Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

24 sierpnia 2016

Blisko milion złotych dofinansowania na budowę drogi z PROW 2014-2020

Blisko milion złotych dofinansowania na budowę drogi z PROW 2014-2020

We wtorek, 23 sierpnia 2016 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, podpisał w imieniu Gminy Czempiń, umowę na dofinansowanie zadania w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Umowy zwierane były ze wszystkimi beneficjentami z obszaru Powiatu Kościańskiego. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, podpisy składał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Powiat Kościański reprezentował Starosta Kościański Bernard Turski oraz Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak. Natomiast w imieniu Gminy Krzywiń, umowy zawierał Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak.

Gmina Czempiń uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Betkowie w kwocie 915 tys. złotych. Całkowity koszt tej inwestycji to 1 mln 568 tys. złotych. (vide: informacja poniżej relacji ze spotkania)

- Cieszy nas to, że udało się pozyskać środki na realizację inwestycji na obszarach wiejskich, gdzie istnieje wiele potrzeb inwestycyjnych, których zaspokajanie wiąże się z koniecznością wydatkowania dość dużych nakładów finansowych – mówił podczas spotkania Burmistrz Gminy Czempin Konrad Malicki. – Natomiast dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Betkowie, będzie miało duży wpływ na poprawę warunków komunikacyjnych nie tylko w samej wsi czy gminie, ale także w skali powiatu, ponieważ droga ta łączy się bezpośrednio z drogami na obszarze Gminy Kościan.

Dodajmy, że Powiatowi Kościańskiemu udało się pozyskać pieniądze na przebudowę drogi powiatowej Wieszkowo – Żelazno – Stankowo.

Samorząd gminy Krzywiń, ze środków pozyskanych w ramach PROW, przebuduje gminną Jurkowo – Wymysłowo.

Gratuluję Powiatowi Kościańskiemu, samorządom Czempinia i Krzywinia, że nie tylko złożyły wnioski, ale że znalazły się wśród 150 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie – powiedział Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. - To jest łącznie ponad 4 mln 600 tys. złotych dla samorządów z terenu powiatu kościańskiego.

Kryteriami  wyboru projektów do dofinansowania w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 były m.in.: dochód podatkowy gminy, na terenie której operacja będzie realizowana, wysokość bezrobocia w powiecie, połączenie drogi z drogą wyższej kategorii. Ponadto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 preferuje współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Poza tym przy ocenie wniosków pod uwagę brano również kryteria regionalne.

W przypadku Wielkopolski były to: zmiana nawierzchni drogi oraz połączenie przez drogę dwóch wsi lub osad.

Możliwe było pozyskanie dofinansowania na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektów preferowały gminy. W sumie w ramach programu złożono 355 wniosków.

Przypomnijmy, że:

Gmina Czempiń w kwietnia br. złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 576024P w Betkowie, która prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910P do granicy gminy. Nabór wniosków prowadzony był w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku naboru złożono łącznie 355 wniosków z całej Wielkopolski. W dniu 27 lipca br. Gmina Czempiń otrzymała pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania. Szacunkowy koszt robót budowlanych to 1 568 410,39 zł. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 915 801,00 zł.

Przebudowa drogi wykonywana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres robót budowlanych obejmie:

- roboty przygotowawcze,

- korytowanie wraz z profilowaniem,

- wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego,

- przebudowę zjazdów na nieruchomości zabudowane położone wzdłuż przedmiotowej drogi, które wykonane zostaną z kostki betonowej, a zjazdy na pola z kruszywa łamanego,

- rekonstrukcję rowów odwadniających.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia zaplanowana jest na rok 2017.