Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

15 marca 2016

Program „Rodzina 500 PLUS”

Program „Rodzina 500 PLUS”

Uprzejmie informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu można odbierać decyzje dotyczące świadczenia wychowawczego - Program „Rodzina 500 PLUS”.

Do odbioru są decyzje wydane na wnioski złożone dnia 1.04.2016 i w późniejszych terminach do końca  kwietnia 2016r.


Program „Rodzina 500 PLUS”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która obowiązywać będzie od 1 kwietnia br. wprowadza świadczenie opiekuńcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko w wieku do 18 roku życia bez kryterium dochodowego. Natomiast w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, kryterium dochodowe nie może przekraczać 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1 200 na osobę w rodzinie.

Realizowaniem zadań przewidzianych przez ustawę, dla mieszkańców Gminy Czempiń, zajmą się pracownicy

Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.
Wnioski

przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 roku

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu

(budynek Urzędu Gminy w Czempiniu, ul 24 Stycznia 25, sala nr 15 – I piętro)

w następujących godzinach:

 • w poniedziałki od 7.00 do 18.00,
 • we wtorki i środy od 7.00 do 15.00,
 • w czwartki od 8.00 do 15.00
 • w piątki od 8.00 do 14.00.

Termin składania wniosków - do dnia 1 lipca br., zachowuje termin ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia br.

Wnioski wraz z ustawowymi drukami pobrać można tutaj albo wprost z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 214).

Najważniejsze zasady dotyczące wypłaty świadczenia:

 • Osoby uprawnione do świadczenia: matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka.
 • Świadczenia przysługuje: obywatelom polskim i cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywających na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • posiadającym kartę pobytu kartę pobytu z adnotacją: „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18. roku życia w trakcie miesiąca, wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć następujące dokumenty: 

 1. kserokopie odpisów skróconych aktów urodzenia wszystkich dzieci w rodzinie,
 2. kserokopie dowodów osobistych obydwojga rodziców,
 3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub PIT za 2014 r. w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,
 4. oświadczenie o dochodach nie podlegających opodatkowaniu,
 5. zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za rok 2014.
 6. dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu (np. świadectwo pracy, umowa o pracę).

W przypadku osoby rozwiedzionej:

 1. kserokopię wyroku rozwodowego lub wyroku zasądzającego alimenty,
 2. zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych dochodach w roku 2014, w przypadku gdy prowadzona jest egzekucja, a wnioskodawca ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko:

 1. kserokopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, gdy dziecko posiada orzeczenie:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazanie daty powstania niepełnosprawności lub
 2.  orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
 5. na pierwsze lub jedyne dziecko – w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (odpowiednio 800,00 zł lub 1 200 zł).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu informuje, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Czempiń w celu realizacji wypełniania i przyjmowania wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego

w dniach od 1 do 15 kwietnia 2016 roku

wydłuża się godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

od godz. 7.00 do 18.00 (codziennie, od poniedziałku do piątku).

Szczegółowe informacje dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czempiniu tel.: 61 28 26 767 lub na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

 

 

 

Pliki do pobrania: