Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zagospodarowanie Przestrzenne – Obwieszczenia, Ogłoszenia i Zarządzenia

Data publikacji 7 grudnia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.18.2022.PM z dnia 7 grudnia 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie chodnika, na działce o nr ewid. 667/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

Data publikacji 5 grudnia 2022

Zarządzenie w sprawie przeznaczenie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres nieoznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Czempiń.

Przejdź

Wykaz

Data publikacji 1 grudnia 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie zmiany decyzji nr RG. 6733.11.2022.PM z dnia 23 sierpnia 2022r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur HDPE 100 SDR 17, o długości 100,0m, na działce o nr ewid. 7086/15 obręb Bieczyny.

Przejdź

Data publikacji 28 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o zmianie wniosku Spółki ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pana Piotra Kruszyńskiego, ul. Juwenalisa 2b/1, 60-461 Poznań, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: podziemnej linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo – pomiarowych w Betkowie oraz Słoninie.

Przejdź

Data publikacji 21 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w Bieczynach, gmina Czempiń

Przejdź

Data publikacji 17 listopada 2022

Obwieszczenie Burmustrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi, na działce o nr ewid. 544/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdż

Data publikacji 16 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, na terenie obejmującym części działek o nr ewid. 678, 1214/28, 673/3 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

Data publikacji 15 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej: podziemnej linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn oraz złącz kablowo – pomiarowych, w celu przyłączenia do sieci domów jednorodzinnych położonych w Słoninie, na działkach o nr ewid. 68/17, 67/1, 66/1, 65/3 obręb Betkowo, 358/6 obręb Słonin, a także na części działek o nr ewid. 68/15, 67/10, 7263/7 obręb Betkowo, 283/3, 358/7, 361/7, 361/15, 361/16, 361/18, 367/1 obręb Słonin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 04.11.2022\

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika, na działce o nr ewid. 667/1 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

Data publikacji 06.10.2022 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek o nr ewid.: 122/31, 123 obręb Głuchowo, dla terenu części działek o nr: 1, 2/6, 2/7, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/19, 2/21, 2/22, 2/23, 4/9 obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 2/20, 3, 4/6, 4/7, 4/8, 5, obręb Piechanin, dla terenu działek o nr ewid.: 239/1, 239/3, 239/4, 239/10, 239/11, 239/19, 239/20, 239/21, 239/22, 239/23, 239/24, 239/25, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 275/2, 279, 281, 282, 283/1, 283/2, 283/4, 283/5, 283/6, 283/7 obręb Srocko Wielkie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko- przejdź   skan  projekt uchwały - tekst    załącznik graficzny   prognoza oddziaływania na środowisko 

Data publikacji 29.09.2022 roku

Obwieszczenie Burnistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.31.2022.EN z dnia 3 sierpnia 2022 r. po wydaniu decyzji środowiskowej - przejdź

Decyzja o warunkach zabudowy - przejdź

 

 

 

Data publikacji 22.09.2022 roku

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ dot. zmiany Uchwały nr XXVI/208/20 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej – teren działek o nr ewid.: 1214/28 i 673/3 w obrębie Czempiń, przy ulicy Borówko Stare w Czempiniu. przejdź 

informacjauzupełnienie

 

Data publikacji 13.09.2022 roku

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach o nr ewid. 186, 258, 298 oraz na części działek o nr ewid. 203, 200, 269/1, 172, 253, 251, 278/9, 189/11 obręb Borowo, gmina Czempiń-przejdź

„Zarządzenie i wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czempiń przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na cele związane z przewozami szkolnymi”- przejdź

-zarządzenie

Data publikacji 9.09.2022 roku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Czempiniu - przejdź

 

Data publikacji 02.09.2022 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że w dniu 1 września 2022r. wydana została decyzja nr RG.6730.37.2022.PM o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w dwóch budynkach inwentarskich wraz z naziemnymi zbiornikami gazu płynnego (4x6700L) oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (16 nagrzewnic gazowych o mocy 90KW każda, płyta fundamentowa pod zbiorniki LPG), na działce o nr ewid. 132/1 obręb Gorzyce, gmina Czempiń - przejdź

decyzja

Data publikacji 31 sierpnia 2022 roku

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej nizinnej retencji wodnej (2 sztuk zastawek piętrzących) w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej, na części działki o nr ewid. 7059/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń-przejdź

