Kanał na YouTube


Referat Finansowy

Halina Łączna - Kierownik Referatu

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 26 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 110
h.laczna@ug.czempin.pl 

Sprawy:

 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy,
 2. nadzorowanie prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
 3. zapewnienie prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 4. wykonywanie powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielanie innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty,
 6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu,
 7. kierowanie pracą referatu finansowego,
 8. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy.

 

Hanna Zastrożna 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 23 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 136
h.zastrozna@ug.czempin.pl 

Sprawy:

 1. realizowanie zadań związanych z nadzorowaniem i kontrolowaniem działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. opracowywanie projektów budżetu gminy, projektów WPF oraz projektów uchwał w sprawie zmian budżetu, WPF oraz innych uchwał finansowych,
 3. sprawozdania opisowe z wykonania budżetu na I półrocze i na koniec roku.
 4. sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych, sprawozdawczośc do GUS, sprawozdawczość finansowa,
 5. prowadzenie spraw w zakresie: ZUS, US, FP, FGŚP i PFRON.

 

Teresa Roszak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: Kasa (hol I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 121
t.roszak@ug.czempin.pl 

Sprawy:

 1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, pozostałych środków trwałych, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych oraz spraw związanych z inwentaryzacją,
 2. zapewnienie obsługi kasowej Urzędu,
 3. prowadzenie rejestrów i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku VAT,
 4. Współpraca z PUP w Kościanie. 

Olga Grzegorczyk

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 25 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 109
o.grzegorczyk@ug.czempin.pl 

Sprawy:

 1. wymiar podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych,
 2. przyjmowanie informacji, deklaracji w sprawie podatków oraz innych niezbędnych materiałów do ustalenia prawidłowości wymierzanych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych,
 3. przygotowywanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia, zaniechania, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków i opłat lokalnych związanych z pomocą publiczną oraz w sprawie ulg w podatku rolnym i od nieruchomości,
 4. kontrola podatkowa podatników - wizje lokalne z pomiarem kontrolowanej nieruchomości,
 5. przeprowadzanie spraw spadkowych,
 6. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów i uzgadnianie go z księgowością podatkową,
 7. prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej,
 8. sporządzanie sprawozdań z podatków lokalnych i z pomocy publicznej (SHRIMP, SRPP oraz RIO),
 9. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i o stanie majątkowym,
 10. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz sporządzanie sprawozdań,
 11. współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczeń rolników.

 

Norbert Bartkowiak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 25 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 109
n.bartkowiak@ug.czempin.pl 

 

Dominika Charłos

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 22 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 135
d.charlos@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 1. szczegółowe prowadzenie wydatków urzędu z podziałem na dział, rozdział, paragraf i na zadania głównie
  z zakresu funduszu sołeckiego i obywatelskiego oraz analiza i sprawozdawczość opisowa wydatków,
 2. prowadzenie księgowości funduszy celowych (ZFŚS, depozyty, środki dla pracodawców za wyszkolenie ucznia),
 3. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych,
 4. Kwartalna sprawozdawczość do bankówzwiązana z obsługą kredytów, pożyczek i obligacji.

 

Maria Świątkiewicz 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 24 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 108
m.swiatkiewicz@ug.czempin.pl 

Sprawy:

 1. codzienna analiza i księgowanie dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilno-prawnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z egzekucją: analiza kont podatników, drukowanie upomnień i tytułów wykonawczych  oraz sporządzanie wniosków o wpis na hipotekę,
 3. realizacja wniosków o zwrot nadpłaty,
 4. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

 

Katarzyna Prałat 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 24 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 108
k.pralat@ug.czempin.pl 

Sprawy:

 1. księgowanie, analiza i egzekucja podatków od środków transportowych,
 2. rozliczanie dotowanych zadań własnych, zleconych i powierzonych,
 3. dotacji udzielnaych stowarzyszeniom, przygotowywanie aneksów i bieżąca kontrola,
 4. rozliczanie i sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych stowarzyszeniom, przygotowywanie aneksów i bieżąca kontrola,
 5. rozliczanie i sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych niepublicznym placówkom oświatowym i innym podmiotom.

 

Marta Jędrasiak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 22 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 137
m.jedrasiak@ug.czempin.pl

Sprawy:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu Gminy Czempiń,
 2. przygotowywanie do realizacji rachunków i faktur przelewowych i gotówkowych, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 3. ubezpieczenia majątkowe Urzędu Gminy w Czempiniu i jednostek budżetowych,
 4. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 5. szczegółowe prowadzenie dochodów gminy z podziałem na dział, rozdział i paragrafy.