Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Centrum Usług Wspólnych

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CZEMPINIU

ul. Kolejowa 3

64-020 Czempiń

Tel. 509 350 448

e-mail: cuw@cuw.czempin.pl

 

Kierownik: mgr Małgorzata Olszewska

Główny księgowy: mgr Anna Dykcik

Inspektor ds. księgowości : Maria Beszterda

Specjalista ds. kadr: mgr Agnieszka Augustyniak

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00

 

NIP 698 18 57 185

REGON 387656025

NIP do faktur 698 17 22 479

 Podstawa prawna działania:

Uchwała nr XXI/154/20 Rady Miejskiej w Czempiniu 11 maja 2020 roku w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Czempiń oraz nadania statutu - przejdź


Kompetencje i zadania:

CUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, n/w jednostki z terenu Gminy Czempiń, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czempiń. Jednostkami obsługiwanymi przez CUW są:

1)     Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu

2)     Szkoła Podstawowa w Głuchowie

3)     Przedszkole Samorządowe w Czempiniu.

Do zadań CUW należy obsługa finansowo – księgowa i kadrowo – płacowa.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Czempiniu, ul. Kolejowa 3, 64-020 Czempiń. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: cuw@cuw.czempin.pl

2.     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,

3.     Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c  RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b, h RODO w celach:

a)       realizacji zadań wynikających ze statutu administratora,

b)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa m.in. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c)       medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

d)       promocyjnych na podstawie wyrażonej zgody.

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane osobowe,

c)     podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. W przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

7.     Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b)    do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)     do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)    do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

g)    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

8.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9.     Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

10.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.