Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

21 grudnia 2021

Zmiana granic miasta Czempinia

Zmiana granic miasta Czempinia

Z początkiem 2022 roku miasto Czempiń formalnie zmieni swoje granice, włączając do dotychczasowego obszaru miasta części obszarów obrębów ewidencyjnych:

·        Borowo o łącznej powierzchni 17,48 ha (271 mieszkańców),

·        Piotrkowice o łącznej powierzchni 4,95 ha (363 mieszkańców),

·        Piechanin o łącznej powierzchni 4,95 ha (19 mieszkańców).

Proces rozpoczął się 30 grudnia 2019 roku, kiedy dokonana została zmiana numerów porządkowych  budynków w Piotrkowicach. Było to preludium działań, zmierzających do uregulowania stanu prawnego, wynikającego z zaszłości i błędnego nadawania adresów i nazw ulicom. Począwszy od lat 70. XX. w. nieruchomościom znajdującym się na tych terenach nadawano niepoprawne adresy, wychodząc z przeświadczenia, że tereny te należą do miasta, pomimo że grunty te stanowiły faktycznie obszary wiejskie przylegające jedynie do miasta Czempiń. Z upływem lat, w świadomości mieszkańców błąd ten przyjęto za stan faktyczny. Narodziło się swoiste przyzwyczajenie i poczucie przynależności do miasta Czempiń. Z czasem, tereny objęte procesem zmiany granic, nieformalnie i nieprawnie utożsamiane były z obszarem miejskim. I właśnie owo poczucie utożsamienia się z miastem Czempiń, wyrażone przez mieszkańców tych terenów, sprawiło, że jeszcze w styczniu 2020 roku Burmistrz Gminy Czempiń wraz z Radą Miejską zadeklarowali wolę wszczęcia procedury zmiany granic administracyjnych miasta Czempiń, polegającej na włączeniu do granic administracyjnych miasta Czempiń części obszaru wiejskiego położonego w Borowie, Piotrkowicach i Piechaninie. W ślad za deklaracją woli, jeszcze w styczniu 2020 roku Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę. Podjęta uchwała stanowiła podstawę do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zaproponowanych zmian granic administracyjnych miasta, w trakcie których mieszkańcy przedmiotowych obszarów opowiedzieli się za poszerzeniem granic miasta Czempiń. Oczywistym rozwiązaniem było włączenie tych terenów, w celu zachowania wytworzonych na przestrzeni dziesiątek lat więzi mieszkańców z miastem.

W marcu 2021 roku, po kilkunastu miesiącach prac przygotowawczych prowadzonych konsekwentnie mimo panującej pandemii, Gmina Czempiń za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego wystąpiła z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Czempiń. Intencją złożonego wniosku było doprowadzenie do włączenia w granice miasta ww. terenów i uregulowanie w ten sposób wykazanych niezgodności
w adresach i nazwach ulic. Wniosek liczył łącznie ponad 700 stron i stanowił kompleksową informację na temat obszarów przeznaczonych do włączenia, wraz z rozległym uzasadnieniem, uwzględniającym wyniki konsultacji społecznych, rys historyczny, dane statystyczne, informacje dotyczące struktury zatrudnienia, szacunkowe koszty oraz 15 załączników, w tym m.in. niezbędne opinie geodetów, mapy, zaświadczenia, wyrysy i wypisy z rejestrów. Wniosek został opracowany prawidłowo, zyskując aprobatę Wojewody Wielkopolskiego, a następnie w całości został uwzględniony w projekcie Rady Ministrów. Rząd zaaprobował włączenie terenów zlokalizowanych dotychczas w obrębie Borowo, Piotrkowice i Piechanin, stanowiących tereny wiejskie, w granice miasta, co ostatecznie zakończy żmudny i długotrwały proces uregulowania granic i naprawi błędy sprzed lat. Rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

·        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2021 r. poz. 1395) https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1395/D2021000139501.pdf

W związku z rozszerzeniem granic miasta z dniem 1 stycznia 2022 r. Rada Miejska w dniu 29 listopada 2021 r. przyjęła uchwałę porządkującą nazewnictwo ulic na terenie miasta Czempinia. Głównym celem podjętej uchwały było zalegalizowanie i utrzymanie stanu istniejącego w rzeczywistości.

