Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Obszar Natura 2000 - Będlewo-Bieczyny

Obszar Natura 2000 - Będlewo-Bieczyny

W rejonie Będlewa i Bieczyn, w Gminie Czempiń, znajduje się strefa przyrodnicza zaliczana do Obszaru Natura 2000. Obszar ten usytuowany jest w Dolinie Środkowej Obry i obejmuje najcenniejszą część zwartego kompleksu leśnego, położonego na południowy zachód od Poznania. Obszar w przewadze zajmują dobrze wykształcone zbiorowiska leśne: łęgi wiązowo-jesionowe i jesionowo-olszowe oraz grądy środkowoeuropejskie.

Stwierdzono tam 7 siedlisk przyrodniczych zajmujących łącznie około 43,5% powierzchni Obszaru. Do najcenniejszych siedlisk należą: niżowe łęgi jesionowo-olszowe, łęgi wiązowo-jesionowe oraz grądy środkowoeuropejskie. Na terenie ostoi możemy spotkać rzadkie, zagrożone elementy flory występuje tu min.: orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, gnieźnik leśny, wilczomlecz błotny, ożanka czosnkowa.

Obszar Natura 2000 Bieczyny-Będlewo znajduje się w pobliżu: Mosiny, Stęszewa i Czempinia. Miasta te mają dobre połączenie komunikacyjne z Poznaniem. Dysponują wieloma obiektami świadczącymi usługi hotelarskie i gastronomiczne.


Do atrakcji turystycznych zlokalizowanych w pobliżu Obszaru Natura 2000 Bieczyny-Będlewo zaliczyć należy:

  • Miejscowość Będlewo z pałacem z 1866 roku. Aktualnie pałac pełni funkcję Ośrodka Konferencyjnego Instytutu Matematycznego PAN.
  • Miejscowość Głuchowo z kościołem św. Katarzyny z 1751 r. i kasycystycznym pałacem z początku XVIII w., przebudowanym w 1882 r. Wokół pałacu znajduje się park z licznymi drzewami – pomnikami przyrody.
  • Miejscowość Mosina: z kościołem pw. św. Mikołaja, galerią miejską i izbą muzealną w budynku dawnej synagogi z końca XIX wieku. Atrakcją Mosiny jest też średniowieczny rynek w kształcie czworoboku, z wychodzącymi zeń uliczkami. Ciekawostką jest też pomnik "eleganta z Mosiny". W mieście działa Mosiński Klub Żeglarski.
  • Miejscowość Tomice ze „Źródełkiem Żarnowiec” z krystalicznie czystą wodą i małą infrastrukturą rekreacyjną.

W pobliżu Obszaru Natura 2000 – Bieczyny – Będlewo znajdują się także:

  • Wielkopolski Park Narodowy
  • Rogaliński Park Krajobrazowy.

Turystyka rowerowa w pobliżu Obszaru Natura 2000 Bieczyny-Będlewo.

Trasy rowerowe:

  • Łabędzi Szlak Rowerowy - Rogalinek-las – Głuszyna Leśna – Rogalin-Podlesie – leśn. Daszewice – Rogalin-Podlesie /16,9 km/.
  • Łącznikowy Szlak Rowerowy - długość 27 km
  • Nadwarciański Szlak Rowerowy
  • Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania – długość 173 km
  • Rogaliński Szlak Rowerowy - Rogalinek – Głuszyna Leśna – Rogalin-Podlesie – Rogalin /14,9 km/
  • Rowerowy Szlak Warty
  • Ziemiański Szlak Rowerowy – długość 245 km

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych występujące w Obszarze:

  • zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
  • ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
  • niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
  • pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
  • łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *
  • łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
  • grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Ważne dla Europy gatunki zwierząt:

  • bóbr europejski - ssak
  • żuraw – ptak.

Mała Pętla Wielkopolski

Mała Pętla Wielkopolski – to szlak o długości 370 km, dostępny jedynie dla kajaków. Jego przebieg wytycza Kanał Mosiński wraz z systemem hydrotechnicznym kanałów obrzańskich, zbudowanych w połowie XIX w. w celach melioracyjnych. Szlak najłatwiej pokonać rozpoczynając spływ z prądem Warty do ujścia Obry w Skwierzynie. Stamtąd pokonując słaby prąd rzeki, przez jeziora w okolicach Trzciela i Zbąszynka popłyniemy do Kanału Północnego Obry, a dalej przez Kanał Mosiński z powrotem do Warty. 

 

Więcej informacji o Małej Pętli Wielkopolski, a także o innych szlakach rzeką Wartą i jej dopływami, wraz z cennymi dodatkowymi informacjami dla miłośników kajakarstwa, znaleźć można na stronie internetowej: „Wielkopolska – Turystyczny Serwis Regionalny” pod adresem: przejdź.


Instytucje, w których można uzyskać informacje o obszarze:

tel.: 61 831 11 77,
fax 61 831 11 99,
e-mail: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl,
www.poznan.rdos.gov.pl

Kod obszaru: PLH300039
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Obszar biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia: 752 ha

Status formalny:
Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej.
Jednostki administracyjne:

  • Stęszew (poznański, woj. wielkopolskie)
  • Czempiń (kościański, woj. wielkopolskie)
  • Mosina (poznański, woj. wielkopolskie).

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu,
ul. 28 Czerwca 1956 223/229,
61-485 Poznań,