Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Unia Europejska

Gmina Czempiń uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Budowa zielono - niebieskiej infrastruktury, na terenie Gminy Czempiń w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe”

Projekt realizowany będzie w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe Gminy Czempiń poprzez zwiększenie odporności na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacji do tych zmian dzięki realizacji inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury. Projekt wpłynie na zwiększenie odporności terenów zurbanizowanych na występowanie wyższych temperatur oraz okresów bezopadowych, tym samym wpłynie na ograniczenie zasięgu
i występowania zjawiska „miejska wyspa ciepła”. Zwiększy się również odporność terenów zurbanizowanych na występowanie nawalnych deszczy, w tym lokalnych podtopień, a także na występowanie silnego wiatru. Ponadto, projekt będzie pozytywnie wpływał na zwiększenie bioróżnorodności, podniesienie efektywności energetycznej obiektów oraz wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. Działania podejmowane w ramach projektu zwiększą poziom świadomości ekologicznej mieszkańców.

Przedmiotem projektu są w szczególności takie zadania jak:

1. Utworzenie urządzonych zielonych skwerów/parków kieszonkowych m.in. przy ul. Parkowej i ul. Wiatrakowej w Czempiniu oraz w Nowym Borówku.

2. System automatycznego nawadniania w parku kieszonkowym przy ul. Parkowej.

3. Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż i w pobliżu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta, w tym m.in.: przy ul. Parkowej, Kolejowej, Czereśniowej, Wiśniowej.

 4. Nasadzenia drzew nad rzeką Olszynką, w pobliżu boisk sportowych i traktu spacerowego nad Olszynką.

 5. Ratunkowe prace przy pomniku przyrody (dąb) nad Olszynką wraz z zagospodarowaniem terenu wokół drzewa.

 6. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie parku przy ul. Kasztanowej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia.

 7. Zagospodarowanie zielenią przestrzeni na terenie Szkoły Podstawowej w Czempiniu przy ul. Kolejowej oraz w Borowie nr 76.

 8. Nasadzenia zwiększające bioróżnorodność stawu na pl. Zielony Rynek i montaż automatycznej zastawki regulującej poziom wody.

 9. Rewaloryzacja parku w Jasieniu.

 10. Zagospodarowanie wód opadowych m.in. na Rynku w Czempiniu wraz z systemem automatycznego nawadniania zieleni.

11. Utworzenie pionowych ogrodów wertykalnych na Rynku, przy ul. Nowej oraz ks. Jerzego Popiełuszki.

12. Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Towarowej.

13. Dalsza wymiana energochłonnego oświetlenia na energooszczędne typu led przy budynkach użyteczności publicznej.

14. Montaż paneli fotowoltaicznych podnoszących efektywność energetyczną budynków– budynki: przedszkola przy ul. Borówko Stare i przy ul. Nowej oraz Szkoły podstawowej przy ul. Kolejowej.

15. Budowa systemów gromadzących wody opadowe przy budynkach użyteczności publicznej wraz z systemami nawadniania nowo posadzonej w ramach niniejszego projektu zieleni, także z już istniejących zbiorników.

16. Działania dotyczące poprawy świadomości ekologicznej.

Projekt realizowany będzie we współpracy z jednostką naukową jaką jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku.

 

Z  infrastruktury powstałej w ramach projektu korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy Gminy Czempiń a także osoby odwiedzające naszą gminę. Działania dotyczące poprawy świadomości ekologicznej będą skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Czempiń.

Efektem projektu będzie przystosowanie się do zmian klimatu poprzez nowopowstałą
i zmodernizowaną zieloną infrastrukturę, retencjonowanie wód opadowych, zwiększenie bioróżnorodności, podniesienie efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji OZE czy wymianę energochłonnego oświetlenia. Projekt przyniesie korzyści w postaci rozwoju terenów zielonych i retencjonowania w różny sposób wód opadowych.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

1. Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu przystosowania się̨ do zmian klimatu -  3,11 ha

2. Powierzchnia objęta środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem (oprócz powodzi i niekontrolowanych pożarów) - 4,22 ha

3. Pojemność obiektów małej retencji -  220,00 m3

4. Liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do zmian klimatu - 1,00 szt.

5. Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną - 11,00 szt.

6. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FS/FST) wydruk z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - 1,00 szt.

 

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

1. Liczba przedsięwzięć proekologicznych - 14,00 szt.

2. Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z

klimatem (oprócz powodzi lub niekontrolowanych pożarów) - 5 591,00 osoby

3. Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury - 7 070,00 osoby

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 11 360 073,98 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 7 805 751,81 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2025 r.

 

 

 

 

„Budowa pola do gry w mini golfa w miejscowości Borowo”

22 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,  Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń – Pan Andrzej Socha podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, dotyczącą realizacji operacji pn.: „Budowa pola do gry w mini golfa w miejscowości Borowo”

Celem ww. operacji jest budowa jednego pola do gry w mini golfa składającego się z 18 stanowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą i nasadzeniem zieleni.

Efektem realizacji operacji jest utworzenie nowego jednego obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.  Inwestycja poprawi jakość przestrzeni publicznej oraz zwiększy liczbę dostępnych form spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Czempiń.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 575 233,72 zł., z czego dofinansowanie wynosi 366 021,00 zł.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi”

Gmina Czempiń zrealizowała projekt pn. ,,Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi” wraz z Partnerami projektu tj. z Powiatem Kościańskim oraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na fakt, że inwestycje w Jarogniewicach i ul. Kolejowej w Czempiniu powadzone były przy drogach powiatowych, których właścicielem jest Powiat Kościański, zawarto Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji inwestycji drogowych. Natomiast inwestycja w Jasieniu prowadzona była przy drodze wojewódzkiej należącej do niedawna do Województwa Wielkopolskiego, dlatego też, Gmina Czempiń zawarła umowę partnerstwa dotyczącą wspólnej realizacji inwestycji drogowej.

Projekt poległ m.in. na wykupie gruntów w ramach procedury zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz budowie ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych, budowie chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem, małą architekturą i monitoringiem wizyjnym prowadzących do węzła przesiadkowego i punktów przesiadkowych, a także na budowie wiaty dla podróżnych w Jarogniewicach, zadaszonej wiaty rowerowej na parkingu C w Czempiniu, parkingów B&R oraz na działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do rezygnacji z transportu zmotoryzowanego na rzecz jazdy rowerem i środkami transportu publicznego. Utworzenie spójnej i zintegrowanej infrastruktury rowerowej przyczyniło się  do zwiększenia dostępności niezmotoryzowanych form mobilności i zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa i komfortu przemieszania się rowerem do węzła przesiadkowego, tym samym ograniczając emisję CO2.

W wyniku realizacji projektu wybudowano:

1.     Ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Borówko Stare oraz zamontowano pętle indukcyjną do pomiaru ruchu rowerowego. Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy zapewnia połączenie z istniejącym ciągiem od Borówka Starego przez ul. Chłapowskiego z ul. Kościelną, co przyczynia się do zwiększenia udziału transportu niezmotoryzowanego i zwiększenia bezpieczeństwa drogowego. Natomiast zamontowana pętla indukcyjna zlicza i rejestruje dane dla ruchu rowerowego, które w przyszłości przyniosą korzyści w procesie planowania dalszego rozwoju tras rowerowych na terenie Gminy Czempiń

2.     Oświetlenie energooszczędne ciągu pieszo-rowerowego w Piechaninie (od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z DW 310 do przystanku autobusowego Piechanin), stanowiące uzupełnienie ścieżki wybudowanej w 2018 r., co ma pozytywny wpływ na zwiększenie ruchu rowerowego na terenie Piechanina. Oświetlona droga rowerowa prowadzi zarówno w kierunku węzła przesiadkowego w Czempiniu jak i przystanku autobusowego w Piechaninie i jest ważnym elementem systemu transportowego w Gminie Czempiń. Ponadto, oświetlony odcinek ciągu pieszo-rowerowego poprawił bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz rowerzystów, którzy przemieszczają się po ścieżkach również po zmroku i w godzinach nocnych. Dodatkowo zastosowanie LED-owego oświetlenia jest bardziej przyjazne dla środowiska, gdyż LED działa znacznie dłużej i zużywa mniej energii, co skutkuje mniejszą emisją CO2 do atmosfery.

3.     Chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem na ul. Tarnowskiej w Piechaninie, który połączył wybudowane wcześniej dwa odcinki chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego. Przedsięwzięcie miało na celu bezpieczne i szybkie dotarcie do węzła przesiadkowego, parkingu B&R, ścieżki pieszo-rowerowej i do przystanku autobusowego w Piechaninie. W ramach ww. zadania zastosowano oświetlenie z panelami fotowoltaicznymi wyposażonymi w oprawy typu LED. Przyjęte w ramach inwestycji rozwiązanie opiera się na energii słonecznej, która jest nieograniczona, bezpieczna i w 100% przyjazna dla środowiska, gdyż takie oświetlenie jest zeroemisyjne. Inwestycja zwiększy udział ruchu rowerowego i pieszego oraz przyczyni się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów również po zmroku i w nocy.

4.     Ciąg pieszo-rowerowego w Czempiniu od ul. Kościelnej do ul. Gruszkowej wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym, zielenią i małą architekturą. Nowopowstały ciąg pieszo-rowerowy skrócił czas dojazdu m.in. do węzła przesiadkowego bez konieczności przekraczania wielu niebezpiecznych skrzyżowań, gdyż stanowi kontynuację istniejącego ciągu, który zaczyna się przy ul. Kolejowej. Dodatkowo wzdłuż ścieżki zamontowano 4 ławki wraz z koszami na śmieci oraz wykonano nasadzenia drzew. Ponadto, zamontowano pętlę indukcyjną, która  dostarcza informację o natężeniu ruchu rowerowego, co jest przydatne przy planowaniu przyszłych inwestycji rowerowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom poruszającym się po ścieżce zamontowano lampy oświetleniowe typu parkowego oraz monitoring.

5.     Oświetlenie energooszczędne ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Czempiniu do ul. Wodnej w Piotrkowicach doprowadzające ruch do węzła przesiadkowego. W ramach przedsięwzięcia zdemontowano stare energochłonne lampy typu parkowego  i zamontowano lampy z nowoczesnymi oprawy LED, które przyczyniają się do redukcji CO2 i zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zużywają mniej energii, a nowowybudowane oświetlenie poprawiło bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy przemieszczają się po ścieżce.

6.     Monitoring wizyjny wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościelnej, zapewnił wyższy poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Czempiń poruszającym się po popularnej trasie rowerowej tzw. Rowerowej obwodnicy miasta biegnącej od ul. Kościelnej do ul. Kolejowej, szczególnie użytkownikom podążającym na pociąg. Dodatkowo monitoring wizyjny  zapobiega zrachowaniom niepożądanym i dewastacjom na ścieżce.

