprojektowanej biogazowni rolniczej do 500 kWe w miejscowości Iłówiec Wielki do miejscowości Czempiń, na części działek o nr ewid. 366, 367, 342, 365, 373/11, 377/5, 364, 329 obręb Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 520, 548 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 177/1, 177/5, 177/6, 86, 85/2, 99/3 obręb Iłówiec, miejscowość Iłowiec Wielki, gmina Brodnica

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (150-350 kPa) z rury PE Dz. 63, na działkach o nr ewid. 206/6, 206/5 obręb Piechanin, gmina Czempiń”

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.122.2020, z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej, na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4, 1142 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2021 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, w ul. Leśnej w Betkowie, na części działek o nr ewid. 78/90, 78/15, 78/55, 78/87 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie sieci gazowej śr/c (150-350 kPa) z rury PE Dz. 63, L= ok. 250 mb, na działce o nr ewid. 163/29 obręb Piechanin oraz na części działek o nr ewid. 165, 168, 167/39 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie sieci gazowej śr/c (150-350 kPa) z rury PE Dz 63, na działkach o nr ewid. 206/6, 206/5 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 9 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2021 z dnia 09 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nn, stanowisk słupowych w linii napowietrznej nn-0,4kV, linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na części działek o nr ewid. 22/2, 22/1, 24/1, 33/1, 33/2, 88/14, 88/12 obręb Betkowo oraz na działce o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.2.02021 z dnia 02 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 90/63 PE, na części działek o nr ewid. 36/3, 25/54, 24/1, 20/32 obręb Betkowo oraz na działkach o nr ewid. 25/53, 20/23 obręb Betkowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.33.2020.KB z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy 10-lecia RKS-u wraz z jej odwodnieniem, częściach działek o nr ewid. 1159/7, 1103/3, 1103/21, 1103/4 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (150-350 kPa) z rury PE Dz40, w ul. Długiej w Czempiniu, na części działki o nr ewid. 244/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 lutego 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie niskoparametrowej sieci ciepłowniczej – instalacji do przesyłu ciepła 2xDN150 z nowoprojektowanej biogazowni rolniczej do 500 kWe w miejscowości Iłówiec Wielki do miejscowości Czempiń, na działkach o nr ewid. 366, 367, 365, 364 obręb Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 342, 373/11, 377/5, 329 obręb Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 520, 548 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 177/1, 177/5, 177/6, 86, 85/2, 99/3 obręb Iłówiec, gmina Brodnica

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.32.2020.KB z dnia 12lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowa odnogi ulicy Poznańskie Przedmieście wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 367 i części działki 378 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.65.2020, z dnia 11 lutego 2021 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej na działce o nr ewid. 1092/3 obręb Czempiń oraz na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową, na działce o nr ewid. 1092/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.31.2020.KB z dnia 10 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej budowie ul. Podgórnej wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 399 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 10 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.30.2020.KB z dnia 10 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej budowie ul. Podgórnej wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 399 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.29.2020.KB z dnia 08 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym budową kanalizacji deszczowej w Starym Gołębinie, na części działek o nr ewid. 97, 80, 79, 96/17 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej, na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4, 1142 obręb Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 1 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2019 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany decyzji nr RG.6733.23.2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego wraz z szafami sterującymi oraz urządzeniami nadawczymi, na działce o nr ewid. 936/12 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, w ul. Leśnej w Betkowie, na części działek o nr ewid. 78/90, 78/15, 78/55, 78/87 obręb Betkowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji 1 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci gazowej ś/c dn 90/63 PE, na części działek o nr ewid. 36/3, 25/54, 24/1, 20/32 obręb Betkowo oraz na działkach o nr ewid. 25/53, 2023 obręb Betkowo.

Pobierz plik

Data publikacji 27 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nn, stanowisk słupowych w linii napowietrznej nn-0,4kV, linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na części działek o nr ewid. 22/2, 22/1, 24/1, 33/1, 33/2, 88/14, 88/12 obręb Betkowo oraz na działce o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo, Gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 20 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej na działce o nr ewid. 1092/3 obręb Czempiń oraz na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową w parterze, na działce o nr ewid. 1092/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 18 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.28.2020 z dnia 18 stycznia 2021 r. dla inwestycji polegającej na budowie linii SN 15 kV kablowej wraz z wymianą stanowiska słupowego SN 15 kV na części działek o nr ewid. 20/32, 24/1 obręb Betkowo oraz na działkach o nr ewid. 25/57, 25/55, 25/53, 36/2 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 13 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy 10-lecia RKS-u wraz z jej odwodnieniem, na częściach działek o nr ewid. 1159/7, 1103/3, 1103/10, 1103/4 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 13 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odnogi ulicy Poznańskie Przedmieście wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 367 i części działki o nr ewid. 378 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 13 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Krętej wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 387 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