 Data publikacji 31 sierpnia 2022 roku.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Mosińskiego w Głuchowie-przejdź

Data publikacji 24 sierpnia 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2022.PM z dnia 23 sierpnia 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur HDPE 100 SDR 17, o długości 100,0m, na działce o nr ewid. 7086/15 obręb Bieczyny, gmina Czempiń-przejdź

 

Data publikacji 4 sierpnia 2022r.

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ dot. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej budowa zespołu 8budynków mieszkalnych wielorodzinnych na części działki o nr ewid.: 1214/29 w obręb Czempiń zlokalizowanej w Czempiniu. 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej w Piechaninie, gmina Czempiń-przejdź

Data publikacji 27 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2022.EN z dnia 27 lipca 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej ś/c o łącznej długości ok. L-3783, z rur PE100 RC SDR17,6 Dz90 odcinek o długości ok. L=2000,4m oraz z rury PE100 RC SDR11 Dz63 odcinek ok. L=1782 – w celu przyłączenia zespołu budynków mieszkalnych, na terenie obejmującym część działek nr ewid. 115/8, 118/1, 115/11, 118/2, 107/27, 107/26, 107/28, 117, 20, 93/2, 81, 14/3, 193, 10/13, 10/45, 86/14, 10/34, 84/16, 5/15 obręb Głuchowo oraz działek o nr ewid. 38 i 1/8 obręb Sierniki, gmina Czempiń. - przejdź

 

Data publikacji 25 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.9.2022.PM z dnia 25 lipca 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie ulicy Podleśnej w Głuchowie, na działce o nr ewid. 193 oraz części działki o nr ewid. 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 19 lipca 2022r.

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego dot. wydania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej CZEMPIŃ XIV o mocy 5,0 MW w Srocku Wielkim, dz. 73/2

Przejdź

 

Data publikacji 19 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.10.2022.PM z dnia 19 lipca 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , na części działek o nr ewid. 1353, 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/37, 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 13 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 235/4, 235/5, 235/2, 74/83 Piotrkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Pobierz plik

Załącznik 1 - Ogłoszenie

Załącznik 2 - Projekt rysunek planu

Załącznik 3 - projekt uchwała

Załącznik 4 - projekt prognoza oddziaływana na środowisko

 

Data publikacji 11 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na działce o nr ewid. 7086/15 obręb Bieczyny, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowaniu nr RG.6733.3.2022.PM z dnia 29 czerwca 2022r.,
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie obiektów małej nizinnej retencji wodnej (2 sztuk zastawek piętrzących) w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej, na części działki o nr ewid. 7059/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 7 lipca 2022r.,

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2022.PM z dnia 6 lipca 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu JNI01006534 na Kanale Olszynka w ciągu drogi powiatowej nr 3911P w m. Srocko Wielkie/Pecna, na działce o nr ewid. 15/2 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 6 lipca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki o nr ewid. 197/5 i 197/10, obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 27 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej w Głuchowie, gmina Czempiń - przejdź 

 

Data publikacji 22 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej w Piechaninie, gmina Czempiń-przejdź

 

Data publikacji 21 czerwca 2022r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej w Piechaninie, gmina Czempiń.

pobierz plik

 

Data publikacji 21 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , na części działek o nr ewid. 1353, 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/37, 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 15 czerwca 2022r.,

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Podleśnej w Głuchowie, na działce o nr ewid. 193 oraz części działki o nr ewid. 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 8 czerwca 2022r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo- przejdź

Treść projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - przejdź
Załącznik graficzny – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - przejdź
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 320/15, 320/17, 320/34, 320/35, 320/36 obręb Borowo - przejdź

 

