Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami

Arleta Kochanowicz – Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 107
a.kochanowicz@ug.czempin.pl

Sprawy:

 1. kierowanie pracą referatu, w tym zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
 2. realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami,
 3. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów, przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego
  we własność;
 4. realizowanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 5. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i zmianą granic gminy,
 6. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
 7. realizowanie zadań z zakresu przekształcania i prywatyzacji mienia komunalnego,
 8. realizacja zadań związanych z ewidencjonowaniem i wyznaczaniem terenów inwestycyjnych na terenie gminy,
 9. prowadzenie spraw związanych z przetargowym i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości, w tym organizacja i obsługa przetargów, regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne,
 10. prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na terenie gminy Czempiń,
 11. obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu, w tym organizowanie przetargów oraz przygotowywanie umów,
 12. obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 13. prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości,
 14. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenu,
 15. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 16. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 17. udział w pracach nad zgłoszonymi przez osiedla planami inwestycyjnymi oraz zadaniami zgłoszonymi
  w ramach budżetu obywatelskiego,
 18. sprawozdawczość z zakresu stanowiska pracy,
 19. archiwizacja dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy.

 

Kamila Żak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 20 nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 113
k.bilska@ug.czempin.pl  

Sprawy:

 1. Przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie,
 2. przygotowanie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie,
 3. opracowanie dokumentacji dla przeprowadzenia analizy i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 5. przygotowanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów dot. przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń,
 6. sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 7. prowadzenie prac związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami na terenie gminy Czempiń,
 8. obsługa zebrań mieszkańców sołectw i osiedli miejskich,
 9. prowadzenie spraw z zakresu opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości,
 10. prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości,
 11. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem opłat planistycznych,
 12. prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami z tytułu wywłaszczeń nieruchomości.


Roman Skrzypczak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19 nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 107
r.skrzypczak@ug.czempin.pl  

Sprawy:

 1. realizowanie zadań związanych z zarządzaniem gruntami gminnymi,
 2. prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną w zakresie melioracji, z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
  z ochroną roślin uprawnych i bezdomnych zwierząt,
 3. przygotowanie projektów uchwał oraz realizacja uchwał i zarządzeń związanych z przejmowaniem, nabywaniem i wykupem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
 4. prowadzenie spraw związanych z przetargiem i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości, w tym organizacja i obsługa przetargów, nazewnictwo placów i ulic, numeracja porządkowa.  


Paulina Makowska 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 20
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 111

p.makowska@ug.czempin.pl  

Sprawy:

 1. przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie,
 2. przygotowanie materiałów do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie,
 3. opracowanie dokumentacji analizy i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu),
 5. przygotowanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów dotyczących przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń,
 6. realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami,
 7. prowadzenie spraw związanych z przetargowym i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości w tym organizacja i obsługa przetargów, regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i zmianą granic gminy,
 9. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
 10. realizacja zadań związanych z ewidencjonowaniem i wyznaczeniem terenów inwestycyjnych na terenie gminy,

 

Elżbieta Nowak 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 124
e.nowak@ug.czempin.pl  

Sprawy:

 1. przygotowanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie,
 2. przygotowanie materiałów do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie,
 3. opracowanie dokumentacji analizy i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
  i zagospodarowania terenu),
 5. przygotowanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów dotyczących przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń,
 6. realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami,
 7. prowadzenie spraw związanych z przetargowym i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości w tym organizacja i obsługa przetargów, regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i zmianą granic gminy,
 9. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
 10. realizacja zadań związanych z ewidencjonowaniem i wyznaczeniem terenów inwestycyjnych na terenie gminy,