Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zastępca Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Andrzej Socha

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 6
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 122 (Sekretariat)
e-mail:
zastepcaburmistrza@czempin.pl
a.socha@ug.czempin.pl 

Przyjmuje interesantów:
w poniedziałki, w godzinach: od 8.00 do 11.00 i od 13.00 do 18.00,
po uprzednim umówieniu osobistym lub telefonicznym przez Sekretariat.


 

 

Zadania Zastępcy Burmistrza Gminy Czempiń: 

 1. nadzoruje pracę referatów: Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych;
 2. podpisuje korespondencję oraz dokumenty finansowo – księgowe;
 3. wykonuje czynności zastrzeżone dla kierownika zamawiającego w postępowaniach prowadzonych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, w tym zawiera umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. podpisuje wszelkie dokumenty związane ze składaniem wniosków o dofinansowanie, podpisuje umowy o dofinansowanie oraz zaciąga zobowiązania związane z realizacją projektów ze środków Unii Europejskiej, jak i krajowych;
 5. załatwia indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych;
 6. wstępnie aprobuje projekty uchwał Rady przygotowywane przez referaty lub gminne jednostki organizacyjne;
 7. składa oświadczenia woli w imieniu Gminy w granicach udzielonych pełnomocnictw;
 8. wydaje zaświadczenia;
 9. potwierdza „za zgodność z oryginałem” dokumenty gminy Czempiń;
 10. wykonuje w stosunku do Burmistrza Gminy Czempiń czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia;
 11. składa oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 12. w czasie nieobecności Burmistrza wykonuje czynności zastrzeżone dla Burmistrza wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz o gospodarce nieruchomościami;
 13. wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz wynikające z poleceń i upoważnień Burmistrza.