Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2017 roku nastąpiło przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu przy ul. Polnej nr 2. Spółka w wyniku przekształcenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Przekształcenie formy prawnej nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Zatem z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie zachodzi konieczność zawierania aneksów do zawartych umów. Pragniemy zaznaczyć, że zmiana formy prawnej Zakładu Gospodarki Komunalnej nie będzie miała wpływu na dotychczasową współpracę, zaś podjęte przez nas działania pozwolą na pełną kontynuację współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy, aby posługiwać się odtąd nową nazwą firmy w kierowanej do nas korespondencji.  

Aktualne dane Spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o. 64-020 Czempiń, ul. Polna nr 2 NIP: 6981845199 REGON: 367066434 KRS: 0000674014 


Numery telefonów całodobowych, dotyczących zgłaszania awarii wodno-kanalizacyjnych:
501 394 982
(61)28 27 726


Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 14.00

Prezes: Izabela Kuśnierek


Dział Wodno-Kanalizacyjny
Kierownik: Justyna Krupa-Gust
tel.: 61 28 26 314; 61 28 26 339


Dział Komunalny
Kierownik: Łukasz Grygier
tel.: 61 28 26 339


Oczyszczalnia ścieków w Czempiniu
Kierownik:
Eugeniusz Goździk
tel. 61 28 27 726


Ujęcie wody w Czempiniu
tel. 61 28 26 314


Zakres zadań Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej w Czempiniu wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

 1. w zakresie zaopatrzenia w wodę:
  • dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne,
  • bieżące prace konserwacyjno-remontowe i nadzorowanie funkcjonowania sieci wodociągowej i przynależnych urządzeń,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie odbiorców ze zużytej wody.
 2. w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej:
  • bieżąca obsługa, naprawy i nadzorowanie urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, 
  • odbieranie ścieków, prowadzenie ewidencji i pobieranie opłat za odprowadzane ścieki,
  • świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników – szamb,
 3. w zakresie gospodarki komunalnej:
  • utrzymywanie w czystości i porządku oraz zagospodarowywanie przekazanych w administrację gminnych nieruchomości gruntowych, a w szczególności terenów przyległych do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
  • utrzymywanie w czystości i porządku terenów zielonych, 
  • utrzymywanie czystości ulic, dróg i ciągów pieszych, 
 4. w zakresie zarządzania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi:
  • administrowanie, bądź zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy, w tym zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, 
  • administrowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych,  
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i użytkowych, 
  • typowanie obiektów do modernizacji oraz remontów kapitalnych, bieżących i konserwacyjnych,
  • wykonywanie bieżących remontów i inwestycji związanych z przekazanym w zarząd bądź administrację mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych, 
  • zlecanie odpłatnych usług remontowo - budowlanych i innych związanych z eksploatacją lokali komunalnych,
  • rozliczanie i windykacja należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych,
  • administrowanie obiektem targowiska „Mój Rynek” w Czempiniu, za wyjątkiem pobierania opłaty za rezerwacje miejsc handlowych na targowisku.

Wnioski do pobrania:  

Wniosek o wydanie opinii możliwości przyłączenia do sieci

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod -kan