Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

04 grudnia 2018

IV. sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

IV. sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu
Termin: 17 grudnia 2018 roku o godzinie 15.00

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu

 
1.               Otwarcie obrad.

2.               Przedstawienie porządku obrad.

3.               Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.

4.               Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2019 – 2030. Projekt uchwały - przejdź

5.               Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempiń na 2019 rok - projekt uchwały - przejdź:

a)               Odczytanie projektu uchwały.

b)              Odczytanie opinii komisji stałych Rady.

c)               Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

d)              Odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i wniosków Komisji oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

e)               Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie poprawek.

f)                Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załączniki nr 3,4,5,8,9,10,11,12

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu na 2019 rok.

7.       Sprawozdanie Burmistrza Gminy Czempiń o pracach w okresie międzysesyjnym, w tym związanych
z wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu.

8.       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na zapytania radnych.

11.    Wolne wnioski i informacje.

12.    Zakończenie obrad IV sesji.