Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

26 czerwca 2023

Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

 W dniu 21 czerwca 2023 roku odbyła się LXIV sesja Rady Miejskiej w Czempiniu – sesja absolutoryjna, która – obok sesji budżetowej – jest najważniejszą w ciągu roku.

Zatwierdzenie Raportu o stanie gminy i Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czempiń za 2022 rok.

Znaczną część sesji poświęcono na rozpatrzenie dokumentów finansowych dotyczących roku 2022. Burmistrz Gminy Czempiń przedstawił Raport o stanie Gminy Czempiń za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok. Raport o stanie gminy obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego i podczas sesji przewidziana jest debata nad jego treścią, w której mogą wziąć udział zarówno radni, jak i mieszkańcy gminy po wcześniejszym złożeniu wniosku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu. Z „Raportem o stanie gminy Czempiń za 2022 rok” nadal można zapoznać się na stronie BIP Urzędu Gminy w Czempiniu w zakładce „Finanse”. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiają natomiast zestawienia dochodów i wydatków gminy i jej jednostek organizacyjnych. Dokumenty te wcześniej były przedmiotem oceny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu, która złożyła do Rady Miejskiej w Czempiniu wniosek o udzielenie Burmistrzowi Gminy Czempiń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Radni podjęli jednogłośnie uchwałę w tym zakresie, jak również uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 rok i udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Czempiń Konrada Malickiego.

Zmiany w finansach gminnych.

Podczas sesji Rada Miejska w Czempiniu dokonała zmian w budżecie gminy Czempiń na 2023 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czempiń na lata 2023-2056. Wskutek podjęcia uchwał finansowych dochody budżetu gminy na rok 2023 będą wynosiły 78 238 865,63 zł a wydatki 90 847 507,05 zł. Do budżetu gminy Czempiń na 2023 rok zostały przyjęte środki, między innymi, z tytułu wsparcia finansowego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" – kwota 79 992,16 zł, środków z WFOŚiGW na realizację zadania „Wykonanie ekopracowni edukacyjnej o tematyce „Rok w przyrodzie" w Szkole Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie" – kwota 49 998,60 zł. Zmiany w dochodach Gminy znalazły swoje odzwierciedlenie po stronie wydatkowej.  

Powoływanie i zasady pracy zespołów działających na terenie gminy Czempiń.

W związku z kończącą się kadencją ławników sądowych i zarządzeniem wyborów do nowej kadencji, Rada Miejska w Czempiniu powołała spośród radnych zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych, którego zadaniem będzie przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Miejska w Czempiniu określiła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania, co konieczne jest w związku z wprowadzoną nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przepisy nadają  zupełnie inny charakter funkcjonowaniu zespołów interdyscyplinarnych i grup pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące samej procedury „Niebieskiej Karty”, a także rozwiązań mających służyć poprawie sytuacji osób dotkniętych przemocą. Dotychczas przyjęte rozwiązania tracą swą moc, a w ich miejsce zachodzi konieczność powołania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowego zespołu interdyscyplinarnego, a następnie grup diagnostyczno-pomocowych.

Zgoda na zbycie praw Gminy do lokalu mieszkalnego.

Rada Miejska w Czempiniu wyraziła zgodę na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Gorzycach w budynku nr 37, o powierzchni 59,9 m2, który znajduje się w budynku wielolokalowym i nie jest przedmiotem najmu ani dzierżawy. Uzasadnione jest zatem jego sprzedanie w celu pozyskania środków finansowych do budżetu Gminy.

Zmiana uchwały dotyczącej dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zmieniono uchwałę Rady Miejskiej w Czempiniu podjętą w styczniu w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Gmina Czempiń mając na względzie dobro Mieszkańców, jak również dążąc do utrzymania wysokości obciążeń mieszkańców z tytułu opłat za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie, w oparciu o istniejące przepisy prawne, może ustanowić dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla podmiotu, który jest ich dostawcą i odbiorcą. W przypadku gminy Czempiń jest to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu. Zmiana uchwały jest spowodowana opinią instytucji regulującej, która wskazała, że całość dopłaty powinna być ustanowiona dla taryfy właściwej dla odprowadzania ścieków. Kwota dopłaty została utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Dotacje dla gminnych zabytków.

Przyznano dotację Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie, Stary Gołębin 21 na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie (etap II) w kwocie 15 000 zł.

Podjęta została również uchwała wprowadzająca zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, która będzie podstawą do przyznawania przez gminę dotacji w ramach programu rządowego.

Emisja obligacji.

Następstwem podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu będzie emisja 10 200 obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda na łączną kwotę
10 200 000 zł. Emisja tychże obligacji pozwoli zachować płynność finansów Gminy we wszystkich latach trwania emisji i zagwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. Uchwałę podjęto jednomyślnie.  

Zagospodarowanie przestrzenne w gminie Czempiń.

Podjęto decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w mieście Czempiń i obszaru przyległego oraz dla terenu cmentarza w miejscowości Głuchowo i obszaru przyległego. Lokalizacja nowych cmentarzy oraz rozszerzenie już istniejących może następować wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Mając zaś na uwadze wnioski Parafii Rzymskokatolickiej w Czempiniu oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Głuchowie już wcześniej uwzględniono rozszerzenie istniejących cmentarzy parafialnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń.

Zmiany w dotacjach udzielonych przez Gminę Czempiń.

Uchylono uchwałę z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kościańskiego. Przyczyną takiej sytuacji jest potencjalna możliwość realizacji rozbudowy systemu dróg rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Czempiń w innej, aniżeli dotąd planowana, formule  - z dofinansowania zewnętrznego już na etapie projektowania dróg. Takie rozwiązanie da możliwość pokrycia kosztów wykonania projektów i wykupów gruntów środkami zewnętrznymi, co przyniesie korzyści dla budżetów samorządów włączonych w realizację projektu.

Zmniejszono wysokość dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego do kwoty 5 000 zł, ponieważ w związku z zawartą ugodą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a inwestorem oraz biorąc pod uwagę przewidywaną kwotę odszkodowania, która ustalana jest na podstawie operatów szacunkowych, jest możliwe zmniejszenie wcześniej uchwalonej kwoty dotacji przeznaczonej na odszkodowania.

Ustalone zostały również zasady wnoszenia wkładów pieniężnych przez Burmistrza Gminy Czempiń do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czempiniu, co przyczyni się do sprawniejszego dokonywania operacji dokapitalizowania spółki po każdorazowym wyrażeniu na nie zgody Rady Miejskiej w Czempiniu w uchwale budżetowej gminy Czempiń.

Zaktualizowana została również uchwała w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju Gminy Czempiń na lata 2021 – 2030.