Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Zachęcamy do zakupu działek gminnych - Jak zakupić nieruchomość od gminy

Poniżej przedstawiamy informacje: Jak zakupić nieruchomość od gminy – krok po kroku

Nabycie nieruchomości np. działek od Gminy Czempiń odbywa się zazwyczaj w drodze przetargu. Standardowo jest to przetarg ustny nieograniczony. Przetarg może być też ograniczony (np. w przypadku sprzedaży wielu hektarów ziemi rolnej).

Do przetargu ograniczonego przystąpić mogą jedynie osoby, które spełniają warunki określone w ogłoszeniu. Możliwa jest też forma bezprzetargowego nabycia od gminy nieruchomości, ale w tej informacji ograniczymy się do podania zasad dotyczących formy przetargowego zbycia nieruchomości gminnych.

Co daje zakup nieruchomości od Gminy:

1.     Zakup nieruchomości po ustaleniu jej wartości przez uprawnionego rzeczoznawcę.

2.     Pełną informację o działce (m.in. przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego, dostęp do decyzji o warunkach zabudowy i innych dokumentów planistycznych, informacja o mediach wod – kan, swobodny dostęp do pracowników urzędu zajmujących się sprzedażą nieruchomości, którzy poprowadzą przez całą procedurę sprzedaży działki).

3.     Pewność transakcji (nieruchomość bez wad prawnych).

4.     Pewność zwrotu wadium w przypadku kiedy uczestnik nie wygra przetargu.

 

Ustalenie ceny nieruchomości

Gmina nie określa ceny sprzedaży uznaniowo, ale w oparciu wartość rynkową nieruchomości. Określenia wartości dokonuje rzeczoznawca majątkowy.

 

Jak wygląda procedura sprzedaży nieruchomości gminnych

1.     Przetarg rozpoczyna się od zamieszczenia ogłoszenia o przetargu. W ogłoszeniu podaje się m.in. opis nieruchomości, jej przeznaczenie, cenę wywoławczą (która może być większa od wartości nieruchomości i doliczony może zostać do niej podatek VAT) oraz czas i miejsce przetargu.

2.     Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, nie później niż 3 dni przed otwarciem przetargu, wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu. W ogłoszeniu standardowo podawany jest m.in. termin wpłaty wadium. Wadium jest wliczane nabywcy na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym osobom biorącym udział w przetargu zwraca się wadium nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

3.     Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, która z przeprowadzonego przetargu sporządza protokół, który stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

4.     W przypadku jeśli przetarg zakończy się wynikiem negatywnym można zorganizować kolejne przetargi.

 

Przebieg przetargu:

1.     Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu niezbędne informacje, podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku oraz zostały dopuszczone do przetargu.

2.     Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3.     O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

4.     Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

5.     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.     Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

Co  po przetargu?

1.     Jeżeli przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym gmina zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy, czyli nabywca najpierw musi zapłacić całą cenę a dopiero potem zawiera z gminą umowę sprzedaży. Przy zawarciu aktu notarialnego umowy sprzedaży gminę reprezentuje burmistrz.

2.     W akcie notarialnym nabycia nieruchomości od gminy notariusz zawiera wniosek do właściwego sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych o założenie księgi wieczystej dla nabytej nieruchomości i o wpis prawa własności na rzecz nabywcy. Od nabywcy notariusz pobierze swoje wynagrodzenie oraz opłaty sądowe związane z wpisami w księdze wieczystej.