7.     Wiatę rowerową przy parkingu C przy ul. Krańcowej w Czempiniu umożliwiającą podróżnym przechowywanie roweru na stacji lub przystanku, tak aby mogli oni dalej skorzystać z transportu publicznego. Wiata została odpowiednio wyposażona w oświetlenie, monitoring, by chronić rowery przed warunkami atmosferycznymi (deszczem, śniegiem, pyłem, promieniami słonecznymi) oraz kradzieżą.

8.     Wiatę dla podróżnych w Jarogniewicach, która została wyposażona w sześciostanowiskowy stojak na rowery oraz kosz na śmieci. Wiata rowerowa jest doskonałym miejscem wypoczynku dla rowerzystów oraz schronieniem przed deszczem, śniegiem, wiatrem, promieniami słonecznymi. Ponadto, wiata dla podróżnych wraz z nowoutworzoną ścieżką rowerową  zachęca do wybrania roweru jako głównego i podstawowego środka przemieszczania się mieszkańców Jarogniewic.

9.     Ścieżkę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszych Piotrkowice-Jarogniewice, która przyczyniła się do poprawy mobilności mieszkańców Gminy od strony Piotrkowic i Jarogniewic do węzła przesiadkowego. Ścieżka wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, którzy docierając do miejsc komunikacji zbiorowej, pracy czy szkoły nie muszą poruszać się po ruchliwych drogach. Budowa ścieżki zachęca do pozostawienia samochodu w domu i udania się w podróż rowerem, co ma wpływ ma zmniejszenie zatłoczenia i korków w centrum miasta. W wyniku korzystania z roweru zamiast samochodu zmniejszeniu ulega również emisja gazów cieplarnianych, głównie emisja CO2.

10.  Drogę rowerową na ul. Kolejowej w Czempiniu uzupełniającą istniejącą lukę w ciągłości trasy rowerowej prowadzącej od Słonina do węzła przesiadkowego. Nowa infrastruktura w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa została wyposażona również w sygnalizację świetlną z przyciskami dla pieszych i rowerzystów, dzięki którym użytkownicy wyzwalają sekwencję zmiany koloru lamp, natomiast ponad lampami zamontowany jest specjalny detektor radarowy, dzięki któremu samochody jadące z prędkością ponad 50 km/h na odcinku 200 metrów zostają wychwycone i system samoczynnie przełącza im kolor świateł na czerwony. W ramach przedsięwzięcia zamontowana została również pętla indukcyjna, która zlicza i rejestruje dane dotyczące ruchu rowerowego. Droga rowerowa umożliwiła skomunikowanie rowerowe od strony Słonina i wpłynęła na poprawę  bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

11.  Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień przyczyniający się do skomunikowania rowerowego odcinka do Jasienia, powstania spójnej sieci tras rowerowych poprzez utworzenie połączenia komunikacyjnego z ul. Kwiatową. Nowa infrastruktura powstała by korzystać z ruchu rowerowego oraz zmniejszyć natężenie ruchu pojazdów samochodowych, szczególnie w centrum miasta. Ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień ułatwia dostęp mieszkańcom wsi do  ośrodków infrastruktury społecznej, edukacyjnej i ochrony zdrowia zlokalizowanej w Czempiniu, a także dzięki odseparowaniu ruchu rowerowego od ruchu samochodowego ma pozytywny wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, umożliwiając mieszkańcom bezpieczną i komfortową jazdę rowerem oraz bezpieczne przemieszczanie się pieszych. W ramach przedsięwzięcia zamontowana została również pętla indukcyjna zliczająca rowerzystów.

12.  Parkingi B&R w Słoninie, Jarogniewicach, Piotrkowicach, Piechaninie oraz na ul. Kuczmerowicza w Czempiniu, które wyposażone zostały w sześciostanowiskowe stojaki rowerowe stanowiące wygodne rozwiązanie dla rowerzystów, gdyż umożliwiają pozostawienie roweru w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu i udania się w dalszą podróż komunikacją publiczną. Dodatkowo parkingi B&R zlokalizowane przy przystankach autobusowych w Słoninie, Jarogniewicach, Piotrkowicach, Piechaninie oraz na ul. Kuczmerowicza w Czempiniu wyposażone zostały w QR-kody z rozkładami jazdy.

 

Gmina Czempiń w celu zachęcania mieszkańców do korzystania z niskoemisyjnego transportu niezmotoryzowanego podjęła również liczne i zintensyfikowane działania informacyjne -promocyjne poprzez m. in. emisje spotów w radiu i telewizji, publikacje artykułów prasowych, utworzenie folderu z mapą tras rowerowych, wydanie kolorowanki oraz plakatów i ulotek, organizacje wydarzeń takich jak: rajd rowerowy, konferencji naukowej, wystawę tematyczną poświęconą kwestiom niskiej emisji, transportowi i ochronie klimatu, Dzień bez samochodu, konkurs fotograficzny i plastyczny oraz pogadanka dla osób starszych dotycząca zasad bezpiecznego poruszania się rowerem.

Celem projektu jest promowanie strategii niskoemisyjnej dla wszystkich obszarów terytoriów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływać łagodząco na zmiany klimatu oraz poprawa infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie Gminy Czempiń.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Długość wspartej infrastruktury rowerowej -prawie 7,5 km

Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”- 54 szt.

Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 6 szt.

Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych – 15 szt.

Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 34,81 ton CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych - 200 784,00 osób/rok

Całkowita wartość projektu: 10 540 514,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 8 328 262,96 zł

Termin zakończenia inwestycji: 31.08.2023 r.

 


 

Kolejne miliony dla Gminy Czempiń na termomodernizację obiektów

Gmina Czempiń otrzyma ponad 5 600 000 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Projekt złożony przez gminę Czempiń znalazł się na szóstym miejscu listy rankingowej. W dniu 7.09.2022 r. opublikowana została lista rankingowa po ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W wyniku oceny wniosku złożonego przez Gminę Czempiń w marcu 2022 r. dotyczącego projektu pt. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie projekt uzyskał ponad 90% możliwych do zdobycia punktów i uplasował się na 6 miejscu listy rankingowej. Gwarantuje to, przy alokacji zaplanowanej na konkurs, uzyskanie dofinansowania w wysokości ponad 5 600 000 zł i pokryje 85% kosztów kwalifikowalnych całego przedsięwzięcia. Zwrócić należy uwagę, że w naborze złożono ponad 80 wniosków z terenu całego województwa. Projekt dotyczy termomodernizacji budynku filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu, zlokalizowanej w Borowie; budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu; budynku przy ul Nowej 2 w Czempiniu obok Tlenowni; budynku Urzędu Gminy w Czempiniu oraz budynku hali sportowej w Starym Głębinie, gdzie inwestycją towarzyszącą będzie jednocześnie adaptacja obiektu na potrzeby oddziałów przedszkolnych, które znajdą tam swoją nową siedzibę.

Prace termomodernizacyjne obejmą głównie ocieplenie ścian (niektórych od wewnątrz ze względu na ograniczenia konserwatorskie), dachów, stropów, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, opraw oświetleniowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Nastąpi także wymiana źródeł ciepła. Dzięki realizacji projektu planuje się osiągniecie redukcji CO2 o ponad 87% i redukcji pyłu PM10 o ponad 99%. Projekt przyczyni się do spadku ilości emitowanych gazów cieplarnianych o ponad 450 ton rocznie. Natomiast sumaryczna wartość redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną wyniesie ponad 85%. Istotną rolę w osiągnieciu zakładanych w projekcie redukcji odegra zastosowanie pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych.  Uzyskanie tego dofinansowania jest ogromnym sukcesem. W dobie drastycznie rosnących kosztów energii elektrycznej i cieplnej będziemy realizować projekt, który nie tylko przyczyni się do redukcji ilości emitowanych szkodliwych substancji do środowiska oraz poprawi jakość powietrza, ale który przyniesie oszczędności ekonomiczne. Efektem dodanym będzie także poprawa zewnętrznej estetyki tych pięciu budynków po zakończeniu prac termomodernizacyjnych. Należy również pamiętać o tym, że już w innych projektach podejmowaliśmy działania, które podnoszą efektywność energetyczną różnych obiektów m.in. przeprowadzając termomodernizację szkół w Czempiniu i Głuchowie. Niebawem rozpocznie się także wymiana na terenie całej gminy opraw oświetlenia ulicznego na oprawy ze źródłem światła led – mówi Andrzej Socha Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń.  Realizacja projektu związanego z termomodernizacją budynków w Borowie, Czempiniu i Starym Gołębinie zakładana jest na lata 2022-2023.

 

„Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5”

W roku 2018 został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie na przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konkurs, w którym Gmina Czempiń złożyła wniosek dotyczący projektu pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5”, zakończył się w styczniu 2019 r. W marcu wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a na początku kwietnia przekazany został wynik oceny merytorycznej, wskutek której wniosek Gminy Czempiń otrzymał niemal 90 % punktów.

Dnia 21 maja 2019 roku Burmistrz Gminy Czempiń - Konrad Malicki podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Juskowiak – Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Projekt pn. „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5” miał na celu uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie. Teren jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej 3949P (byłej drogi krajowej nr 5 łączącej Poznań -Wrocław) oraz drogi ekspresowej S5 (3 min do węzła „Czempiń”),a także w odległości 25 km od autostrady A2.

Projekt obejmował uzbrojenie prawie 4 ha terenu w Głuchowie w kanalizację sanitarną oraz przepompownie ścieków wraz z przyłączami zasilającymi obiekt, a także w sieć wodociągową wraz ze skanalizowaniem rowu melioracyjnego. W ramach inwestycji wybudowano drogę wewnętrzną wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz przystanek wraz z wiatą, zamontowano hybrydowe oświetlenie uliczne oraz monitoring, wybudowano sieć światłowodową, a także sieć elektroenergetyczną. Nad inwestycją pełniony był nadzór inwestorski w zakresie branży: drogowej, telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej oraz nadzór archeologiczny.

Elementem uzupełniającym projekt była kampania promocyjna  terenu inwestycyjnego, która obejmowała m.in.: stworzenie hasła i opracowanie znaku identyfikującego kampanię, zamontowanie podświetlanej tablicy promocyjno-informacyjnej (billboard) w Głuchowie, stworzenie spotu promocyjnego (filmu) dotyczącego terenów inwestycyjnych i promującego w nowoczesny i atrakcyjny sposób tereny inwestycyjne wpisane w krajobraz i funkcjonowanie Gminy Czempiń, przeprowadzenie dwóch kampanii prasowych, utworzenie folderu promocyjnego terenów inwestycyjnych oraz ulotki promocyjno-informacyjnej, zakup roll-up zawierającego hasło i logo kampanii promocyjnej wraz z grafiką przedstawiającą tereny inwestycyjne, umieszczenie reklamy na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica, wykonanie i dostawę gadżetów reklamowych. Ponadto, Gmina Czempiń w ramach promocji terenów inwestycyjnych wzięła udział: w konferencji pn. „Forum Rynku Nieruchomości” oraz w międzynarodowych Targach inwestycyjnych Expo Real 2021 w Monachium.

Wszystkie podjęte przez Gminę Czempiń działania promocyjne stanowiły wyłącznie element uzupełniający projektu, mający na celu wzmocnienie wizerunku regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym oraz wypromowanie oferty inwestycyjnej zgodnie z przyjętymi założeniami i celami projektu poprzez przyciągnięcie jak największej liczby inwestorów i ich zachęcenia do skorzystania z oferty strefy inwestycyjnej.

Głównym celem projektu było wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, a celem szczegółowym jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP na terenie Gminy Czempiń.

Efektem realizacji projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, która przyczyni się do lokalizacji na terenie Głuchowa innych podmiotów gospodarczych i szerszej aktywizacji tej okolicy oraz tworzenia nowych miejsc pracy na miejscu dla mieszkańców, którzy nie będą musieli poszukiwać i uczęszczać do pracy poza terenem zamieszkania i gminy.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 3,68 ha;

Długość wspartej infrastruktury drogowej: 0,495 km;

Długość wspartej sieci kanalizacji sanitarnej: 0,505 km

Długość wspartej sieci wodociągowej: 0,495 km;

Długość wspartej sieci elektrycznej: 0,250 km

 

Całkowita wartość projektu: 4 139 886,81 zł

 

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:  2 517 346,86 zł.

 

Inwestycja zakończyła się dnia 30 czerwca 2022 roku.

 

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń.

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń” wspiera przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania transportu publicznego i niezmotoryzowanego oraz tworzy zrównoważony system transportowy na obszarze Gminy Czempiń.

W ramach projektu powstały: 1. Trzy nowoczesne parkingi oraz droga dojazdowa - ul. Krańcowa - Parking A typu P&R, B&R, K&R wraz z przystankiem autobusowym. Drugi parkingiem tzw. Parking B typu P&R zlokalizowany przy ul. Kolejowej. Parkingi połączone zostały ciągiem pieszo-rowerowym. Trzeci parking tzw. Parking C typu P&R i B&R powstał po drugiej stronie miasta, przy ul. Krańcowej, tak aby kierowcy z drugiej strony miasta i gminy nie musieli pokonywać długiej, prowadzącej przez często zamykany przejazd kolejowy Dzięki nowopowstałemu parkingowi, kierowcy mogą pozostawić auto vis a vis dworca kolejowego. Z lokalizacją parkingu C powiązana jest zrealizowana w ramach niniejszego projektu, przebudowa ul. Krańcowej, gdyż stanowi ona drogę dojazdową do Parkingu C. 2. Przejście podziemne pod torami kolejowymi - budowa przejścia podziemnego pomiędzy nowymi peronami przy dworcu kolejowym (połączonymi już przejściem podziemnym), a parkingiem C przy ul. Krańcowej pozwala swobodnie mieszkańcom tej części miasta oraz okolicznych miejscowości w sposób bezpieczny pokonać drogę z i do domu oraz dotrzeć na dworzec i do pociągu. 3. Ścieżki pieszo-rowerowe na pl. Zielony Rynek oraz odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Kolejowej a także montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych - inwestycja pozwoliła utworzyć ciąg rowerowy, którego początek stanowi ścieżka rowerowa biegnąca od granicy gminy Czempiń i Brodnica, następnie przez miejscowość Stare Tarnowo oraz w Czempiniu ul. Poznańskie Przedmieście, pl. Zielony Rynek, ścieżką nad Olszynką od ul. Kościelnej aż do ul. Kolejowej (dworzec kolejowy). W ramach projektu powstały również dwie nowe kładki nad Olszynką. Pierwsza z nich na wysokości ul. Strumykowej sprowadza ruch rowerowy z ulic w centrum na bezpieczną ścieżkę pieszo-rowerową. Druga kładka na wysokości ul. Kolejowej pozwala przejechać nad ciekiem wodnym. Utworzenie tej trasy stanowi swoistą rowerową obwodnicę miasta, a przede wszystkim bezpieczny, szybki i łatwy dojazd do dworca kolejowego. 4. Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu ul. Chłapowskiego oraz ul. Wybickiego - w ramach projektu powstały ścieżki pieszo-rowerowe, których celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość swobodnego przemieszczania się mieszkańców. 5. Ścieżka pieszo–rowerowa od centrum wsi Piechanin do ul. Tarnowskiej oraz ścieżka w ul. Towarowej i ul. Kościańskie Przedmieście - kolejny ciąg rowerowy zlokalizowany w centrum wsi Piechanin bezpiecznie prowadzi w kierunku dworca kolejowego. W ramach projektu powstała ścieżka pieszo–rowerowa od centrum wsi Piechanin do ul. Tarnowskiej (granica miasta). Następnie poprzez powstałą w 2015 r. ścieżkę pieszo-rowerową w ul. Stęszewskiej dotrzeć można do ul. Towarowej. W ul. Towarowej przebudowany został chodnik, który umożliwia dotarcie do ul. Kościańskie Przedmieście. 6. Ścieżka pieszo–rowerowa w ul. Kolejowej - w ul. Kolejowej (na odcinku od przejazdu kolejowego do dworca) również powstała ścieżka pieszo-rowerowa, która pozwala de facto dotrzeć rowerem z centrum wsi Piechanin do dworca kolejowego w Czempiniu bez konieczności jazdy po niebezpiecznych drogach, w tym wojewódzkich. 7. Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Krańcowej - ostatnią ze ścieżek, która powstała w ramach niniejszego projektu jest nowa ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Krańcowej. Dzięki tej ścieżce można dotrzeć do nowego parkingu przy ul. Krańcowej typu P&R i B&R oraz bezpiecznie pozostawić rower w monitorowanym miejscu i poprzez nowe przejście podziemne dotrzeć do dworca i/lub na perony.

