Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

25 stycznia 2023

LVIII sesja Rady Miejskiej w Czempiniu.

LVIII sesja Rady Miejskiej w Czempiniu.

W dniu 25 stycznia 2023 roku odbyła się LVIII sesja Rady Miejskiej w Czempiniu.

 

Zmiany w finansach gminnych.

Podczas sesji Rada Miejska w Czempiniu podjęła uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Czempiń na lata 2023 – 2037 oraz uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czempiń na 2023 rok. W wyniku podjęcia uchwał finansowych dochody Gminy Czempiń ustalone zostały na poziomie 88 839 826,11 zł, w tym dochody bieżące   w kwocie 50 179 262,41 zł, a dochody majątkowe w kwocie 38 660 563,70 zł. Zaplanowano zwiększenie wydatków gminnych na dowóz dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznego ośrodka szkolno - wychowawczego (po zmianie stawki za 1 km ) o kwotę 26 000 zł oraz na wykup terenów w Piotrowie Pierwszym w kwocie 400 000 zł.   

Rada Miejska w Czempiniu postanowiła o zwiększeniu udziałów Gminy Czempiń   w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu poprzez nabycie jednego udziału za kwotę 10 000 złotych. Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych oznacza szansę pomocy dla rozwoju przedsiębiorstw sektora małej i średniej przedsiębiorczości, w formie udzielania  poręczeń kredytów    i pożyczek zaciągniętych przez przedsiębiorców tegoż sektora w instytucjach finansowych, jako zabezpieczenie spłaty tychże produktów.

Gmina Czempiń członkiem Klastra Energii Powiatu Kościańskiego.

Rada Miejska w Czempiniu wyraziła zgodę, aby Gmina Czempiń została członkiem klastra energii -  cywilnoprawnego porozumienia dotyczącego wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu. Strategicznym celami Klastra Energii są: zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Klastra możliwości produkcji i dostępu do czystej energii elektrycznej i cieplnej    w atrakcyjnej cenie, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymanie walorów turystycznych, co w znaczący sposób wpływa na wizerunek regionu oraz na jakość życia mieszkańców; utworzenie, w perspektywie wieloletniej, wydzielonego regionu zeroemisyjnego, o pełnej niezależności energetycznej w zakresie energii elektrycznej i ciepła, jak również utworzenie platformy współpracy polegającej na pozyskaniu inwestorów, rozwój inwestycji OZE oraz rozwój nowych technologii wodorowych.

Pomoc finansowa i rzeczowa.

Postanowiono udzielić w 2023 roku z budżetu Gminy Czempiń pomocy finansowej  w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego w wysokości 43 200 złotych    z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy Czempiń do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie, z uwagi na fakt, iż młodzież z Gminy Czempiń uczęszcza do tej placówki oświatowej.

Powiatowi Kościańskiemu zostanie udzielona pomoc finansowa w wysokości 3 078 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańca Gminy Czempiń na Warsztatach Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych.

Gminie Miejskiej Kościan zostanie udzielona pomoc finansowa w kwocie do wysokości 12 047 złotych z przeznaczeniem na zakup 9-osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, z którego usług korzystają również mieszkańcy Gminy Czempiń.

Rada Miejska w Czempiniu wyraziła również zgodę na udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu polegającej na przekazaniu dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 310 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Piechanin – Głuchowo” oraz Powiatowi Kościańskiemu polegającej na przekazaniu dokumentacji projektowej dla zadań: „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3899P, 3915P, 3897P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Czempiń – Borowo – Gorzyce – Stary Gołębin” oraz „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3899P, 3916P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Borowo – Gorzyczki”, „Dokumentacja budowy ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Jasień na odcinku w miejscowości Jasień”.   

Gospodarka wodna i ściekowa na terenie gminy Czempiń.

