Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Projekty zakończone

Projekty zakończone

„Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawiska katastrofalnych lub poważnych awarii”

 

Projekt RPWP.04.01.05-30-0015/15 pn. Wsparcie systemu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa
Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych
lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach
KSRG – etap I (*)
30 maja 2016 r. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego
im. generała Stanisława Taczaka (OW ZOSP RP) podpisał z Województwem
Wielkopolskim Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Programem Operacyjnym
2014-2020 umowę na realizację projektu pn. Wsparcie systemu ratownictwa
chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego
na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez
zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I (*) nr RPWP.04.01.05-30-
0015/15-00.
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
na terenie Wielkopolski, a w szczególności na obszarze 14 powiatów objętych
projektem. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców tego obszaru, projekt oddziałuje
na 1 175 533 osób. Grupą docelową projektu są mieszkańcy,
dla których projekt oznacza podniesienie poziomu bezpieczeństwa.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 4.: Środowisko, Działania 4.1.
Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych,
Poddziałania 4.1.5. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego
i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych
lub poważnych awarii. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020.
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im.
generała Stanisława Taczaka, będący koordynatorem - wnioskodawcą, skupia
prawie wszystkie OSP w województwie wielkopolskim. Wg danych
na dzień 31.12.2015 r. do Związku OSPRP w Wielkopolsce należy 1812 OSP.
W ramach projektu partnerstwo z OW ZOSP RP zawiązały następujące
Gminy i Ochotnicze Straże Pożarne:
 Gmina Chodzież i OSP w Milczu (pow. chodzieski),
 Gmina Czempiń i OSP w Czempiniu (pow. kościański),
 Gmina Gołuchów i OSP w Gołuchowie (pow. pleszewski),
 Gmina Jutrosin i OSP w Jutrosinie (pow. rawicki),
 Gmina Kaczory i OSP w Kaczorach (pow. pilski),
 Gmina Kaźmierz i OSP w Kaźmierzu (pow. szamotulski),
 Gmina Kobyla Góra i OSP w Kobylej Górze (pow. ostrzeszowski),
 Gmina Krobia i OSP w Krobi (pow. gostyński),
 Gmina Miłosław i OSP w Miłosławiu (pow. wrzesiński),
 Gmina Ostroróg i OSP w Ostrorogu (pow. szamotulski)
 Gmina Powidz i OSP w Powidzu (pow. słupecki),
 Gmina Rychwał i OSP w Rychwale (pow. koniński-ziemski),
 Gmina Sośnie i OSP w Sośniach (pow. ostrowski),
 Gmina Tuliszków i OSP w Tuliszkowie (pow. turecki),
 Gmina Wijewo i OSP w Wijewie (pow. leszczyński).
Wkład własny w projekcie zapewniły samorządy gminne.
Projekt polega na zakupie 15 średnich samochodów ratowniczogaśniczych z napędem 4x4 dla 15 OSP działających w KSRG. Każdy
z samochodów jest wyposażony w 6. osobową kabinę, zbiornik środka gaśniczego
(wody) o pojemności minimum 3500 l, zbiornik na środek pianotwórczy o
pojemności minimum 350 l. Ponadto znajduje się w nim sprzęt i wyposażenie
zgodne z „Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych
środków transportu PSP”, w tym. m.in.: maszt oświetleniowy, zestaw do
wyizolowania terenu akcji, agregat prądotwórczy, narzędzia hydrauliczne, sprzęt
ochrony osobistej strażaka czy zestaw do uszczelniania studzienek oraz beczek.
Wyposażenie dodatkowe w bezpośredni sposób podnosi efektywność działań
ratowniczych, m.in. w razie prowadzenia działań w zakresie ograniczania skutków
zagrożeń ekologicznych.
Zakupione w wyniku projektu samochody zostały umiejscowione
w remizach następujących Ochotniczych Strażach Pożarnych znajdujących
się w KSRG: Czempiń, Gołuchów, Jutrosin, Kaczory, Kaźmierz, Kobyla
Góra, Krobia, Milcz, Miłosław, Ostroróg, Powidz, Rychwał, Sośnie,
Tuliszków, Wijewo.
Projekt w dużej mierze wpływa na poprawę bezpieczeństwa środowiskowego
na obszarach leśnych oraz na obszarach wiejskich, jednak uniwersalność
planowanego sprzętu sprawia, iż można go wykorzystać także podczas innych
działań. Po zrealizowaniu celu projektu wzrośnie poczucie bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie wymienionych powiatów. Skróceniu ulegnie także czas
reakcji na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku naturalnemu.
Zadania te na bazie każdego z powiatów objętych projektem, realizują
w największym stopniu podmioty KSRG. KSRG jest najpoważniejszym
elementem bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom, ograniczania
negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania
i usuwania skutków klęsk, katastrof i innych wypadków, wynikłych bezpośrednio
z działań człowieka lub na skutek zjawisk przyrodniczych. Z tego względu stan
jakości sprzętu w dyspozycji jednostek systemu ma kluczowe znaczenie
dla jego efektywności.
Projekt nawiązuje do WRPO wpisując się w działanie 4.1, cel tematyczny
05 „Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem” i cel szczegółowy „Zmniejszone zagrożenie
nagłymi i ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi”.
Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi:
 Zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku
2020,
 Strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu Europa 2020
 Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020, z perspektywą do roku 2030
 Programem Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego, który
odnosi się do ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska
oraz do nowych wyzwań, jak zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego
i biologicznego oraz przeciwdziałania awariom przemysłowym.
Projekt nie spowoduje powstania nowych miejsc pracy, jednakże przyczyni się
do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności osobistych osób uczestniczących
w akcjach ratowniczych, co może spowodować ich lepszą sytuację na runku
pracy. W ramach projektu zrealizowane zostaną również działania
promocyjne, w tym m.in. uroczyste przekazanie oraz reportaż dotyczący
projektu w czasopiśmie.
Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządu
i OSP oraz ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Zgodnie z umową całkowita wartość projektu na dzień 30.05.2016 r. wynosi
16.787.500,00 PLN. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych
16.620.000,001 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 14.127.000,00
PLN.
(*) KSRG – krajowy system ratowniczo-gaśniczy
Strona projektu: http://www.zosprp.poznan.pl/strona6.php

