Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

15 stycznia 2024

Nowa perspektywa finansowa UE i pierwsze miliony dla Gminy Czempiń

Nowa perspektywa finansowa UE i pierwsze miliony dla Gminy Czempiń

Gmina Czempiń w naborze wniosków w ramach  Poddziałania 2.5 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027, we wrześniu 2023 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa zielono - niebieskiej infrastruktury, na terenie Gminy Czempiń w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe”.  Był to pierwszy wniosek Gminy Czempiń o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej tj. 2021-2027, która w Wielkopolsce zaczyna być dopiero wdrażana.

3 stycznia 2024 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował listę rankingową wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej. Wniosek uzyskał 92% możliwych do zdobycia punktów. W dniu 4 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania ocenionych pozytywnie projektów, w tym Gminy Czempiń. Łączna wartość projektu to 11 380 000,00 zł, a wartość dofinansowania to ponad 7 826 000,00 zł. co pokryje blisko 70% kosztów inwestycji.

Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z Gminnego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu zatwierdzonego uchwałą nr LXVII/630/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19.09.2023 r., a także z szerokiej diagnozy przeprowadzonej w ramach Zielonego i Niebieskiego Pakietu Diagnostycznego opracowanego przez konsorcjum instytucji badawczych, w skład których wchodził: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Badawczy Leśnictwa wykonane nieodpłatnie dla Gminy Czempiń w ramach projektu Miasto z klimatem, wskazujących najbardziej priorytetowe w tej dziedzinie działania leżące w gestii gminy.

Przedmiotem projektu są w szczególności takie zadania jak:

1.Utworzenie urządzonych zielonych skwerów/parków kieszonkowych m.in. przy ul. Parkowej i ul. Wiatrakowej w Czempiniu oraz w Nowym Borówku,

2.System automatycznego nawadniania w parku kieszonkowym przy ul. Parkowej,

3.Nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż i w pobliżu ciągów komunikacyjnych na terenie miasta, w tym m.in.: przy ul. Parkowej, Kolejowej, Czereśniowej, Wiśniowej,

4.Nasadzenia drzew nad rzeką Olszynką, w pobliżu boisk sportowych i traktu spacerowego nad Olszynką,

5.Ratunkowe prace przy pomniku przyrody (dąb) nad Olszynką wraz z zagospodarowaniem terenu wokół drzewa,

6. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie parku przy ul. Kasztanowej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia,

7.Zagospodarowanie zielenią przestrzeni na terenie Szkoły Podstawowej w Czempiniu przy ul. Kolejowej oraz w Borowie nr 76,

8.Nasadzenia zwiększające bioróżnorodność stawu na pl. Zielony Rynek i montaż automatycznej zastawki regulującej poziom wody,

9.Rewaloryzacja parku w Jasieniu,

10.Zagospodarowanie wód opadowych m.in. na Rynku w Czempiniu wraz z systemem automatycznego nawadniania zieleni,

11.Utworzenie pionowych ogrodów wertykalnych na Rynku, przy ul. Nowej oraz ks. Jerzego Popiełuszki,

12.Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Towarowej,

13. Dalsza wymiana energochłonnego oświetlenia na energooszczędne typu led przy budynkach użyteczności publicznej,

14.Montaż paneli fotowoltaicznych podnoszących efektywność energetyczną budynków– budynki: przedszkola przy ul. Borówko Stare i przy ul. Nowej oraz Szkoły podstawowej przy ul. Kolejowej,

15. Budowa systemów gromadzących wody opadowe przy budynkach użyteczności publicznej wraz z systemami nawadniania nowo posadzonej w ramach niniejszego projektu zieleni, także z już istniejących zbiorników,

16.Działania dotyczące poprawy świadomości ekologicznej.

Projekt realizowany będzie we współpracy z jednostką naukową jaką jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku.

Realizacja projektu powinna rozpocząć się jeszcze w I kwartale 2024 r., a zakończenie realizacji całego przedsięwzięcia zaplanowane jest w połowie 2025 r. roku. Cieszy kolejny tak duży sukces przynoszący wielomilionową dotację i to szczególnie, że jest to pierwszy wniosek w nowej perspektywie UE, która charakteryzuje się jeszcze trudniejszym procesem aplikowania. Ostatnia sytuacja związana z poziomem rzeki Olszynki, za której stan i przepustowość odpowiadają Wody Polskie, wskazuje jak ważny jest generalnie rozwój terenów zielonych i retencjonowanie w różny sposób wód opadowych, w czym właśnie pomagają tereny zielone, a w okresach suchych wykorzystywanie wody opadowej do ich podlewania. Gmina Czempiń w zakresie w jakim ma możliwości podejmuje już od kilku lat różnego typu działania w tym kierunku, prowadząc też kampanie społeczne dla mieszkańców, mające także na celu upowszechnianie wiedzy na temat skutków zmian klimatu. Ważnym podkreślenia jest też to, że projekt zawiera wiele elementów podnoszących efektywność energetyczną, a za razem ekonomiczną różnych obiektów jak np. panele fotowoltaiczne czy wymiana oświetlenia na led – mówi Andrzej Socha Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń.