Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

05 stycznia 2024

Utrzymujący się wysoki stan wody w Olszynce – AKTUALIZACJA

Utrzymujący się wysoki stan wody w Olszynce – AKTUALIZACJA

AKTUALIZACJA z dnia 18.01.2024: Na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, informujemy, iż wg oświadczenia RZGW w Poznaniu, pracownicy PGW Wody Polskie wraz z eksploatatorem na bieżąco kontrolują stan cieku Kanał Olszynka na całej długości i na terenie miasta Czempinia i regularnie weryfikują stan obiektów.

 

AKTUALIZACJA z dnia 12.01.2024: Zarząd Zlewni, zgodnie z deklaracją, podjął działania mające na celu udrożnienie cieku. Oczyszczono odcinek Olszynki na wysokości od mostu na ul. Gruszkowej do Oczyszczalni Ścieków w Czempiniu. W ramach działań wykoszono trzcinę oraz wybrano zalegający osad z dna kanału. Interwencja w miejscu wskazanym przez Gminę Czempiń - na podstawie monitoringu cieku przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pomiarów geodezyjnych lustra wody, wykonanych na polecenie Burmistrza Gminy Czempiń – przyniosła spodziewany efekt, tj. przywrócenie dynamicznego nurtu, zwiększenie przepływu i znaczny, sięgający kilkudziesięciu centymetrów, spadek poziomu wody na terenie miasta. Gmina nadal monitorować będzie sytuację i kontynuować pertraktacje z Wodami Polskimi, celem właściwego utrzymania cieku na całej jego długości.

 

TUALIZACJA z dnia 9. 01. 2024: Zgodnie z informacją uzyskaną w dniu dzisiejszym od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, otrzymaliśmy potwierdzenie, że Zarząd Zlewni dokona oczyszczenia cieku na odcinku między ulicą Gruszkową a Oczyszczalnią Ścieków Czempiń, celem spływu wody z terenu miasta w kierunku ujścia Olszynki do Kanału Mosińskiego. Planowany termin rozpoczęcia prac to bieżący tydzień.

 

Utrzymujący się wysoki stan wody w Olszynce – działania gminy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zapobieganie stratom materialnym, uszkodzeniu nowej infrastruktury w pobliżu cieku.

W związku z utrzymującym się wysokim stanem wody w cieku Olszynka, a także występującymi podtopieniami, czy zalaniami podpiwniczonych budynków, zapewniamy Mieszkańców Gminy Czempiń, że zaistniała sytuacja, od początku jej wystąpienia, jest jednym z głównych problemów będących przedmiotem zainteresowania Burmistrza Gminy Czempiń
i pracowników urzędu w ostatnim czasie.

Zgodnie z informacją, którą opublikowaliśmy w dniu 22 grudnia 2023 roku zagrożenie zgłoszone zostało zarządcy cieku Olszynka - Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Wielkopolskim. Do dnia dzisiejszego gmina nie otrzymała jednak odpowiedzi na kierowaną korespondencję, jak również nie podjęto oczekiwanej przez wszystkich interwencji, a co więcej nie wysłano ekipy terenowej w celu dokonania rekonesansu terenu zalanego. Mimo, że oprócz skierowanej korespondencji listownej nawiązywaliśmy kontakt telefoniczny, także w okresie świątecznym.

W związku z powyższym wszystkie działania interwencyjne gmina prowadzi i prowadziła samodzielnie.

Zarówno w okresie świąteczno-noworocznym, po dziś dzień, sytuacja jest monitorowana przez pracowników Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego i pracowników Urzędu Gminy w Czempiniu, którzy prowadzą niżej wymienione działania ze wsparciem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej:

·       Codzienne monitorowanie Olszynki na całej długości przez pracowników Urzędu Gminy w Czempiniu oraz strażaków ochotników.

·       Tymczasowe wyłączenie z użytkowania ścieżki spacerowej na odcinku od ulicy Chłapowskiego do mostku przy placu zabaw.

