Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Gminny Program Dotacji do kosztów usuwania azbestu

Baza wyrobów azbestowych

Przypominamy, iż na właścicielu nieruchomości na której znajduje się azbest, spoczywa obowiązek corocznego zgłoszenia tego faktu do Urzędu Gminy – stosowne druki do pobrania w tutejszym Urzędzie. Zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie ubiegania się o dofinansowanie kosztów usuwania azbestu. Informacje pod nr tel.(61)28 26 703 wew.144

 

Gminny Program Dotacji do kosztów usuwania azbestu

Od roku 2022 Gmina Czempiń udziela dotacji na przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. Dofinansowaniem objęte zostanie 100% poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 5.000 zł w danym roku.

Uchwała nr XLIV/414/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czempiń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) Rada Miejska w Czempiniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji oraz tryb postępowania i sposób jej rozliczania, określa „Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czempiń na lata 2022-2032”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Czempiń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czempiniu

Maciej Głochowiak

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/414/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie przedsięwzięć związanych m.in. z gospodarką odpadami.

Gmina realizując „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego na lata 2012 – 2032” przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu nr XLI/370/21 z dnia 29 listopada 2021 r. jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czempiń, przyczynia się do zwiększenia tempa usuwania azbestu i jego stopniowej eliminacji z otoczenia, a w konsekwencji do poprawy jakości środowiska oraz zmniejszenia ryzyka narażenia mieszkańców gminy na substancje kancerogenne.

Program realizowany jest poprzez dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu, w tym: rozbiórki pokrycia z płyt zawierających azbest, zabezpieczenia odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów oraz oczyszczanie terenu z pyłu azbestowego. Zasady udzielania dofinansowania, tryb postępowania i sposób rozliczenia określa rada miejska w drodze uchwały.

Projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dla zachowania procedury podjęcia uchwały, w zakresie określonym przepisami art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Wobec powyższego przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Czempiniu

Maciej Głochowiak

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/414/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 31 stycznia 2022 r.

Regulamin finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czempiń na lata 2022-2032

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania dotacji, obejmujące kryteria wyboru inwestycji, tryb udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych oraz innych elementów obiektów budowlanych zawierających azbest w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kościańskiego na lata 2012 – 2032”, uznanego jako równoważnego gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Czempiń, w zakresie:

1)     demontażu, transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Czempiń,

2)     transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, składowanych w obrębie posesji na terenie Gminy Czempiń.

2. Dotacja celowa może być udzielona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom.

3.1 Wysokość dotacji wynosi 100% koniecznych do poniesienia kosztów związanych z demontażem, wywiezieniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości, z następującymi zastrzeżeniami:

 1) nie więcej niż 5.000 zł brutto dla jednej nieruchomości w jednym roku,

2) nie więcej niż 350 zł brutto za 1 Mg przewiezionych i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest;

3) nie więcej niż 650 zł brutto za 1 Mg zdemontowanych, przewiezionych i przekazanych do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

§ 2. 1. Środki finansowe na realizacje inwestycji wymienionych w § 1 ust. 1 mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacji celowych udzielonych Gminie Czempiń przez Powiat Kościański oraz ze środków budżetu Gminy Czempiń.

2. W przypadku braku środków na realizację programu w danym roku, wnioski o dofinansowanie będą realizowane po ich uzyskaniu w kolejnym roku, w kolejności zgodnie z ich wpływem.

3. Ze środków dotacji wyłącza się finansowanie:

1)     wykonania dokumentacji technicznej,

2)     zakup i montaż nowego pokrycia dachowego lub innych elementów obiektów budowalnych związanych z inwestycją,

3)     demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest poniesionych przez Wnioskodawcę przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji celowej.

§ 3. 1. W celu przyznania dotacji celowej oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Czempiniu pisemny wniosek zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu,

2. Do wniosku należy dołączyć:

1)     kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, a w przypadku współwłasności – pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli;

2)     informację o wyrobach zawierających azbest zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8 poz. 31) – w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, które dotychczas informacji nie złożyły;

3)     ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r., Nr 162, poz. 1089) – w przypadku osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, które dotychczas informacji nie złożyły;

4)     oświadczenie o przeznaczeniu budynku/obiektu budowlanego.

3. Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:

1)     wnioski rozpatruje Burmistrz Gminy Czempiń;

2)     rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione, według kolejności ich wpływu;

3)     w przypadku braku niezbędnych danych lub załączników wzywa się Wnioskodawcę (pisemnie lub telefonicznie) do uzupełnienia wniosku w 7 dniowym terminie wskazanym w wezwaniu;

4)     w przypadku nie uzupełnienia brakujących danych i/lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie zgodnie z pkt 3 oraz w przypadku przedłożenia niepełnych danych i/lub wyjaśnień, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia;

5)     Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie o zakwalifikowaniu wniosku do podpisania umowy o dotacje celową. Informacja o odmowie podpisania umowy z powodu braków formalnych lub braku środków finansowych na dany rok budżetowy zostanie przekazana Wnioskodawcy w formie pisemnej;

6)     wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie zaplanowanych środków finansowych, będą rozpatrywane w kolejnych latach w zależności od zabezpieczonych na realizację programu środków.

§ 4. 1. Jeżeli o dotację ubiega się podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, dotacja – w zakresie w jakim dotyczy nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia tej działalności – stanowi pomoc de minimis w rozumieniu:

1)     Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej de pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

2)     Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.);

3)     Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45 z późn. zm.).

2. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:

1)     wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2)     informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis, dotyczących w szczególności Wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 2013 r., poz. 276, 2014 r., poz. 1543) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810).

3. Zgodnie z postanowieniem art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2020/972 z dnia 02.07.2020 roku zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. U. UE L 215 z 07.07.2020 r.), okres obowiązywania ww. rozporządzenia nr 1407/2013 został przedłużony do dnia 31 grudnia 2023 roku z możliwością stosowania jego przepisów w 6 – miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia (tj. do 30 czerwca 2024 roku). Okres w jakim może być udzielona pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały odpowiada okresowi obowiązywania ww. rozporządzenia (UE) nr 147/2013 tj. do 30.06.2024 roku.

§ 5. 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Czempiń.

2. W celu rozliczenia dotacji celowej Wnioskodawca, z którym została zawarta umowa na udzielenie dotacji obowiązany jest złożyć:

a)     fakturę VAT lub rachunek za wykonane prace wystawione na Wnioskodawcę (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę oraz oryginał do wglądu na żądanie osoby upoważnionej przez Burmistrza Gminy Czempiń),

b)     protokół odbioru robót podpisany przez Wnioskodawcę i wykonawcę,

c)     kartę przekazania odpadu na składowisko.

3. Wypłata dotacji celowej na rzecz Wnioskodawcy następuje w terminie określonym w umowie o dotację.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu: 

WNIOSEK o udzielenie dotacji na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie)przejdź

 

Oświadczenie o przeznaczeniu budynkuprzejdź

 

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - plik do pobrania na dole 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - plik do pobrania na dole

 

Pliki do pobrania: