Obwieszczenia i Zarządzenia

Data publikacji 14 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie i informacja Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o wpłynięciu odwołania na decyzję wydaną przez Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 18.07.2017r. nr IT.6220.15.2015 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu, działka nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń".

Obwieszczenie - pobierz plik

Informacja - pobierz plik

 

Data publikacji 14 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej nr 3Q ujmującej wody z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich na komunalnym ujęciu wody w miejscowości Gorzyczki, w granicach działki ewidencyjnej nr 40/7, gmina Czempiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie".

Pobierz plik

 

Data publikacji 4 sierpnia 2017 roku

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kościanie o wszczęciu postępowania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie działającego w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na: rozbudowie drogi powiatowej nr 3898P Racot - Słonin.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lipca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.7.2017 z dnia 26 lipca 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o nr ewid. 72, obręb Głuchowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji 26 lipca 2017 roku

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Pobierz plik

Data publikacji 26 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji IS.6220.23.2016ŁRA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektów inwentarskich do chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki o numerach ewid. 112/10, 112/11, 112/17 obręb Bieczyny, gmina Czempiń"

Pobierz plik

 

Data publikacji 14 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Sierniki i Bieczyny

Pobierz plik

 

Data publikacji 12 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 72, obręb Głuchowo

Pobierz plik

 

Data publikacji 6 czerwca 2017 roku

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Kościanie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Czempiń – Nowe Borówko o ścieżkę pieszo-rowerową od km 0+036,50 do km 0+856,50

Pobierz plik

 

Data publikacji 31 maja 2017 roku

Zarządzenie Brmistrza Gminy Czempiń w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu

Pobierz plik

 

Data publikacji 22 maja 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik


Data publikacji 17 maja 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych lub roztopowych z odwadniania drogi ekspresowej S5 do wód i do ziemi, przedsięwzięć realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Wronczyn - Kościan Południe.

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 maja 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o uchwaleniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023

Pobierz plik

 

Data publikacji 8 maja 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie hodowli bydła o obsadzie do 92,80DJP w miejscowości Donatowo, gmina Czempiń na terenie nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewid. 273 obręb Donatowo, gmina Czempiń" oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy.

Pobierz plik

 

Data publikacji 24 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni szczelnych drogi ekspresowej S5. Poznań–Wrocław

Pobierz plik

 

Data publikacji 21 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Skarbu Państwa na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach budowy drogi S5 Poznań - Wrocław.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik

  

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie miejscowości  Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Piotrkowice i Piechanin

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach, obręb Piechanin.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 19 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy miasta Czempinia

Pobierz plik

 

Data publikacji: 14 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej budowie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Wronczyn – Kościan Południe

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji nr RG.6733.4.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach o nr ewid.: 20/32 i 20/22 oraz części działek o nr ewid. 24/1 i 20/23, obręb Betkowo, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 12 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń wydaniu decyzji nr RG.6733.3.2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, skrzynki kablowej oraz złącza, na działkach o nr ewid.: 116/12, 116/36 i 116/37 oraz części działek o nr ewid. 152 i 199/1, obręb Słonin, gmina Czempiń.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 12 kwietnia 207 roku

Zarządzenie Burmistrza gminy Czempiń
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, sporządzenia i poddania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

Pobierz pliki:

Zarządzenie Burmistrza Gminy Czempiń

Wykaz Nieruchomości

 

Data publikacji: 10 kwietnia 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędą infrastrukturą,projektowanego na terenie obejmującym działki- obręb Bieczyny, Gmina Czempiń".

Pobierz plik

 

Data publikacji: 4 kwietnia 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie  urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków  w ramach budowy drogi S5.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 30 marca 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia „Zmiana Instalacji do chowu drobiu na terenie gospodarstwa rolnego Fermy Drobiu”

Pobierz plik

 

Data publikacji: 28 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadamiające o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków – wód opadowych lub roztopowych, wód drenażowych i z odwadniania drogi ekspresowej S5 do wód i do ziemi, przedsięwzięć realizowanych w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań–Wrocław, odcinek Wronczyn – Kościan Południe.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 24 marca 2017 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędą infrastrukturą,projektowanego na terenie obejmującym działki- obręb Betkowo"

Pobierz plik

 

Data publikacji: 22 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych, przebudowę wałów i cieków przeciwpowodziowych oraz wykonanie obiektów i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w ramach budowy drogi S5.

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 21 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Generalnego  Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
na wykonanie urządzeń wodnych w ramach budowy drogi S5

Pobierz plik

 

Data publikacji: 16 marca 2017 roku

Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego

Zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji pozwolenia na budowę.
Przebudowa szlaku kolejowego Kościan – Czempiń. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 15 marca 2017 roku 

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

o ustaleniu lokalizacji inwestycji, budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, obręb Betkowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 13 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do realizacji przedsięwzięcia pn: „Wykonanie urządzeń wodnych ido poboru wód podziemnych o poborze nie mniejszym niż 10 m3/h, na działkach nr ewid.42/6 i 38, obręb Zadory, Gmina Czempiń

 Pobierz plik

 

Data publikacji: 13 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Rozbudowa obory o wiatę dla krów mlecznych i przebudowę istniejącej obory w celu wykonania hali udojowej na działce nr ewid. 205/2,obręb Zadory, Gmina Czempiń

 Pobierz plik

 

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wniosku GDDKiA w Poznaniu dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i korzystania z wód pochodzących z drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław.

 Pobierz plik

 

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stadionu lekkoatletycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/35 obręb Borowo, gmina Czempiń. 

