Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu zawiadamiamy, że w dniu 18 kwietnia 2017 roku nastąpiło przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu  w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o. z siedzibą w Czempiniu przy ul. Polnej nr 2. Spółka w wyniku przekształcenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością samorządowego zakładu budżetowego. Przekształcenie formy prawnej nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Zatem z mocy prawa wszystkie zawarte zobowiązania i umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach i nie zachodzi konieczność zawierania aneksów do zawartych umów. Pragniemy zaznaczyć, że zmiana formy prawnej Zakładu Gospodarki Komunalnej nie będzie miała wpływu na dotychczasową współpracę, zaś podjęte przez nas działania pozwolą na pełną kontynuację współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając powyższe na uwadze, uprzejmie prosimy, aby posługiwać się odtąd nową nazwą firmy w kierowanej do nas korespondencji.  

Aktualne dane Spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o. 64-020 Czempiń, ul. Polna nr 2 NIP: 6981845199 REGON: 367066434 KRS: 0000674014 

 

 


Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 14.00

Dyrektor: Izabela Kuśnierek


Dział Wodno-Kanalizacyjny
Kierownik: Justyna Krupa-Gust
tel.: 61 28 26 314; 61 28 26 339


Dział Komunalny i Utrzymania Dróg
Kierownik: Łukasz Grygier
tel.: 61 28 26 339


Oczyszczalnia ścieków w Czempiniu
Kierownik:
Eugeniusz Goździk
tel. 61 28 27 726


Ujęcie wody w Czempiniu
tel. 61 28 26 314


Zakres zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

 1. w zakresie zaopatrzenia w wodę:
  • dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne,
  • bieżące prace konserwacyjno-remontowe i nadzorowanie funkcjonowania sieci wodociągowej i przynależnych urządzeń,
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczanie odbiorców ze zużytej wody.
 2. w zakresie obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej:
  • bieżąca obsługa, naprawy i nadzorowanie urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, 
  • odbieranie ścieków, prowadzenie ewidencji i pobieranie opłat za odprowadzane ścieki,
  • świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości płynnych z osadników – szamb,
 3. w zakresie gospodarki komunalnej:
  • zbieranie stałych odpadów komunalnych,
  • utrzymywanie w czystości i porządku oraz zagospodarowywanie przekazanych w administrację gminnych nieruchomości gruntowych, a w szczególności terenów przyległych do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,
  • utrzymywanie w czystości i porządku terenów zielonych, 
  • utrzymywanie czystości ulic, dróg i ciągów pieszych, 
  • wykonywanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych, związanych z utrzymaniem, budową i remontami obiektów infrastruktury w zakresie:
   • dróg, ciągów pieszych itp.,
   • oznakowania pasów drogowych, ulic, pomników,
   • wykonywania, montażu i konserwacji drobnych urządzeń komunalnych (barier, ogrodzeń, pojemników, ławek itp.),
 4. w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz dróg powiatowych i wojewódzkich, co do których zarząd nimi został Gminie przekazany na podstawie odrębnych porozumień: 
  • utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • koordynacja robót w pasie drogowym;
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
  • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
  • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
  • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
  • wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
  • utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
  • zabezpieczenie zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych. 
 5. w zakresie zarządzania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi:
  • administrowanie, bądź zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy, w tym zawieranie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, 
  • administrowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych, 
  • reprezentowanie Gminy Czempiń jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych, 
  • przeprowadzanie przeglądów technicznych budynków mieszkalnych i użytkowych, 
  • typowanie obiektów do modernizacji oraz remontów kapitalnych, bieżących i konserwacyjnych,
  • wykonywanie bieżących remontów i inwestycji związanych z przekazanym w zarząd bądź administrację mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych, 
  • zlecanie odpłatnych usług remontowo - budowlanych i innych związanych z eksploatacją lokali komunalnych,
  • rozliczanie i windykacja należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach przyznawania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
  • realizowanie zadań związanych z zapewnieniem w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładów karnych,
  • administrowanie obiektem targowiska „Mój Rynek” w Czempiniu, za wyjątkiem pobierania opłaty za rezerwacje miejsc handlowych na targowisku.
 6. w pozostałym zakresie:
  • organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych,
  • inne zadania zlecone przez Burmistrza Gminy Czempiń.

Wnioski do pobrania:  

Wniosek na zajęcie pasa drogowego pod reklamy

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o dodatek energetyczny 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych

Wniosek o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu 

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Wniosek o wydanie opinii możliwości przyłączenia do sieci

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod -kan