Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

20 lipca 2021

Gmina Czempiń na podium. 5 milionów na zielono-niebieską infrastrukturę

Gmina Czempiń na podium. 5 milionów na zielono-niebieską infrastrukturę

Gmina Czempiń w sierpniu 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu”, w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich oraz budżetu państwa.

W naborze na zielono-niebieskie inwestycje złożono 91 wniosków z terenu całego kraju, na łączną kwotę 127,4 mln euro, co oznacza, że alokacja została przekroczona prawie 5,5-krotnie. Realizację 51 spośród złożonych wniosków zaplanowało w partnerstwie zagranicznym i tak też jest w przypadku Gminy Czempiń, gdzie projekt realizowany będzie w partnerstwie z podmiotem z Państwa Darczyńcy - Norwegii.

Przygotowana w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków lista rankingowa była przedmiotem dyskusji i rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Gmina Czempiń zdobyła ponad 96% możliwych do uzyskania punktów w tym konkursie i projekt uplasował się na bardzo wysokim 3 miejscu listy.

Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dofinansowanie otrzymało tylko 19 projektów, w tym Gmina Czempiń.

Fundusze Norweskie zawsze były, ze względu na każdorazowo innowacyjną tematykę, bardzo trudnymi funduszami i dlatego stanowią  merytorycznie duże wyzwanie. W tym przypadku także z uwagi na koniczność uprzedniego opracowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Poziom trudności podnosi też kwestia przejścia skomplikowanej i wieloetapowej oceny projektów, w tym przez Państwa Darczyńców tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Tym bardziej cieszy, że po raz kolejny przebijamy tzw. szklany sufit i osiągamy,  jako mała gmina, duży sukces w skali kraju – informuje Andrzej Socha, Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń.

Przedsięwzięcie, charakteryzuje nasadzenie ponad stu dużych drzew, kilkuset krzewów oraz tysięcy bylin, traw ozdobnych i bluszczy, a także szereg obiektów infrastrukturalnych, gdyż tego typu działaniom, jak wskazane poniżej, dedykowany był konkurs.

I tak w ramach projektu przewidziano:

·        Budowę zielonego przystanku,

·        Utworzenie ogrodu deszczowego przy budynku Urzędu Gminy w Czempiniu,

·        Zamontowanie stacji meteorologicznej na terenie przy dawnym gimnazjum w Borowie,

·        Utworzenie parków kieszonkowych na ul. Łąkowej oraz ul. Kuczmerowicza w Czempiniu,

·        Budowę systemów odprowadzających deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych należących do Gminy Czempiń,

·        Budowę oraz modernizacja połączeń kanalizacji deszczowej i rur spustowych okolicznych budynków publicznych ze stawem na Zielonym Rynku.

Projekt zakłada również liczne nasadzenia krzewów, drzew (także w donicach) i różnego typu roślin, w tym przy:

·        ul. Strumykowej w Czempiniu (na wysokości placu zabaw),

·        ścieżce wzdłuż Olszynki 

·        ul. Chłapowskiego w Czempiniu

·        ul. Ogrodowej w Czempiniu

·        ul. Rynek w Czempiniu

·        ul. Długiej w Czempiniu

·        ul. Ratuszowej w Czempiniu,

·        ul. Kolejowej w Czempiniu (parking przy dworcu PKP),

·        ul. Poznańskie Przedmieście w Czempiniu

·        ul. Kolejowej w Czempiniu (parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu),

·        budynku Filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu - Borowo 76,

·        ul. Kolejowej w Czempiniu – Parking B,

·        ul. Krańcowej w Czempiniu – Parking C,

Projekt będzie polegał też na:

·        Montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76 (dawny budynek gimnazjum),

·        Utworzeniu zielonej klasy w pobliżu hali sportowej Herkules,

·        Utworzeniu blisko kilometra ścieżek w lasku w pobliżu hali sportowej Herkules, wyposażonych również w tablice edukacyjne,

·        Wymianie blisko 1300 opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED,

·        Przeprowadzeniu szeregu działań informacyjno-promocyjnych poświęconych kwestiom zmian klimatu.

 

Całkowita wartość zaplanowanego projektu to ponad 5,7 mln zł, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja tak szerokiego projektu ma na celu nie tylko mitygację i adaptację do zmian klimatu na poziomie miasta Czempinia oraz uzyskanie dzięki tym wszystkim działaniom pozytywnych efektów ekologicznych, jak choćby ograniczenie efektu tzw. wysp ciepła i emisji CO2, ale też konkretnych efektów ekonomicznych wynikających z oszczędności energii zużywanej w budynku szkoły podstawowej w Borowie-dawnego gimnazjum, czy zużywanej przez oświetlenie drogowe na terenie całej Gminy Czempiń - dodaje Andrzej Socha Zastępca Burmistrza.

Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2024.