Data publikacji 6 czerwca 2022r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu JNI01006534 na Kanale Olszynka w ciągu drogi powiatowej nr 3911P w m. Srocko Wielkie/Pecna, na działce o nr ewid. 15/2 obręb Srocko Wielkie, gmina Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 3 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr RG.6733.26.2021.PM z dnia 1 czerwca 2022r., prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr RG.6733.26.2021.PM z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c (150-350kPa) z rury PE Dz 63, L=ok.233mb, na działkach o nr ewid. 142, 141 obręb Piechanin - przejdż

 

Data publikacji 2 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej w Głuchowie, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 1 czerwca 2022 r. 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie sieci wodociągowej na terenie obejmującym działki o nr ewid. 197/5 i 197/10, obręb Piechanin, gmina Czempiń - przejdź

 Data publikacji 13.09.2022 r.

„Zarządzenie i wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czempiń przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na cele związane z przewozami szkolnymi”-przejdź

 

Data publikacji 20 maja 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2022.PM z dnia 19 maja 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na części działek o nr ewid. 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

Data publikacji 17 maja 2022 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie dot. budowy niskoemisyjnej sieci ciepłowniczej z nowoprojektowanej biogazowni w Iłówcu Wielkim do miejscowości Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 16 maja 2022 r.

Obwieszenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2022.PMz dnia 16 maja 2022r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na części działek o nr ewid. 5/15 i 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń - przejdź

 


Data publikacji 9 maja 2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej w Głuchowie, gmina Czempiń - przejdź

 


Data publikacji 9 maja 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że w dniu 6 maja 2022r. wydana została decyzja nr RG.6730.132.2021.PM o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch wiat gospodarczych do hodowli bydła opasowego oraz nadbudowie i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na wiatę gospodarczą w zabudowie zagrodowej (docelowa obsada 132,47 DJP), na działce o nr ewid. 21 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

 

 

Data publikacji 28 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Słoninie - przejdź

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na części działek o nr ewid. 1355, 1442 obręb Czempiń oraz na części działki o nr ewid. 320/38 obręb Borowo, gmina Czempiń - przejdź

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Borowo oraz dla terenu części obrębu Słonin

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo oraz dla terenu części obrębu Sierniki

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 6 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Bieczyny oraz dla terenu części obrębu Srocko Wielkie

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 934/6, 934/15, 934/16 obręb Czempiń.

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie dzierżawy gruntów rolnych

Przejdź

Załącznik - przejdź

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 595/6 i 595/4 obręb Jarogniewice

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.: 595, 595/3, 590, 595/5, 612, 608, 604 obręb Jarogniewice oraz dla terenu części działek o nr ewid. 600, 589 obręb Jarogniewice.

Przejdź

Wniosek - pobierz

 

Data publikacji 30 marca 2022 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, dotyczy inwestycji „Zagospodarowanie odwiertu Granówko-1”

Przejdź

 

Data publikacji 28 marca 2022 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, na części działek o nr ewid. 5/15 i 81 obręb Głuchowo, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 23 marca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów małej nizinnej retencji wodnej (2 sztuk zastawek piętrzących) w Leśnictwie Będlewo na rowie melioracji wodnej, na części działki o nr ewid. 7059/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń

Przejdź

Data publikacji 16 marca 2022 r.

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń - użyczenie nieruchomości PGK Czempiń - przejdź

 


Data publikacji 16 marca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Głuchowo, dla terenu części obrębu Piechanin, dla terenu części obrębu Srocko Wielkie

Druk Wniosku - Przejdź

Obwiesdzczenie - Przejdź

 

Data publikacji 28 lutego 2022 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Słoninie.

Przejdź

 

Data publikacji 18 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń,, że w dniu 16 lutego 2022r. wydana została decyzja nr RG.6730.110.2021.KŻ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegającej na budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną i niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji nadziałkach o nr ewid. 285/6 i 285/8 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 14 lutego 2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnych zespołów linii kablowych w Bieczynach.

