Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

28 lipca 2017

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Podczas XLVI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu:

I.    Rada Miejska w Czempiniu podjęła uchwały w sprawach:

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2017 – 2025 – uchwała została podjęta jednogłośnie;
 2. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2017 rok – uchwała została podjęta jednogłośnie;   
 3. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział  w Poznaniu - „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie nr 57604P” – uchwała została podjęta jednogłośnie;
 4. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu - „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w gminie Czempiń” – uchwała została podjęta jednogłośnie;
 5. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział 
  w Poznaniu - „Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków
  w miejscowościach Czempiń i Borowo” – uchwała została podjęta jednogłośnie;
 6. emisji obligacji komunalnych - uchwała została podjęta jednogłośnie;
 7. zaliczenia drogi w Czempiniu do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu – uchwała została podjęta jednogłośnie;
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu ochrony środowiska dla gminy Czempiń na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020-2023" - uchwała została podjęta jednogłośnie;
 9. regulaminu korzystania z toru rolkowego - uchwała została podjęta jednogłośnie;
 10. regulaminu korzystania ze ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Słoninie - uchwała została podjęta jednogłośnie;
 11. zmiany uchwały Nr XLIX/275/10 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Czempiniu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - uchwała została podjęta jednogłośnie;
 12. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023 - uchwała została podjęta jednogłośnie;
 13. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie sposobu określania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach
  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czempiń - uchwała została podjęta jednogłośnie;
 14. nabycia nieruchomości położonej w Czempiniu - uchwała została podjęta jednogłośnie;
 15. odrzucenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głuchowie – uchwała została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”;
 16. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Czempiniu przed sądami administracyjnymi w sprawie skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czempiniu Nr LI/296/10 z dnia 4 października 2010 r. – uchwała została podjęta 14 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

II.     Radni Rady Miejskiej w Czempiniu złożyli interpelacje w sprawach:
1.   Radny Robert Itkowiak w sprawie zorganizowania punktu czerpania wody na budującym się placu zabaw przy ulicy Gruszkowej w Czempiniu – mieszkańcy posadzili tam w ostatnim czasie wiele drzew i jest konieczność ich podlewania, tak, aby praca przez nich wykonana nie poszła na marne;

Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki wskazał, że zostanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu dokonane rozeznanie możliwości technicznych i kosztów zorganizowania punktu czerpania wody.

Prezes PGK Sp. z o.o. w Czempiniu Izabela Kuśnierek poinformowała, że w porozumieniu z mieszkańcami przy placu został postawiony dwustulitrowy zbiornik na wodę, który będzie sukcesywnie uzupełniany tak, aby mieszkańcy mogli zadbać o posadzone tam drzewa;   

2.   Radny Jarosław Konieczny w sprawie postawienia tablicy „Teren zabudowany”, który oznaczy teren miejscowości Betkowo przy Nowych Oborzyskach; tablica ta na pewno przyczyni się do ograniczenia prędkości samochodów przejeżdżających przez miejscowość Betkowo; koniczne jest również poprawienie oznakowania na tablicach z nazwą miejscowości – brakuje dwóch numerów od strony Nowych Oborzysk;

Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki wskazał, że sprawa zostanie wyjaśniona przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska i zostaną podjęte działania zmierzające do jej załatwienia.  

3.   Radny Wojciech Adamski w sprawach:

1)     konieczności naprawy studzienek kanalizacyjnych – na ulicach Chłapowskiego, Kuczmerowicza, obramowania studzienek są w fatalnym stanie – z tygodnia na tydzień ubytki powiększają się; na terenie całego miasta jest bardzo dużo uszkodzonych studzienek;

Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki wskazał, że w miarę możliwości budżetowych studzienki na terenie Czempinia są remontowane, jednakże zwrócimy szczególną uwagę na uszkodzenia, które zostały wskazane przez Radnego.

2)     stanu nawierzchni ulicy Wybickiego w Czempiniu – wiosenne równanie zniszczyło tą drogę - zasypane zostały rynsztoki, którymi woda spływała, w tej chwili woda przelewa się przez drogę; konieczne jest pilne poprawienie tej sytuacji;  

 Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki poinformował, że odpowiedź na interpelację zostanie udzielona na piśmie.

4.   Maciej Głochowiak w sprawach:

1)     wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o przedstawienie planu wykonania prac remontowo – inwestycyjnych i porządkowych wzdłuż drogi wojewódzkiej przebiegającej przez miejscowości Jasień i Piotrkowice;
w tej chwili chodnik w Jasieniu jest tak zarośnięty, że przejście możliwe jest jedynie na szerokość jednej płytki chodnikowej; również żywopłot rosnący wzdłuż drogi utrudnia włączanie się pojazdów wyjeżdżających z posesji do ruchu; Radny Maciej Głochowiak wskazał, że wielokrotne monity w formie mailowej, które przekazuje do WZDW pozostają bez odzewu, dlatego prosi
o pilne zajęcie się sprawą z ramienia Urzędu - Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki wskazał, że na bieżąco odbywa rozmowy z władzami WZDW, jednakże zasadne byłoby również wystąpienie z pismem w tej sprawie; trzeba jednak pamiętać, że WZDW działa wg rozwiązań systemowych, w których na przykład koszenie poboczy wykonywane jest dwa razy w roku;

2)     zniwelowania różnicy w terenie, która powstała przy końcu drogi gminnej
w Jasieniu przy ostatnich zabudowaniach – był w tym miejscu dosyć wysoki krawężnik, który w tej chwili faktycznie uległ już zniszczeniu; należałoby zadbać, aby estetycznie zniwelować ten teren;   

Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki poinformował, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie;   

3)     konieczności wzmocnienia poboczy drogi prowadzącej z Jasienia do Starych Oborzysk – zamknięcie drogi z Czempinia do Słonina spowodowało wzmożony ruch na tej drodze, zaś przy mijaniu się pojazdów i ich zjeżdżaniu na pobocza są one zarywane – ta sytuacja wymaga pilnej interwencji; winniśmy się również zwrócić do Gminy Kościan o wzmocnienie poboczy również na odcinku drogi  należącym do nich;

Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki przyznał, że wzmocnienie poboczy byłoby celowe i w miarę posiadanych środków gmina postara się to zadanie wykonać.  

5.     Interpelacje na piśmie zostały złożone przez:

1)  Radną Zofię Bartkowiak w sprawie wycięcia suchego drzewa rosnącego
w Jarogniewicach przy ulicy Podgórnej - drzewo to zagraża bezpieczeństwu pieszych oraz parkującym tam samochodom;

2)  Radny Cezary Szukalski w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie, kiedy nastąpi remont pomieszczeń gospodarczych przy ul. Kościelnej 7, ponieważ, jak zgłaszają mieszkańcy, budynki te są w bardzo złym stanie technicznym.