Główny cel projektu jest zgodny z celem tematycznym działania 3.3 – promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich obszarów rodzajów terytoriów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego. Dodatkowo projekt przyczynił się do skrócenia czasu przejazdu, zwiększenia dostępności transportu publicznego, podniesienia komfortu podróży pasażerów, zwiększenia możliwości alternatywnych form dotarcia do celu, zwiększenia płynności ruchu pojazdów transportu publicznego i zlikwidowania przeszkód w ruchu, zwiększenia integracji różnych środków transportu, poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami w tym niepełnosprawnością ruchową, zmniejszenia liczby kolizji, wypadków drogowych w tym z udziałem pieszych i rowerzystów, a także zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych z oddziaływania systemu transportowego.

W związku z realizowanym projektem przeprowadzono kampanię informacyjno – promocyjną, której celem było promowanie nowo powstałej infrastruktury i udogodnień, które miały zachęcać do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej oraz publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego. Promocją objęci byli wszyscy Mieszkańcy Gminy Czempiń i aglomeracji poznańskiej. Dla przedszkolaków wydana została kolorowanka, nawiązująca do podstawowych zasad ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy rowerem, a także przeprowadzono konkurs plastyczny pt.: „Rowerem do szkoły, rowerem do pracy”. Dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a także osób starszych zorganizowane zostały pogadanki z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem w obrębie miasta i poza nim. Uczniowie mogli wykazać się w konkursie plastycznym dotyczącym ochrony środowiska w aspekcie korzystania z różnych środków transportu w ruchu miejskim. Gmina zorganizowała także konkurs fotograficzny adresowany do wszystkich mieszkańców gminy, dotyczący infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Ponadto Gmina zorganizowała również kampanię radiową i telewizyjną oraz prasowe i internetowe.

Kampanie te ukazywały możliwości skorzystania z roweru i transportu zbiorowego dzięki udogodnieniom powstałym w wyniku projektu oraz zachęcały do wykorzystania nowopowstałej infrastruktury poprzez wybranie roweru i komunikacji publicznej jako środków transportu. W ramach kampanii promocyjnej wydano także mapę wraz z folderem, przedstawiające nowo powstałą infrastrukturę oraz położenie ścieżek pieszo - rowerowych, w tym nowopowstałych w trakcie realizacji projektu. Gmina zorganizowała rajd rowerowy oraz „Czempiński Dzień Bez Samochodu”, podczas którego promowano alternatywne względem samochodu formy dotarcia do miejsca pracy, edukacji, odbyły się konkursy z nagrodami, wystawa prac przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, wystawa fotograficzna dotycząca tematyki ochrony środowiska w miastach, niskiej emisji i korzystania z roweru i komunikacji publicznej jako alternatywnych środków transportu. Kampania uzupełniona została promocją za pośrednictwem prasy i internetu. Wszystkie opisane powyżej działania miały zachęcić mieszkańców regionu do korzystania z różnych form transportu i eliminowania transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego lub ekologicznego jak np. transport rowerowy.

Celem działań informacyjno–promocyjnych było przekonanie odbiorców i utwierdzenie ich w przekonaniu, że transport publiczny/rowerowy/pieszy jest najlepszym rozwiązaniem oraz że w ten sposób przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym CO2 i pyłu PM 10, którego głównymi źródłami w powietrzu w europejskich miastach jest emisja spalania z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

  1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 1 szt.
  2. 2. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 147 szt.
  3. 3. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” - 11 szt.
  4. 4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 2 szt.
  5. 5. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 60 szt.
  6. 6. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 4 szt.
  7. 7. Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe - 2,4 km
  8. 8. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 3 szt. 9. Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 4,549 km 10. Liczba nowych/ zmodernizowanych punktów świetlnych – 60 szt. 11. Liczba akcji i kampanii informacyjno-promocyjnych – 13 szt. Całkowita wartość projektu: 12 219 706,15 zł Wydatki kwalifikowalne: 11 810 655,30 zł Dofinansowanie: 10 039 056,99 zł Relacje z przebiegu realizacji niniejszego projektu zostały umieszczone pod linkiem: https://czempin.pl/ZIT_-_BUDOWA_ZINTEGROWANEGO_WEZLA_PRZESIADKOWEGO__.HTML

 

Laptopy ze „Zdalnej Szkoły+” dla Gminy Czempiń

Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki dnia 03/06/2020 r. przekazał do szkół w Czempiniu i Głuchowie 25 laptopów przeznaczonych na potrzeby uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu w domu do nauki zdalnej. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu otrzymała 14 laptopów wraz z oprogramowaniem, a Szkoła w Głuchowie 11 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania.

Gmina Czempiń uzyskała na ten cel grant w ramach projektu Zdalna Szkoła +, wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000 zł, za którą zrealizowano zakup 25 laptopów wraz z oprogramowaniem. Z powodu pandemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte, a nauka przeniosła się do sieci.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety części z nich, w tym także uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych brakowało niezbędnego w tym systemie nauki sprzętu.

Zadanie realizowane jest w ramach działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatek ten nie wymaga wkładu własnego gminy. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystany będzie na cele szkolne.

 

 

Laptopy ze „Zdalnej Szkoły” dla Gminy Czempiń

24 kwietnia 2020 roku Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki przekazał do szkół w Czempiniu i Głuchowie 23 laptopy przeznaczone na potrzeby uczniów, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu w domu do nauki zdalnej. Przekazanie miało miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu. Uczestniczył w nim Burmistrz oraz dyrektorzy: Mirosława Kajoch oraz Albert Łukaszewicz.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu otrzymała 13 laptopów, 10 szkoła w Głuchowie. Szkoły rozdysponują sprzęt wśród najbardziej potrzebujących uczniów w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania. Gmina Czempiń uzyskała na ten cel grant w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Z przyznanego dofinansowania za kwotę niemal 70 tysięcy złotych zrealizowano zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte w pierwszej połowie marca, a nauka przeniosła się do sieci. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety części z nich brakowało niezbędnego w tym systemie nauki sprzętu.

Zadanie realizowane jest w ramach działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. Wydatek ten nie wymaga wkładu własnego gminy. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystany będzie na cele szkolne.

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń 


23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono ponad 100 wniosków o dofinansowanie z terenu całego województwa wielkopolskiego. Gmina Czempiń w październiku 2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzyczkach oraz przebudowy fragmentu starej i awaryjnej sieci wodociągowej w Nowym Tarnowie, a także przebudowy odcinka starej sieci kanalizacyjnej w Piotrowie Pierwszym i doposażenia stacji uzdatniania wody
w Gorzyczkach w agregat prądotwórczy.

15 lipca 2020 roku Burmistrza Gminy Czempiń - Konrad Malicki podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.

Celem operacji jest rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z doposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Czempiń.

W wyniku realizacji projektu zostanie:

- przebudowane 0,05 km zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę oraz 0,049 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

- wybudowane 4,221 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

- doposażona jedna stacja uzdatniania wody (SUW).

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 3 279 828,69 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 540 542,00 zł.

W wyniku trwających prac zakończony został I etap projektu związany z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Nowym Tarnowie, przebudową fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowie Pierwszym oraz doposażeniem SUW w Gorzyczkach. Obecnie trwają prace związane z II etapem projektu - budową sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzyczkach.

Przewidywany termin zakończenia prac to styczeń 2023 roku.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie"

 

 

 

 

Dotacja na strefę inwestycyjną coraz bliżej!

W roku 2018 został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie na przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Konkurs, w którym Gmina Czempiń złożyła wniosek dotyczący projektu Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5, zakończył się w styczniu 2019 r.

W marcu wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a na początku kwietnia przekazany został wynik oceny merytorycznej, wskutek której wniosek Gminy Czempiń otrzymał niemal 90% punktów. Wysokość środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na ten konkurs pozwala przyjąć, że wniosek uzyska dofinansowanie. Projekt przewiduje, uzbrojenie ponad 4 ha terenu w kanalizację sanitarną, wodociąg, drogę wewnętrzną oświetlenie oraz sieć teletechniczną. Usunięte zostaną także wszelkie kolizje infrastrukturalne, a także zbudowany zostanie zjazd z obecnej drogi krajowej nr 5.

Projekt obejmuje też promocję terenu inwestycyjnego. Obszar ma zostać przeznaczony na działalność produkcyjną. O atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Czempiń świadczy fakt jej położenia na szeregu szlaków komunikacyjnych. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 5, dwie drogi wojewódzkie oraz linia kolejowa Poznań-Wrocław, gdzie istnieje możliwość załadunku i rozładunku towarów. W budowie jest też droga ekspresowa S5, w sąsiedztwie której będzie uzbrajany właśnie teren inwestycyjny.

Wartość całego zadania to ponad 4 mln. zł, przy czym dofinansowanie wyniesie ponad 2,7 mln zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

 

Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P

 Gmina Czempiń dnia 07.10.2019 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie nr 576087P”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie wyniosło 1 211 055,00 zł przy całkowitej wartości operacji w kwocie 2 058 399,99 zł.
W ramach przedsięwzięcia przebudowano drogę gminną od świetlicy wiejskiej do ostatnich zabudowań o długości 886,7 m, dokonano wymiany zdegradowanej nawierzchni gruntowej na asfaltową oraz wykonano nową konstrukcję oraz zjazdy wraz z dojściami do furtek. Dodatkowo, wybudowano sieć światłowodową. Przebudowa drogi gminnej w Piechaninie przyczyniła się do osiągnięcia założonych celów operacji tj. wsparcia lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich,
a także rozwoju infrastruktury technicznej. Jednocześnie, zakończona inwestycja posiada bardzo istotne znaczenie, bowiem nie tylko przyczynia się do podniesienia standardów życia mieszkańców, ale także zapewnia bezpośredni dostęp do budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej.

DOTACJA NA REWITALIZACJĘ DLA GMINY CZEMPIŃ

Gmina Czempiń w latach 2016-2017 uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na przygotowanie Programu rewitalizacji miasta Czempinia i w ten sposób po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, latem 2017 r. program został uchwalony przez Radę Miejską.