 

WIZYTA DELEGACJI GMIN BADACSONYTOMAJ i MARCELOVA

W dniach, od 2 do 5 czerwca 2016 roku, w Gminie Czempiń, gościły oficjalne delegacje: Gminy Miasta Badacsonytomaj na Węgrzech (gmina partnerska Czempiniowi), której przewodniczył burmistrz Krisztin N. László i Gminy Marcelová na Słowacji, pod przewodnictwem starosty (burmistrza) Ervina Varga. 
W składzie obydwu delegacji znaleźli się: samorządowcy obydwu Gmin, członkowie miejscowych organizacji społecznych, zespołów folklorystycznych i młodzieżowa drużyna sportowa z Badacsonytomaj. 
Goście z Węgier i Słowacji byli beneficjentami Projektu pod nazwą: „Od kryzysu do wzrostu – działanie na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli”, którego wnioskodawcą i realizatorem, w ramach unijnego programu „Europa dla Obywateli”, jest Gmina Czempiń.

Uczestnicy projektu, już pierwszego dnia (czwartek, 2 czerwca 2016 r.), mieli okazję zwiedzać Czempiń i zapoznać się z jego historią, a także najciekawszymi zakątkami. 
Delegaci odwiedzili kościół parafialny w Czempiniu, po którym oprowadzała ich prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej, Katarzyna Wieczorek.  Następnie, goście z Węgier i Słowacji, udali się z wizytą do rodzinnej piekarni Państwa   Kaczorów w Rynku. Tam, Pan Kazimierz Kaczor, właściciel zakładu, a zarazem wytrawny mistrz piekarstwa, zapoznał przybyłych z dziejami piekarni i tajnikami przygotowania tradycyjnych wypieków. 
Spacer ulicami Czempinia prowadził też na Plac Zielony Rynek, gdzie w miejscu pamięci harcmistrza Floriana Marciniaka, o tej wybitnej postaci i czempińskim ruchu harcerskim opowiadała Katarzyna Braszak, regionalistka SPiSZCz.

Delegaci obejrzeli też pałac w Czempiniu i kościół p.w. św. Szymona i Judy. 
Czempiński spacer zakończył się wizytą w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego.

Piątek, 3 czerwca 2016 r. upłynął Uczestnikom Projektu pod znakiem wizyt w wielu interesujących gospodarczo, kulturalnie i historycznie miejscach w Czempiniu, Kościanie, Racocie, Cichowie i Poznaniu.

Bogaty program dnia rozpoczął się wizytą w siedzibie czempińskiego Zrzeszenia Hodowców Trzody Chlewnej „Razem”. Z ideą założenia oraz zasadami funkcjonowania Grupy Producenckiej „Razem” zapoznał przybyłych, prezes tej organizacji, Marek Marciniak.

Wizytę zakończyło zwiedzanie zakładu przy ul. Kolejowej w Czempiniu.

Z tego miejsca, uczestnicy projektu, udali się do Kościana, gdzie zwiedzali ekspozycje Muzeum Regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem wystawy dotyczącej min. czempińskiego kolejnictwa). Duże wrażenie robiła też multimedialna, przestrzenna rekonstrukcja dawnego miasta Kościana, a także wnętrze kościańskiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (kościół farny).

Następnie, goście z Badacsonytomaj i Marcelovej, udali się do Racotu, by zwiedzić pałac i Państwową Stadninę Koni „Racot”. 
W pałacu, prawdziwą atrakcją i ciekawostką, były prywatne pokoje dawnych właścicieli, a także powozownia i stajnie.

Tak zasygnalizowany temat kultury szlacheckiej i hippicznej, znalazł swoje rozwinięcie i ukoronowanie w Ciochowie, gdzie w Skansenie Filmowym „Soplicowo” zapoznano  przybyłych ze specyfiką życia w dawnym staropolskim dworku i ziemskim majątku.  
Później delegaci z Węgier i Słowacji, udali się do Poznania, by zwiedzać Ostrów Tumski i Rezerwat Archeologiczny „Geniusz loci – przekrój poznania”. 
Ten punkt programu nawiązywał do 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Jednak najważniejsze wydarzenia związane z pobytem delegacji z Badacsonytomaj i Marcelovej w Czempiniu, odbyły się w sobotę, 4 czerwca 2016 r.

Rankiem, w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu odbyły się „Debaty gospodarcze”.
Jako pierwsi, głos zabrali: Burmistrz Gminy Miasta Badacsonytomaj Krisztin N. László,  Starosta Gminy Marcelová, Ervin Varga i Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, którzy zapoznali zebranych z charakterystykami i potencjałem swoich Gmin. 
Dyskutowano też o rozwoju i możliwościach współpracy, a także o zapobieganiu kryzysowi gospodarczemu, o rozwoju gospodarek i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W dalszej części „Debat gospodarczych” wystąpił Adam Marek, właściciel Firmy ABM Meble Tapicerowane w Czempiniu, który podjął powyższe kwestie z perspektywy przedsiębiorczości i rzemiosła.

Cennym uzupełnieniem debaty było spojrzenie na tę problematykę z perspektywy rolnictwa. Temat podjął Marek Marciniak, prezes Zrzeszenia Hodowców Trzody Chlewnej – Grupy Producenckiej „Razem”.

Jako ostatnia wystąpiła Katarzyna Wieczorek, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej, która zapoznała obecnych z przedsięwzięciami i osiągnięciami Stowarzyszenia. Istotną kwestią było też pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na finansowanie działalności społecznej i kulturalnej w kontekście bieżących trudności i kryzysów.

Po zakończeniu „Debaty Gospodarczej”, Samorządowcy z Gmin Badacsonytomaj, Marcelová i Czempiń udali się do czempińskiego pałacu by uczestniczyć w uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Czempiniu, organizowanej w ramach „Dni Czempinia 2016”(3-5 czerwca 2016 r.). 
Natomiast pozostała część delegacji (uczestników projektu), zwiedzała nowoczesne, nastawione na hodowlę bydła, gospodarstwo rolne Państwa Patrycji i Tomasza Smolińskich w Nowym Borówku.

Po zakończeniu Sesji Rady Miejskiej i zwiedzania gospodarstwa w Nowym Borówku, obydwie grupy spotkały się na stadionie „Helios” w Czempiniu, gdzie zorganizwano bardzo emocjonujący, towarzyski mecz piłkarski reprezentacji Gminy Badacsonytomaj i Czempińskiego Klubu Sportowego „Helios”.

Podczas meczu obydwie drużyny wykazały się niezwykłym hartem ducha i zapałem. I nawet w momencie, gdy rezultat zaczął być niekorzystny dla reprezentacji Badacsonytomaj, to węgierscy piłkarze starli się nie oddawać Czempiniakom pola.

Ostatecznie drużyna CKS „Helios” potwierdziła wysoką sportową formę wygrywając z piłkarzami z Badacsonytomaj 3:0. 
Nie mniej jednak, reprezentantom Gminy Miasta Badacsonytomaj nie popsuło to humoru i… nie odebrało energii, co potwierdziło się podczas wieczornego bloku imprez plenerowych organizowanych w ramach „Dni Czempinia” ma czempińskim Rynku.
Tam, młodzi węgierscy piłkarze, gorąco sekundowali występującym na scenie ludowym artystom z Badacsonytomaj, a także sami wystąpili na scenie budząc niekłamaną sympatię czempińskiej publiczności. 
Uczestnicy projektu spędzili dalszą część wieczoru na Rynku przysłuchując się występującym na scenie artystom.

W niedzielę, 5 czerwca 2016 roku, w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, uroczyście podpisano Listy intencyjne o współpracy partnerskiej między Gminami Marcelová i Czempiń. W imieniu, swoich wspólnot samorządowych, uczynili to: Starosta Gminy Marcelová Ervin Varga iBurmistrz Gminy CzempińKonrad Malicki.

Dodajmy, że zgodzono się co do tego, że „ojcem chrzestnym” tego wydarzenia był Burmistrz Gminy Miasta Badacsonytomaj, Krisztin N. László, którego Gmina od lat utrzymuje przyjacielskie kontakty z Gminą  Marcelová.

Po podpisaniu listów intencyjnych, uczestnicy projektu , udali się na Plac Zielony Rynek, gdzie uroczyście zasadzono „Dęby Przyjaźni” Gmin: Badacsonytomaj, Marcelová i Czempiń.

Po tych wszystkich wydarzeniach, w niedzielę, 5 czerwca 2016 roku, po obiedzie i serdecznym pożegnaniu, delegacje z Węgier i Słowacji powróciły do swoich miejscowości.    

Informacja dotycząca projektu: pobierz plik 

Informacja dostępna też do pobrania u dołu strony.

*

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU WAKACJE NA SPORTOWO

Od 10 do 14 sierpnia 2015 roku, Gmina Czempiń realizowała Projekt pt. ”Sport, nauka, rekreacja - półkolonie dla dzieci i Młodzieży z Gminy Czempiń” objęty dofinansowaniem Powiatu Kościańskiego w ramach Programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

Adresatami projektu były dzieci i młodzież w wieku od 10 do 14 lat. Zajęcia odbywały się w dwóch dwunastoosobowych grupach na terenie Gimnazjum w Borowie oraz na stadionie i boisku wielofunkcyjnym w Głuchowie. Ważną częścią tego przedsięwzięcia były wyjazdy do Kościana i Poznania.

Realizacja projektu miała na celu: integrację dzieci w różnym wieku; uświadomienie konieczności stosowania i upowszechnienie zasad bezpiecznych zabaw na wakacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą; upowszechnienie form aktywnego wypoczynku i podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej uczestników; wskazywanie przewagi odpoczynku czynnego nad biernym; podkreślanie zależności miedzy dobrym, prawidłowo zorganizowanym wypoczynkiem, a zdrowiem psychicznym i fizycznym, wg powiedzenia: „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Ponadto założono, że uczestnicy projektu poznają historię Czempinia i regionu, jego kulturę, tradycję oraz obyczaje.

Tak ambitnie wyznaczone cele sprawiły, że program projektu był bardzo bogaty.

W pierwszym dniu (10 sierpnia 2015 roku), dzieci i młodzież uczestniczyły w zajęciach sportowych, grach i zabawach pod kierunkiem animatora. Wiele radości sprawiała im gra w: siatkówkę plażową, piłkę nożną i dwa ognie. Sporym zainteresowaniem uczestników projektu cieszył się też kurs pierwszej pomocy, a także krótki kurs bezpiecznych zabaw wakacyjnych. Młodzi ludzie poznawali zasady „obchodzenia się” z ogniem, reagowania w razie: ukąszeń, użądleń, porażenia słonecznego; zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zajęcia te przeprowadzono dzięki zaangażowaniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu.

Drugi dzień realizacji Projektu (11 sierpnia 2015 roku), z pewnością nazwać można dniem atrakcji w Kościanie. I rzeczywiście… wizyta w Wieży Ciśnień, w tamtejszym  obserwatorium astronomicznym i na ścianie wspinaczkowej, przeniosła młodych uczestników projektu w całkiem inny… niemal podniebny wymiar! Kolejnym punktem realizacji programu wizyty w stolicy powiatu było zwiedzanie kościańskiego Muzeum Regionalnego. Tam, duże wrażenie na młodzieży zrobiła makieta historycznego Kościana. Wyobraźnię pobudzały też eksponaty, a szczególnie dawne narzędzia i przedmioty codziennego użytku. 
Uczestnicy projektu gościli również w Starostwie Powiatowym w Kościanie, gdzie spotkał się z nimi Starosta Kościański, Bernard Turski w asyście Wicestarosty Stefana Stachowiaka. Włodarz powiatu opowiedział młodzieży o swojej pracy i podjął słodkim poczęstunkiem. Młodzież otrzymała też gadżety. Ostatnim sympatycznym akcentem pobytu w Kościanie była wizyta na basenie.

