Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

31 stycznia 2016

Oświadczenie Burmistrza Gminy

Oświadczenie Burmistrza Gminy

Toczące się konsultacje społeczne, dotyczące proponowanych zmian w systemie oświaty w Gminie Czempiń, przyniosły wiele cennych opinii ze strony mieszkańców naszej gminy. Wsłuchując się w głos społeczeństwa, biorąc pod uwagę wnioski i głosy, które spływają do mnie z różnych środowisk, mając na uwadze przede wszystkim dobro uczniów postanowiłem dążyć do wprowadzenia kompromisowego wariantu reformy szkół podstawowych.

Ideą zaproponowanych zmian jest przekształcenie Szkoły Podstawowej w Głuchowie w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Czempiniu, o strukturze organizacyjnej klas I - VI. Dodatkowo filia w Głuchowie powiększy się o dwie klasy funkcjonujące obecnie w Szkole Podstawowej w Czempiniu. W celu odciążenia czempińskiej placówki planuje się, aby były to dwie klasy, z klas I - III, funkcjonujących obecnie w SP w Czempiniu. Rozwiązanie to poprawi sytuację w tej szkole oraz umożliwi tym dwóm oddziałom naukę w systemie jednozmianowym, w mniejszej placówce (podobnie jak dziś w przypadku filii w Borowie). Pamiętać należy, że w chwili obecnej, w szkole w Czempiniu, nauka na pierwszym etapie edukacyjnym, odbywa się w systemie pełnych dwóch zmian, co powoduje, że nawet najmłodsze dzieci kończą naukę w godzinach późnopopołudniowych.

Zaproponowane zmiany wsparte zostaną szeregiem inwestycji. Informuję, że równolegle do uchwały intencyjnej w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Głuchowie w szkołę filialną, zaproponuję zmianę uchwały budżetowej i zabezpieczenie kwoty 200 tys. zł na inwestycje polepszające warunki nauki w szkole w Głuchowie. 
W budżecie pozostaną również środki przewidziane na remonty w Szkole Podstawowej w Czempiniu.

Wpływ zmian na funkcjonowanie placówki w Głuchowie:

Nie zmieni się skład oraz liczebność oddziałów obecnie funkcjonujących w szkole w Głuchowie.

Nie planuje się zmian w zakresie liczby i miejsca pracy kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

W szkole filialnej w Głuchowie zachowane zostanie odrębne rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, sekretariat, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, pozalekcyjne zajęcia sportowe itp. Nad prawidłowym funkcjonowaniem tej szkoły czuwał będzie kierownik placówki podejmujący decyzje w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czempiniu.

Wyremontowanych zostanie pięć sal (sala spełniająca funkcję sali sportowej oraz cztery sale lekcyjne).

Wpływ zmian na funkcjonowanie placówki w Czempiniu:

Odciążenie Szkoły Podstawowej w Czempiniu i zmniejszenie dwuzmianowości w klasach I - III.

Zmiany dadzą części uczniów klas I - III możliwość skorzystania z nauki w systemie jednozmianowym w filiach zlokalizowanych w Borowie lub Głuchowie.

Utworzenie w szkole w Czempiniu odrębnych toalet dla dzieci najmłodszych.

Wyremontowanie sali sportowej w Szkole Podstawowej w Czempiniu. 

Proponowane zmiany przyniosą również określone korzyści finansowe, z tytułu wzrostu subwencji oświatowej, jak  i oszczędności w zakresie administracji, które szacowane są, po uwzględnieniu kosztów zaproponowanych zmian, na około 120 tys. zł w skali roku. Powyższe środki zostaną zainwestowane w poprawę warunków nauki wymienionych w niniejszym oświadczeniu, a także poprawę funkcjonowania dowozów szkolnych oraz świetlic funkcjonujących w szkołach, by w ten sposób wyjść naprzeciw licznym głosom rodziców w tym zakresie.

Przedstawienie powyższego wariantu nie skutkuje zakończeniem konsultacji społecznych nad wcześniejszymi wariantami reorganizacji, które trwają do dnia 2 lutego 2016 roku. Wszelkie opinie i uwagi zgłaszane przez mieszkańców w ramach tych konsultacji społecznych zostaną przekazane Radnym Rady Miejskiej w Czempiniu i każdy z nich będzie miał możliwość dokonania ich oceny i podjęcia suwerennej decyzji.

W związku z powyższym zapraszam rodziców na dzień 3 lutego br. na godz. 19.00 do Zakładu Gastronomiczno Hotelarskiego Pani Arlety Moryson w Głuchowie oraz na dzień 4 lutego br. na godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej w Czempiniu, na spotkania poświęcone tematom zmian w systemie oświaty, które będą stanowiły swego rodzaju podsumowanie dotychczasowej dyskusji. Spotkania te poprzedzać będą także sesję Rady Miejskiej w Czempiniu, podczas której będzie rozważane podjęcie uchwały intencyjnej o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

 

Burmistrz Gminy Czempiń

        /-/ Konrad Malicki