Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

05 lipca 2023

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - trwają intensywne prace

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - trwają intensywne prace

Trwają prace termomodernizacyjne wraz z wymianą źródeł ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej w Czempiniu, Borowie i Starym Gołębinie. Prace termomodernizacyjne obejmą głównie ocieplenie, dachów, stropów, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, opraw oświetleniowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę źródeł ciepła.

W budynku w Borowie, stanowiącym filę Szkoły Podstawowej w Czempiniu, wymieniono już instalację C.O. i stolarkę okienną. Fundamenty i ściany budynku zostały ocieplone i otynkowane. Ściany w części starej ocieplono od wewnątrz z uwagi na ograniczenia konserwatorskie. Wymieniono parapety i wykonano niezbędne obróbki blacharskie. Przeprowadzono renowację zabytkowej elewacji budynku (m.in. wyczyszczono i poddano konserwacji ceglaną elewację). Ocieplono dach nowej części budynku. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Pozostała do wykonania technologia kotłowni i prace wykończeniowe na poddaszu.

Stopień zaawansowanie prac w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czempiniu jest również bardzo zaawansowany. Wieża wraz z przybudówką została wyburzona. Wymieniono okna, bramy rolowane. Strop poddasza oraz ściany budynku zostały już w części docieplone. Stara instalacja C.O. została zdemontowana i rozpoczęto montaż nowej instalacji gazowej.

W budynku przy ul Nowej 2 obok Tlenowni w Czempiniu zdemontowano dach wykonany z materiałów zawierających azbest, wykonano nowy dach, częściowo wykonano ocieplenie elewacji i zrealizowano prace demontażowe wewnątrz budynku.

Budynek Urzędu Gminy w Czempiniu ma już ocieplone fundamenty, przystąpiono do ocieplenia elewacji. Ocieplana jest ścina od ul. Kolejowej i ściana od strony parkingu. Wymieniono częściowo instalację C.O., instalację elektryczną (70%) i stolarkę okienną w części nowej budynku. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w nowej części i niebawem wykonawca przeniesie front robót na starą część budynku Urzędu Gminy.

Budynek hali sportowej w Starym Głębinie, gdzie inwestycją towarzyszącą jest jednocześnie adaptacja obiektu na potrzeby oddziałów przedszkolnych, zyskał już pomieszczenie nowej kotłowni gazowej. Wykonano przebudowę budynku obejmującą: budowę nowych ścian wewnętrznych, wybicie otworów drzwiowych, częściowe zamurowania, powiększenie otworów okiennych bez ingerencji w istniejące nadproża, wyburzenie istniejącej klatki schodowej nie spełniającej wymogów, uzupełnienie stropu po wyburzonej klatce schodowej, budowę nowych schodów. Okna zostały wymienione, a fundamenty docieplone i wzmocnione. Ocieplony został także cały dach. W większości wykonano nową instalację elektryczną wewnętrzną.

Dzięki realizacji projektu planuje się osiągniecie redukcji CO2 o ponad 87% i redukcji pyłu PM10 o ponad 99%. Projekt przyczyni się do spadku ilości emitowanych gazów cieplarnianych o ponad 450 ton rocznie. Natomiast sumaryczna wartość redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną wyniesie ponad 85%. Istotną rolę w osiągnieciu zakładanych w projekcie redukcji odegra zastosowanie pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych.

- Realizacja tego projektu w dobie drastycznie rosnących kosztów energii elektrycznej i cieplnej jest bardzo pożądana. Co więcej, oprócz pozytywnych aspektów ekonomicznych, w efekcie projekt przyczyni się do redukcji ilości emitowanych szkodliwych substancji do środowiska oraz poprawi jakość powietrza. Efektem dodanym będzie także poprawa zewnętrznej estetyki tych pięciu budynków. Cieszy fakt, że dzięki dofinansowaniu możemy realizować kolejny projekt zwiększający efektywność energetyczną po przeprowadzonej m.in. termomodernizacji szkół w Czempiniu i Głuchowie - mówi Andrzej Socha Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń.

Projekt został dofinansowany w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 w kwocie ponad 5 600 000 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych całego przedsięwzięcia.