Inwestycje
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami

Marcin Buśka – Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 21
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 117

m.buska@ug.czempin.pl

Sprawy:

 1. realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami, z komunalizacją gruntów, z gospodarką wodną w zakresie melioracji, z ochroną gruntów rolnych i leśnych, z ochroną roślin uprawnych i bezdomnych zwierząt;
 2. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i zmianą granic gminy, z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
 3. realizowanie zadań z zakresu przekształcania i prywatyzacji mienia komunalnego, z ewidencjonowaniem i wyznaczaniem terenów inwestycyjnych na terenie gminy,
 4. uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminnych,
 5. przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne,
 6. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości,
 7. regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne,
 8. wykonywanie prawa pierwokupu,
 9. prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości,
 10. udzielanie informacji o terenie,
 11. podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie i rozwój rolnictwa na terenie Gminy Czempiń, w tym koordynacja działań innych referatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowej i sprawnej obsługi rolników,
 12. przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.

 

Roman Skrzypczak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19
grunty.ug@czempin.pl

 

Sprawy:

1. realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami, z komunalizacją gruntów, z gospodarką wodną w zakresie melioracji, z ochroną gruntów rolnych i leśnych, z ochroną roślin uprawnych i bezdomnych zwierząt;
2. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i zmianą granic gminy, z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
3. realizowanie zadań z zakresu przekształcania i prywatyzacji mienia komunalnego, z ewidencjonowaniem i wyznaczaniem terenów inwestycyjnych na terenie gminy,
4. uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminnych,
5. przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne,
6. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości,
7. regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne,
8. wykonywanie prawa pierwokupu,
9. prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości,
10. udzielanie informacji o terenie,
11. podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie i rozwój rolnictwa na terenie Gminy Czempiń, w tym koordynacja działań innych referatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowej i sprawnej obsługi rolników,
12. przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.
 

 

 
Arleta Kochanowicz

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 107

a.kochanowicz@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 2. obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu, w tym organizowanie przetargów oraz przygotowywanie umów,
 3. obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 4. przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych planów,
 5. prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania terenu,
 6. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenu,
 7. ocena zasadności dokonywania zmian zagospodarowania Gminy,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 9. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 10. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność.

 

Kamila Bilska

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 124

k.bilska@ug.czempin.pl

 


Sprawy:
1. realizowanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
2. obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu, w tym organizowanie przetargów oraz przygotowywanie umów,
3. obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
4. przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych planów,
5. prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania terenu,
6. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenu,
7. ocena zasadności dokonywania zmian zagospodarowania Gminy,
8. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
9. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
10. prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości oraz opłat z tytułu podziału nieruchomości (opłaty adiacenckie)