Umów termin wizyty w Urzędzie

Referat Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami

Okienko 1 Marcin Buśka

Umów termin wizyty »

 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu
 • Wydanie wypisu/ wyrysu z mpzp

Okienko 2 Roman Skrzypczak

Umów termin wizyty »

 • Wydanie decyzji podziałowej
 • Wydanie decyzji
 • rozgraniczeniowej
 • Nabycie lub dzierżawa nieruchomości
 • Nadanie numeru porządkowego

Referat Finansowy

Okienko 3 Maria Świątkiewicz

Umów termin wizyty »

 • Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku.

Okienka 4, 5:  Olga Grzegorczyk

Umów termin wizyty »

 • Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
 • Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości – IN1
 • Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego – IR1
 • Złożenie informacji w sprawie podatku leśnego – IL1
 • Złożenie deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych – DT-1
 • Złożenie wniosku o ulgę inwestycyjna w podatku rolnym
 • Złożenie wniosku o zwolnienie
 • z podatku rolnego z tytułu nabycia gruntów
 • Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 • Uzupełnienie wniosku dotyczącego (umorzenia lub rozłożenia na raty) poprzez spisanie protokołu o stanie majątkowym

Referat Spraw Obywatelskich

Okienko 7 Aleksandra Żurek

Umów termin wizyty »

 • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,  wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
 • Poświadczenie zameldowania na wniosek
 • Przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i wydanie zaświadczenia

Referat Organizacyjny

Okienko 8 Teresa Łukowiak

Umów termin wizyty »

 • CEIDG – wpis
 • CEIDG – zmiana wpisu
 • CEIDG – zawieszenie działalności
 • CEIDG – zamknięcie działalności

Urząd Stanu Cywilnego

Okienko 9 Bożena Szyguła

Umów termin wizyty »

 • Zapewnienia i do zawarcia małżeństwa
 • Przyjmowanie oświadczeń i wydawanie zaświadczeń
 • Wydawanie odpisów  aktów stanu cywilnego