Przejdź

 

Data publikacji 8 lutego 2022 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przejdź

 

Data publikacji 4 lutego 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, o wydaniu decyzja nr RG.6730.122.2021.KŻ o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, inwestycji, polegającej na budowie stacji paliw z myjnią samochodową, infrastrukturą techniczną i stanowiskiem tankowania gazu LPG oraz zbiornika do magazynowania: paliw płynnych 70 m3 ; LPG 10 m3; Adblue 2,5 m3, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 289/8 obręb Stare Tarnowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 21 stycznia 2022 r.

Obwieszczenie w sprawie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na działkach o nr ewid. 236/2, 274/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 30 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6730.130.2021.PM z dnia 29 grudnia 2021r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie chlewni na 482,6 DJP, na działce o nr ewid. 72/1 obręb Gorzyczki, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 30 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.28.2021.KŻ dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 23 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.113.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ewid. 9/6 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

 Przejdź

 

Data publikacji 21 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na działkach o nr ewid. 236/2, 274/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 6 grudnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 18 listopada 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Betkowie

Przejdź

 

Data publikacji 15 listopada 2021 r.

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c, na działkach o nr ewid. 142, 141 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

przejdź

Data publikacji 15 listopada 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Świerkowej i Sosnowej w Betkowie.

Przejdź

 

Data publikacji 15 listopada 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Siernickiej w Głuchowie.

Przejdź

 

Data publikacji 2 listopada 2021 r. 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu dnia 2 listopada 2021 roku, decyzji  warunkach zabudowy nr RG.6730.126.2020.KB, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu mieszkaniowego, zabudowy bliźniaczej, składającej się z 22 modułów jednorodzinnych oraz 2 obiektów usługowych, na działkach o nr ewid. 206/5 i 206/6 obręb Piechanin, gmina Czempiń

PrzejdźData publikacji 26 października 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr RG.6730.86.2021.KB z dnia 22 października 2021 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do17MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 17 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną, na działkach o nr ewid.: 32, 36/1, 35/1, 46/1, 36/2, 45/2, 35/2, 46/2 obręb Bieczyny, gmina Czempiń oraz na częściach działek o nr ewid. 34, 30, 38 obręb Bieczyny, gmina Czempiń

 Przejdź

Data publikacji 19 października 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, o wydaniu decyzji nr RG.6733.20.2021.KB z dnia 18 października2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (0,4 kV), linii kablowej doziemnej długości 70 m, 2 latarni o wysokości całkowitej 8,0 m, szafy kablowej wolnostojącej, nadziałce onr ewid. 558/7 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 14 października 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej w Betkowie

Przejdź

 

Data publikacji 8 października 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.19.2021.KB z dnia 04 października 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (0,4 kV), linii kablowej doziemnej długości 160 m, 4 latarni o wysokości całkowitej 8,0 m, szafy kablowej, na części działek o nr ewid. 251, 253 obręb Borowo, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 29 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.22.2020 z dnia 28 września 2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, rozbudowie i przebudowie drogi gminnej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym budową kanalizacji deszczowej na części działek o nr ewid. 97, 80, 92/2, 96/17 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 21 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.18.2021.KB z dnia 21 września 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Betkowo na częściach działek o nr ewid. 24/1 i 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 21 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, o wydaniu decyzji nr RG.6733.17.2021.KB z dnia 21 września 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 HD SDR 17, średnicy 110 mm x 6,6 mm o długości 232 m, na częściach działek o nr ewid. 68/11, 68/38 obręb Betkowo i działce o nr ewid. 68/48 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 14 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Świerkowej i Sosnowej w Betkowie.

Przejdź

 

Data publikacji 14 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Siernickiej w Głuchowie.