 

GMINA CZEMPIŃ LAUREATEM KONKURSU

Od szesnastu lat w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego biorą udział jednostki samorządu terytorialnego, podległe im instytucje oraz organizacje i podmioty gospodarcze. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, zgłoszonych zostaje wiele cennych i wartościowych inicjatyw lokalnych. W tym roku, Gmina Czempiń wzięła udział w konkursie po raz pierwszy. Zrealizowany przez Gminę projekt pn. „Obchody 100. rocznicy urodzin Harcmistrza Floriana Marciniaka” zdobył uznanie Kapituły Konkursowej. W imieniu Gminy Czempiń nagrodę w wysokości 3 000 zł z rąk Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Hanny Grunt – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odebrał Burmistrz - Konrad Malicki. Przypomnijmy, uroczyste „Obchody 100. Rocznicy urodzin Harcmistrza Floriana Marciniaka” odbyły się w dniach 2-3 maja 2015 roku w Gorzycach i Czempiniu. Przedsięwzięcie upamiętniało wyjątkową postać historyczną – Floriana Marciniaka, harcerskiego instruktora i pierwszego naczelnika Szarych Szeregów urodzonego 4 maja 1915 r. we wsi Gorzyce pod Czempiniem.

 

ODNOWA WSI W DONATOWIE I PIOTROWIE PIERWSZYM

W dniu 1 czerwca 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznaniu opublikował listę rankingową projektów, które zostały zgłoszone do V edycji Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś. Konkurs jest organizowany w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Udział w konkursie mogą wziąć aktywne sołectwa, które utworzą Grupę Odnowy Wsi w składzie min. 5 osób, dokonają wyboru lidera grupy oraz przygotują i przyjmą podczas zebrania wiejskiego Plan Odnowy Miejscowości oraz będą go konsekwentnie realizować. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono ogółem 289 projektów. Po dokonanej przez Departament Rolnictwa i Rozwoju ocenie, do oceny merytorycznej zakwalifikowano 278 projektów. Wnioski złożone przez Gminę Czempiń zostały bardzo wysoko ocenione.

  • Projekt pt.: „Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego” zajął 2 miejsce i uzyskał dofinansowanie w kwocie 15 784,00 zł. W ramach projektu w Piotrowie Pierwszym powstał krąg do grillowania o wymiarach: 7,85 metra na 4,66 metra wraz z chodnikami, zakupiono oraz zamontowano ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy oraz tablicę informacyjną.
  • Natomiast drugi zgłoszony do konkursu projekt: pt.„Mini gościniec w Donatowie - budowa miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego dla dzieci i rodziców” zajął 9 miejsce, zyskując dofinansowanie w kwocie: 14 077,00 zł. W Donatowie powstał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci.

Głównym celem ww. projektów było zintegrowanie społeczności wiejskiej oraz pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych oraz dążenie do rozwoju wsi poprzez postulat odnowy wsi, rozumianej nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury, ale przede wszystkim rozumianej jako poprawa jakości życia mieszkańców.

 

PONIŻSZA TABELA OBRAZUJE WIELKOŚĆ OTRZYMANYCH DOTACJI W ROKU 2015

Lp.

Nazwa projektu

Rok 2015

Fundusz

Wartość projektu

Kwota dofinansowana

1

Mini Gościniec w Donatowie - budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i rodziców

Wielkopolska Odnowa Wsi, konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”

25 800,00

14 077,00

2

Ognisko w Piotrowie Pierwszym - budowa miejsca integracyjnego

Wielkopolska Odnowa Wsi, konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś”

26 227,29

15 784,00

3

Opracowanie Planu Gospodawki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempiń

WFOŚiGW

12 040,00

7 224,00

4

Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – Fryderyka Chopina, ul. Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej Przebudowa ulicy Słowackiego w Czempiniu – II etap

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Wielkopolski Urząd Wojewódzki

3 447 883,26

1 723 941

5

Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli

Program „Europa dla Obywateli”

46 000,00

33 000,00

6

Obchody 100.Rocznicy Urodzin Harcmistrza Floriana Marciniaka

Budżet Województwa Wojewódzkiego

25 465,69

6 000,00

 

Ogółem

 

 

1 800 026,00

Pliki do pobrania: