Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

14 czerwca 2016

XXIX sesja Rady Miejskiej

XXIX sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad

XXIX sesji Rady Miejskiej w Czempiniu

 

Termin: 20 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Czempiń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czempiń za 2015 rok:

a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czempiń za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Czempiń sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego;

c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu w sprawie wykonania budżetu gminy Czempiń za 2015 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Czempiń z tytułu wykonania budżetu gminy Czempiń za 2015 rok;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Czempiniu wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Czempiń z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;

e) dyskusja – ocena wykonania budżetu gminy Czempiń za 2015 rok;

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;

g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Czempiń absolutorium za 2015 rok.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu z  działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zakończenie obrad XXIX sesji.

 

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok: przejdź

Projekt Uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Czempiń za 2015 rok: przejdź