Przejdź

 

Data publikacji 8 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń  że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, reprezentowanej przez Pana Michała Kaczmarka, ul. Letniskowa 28, 62-090 Cerekwica zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dlainwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (0,4 kV), linii kablowej doziemnej długości 70m, 2latarni owysokości całkowitej 8,0 m, szafy kablowej, nadziałceonr ewid. 558/7obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 8 wrzesnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, reprezentowanej przez Pana Michała Kaczmarka, ul. Letniskowa 28, 62-090 Cerekwica zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego (0,4 kV), linii kablowej doziemnej długości 160 m, 4 latarni o wysokości całkowitej 8,0 m, szafy kablowej, na częściach działek o nr ewid. 251 i 253 obręb Borowo, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 26 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą wojewódzką i stadionem w Głuchowie

Przejdź

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki o nr ewid. 80/3 oraz dla działki o nr ewid. 133 obręb Głuchowo”

Przejdź

 

Data publikacji 23 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV wraz z instalacją światłowodową. Inwestycję przewidziano do realizacji na działkach o nr ewid. 456, 494, 495, 496, 497, 498 obręb Pecna, na częściach działek o nr ewid. 457, 470/2, 525, 488, 489 obręb Pecna, w gminie Mosina oraz na części działki o nr ewid. 46/4 obręb Stare Tarnowo, w gminie Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 18 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Pana Mirosława Wojciechowskiego, Betkowo 14,64-020 Czempiń, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 HD SDR 17, średnicy 110 mm x 6,6 mm o długości 232 m, na częściach działek o nr ewid. 68/11, 68/38 obręb Betkowo i działce o nr ewid. 68/48obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź


Data publikacji 18 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.16.2021.KB z dnia 18 sierpnia 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 17 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o., ul. Polna 2, 64-020 Czempiń, reprezentowanego przez Pana Macieja Zdziabka, ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Betkowo na częściach działek o nr ewid. 24/1 i 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 12 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6730.55.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki o nr ewid. 9/4 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 29 lipca 2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2021 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej strzelnicy sportowej, na części działki o nr ewid. 48/6 obręb Głuchowo, gmina Czempiń

Przejdź

 

Data publikacji 26 lipca 2021 r.

Burmistrz Gminy Czempiń obwieszcza, że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, reprezentowanej przez pełnomocnika, Pana Jacka Stępień, ul. Żabia 34, 27-400 Ostrowice Świętokrzyski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na termomodernizacji wraz z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem na funkcję przedszkola samorządowego, świetlicy wiejskiej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz sali gimnastycznej, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 96/1 obręb Stary Gołębin, gmina Czempiń.

Przejdź

 

Data publikacji 14 lipca 2021 r.

Zarządzenie nr 346/21 Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie przeznaczenia do oddania  w dzierżawę, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - przejdź

 

Data publikacji  5 lipca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.12.2021 z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działce o nr ewid. 25/17 obręb Betkowo oraz na części działek o nr ewid. 25/54, 25/52, 26 obręb Betkowo.

Pobierz plik

Data publikacji 23 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.8.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości do 327,0 m, na działce o nr ewid. 88/14 obręb Betkowo oraz na części działki o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 23 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji RG.6733.10.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie drogi gminnej, ul. Zachodniej wraz z budową, przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym chodników, zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 81, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1093 obręb Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 74/5, 87/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 23 czerwca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.9.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 20/50 obręb Betkowo oraz na części działek o nr ewid. 20/49, 20/32 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

Data publikacji 22 czerwca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji RG.6733.13.2021.KB dnia 22 czerwca 2021 roku, dla inwestycji polegającej na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg gminnych: ul. Sokolniczej (576066P) i ul. Karola Kiełczewskiego (576067P) w Czempiniu wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1343, 1246/1, 1246/2, 1261 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 1260, 1308, 1316, 1255, 1239/16, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 22 czerwca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji RG. 6733.14.2021.KB dnia 22 czerwca 2021 roku, na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi gminnej: ul. Maurycego Komorowicza (576069P) w Czempiniu wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, zjazdów, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1291, 1260 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działce o nr ewid. 1330, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 17 czerwca 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR 17 średnicy 110x6,6 mm o długości do 215,0 m na części działki o nr ewid. 254 obręb Słonin oraz na działce o nr ewid. 263/9 obręb Słonin, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 czerwca 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 25/17 obręb Betkowo oraz na części działek o nr ewid. 25/52, 25/54, 26 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 15 czerwca 2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr RG.6730.26.2021 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 153/3 obręb Borowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 7 czerwca 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie, drogi gminnej ul. Zachodniej wraz z budową, przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym chodników, zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, na działkach o nr ewid. 81, 1086, 1087, 1088, 1088, 1089, 1090, 1093 obręb Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 74/5, 87/2 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 czerwca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi gminnej: ul. Maurycego Komorowicza (576069P) w Czempiniu wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, zjazdów, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1291, 1260 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działce o nr ewid. 1330, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 czerwca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg gminnych: ul. Skolniczej (576066P) i ul. Karola Kiełczewskiego (576067P) wCzempiniu wraz zbudową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1343, 1246/1, 1246/2, 1261 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 1260, 1308, 1316, 1255, 1239/16, obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Ponierz plik

