Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

27 sierpnia 2016

SZKOŁY PRZEJDĄ TERMOMODERNIZACJĘ!

SZKOŁY PRZEJDĄ TERMOMODERNIZACJĘ!

Informacja o projekcie
Już na początku kadencji 2014-2018 rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem Gminy Czempiń do ubiegania się o dofinansowanie różnego typu projektów w perspektywie finansowej 2014-2020. Jedną z pierwszych decyzji było opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Głuchowie. Jednocześnie zaczęto analizować potrzeby Szkoły Podstawowej w Czempiniu w tym zakresie i stwierdzono konieczność opracowania projektu nowej kotłowni, którego brakowało i modernizacji w tym zakresie systemu centralnego ogrzewania. Opracowano także projekt modernizacji instalacji elektryczno-oświetleniowej. Ponadto opracowano dla obu szkół audyty energetyczne, oświetleniowe oraz studium wykonalności. 
Niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Urzędzie Gminy rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”. Ostatecznie wniosek został złożony w marcu br. 
W dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie.
Wniosek Gminy Czempiń uplasował się na wysokim 15 miejscu, przy czym warto zauważyć, że w konkursie złożono aż 129 wniosków. 
Wartość całkowita projektu wynosi 3 457 693,21 zł. Natomiast wartość dofinansowania to kwota 2 524 292,92 zł.
Wartym podkreślenia jest fakt, że wniosek został opracowany samodzielnie przez pracowników utworzonego w 2015 r. Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych i jest to pierwsze w historii Gminy Czempiń dofinansowanie uzyskane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego funkcjonującego od roku 2007. 

Roboty budowlane związane z kompleksową termomodernizacją obejmą w Szkole Podstawowej w Głuchowie docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w piwnicy, opraw oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych na ledowe, montaż paneli fotowoltanicznych na dachu budynku, wymianę instalacji elektrycznej oraz źródła ciepła. Natomiast w Szkole Podstawowej w Czempiniu prace związane będą z rozbudową budynku szkoły o pomieszczenie kotłowni, wymianą instalacji c.o. wraz z grzejnikami, modernizacją istniejącej kotłowni, wymianą instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na ledowe, modernizacją instalacji wentylacji grawitacyjnej, ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacją murów fundamentowych.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na przełomie roku 2017 i 2018.