Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

12 czerwca 2023

Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu

Porządek obrad LXIV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu


Termin: 21 czerwca 2023 roku o godzinie 16:00

Miejsce: sala wielofunkcyjna w Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA  

 
1.   Otwarcie obrad.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z LXII, LXIII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.

4.   Interpelacje i zapytania radnych.

5.   Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Czempiń za 2022 rok:

a)     przedstawienie raportu o stanie Gminy Czempiń za 2022 rok przez Burmistrza Gminy Czempiń.

b)     debata – ocena raportu o stanie Gminy Czempiń za 2022 rok;

c)     podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Czempiń.

6.   Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czempiń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czempiń za 2022 rok:

a)       przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czempiń za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

b)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Czempiń sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego;

c)       przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu w sprawie wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2022 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Czempiń z tytułu wykonania budżetu gminy Czempiń za 2021 rok;

d)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Czempiniu wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Czempiń z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;

e)       dyskusja – ocena wykonania budżetu Gminy Czempiń za 2022 rok;

f)        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok;

g)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Czempiń absolutorium za 2022 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

8.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.

9.     Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu z  działalności w okresie międzysesyjnym.

10.  Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne głosy i wnioski.

13.  Zakończenie obrad LXIV sesji.