Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

24 lipca 2023

Sprzedaż terenów w lokalizacji - strefa inwestycyjna Głuchowo - rokowania

Sprzedaż terenów w lokalizacji - strefa inwestycyjna Głuchowo - rokowania

Ogłoszenie o rokowaniach ograniczonych po kolejnym przetargu ograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym:

Rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/5 o pow. 11 143 m2 położonej w miejscowości Głuchowo

Tresć ogłoszenia

Załącznik 1 - Zgłoszenie do udziału w rokowaniach ograniczonych


Załącznik 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań ograniczonych

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - RODO

Załącznik 4 - Oświadczenie współmałżonka


 

Rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 14 653 m2 położonej w miejscowości Głuchowo

Tresć ogłoszenia

Załącznik 1 - Zgłoszenie do udziału w rokowaniach ograniczonych

Załącznik 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rokowań ograniczonych

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - RODO

Załącznik 4 - Oświadczenie współmałżonka

 

 

 


 

 

Zachęcamy przedsiębiorców do składania ofert i proponowania ceny

Gmina Czempiń zaprasza inwestorów, firmy poszukujące gruntów do zapoznania się z ofertą inwestycyjną sprzedaży działek w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 – niespełna 3 km do węzła Czempiń na trasie Poznań - Wrocław, w odległości 30 km od Poznania, 40 km od Leszna i 140 km od Wrocławia.

Dogodna lokalizacja i atrakcyjne zapisy planu zagospodarowania, a także potencjał lokalnego rynku pracy to najważniejsze atuty, którymi gmina przyciąga inwestorów.

Nieruchomości gruntowe, które oferuje Gmina Czempiń to niezabudowane to działki o numerach 80/4, i 80/5, położone są w Głuchowie, powiat Kościan, województwo wielkopolskie, przy ulicy Kościańskiej – dawna droga krajowa nr 5 (trasa Poznań- Wrocław).

Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5, oddalonej o niecałe 3 km i autostrady A2, oddalonej o 25 km. Nieruchomości usytuowane są na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dużym udogodnieniem dla przyszłych inwestorów jest uzbrojenie terenu, które obejmuje przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. W strefie wybudowana została droga wewnętrzna z oświetleniem, monitoringiem i wiatą przystankową.

Teren wyposażony został w sieć Internetu światłowodowego.

Działki stanowią część powstającej strefy inwestycyjnej, która docelowo swym zasięgiem obejmie ponad 50ha, z wybudowaną drogą wewnętrzną, wyprowadzającą ruch z centrum wsi Głuchowo.

Obecnie gmina realizuje pierwszy etap budowy drogi wewnętrznej ze skrzyżowaniem typu rondo na drodze wojewódzkiej nr 310, odcinek od drogi wojewódzkiej do wysokości działki ewid. nr 34/3.

Sprzedaż w drodze rokowań

Gmina Czempiń ogłosiła rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 14 653 m2  oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/5 o pow. 11 143 m2  - położonych w Głuchowie.

Jak wziąć udział w rokowaniach?

Uczestnicy, którzy chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązują się do załączenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

1. Przedłożenie opinii prawnej potwierdzającej, że kontrahent spełnia kryteria dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE);

2. Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach wraz z ww. dokumentami i oświadczeniami, które należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Czempiniu przy ul. ks. J. Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, do dnia 19 września 2023r. z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr  80/5 obręb Głuchowo”. W zgłoszeniu kontrahent wskazuje proponowaną cenę nieruchomości, przy czym zaznaczyć należy, że cena nie może być niższa, niż kwota stanowiąca 40% wartości wywoławczej ceny nieruchomości podanej w ogłoszeniu o rokowaniach. Wynika to z Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r;

3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem rokowań, stanem prawnym, stanem faktycznym, granicami przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań zawartymi
w ogłoszeniu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

4. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Czempiń w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości;

5. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań;

6.  Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki;

7. Wpłaty zaliczki należy dokonać najpóźniej do dnia 19 września 2023 r. 

8. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań, zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał,
od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań. Zaliczka podlega zwrotowi uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają;

9. Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.

Termin i miejsce rokowań:

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 26 września 2023 r. o godz. 11.00 w budynku CAS Tlenownia, ul. Nowa 2, 64-020 Czempiń (parter sala spotkań).

Ogłoszenia o rokowaniach ograniczonych wraz z załącznikami niezbędnymi do zgłoszenia znajdą Państwo tutaj.

Jak przeprowadzane są rokowania:

Do przeprowadzenia rokowań powołana zostanie komisja. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia nie odpowiadają warunkom rokowań, zostały złożone po wyznaczonym terminie, są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy.

Część ustna rokowań to nic innego jak rozmowa z komisją, przeprowadzana oddzielnie dla każdego uczestnika zakwalifikowanego do tego etapu. Rozmowa ta dotyczy poszczególnych postanowień umowy, która miałaby zostać zawarta, przy czym w ustalaniu kryteriów oceny i wyboru danej oferty udział biorą obydwie strony. Znaczenie tutaj może mieć nie tylko cena, ale też termin, zagospodarowanie terenu lub jego przeznaczenie. Uczestnik rokowań może w tym momencie zgłaszać dodatkowe propozycje, nie mogą one jednak być mniej korzystne niż te, które zawarł wcześniej w zgłoszeniu na piśmie.

 

Część ustna rokowań może zakończyć się w trojaki sposób:

1.      Nie udaje się osiągnąć porozumienia z żadnym uczestników. Wówczas komisja stwierdza, że nie wybrała nabywcy.

2.      Niektórzy uczestnicy rokowań składają równorzędne propozycje. Wówczas komisja może zorganizować dodatkowe rokowania ustne z nimi.

3.      Komisja ustala nabywcę, osiągając z nim porozumienie w kwestii wszystkich składników umowy objętych rokowaniami.

 

Umowa ta w formie notarialnej powstaje w oparciu o sporządzony przez przewodniczącego komisji protokół z rokowań. W momencie gdy protokół ten zostanie podpisany, następuje oficjalne zamknięcie rokowań. Bezpośrednio potem ich wynik zostaje podany do wiadomości uczestników przez przewodniczącego komisji.

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi i Wsparcia Biznesu pod numerem telefonu: +48 61 28 26 703 wew. 112 lub +48 730 350 242, z Referatem Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pod numerem telefonu:+48 61 28 26 703 wew. 107 lub 113.

Prezentacja multimedialna – link https://www.youtube.com/watch?v=RMkaIHE2B9A