Od 2017 r. toczyły się prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i wniosku o dofinansowanie, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w marcu 2018 r. W dniu 30.11.2018 r. została opublikowana lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej. W wyniku tej oceny wniosek Gminy Czempiń dotyczący projektu pt.: Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu uplasował się na 9 miejscu listy, uzyskując ponad 90% punktów możliwych do zdobycia. Pula środków w tym konkursie przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln. zł co po przeliczeniu wartości projektów oznacza, że projekt Gminy Czempiń otrzyma dofinansowanie. Podkreślić należy, że w naborze złożono blisko 130 wniosków z całej Wielkopolski, a dofinansowanie przy takiej alokacji środków na konkurs może otrzymać tylko ok 8% wnioskodawców.

Po podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania na podstawie ww. listy rankingowej, zostaną z beneficjentami zawarte umowy o dofinansowanie. Projekt zgodnie z założeniami konkursu skupiony został wokół tworzenia infrastruktury społecznej i składa się zasadniczo z 4 elementów przyczyniających się do rewitalizacji obszarów miasta i obejmuje: teren dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz w niewielkim stopniu i uzupełniająco, infrastrukturę drogową. Szczegóły przedsięwzięcia zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 7.12.2018 r w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu.

Świetlica w Piechaninie dofinansowana

Gmina Czempiń od 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski (LGD LZW), będącej największą LGD w województwie wielkopolskim.

LGD LZW jest podmiotem zajmującym się wdrażaniem działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie” złożony został w LGD w kwietniu 2018 r., a po ocenie merytorycznej, w maju 2018 r. został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem dalszej weryfikacji, która zakończyła się pozytywnym wynikiem w styczniu 2019 r.

15 stycznia 2019 roku Burmistrz Gminy Czempiń, Konrad Malicki w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu, a osobą reprezentującą Samorząd Województwa był Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Czempiń wyniesie ponad 300 000,00 zł., co stanowi blisko 64% kosztów kwalifikowalnych projektu opiewającego na kwotę około 500 000,00 zł., choć ostateczną wartość poznamy po przeprowadzeniu wszystkich procedur związanych z wyłonieniem wykonawców tej inwestycji.

Zakres prac, które możliwe były do sfinansowania w ramach dotacji związany jest z realizacją różnego typu robót w branżach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. W wyniku prac przeprowadzonych w ramach przebudowy budynku dawnej szkoły na świetlicę, powstanie m.in. sala spotkań dla mieszkańców, zaplecze kuchenne i sanitarne oraz kotłownia. Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac finansowanych ze środków PROW jak i budżetu Gminy Czempiń to rok 2020.

 

 

”W świecie owadów” – nowa ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu.

W czwartek, 15 listopada 2018 roku zakończono realizację projektu pod nazwą: „W świecie owadów” – ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu. Ścieżka składa się z czterech figur owadów – żuka gnojowego, biedronki, mrówki oraz komara, których rzeźby odzwierciedlają szczegóły ich budowy morfologicznej, czterech ilustrowanych tablic edukacyjnych opisujących ciekawostki z życia prezentowanych owadów, jak również zawierających informacje o takich owadach jak: pszczoła, osa, szerszeń, stonka, świetlik, oraz tablicy z regulaminem korzystania ze ścieżki. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do spacerów ścieżką położoną przy Olszynce, w bliskim sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej „W cieniu dębu” i gry edukacyjnej. Celem projektu jest edukacja ekologiczna. Ścieżka stanie się cennym narzędziem dla nauczycieli, stwarzając możliwość realizacji ram programowych poprzez lekcje biologii/przyrody w oparciu o repliki owadów . Przedsięwzięcie pn.: „W świecie owadów– ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Czempiniu” zyskało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 33 456,00 zł brutto przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 59 778,00 zł brutto.

 

 

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W GORZYCACH Z DOFINANSOWANIEM! 

26 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Czempiń w ramach ww. naboru złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Przedsięwzięcie dotyczy zakupionego przez Gminę Czempiń w 2018 roku budynku administracyjno-socjalnego, znajdującego się w centrum wsi Gorzyce i zmierza do zagospodarowania części budynku na cele świetlicy wiejskiej. Wniosek został bardzo wysoko oceniony i ulokowany na 4 miejscu listy rankingowej, a tym samym wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Warto podkreślić, że w ramach naboru złożonych zostało aż 87 wniosków z całej Wielkopolski.  Wniosek Gminy Czempiń jest jedynym sklasyfikowanym na liście, z terenu Powiatu Kościańskiego. Wartość dofinansowania  to 323 397,00 zł i jest to blisko 64% całkowitej wartość projektu, która wynosi ponad 500 tys. zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj, i obejmie m.in.: wykonanie podłóg; tynków; malowanie; instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania; stolarkę okienną i drzwiową; zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z sześcioma miejscami parkingowymi. W efekcie powstanie m.in. sala wiejska, kuchnia, toalety, kotłownia. Sala wiejska będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych, a budynek wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną, co zmniejszy koszty jego eksploatacji. W ramach zadania dofinansowane zostanie też opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec 2019 roku.

 

 Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempiń

22 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Gmina Czempiń w ramach ww. naboru złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempiń."

Dnia 24.09.2018 r. Burmistrz Gminy Czempiń podpisał umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Grabow