·        Uchwała Nr XLI/366/21 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie nazw i placów w mieście Czempiń (https://czempin.biuletyn.net/?bip=2&cid=1210&id=3920)

 

Ponadto Burmistrz Gminy Czempiń przygotował dla mieszkańców objętych zmianą pakiet usług Urzędu Gminy w Czempiniu w związku z powyższymi zmianami:

1.    zawiadomienie o zmianie numerów porządkowych nieruchomości otrzymają tylko Mieszkańcy nieruchomości włączanych do miasta, które posiadają w obecnym adresie nazwy miejscowości: „Piotrkowice”, „Borowo” i „Piechanin”. Zawiadomienia zostaną wysyłane w miesiącu styczniu 2022 roku;

2.    zaświadczenie o aktualnym numerze porządkowym budynku otrzymają na wniosek, bezpłatnie osoby zamieszkujące w budynkach na włączanych obszarach, a także te, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali, jak i właściciele nieruchomości. Zawiadomienia wydaje Urząd Gminy w Czempiniu (Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 19 i 20, tel. 61 282 67 03 wew. 107, 111, 113, 124);

3.    zaświadczenie o zameldowaniu ze wskazaniem aktualnego adresu na wniosek, bezpłatnie otrzymać mogą Mieszkańcy w Urzędzie Gminy w Czempiniu (Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Czempiniu pokój nr 10 tel. 61 282 67 03 wew. 106);

4.    w Urzędzie Gminy w Czempiniu wyznaczono pracowników Referatu Spraw Obywatelskich (pokój nr 10 tel. 61 282 67 03 wew. 106 ) do udzielania pełnych informacji dla osób objętych zmianami, w zakresie obowiązków wynikających z powyższych zmian;

5.    Burmistrz Gminy Czempiń powiadomi instytucje, takie, jak Poczta Polska, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie ratunkowe o zmianach zachodzących od 1 stycznia 2022 roku.

 

Dodać należy, że zmianie ulegną numery działek ewidencyjnych włączanych do miasta terenów – informacje w tej kwestii posiada Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kościanie (tel. 65 511 08 84), który o tym fakcie nie będzie osobno Państwa informował.

Jednocześnie wyjaśniamy, że zmiana numerów porządkowych nie spowoduje konieczności wymiany dowodów osobistych, nawet tych zawierających adres zameldowania. W art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 ze zm.) wymienia się katalog przypadków kiedy następuje wymiana dowodu osobistego na nowy. W art. 46 ust. 1 pkt 2 wskazano, że wydanie nowego dowodu ma miejsce w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z kolei art. 12 ww. ustawy wymienia dane jakie umieszczane się w dowodzie osobistym i nie ma wśród tych danych adresu zameldowania, wobec powyższego zmiana adresu zamieszkania nie pociąga za sobą potrzeby wymiany na nowy dowodu osobistego.

 

Obowiązki, które zostaną wywołane na skutek zmian, a leżące po stronie Mieszkańca, pod warunkiem, że zmianie uległ adres jego zamieszkania, to:

1.      konieczność wymiany dowodów rejestracyjnych pojazdów i praw jazdy (organem właściwym jest Starosta Kościański - Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego
w Kościanie tel. 65 512 74 36, 65 511 94 71);

2.      aktualizacja danych ewidencyjnych przez przedsiębiorców działających jako osoby fizyczne – czynności tych dokonuje się bezpłatnie;

3.      aktualizacja danych adresowych w rejestrach (np. KRS), bankach i instytucjach, po uzyskaniu zaświadczenia o zmianie numeru porządkowego.

 

Uwaga! Mieszkańcy, którzy mimo, że są włączeni do miasta, a adres ich zamieszania nie ulega zmianie nie są zobowiązani do wykonania powyższych czynności.

 Plik z mapą - przejdź