data publikacji 13 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Podgórnej wraz z jej odwodnieniem, na działce o nr ewid. 399 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 5 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.26.2020 z dnia 05 stycznia 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVCPN 10 średnicy 110 mm o długości 55,0 m i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW - U SN 8 średnicy 200 mm o długości 50,0 m przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 81 i 86/14 obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 stycznia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji RG.7633.23.2019 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego wraz z szafami sterującymi oraz urządzeniami nadawczymi, na działce o nr ewid. 936/12 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 grudnia 2020roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zmiany wniosku o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej, na działce o nr ewid. 1092/3 obręb Czempin oraz na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową, na działce o nr ewid. 1092/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 17 grudnia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie linii SN 15 kV kablowej wraz z wymianą stanowiska słupowego SN 15 kV na części działek o nr ewid. 20/32, 24/1, 25/57, 25/55, 25/53, 36/2 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publkacji 15 grudnia 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.24.2020.KB z dnia 15 grudnia 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 1306/4, 1355, 1351/2, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publkacji 14 grudnia 2020

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym budową kanalizacji deszczowej w Starym Gołębinie, na części działek o nr ewid. 97, 80, 79, 96/17 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 3 grudnia2020

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni bezdotykowej na działce o nr ewid. 1092/3 obręb Czempiń oraz na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, na działce o nr ewid. 1092/4 obręb Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 1 grudnia2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PVCPN 10 średnicy 110 mm o długości 55,0 m i sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW - U SN 8 średnicy 200 mm o długości 50,0 m przewidzianych do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 81 i 86/14 obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 19 listopada 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.23.2020 z dnia 19 listopada 2020 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznej, polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kukurydzianej w Piechaninie.

Przejdź

 

Data publikacji 18 listopada 2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 191/2 obręb Piotrkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 listopada 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r.

Przejdź

Informacja o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia zdalnej dyskusji publicznej dotyczącej wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewid. 191/2 obręb Piotrkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - przejdź

 

Jak wziąć udział w dyskusji publicznej - przejdź

Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 191/2 w Piotrkowicach - przejdź

Prognoza MPZP 191/4

Prognoza MPZP 191/2

Rysunek

Data publikacji 3 listopada 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami przewidzianej do realizacji na częściach działek o nr ewid.: 1306/4, 1355, 1351/2, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 2 listopada 2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 22 października 2020 r., w sprawie wydania decyzji nr SKO.430.993.101.2020 z dnia 22 października 2020 r., utrzymującej w mocy decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr RG.6733.15.2020.KB ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid. 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2 obręb Piechanin gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacjia 26 października 2020

Wydanie decyzji nr RG.6730.73.220 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr ewid. 139/4 obręb Jasień

Przejdź

 

Data publikacjia 15 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr RG.6730.87.2020 z dnia 15 października 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. 73/2 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 12 października 2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kukurydzianej w Piechaninie, na działce o nr ewid. 348/19 oraz na części działek o nr ewid. 168, 189/3 obręb Piechanin.

Przejdź

 

Data publikacji 7 października 2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2020 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie, na części działek o nr ewid. 158, 185 oraz na działkach o n rewid. 159/1, 160/1 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Przejdź 

 

Data publikacji 7 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr RG.6730.69.2020 z dnia 07 października 2020 r., dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 72 obręb Piechanin, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 5 października 2020

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 139/4 obręb Jasień

Przejdź

 

Data publikacji 29 września 2020

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie nr SKO.430.1006.105.2020 z dnia 24 września 2020 r.

Przejdź

 

Data publikacji 24 września 2020 roku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie z dnia 22 września 2020 r. znak SKO.430.993.101.2020, w sprawie wpływu odwołania na decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr RG.6733.15.2020.KB ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej w Piechaninie nr 576087 na częściach działek o nr ewid. 165, 166/5, 166/6, 168, 185, 189/1, 203/2 obręb Piechanin gmina Czempiń PRZEJDŹ

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 września 2020 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 73/2 obręb Srocko Wielkie

<a href="../files/37872/obwieszczenie_zakonczenie_RG.6730.87