Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Czempiń, działającą w formie zakładu budżetowego na podstawie Uchwały nr XV/101/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 września 2015r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czempiniu zmienionego Uchwałą nr XVII/130/15 z dnia 23 listopada 2015 roku.
Siedzibą Zakładu Gospodarki Komunalnej jest miasto Czempiń.

Dane kontaktowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Polna 2
64-020 Czempiń

tel. 61 28 26 339
e-mail: zgk_czempin@wodkan.pl

NIP 785-11-63-645
REGON 630723386


Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 14.00

Dyrektor: Izabela Kuśnierek


Dział Wodno-Kanalizacyjny
Kierownik: Justyna Krupa-Gust
tel.: 61 28 26 314; 61 28 26 339


Dział Komunalny i Utrzymania Dróg
Kierownik: Łukasz Grygier
tel.: 61 28 26 339


Oczyszczalnia ścieków w Czempiniu
Kierownik:
Eugeniusz Goździk
tel. 61 28 27 726


Ujęcie wody w Czempiniu
tel. 61 28 26 314


Zakres zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

 1. w zakresie zaopatrzenia w wodę:
  • dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne,
  • bieżące prace konserwacyjno-remontowe i nadzorowanie funkcjonowania sieci wodociągowej i przynależnych urządzeń,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie odbiorców ze zużytej wody.
 2. w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej:
  • bieżąca obsługa, naprawy i nadzorowanie urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, 
  • odbieranie ścieków, prowadzenie ewidencji i pobieranie opłat za odprowadzane ścieki,
  • świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników – szamb,
 3. w zakresie gospodarki komunalnej:
  • zbieranie stałych odpadów komunalnych,
  • utrzymywanie w czystości i porządku oraz zagospodarowywanie przekazanych w administrację gminnych nieruchomości gruntowych, a w szczególności terenów przyległych do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
  • utrzymywanie w czystości i porządku terenów zielonych, 
  • utrzymywanie czystości ulic, dróg i ciągów pieszych, 
  • wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych, związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury w zakresie:
   • dróg, ciągów pieszych itp.,
   • oznakowania pasów drogowych, ulic, pomników,
   • wykonywania, montażu i konserwacji drobnych urządzeń komunalnych (barier, ogrodzeń, pojemników, ławek itp.),
 4. w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg powiatowych i wojewódzkich, co do których zarząd nimi został Gminie przekazany na podstawie odrębnych porozumień: 
  • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • koordynacja robót w pasie drogowym;
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  • zabezpieczenie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych. 
 5. w zakresie zarządzania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi:
  • administrowanie, bądź zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy, w tym zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, 
  • administrowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych, 
  • reprezentowanie Gminy Czempiń jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych, 
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i użytkowych, 
  • typowanie obiektów do modernizacji oraz remontów kapitalnych, bieżących i konserwacyjnych,
  • wykonywanie bieżących remontów i inwestycji związanych z przekazanym w zarząd bądź administrację mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych, 
  • zlecanie odpłatnych usług remontowo - budowlanych i innych związanych z eksploatacją lokali komunalnych,
  • rozliczanie i windykacja należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
  • realizowanie zadań związanych z zapewnieniem w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładów karnych,
  • administrowanie obiektem targowiska „Mój Rynek” w Czempiniu, za wyjątkiem pobierania opłaty za rezerwacje miejsc handlowych na targowisku.
 6. w pozostałym zakresie:
  • organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych,
  • inne zadania zlecone przez Burmistrza Gminy Czempiń.

Wnioski do pobrania:  

Wniosek na zajęcie pasa drogowego pod reklamy

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o dodatek energetyczny 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych

Wniosek o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Wniosek o wydanie opinii możliwości przyłączenia do sieci

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod -kan