 

Data publikacji 31 maja 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości do 327,0 m na działce o nr ewid. 88/14 obręb Betkowo oraz na części działki o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 maja 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości do 244 m na działce o nr ewid. 20/50 obręb Betkowo oraz na części działek o nr ewid. 20/49, 20/32 obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 28 kwietnia 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.6.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c na działce o nr ewid. 163/29 obręb Piechanin oraz na części działek o nr ewid. 165, 168, 167/39 obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.27.2020 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie niskoparametrowej sieci ciepłowniczej – instalacji do przesyłu ciepła 2xDN150 z nowoprojektowanej biogazowni rolniczej do 500 kWe w miejscowości Iłówiec Wielki do miejscowości Czempiń, na części działek o nr ewid. 366, 367, 342, 365, 373/11, 377/5, 364, 329 obręb Stare Tarnowo, na części działek o nr ewid. 520, 548 obręb Czempiń, gmina Czempiń oraz na części działek o nr ewid. 177/1, 177/5, 177/6, 86, 85/2, 99/3 obręb Iłówiec, miejscowość Iłowiec Wielki, gmina Brodnica

Pobierz plik

 

Data publikacji 23 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.5.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (150-350 kPa) z rury PE Dz. 63, na działkach o nr ewid. 206/6, 206/5 obręb Piechanin, gmina Czempiń”

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6730.122.2020, z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej, na budowie budynku usługowo-mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 1159/3, 1159/4, 1142 obręb Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2021 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, w ul. Leśnej w Betkowie, na części działek o nr ewid. 78/90, 78/15, 78/55, 78/87 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie sieci gazowej śr/c (150-350 kPa) z rury PE Dz. 63, L= ok. 250 mb, na działce o nr ewid. 163/29 obręb Piechanin oraz na części działek o nr ewid. 165, 168, 167/39 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 11 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej, na budowie sieci gazowej śr/c (150-350 kPa) z rury PE Dz 63, na działkach o nr ewid. 206/6, 206/5 obręb Piechanin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

Data publikacji 9 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.1.2021 z dnia 09 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN-15kV, prefabrykowanej stacji transformatorowej SN/nn, stanowisk słupowych w linii napowietrznej nn-0,4kV, linii kablowej nn-0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, na części działek o nr ewid. 22/2, 22/1, 24/1, 33/1, 33/2, 88/14, 88/12 obręb Betkowo oraz na działce o nr ewid. 37/1 obręb Betkowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 2 marca 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.2.02021 z dnia 02 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 90/63 PE, na części działek o nr ewid. 36/3, 25/54, 24/1, 20/32 obręb Betkowo oraz na działkach o nr ewid. 25/53, 20/23 obręb Betkowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.33.2020.KB z dnia 26 lutego 2021 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie ulicy 10-lecia RKS-u wraz z jej odwodnieniem, częściach działek o nr ewid. 1159/7, 1103/3, 1103/21, 1103/4 obręb Czempiń, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 19 lutego 2021

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (150-350 kPa) z rury PE Dz40, w ul. Długiej w Czempiniu, na części działki o nr ewid. 244/2 obręb Czempiń, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

Data publikacji 16 lutego 2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bu