Rada Miejska w Czempiniu, na skutek zmian w ustawie o utrzymaniu czystości    i porządku w gminach, określiła górne stawki opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czempiń. Stawki są stawkami maksymalnymi, jakie mogą być stosowane  przez właścicieli firm świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie, a ich wysokość ustala samodzielnie podmiot odbierający nieczystości uwzględniając warunki rynkowe.

  Rada Miejska w Czempiniu ustaliła dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie   w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które wejdą w życie od dnia jej zatwierdzenia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zatwierdzone taryfy będą wyższe, ponieważ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Spółka z o.o. będzie ponosiło wyższe koszty dzierżawy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Rada Miejska w Czempiniu uznała za zasadne dokonywanie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Mieszkańców Gminy Czempiń, aby chronić końcowych odbiorców wody przed skutkami zmian faktycznych, które przyczyniły się do wzrostu cen za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.

Pakiet uchwał z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu.

Przyjęto pakiet uchwał z obszaru działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu, dzięki czemu stanie się możliwe realizowanie na terenie gminy Czempiń programów:

·         „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji      i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta   w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

·         „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających    z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary. W gminie Czempiń będzie to poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” (teleopieki)

co będzie się odbywało przy użyciu opasek bezpieczeństwa oraz poprzez zakup usługi obejmującej dostęp do systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

·         „Opieka wytchnieniowa”, która udzielana jest poprzez świadczenie usługi w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami oraz świadczenie usługi wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego      w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom   z niepełnosprawnościami - w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach oraz       w Domu Krótkiego Pobytu „Poranek” w Poznaniu.

Ponadto, Rada Miejska w Czempiniu wyraziła zgodę na zmianę uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Czempiń na lata 2023 – 2033 polegającej na przesunięciu terminów realizacji poszczególnych etapów jej opracowywania. Końcowy efekt ma zostać osiągnięty poprzez przyjęcie strategii przez Radę  Miejską w Czempiniu w czerwcu 2023 roku.

Rozpatrzenie skarg.

Rada Miejska w Czempiniu rozpatrzyła skargę na pracę Ośrodka Pomocy Społecznej   w Czempiniu uznając ją za bezzasadną, jak również skargę na bezczynność Burmistrza Gminy Czempiń, podobnie, uznając ją za bezzasadną. 

Ponadto, Rada Miejska w Czempiniu, na wniosek współwłaścicieli działek, nadała nawy ulic w Betkowie – Myśliwska i Brzozowa. Radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie   w drodze licytacji komorniczej do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Czempiń nieruchomości niezabudowanej znajdującej się w miejscowości Piotrowo Pierwsze. Dokonana została również aktualizacja regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czempiń, którego treść została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Burmistrz Gminy Czempiń złożył sprawozdanie o pracach w okresie międzysesyjnym, wskazując, że sprawozdanie dotyczy czasu przełomu roku, który obfitował w liczne spotkania podsumowujące rok poprzedni. Ponadto – w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się spotkanie dotyczące klastra energii, którego dotyczyła jedna z podjętych podczas sesji uchwał. Burmistrz Konrad Malicki poinformował, że w ostatnim czasie ChampionMan Duathlon Czempiń został uznany za najlepszą imprezę traiathlonową poprzedniego roku, co jest ogromnym sukcesem i wyróżnieniem oraz motywacją, aby tegoroczna edycja zawodów była na równie wysokim poziomie, co dotychczasowe.   

Przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Czempiniu złożyli sprawozdania z prac komisji w 2022 roku. Komisja Rewizyjna, Komisja Finansów i Budżetu oraz Komisja Gospodarki i Spraw Komunalnych odbyły po dziesięć posiedzeń w ciągu 2022 roku, Komisja Oświaty i Kultury obradowała podczas trzynastu posiedzeń, Komisja Skarg, Wniosków   i Petycji odbyła trzy posiedzenia, zaś Komisja Mieszkaniowa realizowała swoje zadania podczas sześciu posiedzeń.