Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Urząd Gminy w Czempiniu

Urząd Gminy w Czempiniu jest solidnym i rzetelnym pracodawcą, zapewniającym stabilną, odpowiednio wynagradzaną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole, czerpiącym z doświadczenia wieloletnich pracowników tej jednostki.

Urząd Gminy w Czempiniu jest jednostką organizacyjną, której zadaniem jest świadczenie pomocy Burmistrzowi przy realizacji zadań wynikających z uchwał rady Miejskiej w Czempiniu, jak również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zasady organizacji Urzędu Gminy w Czempiniu określa Regulamin Organizacyjny.

 

 

Osoby zatrudniane w Urzędzie Gminy w Czempiniu, w przypadku stanowisk urzędniczych, podlegają naborowi, który odbywa się zgodnie z zasadami ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku i jest otwarty i konkurencyjny.

Zasady wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Czempiniu określone zostały w Regulaminie wynagradzania pracowników wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Gminy Czempiń. Regulamin ten określa wymagania kwalifikacyjne pracowników, szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa, warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków.

Pracownicy Urzędu Gminy w Czempiniu objęci są opieką socjalną, na zasadach określonych w regulaminu dotyczącym korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. W ramach pomocy socjalnej pracownicy korzystają z dofinansowań wypoczynku dzieci, wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą), wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, spływy); pomocy rzeczowej (w formie zakupu niezbędnych towarów i artykułów żywnościowych, bonów towarowych, lekarstw itp.) i pieniężnej (zapomogi   pieniężne  bezzwrotne), pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, imprez integracyjnych.

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Czempiniu mają możliwość poszerzania swojej wiedzy podczas szkoleń finansowanych przez pracodawcę, jak również w ramach podejmowanych studiów podyplomowych, w przypadku których jest możliwość ubiegania się o pokrycie części ich kosztów przez pracodawcę.

Dogodne warunki pracy i płacy sprawiają, że Urząd Gminy w Czempiniu jest postrzegany przez swoich pracowników jako miejsce zapewniające stabilne zatrudnienie i pozwalające na realizowanie swoich ambicji na wielu polach z korzyścią dla dobra całej gminy i jej Mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o naborze, jak również do skorzystania z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w czasie stażu lub praktyki studenckiej w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

 

Nabór Studentów do odbycia stażu w Urzędzie Gminy w  Czempiniu. 

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:

-posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej – potwierdzone zaświadczeniem z uczelni;
- studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego referatu,
- osoba ubiegająca się o staż posiada stałe zameldowanie na terenie Gminy Czempiń.

Zasady rekrutacji:

z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, na podstawie których dokonamy wyboru stażystów,

Urząd Gminy w Czempiniu zastrzega prawo do kontaktowania się z wybranymi osobami.

Zasady odbywania stażu:

-ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż zostaną podpisane umowy zlecenia,
- podczas stażu studenci za wykonywane czynności (nie mniej niż 18 godzin w tygodniu otrzymają wynagrodzenie (stażowe),
- na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

 

Praktyki studenckie i szkolne w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

Nabór na praktyki szkolne i studenckie prowadzony jest permanentnie przez cały rok.

Warunkiem przyjęcia na praktykę szkolną lub studencką jest złożenie podania do Urzędu Gminy w Czempiniu ze wskazanym preferowanym terminem jej odbywania.

Zakres zadań praktykanta określa umowa pomiędzy Urzędem Gminy w Czempiniu a instytucją kierującą do odbycia praktyki - szkołą lub uczelnią.

Praktyki prowadzone są pod opieką wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w  Czempiniu; ich przebieg jest dokumentowany w dzienniku praktyk, a na zakończenie ich odbywania wydawana jest opinia o sposobie realizacji zadań podczas praktyk przez daną osobę.