Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

02 sierpnia 2016

Blisko milion złotych dofinansowania na budowę drogi z PROW 2014-2020

Blisko milion złotych dofinansowania na budowę drogi z PROW 2014-2020

Gmina Czempiń w kwietnia br. złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 576024P w Betkowie, która prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910P do granicy gminy. Nabór wniosków prowadzony był w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku naboru złożono łącznie 355 wniosków z całej Wielkopolski.

W dniu 27 lipca br. Gmina Czempiń otrzymał pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania. Szacunkowy koszt robót budowlanych to 1 568 410,39 zł. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 915 801,00 zł.

Przebudowa drogi wykonywana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót budowlanych obejmie:

  • roboty przygotowawcze,
  • korytowanie wraz z profilowaniem,
  • wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego,
  • przebudowę zjazdów na nieruchomości zabudowane położone wzdłuż przedmiotowej drogi, które wykonane zostaną z kostki betonowej, a zjazdy na pola z kruszywa łamanego,
  • rekonstrukcję rowów odwadniających,

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia zaplanowana jest na rok 2017.