·       Usunięcie i udrożnienie zatorów w obrębie mostów i przepustów, które były efektem zanieczyszczeń spowodowanych m.in. przez liście.

·       Sprawdzenie i przeczyszczenie przepustów przez udrożnienie wysokociśnieniowe WUKO.

·       Weryfikacja i zgłaszanie poziomu otwarcia jazów wodnych do Wód Polskich (które za ich regulację odpowiadają). Jazy zostały całkowicie otwarte, jednak nie skutkuje to wystarczającym odpływem wezbranej wody.

·       Podjęcie działań mających na celu udrożnienie przejazdu przez ulicę Sokolniczą, także w celu wznowienia robót budowlanych.

Warto dodać, że wszystkie zgłaszane podtopienia i zalania piwnic w prywatnych domostwach są na bieżąco usuwane przez strażaków ochotników z terenu Gminy Czempiń, a także samych mieszkańców.

Ponadto  w dniu 4 stycznia 2024 roku ponownie wysłano korespondencję do Wód Polskich – Zarządu Zlewni w Poznaniu wzywającą do niezwłocznej interwencji służb nadzorujących porządkowanie i konserwację cieku wodnego Olszynka, a równocześnie wnoszącą o pilną wizytację cieku Olszynka na terenie Gminy Czempiń przez przedstawicieli Zarządu Zlewni
w obecności służb gminnych.

W dniu dzisiejszym, 5 stycznia 2024 roku Burmistrz Gminy Czempiń zwołał nadzwyczajne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczyli także, oprócz Burmistrza i pracowników urzędu, przedstawiciele policji, straży pożarnej, a także Zarządu Zlewni w Poznaniu – Zastępca Dyrektora Pani Renata Skiba - Nowotka oraz Kierownik Nadzoru Wodnego w Kościanie Pan Marcin Waligóra. 

Podczas spotkania przedstawiona została dokumentacja fotograficzna obrazująca przybieranie wody w ciągu ostatnich tygodni, podsumowano dotychczasowe działania podejmowane przez Gminę oraz szczegółowo omówiono bieżącą sytuację na cieku Olszynki. Przedstawiciele Wód Polskich zaznaczyli, że obecna sytuacja na Olszynce, w ich ocenie, nie odbiega od standardowej przewidzianej dla takiej ilości opadów. Otwarte są wszystkie jazy na Olszynce i woda z Olszynki bez utrudnień uchodzi do Kanału Mosińskiego. Wskazali ponadto, że wysokie stany wód utrzymują się na większości cieków będących w ich zarządzie.

Ze stanowiskiem dotyczącym Olszynki nie zgodził się Burmistrz, który wspólnie z innymi członkami zespołu przedstawił szczegółowe informacje o drożności mostów i przepustów, znaczącym spowolnieniu przepływu wody na terenie Czempinia, w wyniku nie oczyszczenia koryta przez Wody Polskie, na potwierdzenie czego okazano wyniki pomiarów lustra wody opracowane na zlecenie gminy. Po długiej dyskusji ze strony przedstawicieli Wód Polskich padła deklaracja oczyszczenia cieku na odcinku między ulicą Gruszkową, a Oczyszczalnią Ścieków Czempiń. Działania te, w ocenie osób obecnych na posiedzeniu, powinna pozwolić na szybszy spływ wody z terenu miasta w kierunku ujścia Olszynki do Kanału Mosińskiego. Ostateczną decyzję w sprawie podjęcia działań Wody Polskie podejmą jednak do wtorku
9 stycznia.

Mimo poczynionych ustaleń, Burmistrz Konrad Malicki polecił dalsze prowadzenie monitoringu sytuacji na Olszynce.

Przypominamy jednocześnie, że ewentualne zgłoszenia dotyczące sytuacji na Olszynce prosimy kierować do :

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tel. 61 8508423

e-mail: poznan@wody.gov.pl

Zarząd Zlewni w Poznaniu tel. 61 850 84 00, 01

e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 789 279 857

e-mail: ug@czempin.pl