 Pobierz plik

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stadionu lekkoatletycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid.: 320/35 obręb Borowo, gmina Czempiń. 

 Pobierz plik

 

Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 136/2, 164, 247 i 245 obręb Donatowo, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

 Data publikacji:  7 marca 2017 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 116/19 w Słoninie.

Pobierz plik

 

 Data publikacji: 3 marca 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 116/19 w Słoninie.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 24 lutego 2017 roku

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń w sprawie wydania decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektów inwentarskich dla chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki Bieczyny – Gmina Czempiń”.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 24 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Wojewody Wielkopolskiego 
zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 17 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, skrzynki kablowej SK4 oraz złącza ZK1x-1P, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 116/12, 116/37, 116/36, 152 i 199/1 obręb Słonin, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 15 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa sieci energetycznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.: 24/1, 20/32, 20/23 i 20/22 obręb Betkowo

Pobierz plik

 

Data publikacji: 9 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu, w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, przed przyjęciem dokumenu pn. Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

Pobierz plik

 

Program ochrony środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 z perspektywa na lata 2020 – 2023 - pobierz dokumet 

 

Uzupełnienie do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czempiń na lata 2016 -2019 z perspektywa na lata 2020 – 2023 - pobierz dokument 

Data publikacji: 8 lutego 2017 roku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa


O wydaniu decyzji z dnia 27 stycznia 2017 roku, znak DLI.II.6622.138.2016.MZ.8
utrzymującą w mocy decyzję Ministra,
znak DLI.IV.6622.44..2016.KM.10. z dnia 11 sierpnia 2016r., 

Pobierz plik

 

Data publikacji: 6 lutego 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci gazowej śr/c g90 PE, przewidzianej do realizacji
na działkach o nr ewid. 36/3, 25/54, 25/52 obręb Betkowo, gmina Czempiń. 

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 31 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Starosty Kościańskiego

Zawiadamiające o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
dla inwestora PKP Polskie Koleje S.A. 

Pobierz plik

 

 

 

 

Data publikacji: 26 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji,
polegającej na budowie sieci gazowej, obręb Betkowo.

Pobierz plik

 

Data publikacji: 25 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego


O wszczęciu postępowania administracyjnego,
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych
oraz korzystania z wód w zakresie wprowadzania ścieków  
w ramach budowy drogi ekspresowej S5

Pobierz plik
 

Data publikacji: 19 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie ciągu dróg powiatowych 3913P i 3898P
na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 5
w m. Stare Oborzyska – Słonin
– do skrzyżowania z drogą wojewódzką 310 w m. Czempiń.  

Pobierz plik


 

Data publikacji: 17 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa linii nasiennej do przyjęcia, czyszczenia, suszenia
i przechowywania zboża
oraz budowa, rozbudowa i przebudowa instalacji chowu bydła. 

Pobierz plik


Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie wydania decyzji
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pobierz plik


 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Pobierz plik


 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Wojewody Wielkopolskiego

o zgromadzonej dokumentacji o transporcie kolejowym

Pobierz plik


 

Data publikacji: 11 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającej na budowie odcinka kanalizacji tłoczonej w Jarogniewicach

Pobierz plik


 

Data publikacji: 5 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Postępowanie administracyjne w sprawie
Decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV
dla zasilania budynku mieszkalnego.

Pobierz plik


 

Data publikacji: 2 stycznia 2017 roku

Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

Pobierz plik


 

Data publikacji: 5 grudnia 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa sieci gazowej, Betkowo.

Pobierz plik


 

Data publikacji: 30 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie
Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu,
działka nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, Gmina Czempiń.

Pobierz plik


Data publikacji: 30 listopada 2016 roku 

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Przebudowa parteru budynku na oddział szkolny w Czempiniu. 

Pobierz plik


Data publikacji: 21 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Budowa odcinka kanalizacji tłocznej w Jarogniewicach 

Pobierz plik


 

Data publikacji: 2 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu, działka nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń”.

Pobierz plik


Data publikacji: 2 listopada 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektów inwentarskich do chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 112/10, 112/11, 112/17 obręb geodezyjny Bieczyny, gmina Czempiń.

Pobiarz plik


Data publikacji: 21 października 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

Obwieszczenia Burmistrza Gminy Czempiń informujące o wydaniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów inwentarskich do chowu indyków z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą, projektowanego na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 112/10, 112/11, 112/17 obręb geodezyjny Bieczyny, gmina Czempiń

Pobierz plik

 

 

Data publikacji: 21 października 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Informujące o wydaniu opinii przez PPIS w Kościanie oraz uzgodnienia RDOŚ w Poznaniu dot. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
pn. „Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu”
o maksymalnej obsadzie 1608 DJP, dz. nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń”.

Pobierz plik


Data publikacji: 18 października 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

polegającego na wykonaniu otworów hydrogeologicznych

na działce nr ewid.: 46/8, obręb Gorzyczki, Gmina Czempiń

Pobierz plik


Data publikacji: 17 października 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
rozbudowie istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie
o salę gimnastyczną z niezbędna infrastrukturą.

Pobierz plik


Data publikacji: 4 października 2016 roku

Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego

Pobierz plik


Data publikacji: 29 września 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Postępowanie administracyjne
lokalizacja – rozbudowa Szkoły Podstawowej w Głuchowie
o salę gimnastyczną z infrastrukturą i zapleczem.

Pobierz plik


Data publikacji: 29 września 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O wyznaczeniu terminu załatwienia sprawy
w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia
„Zmiana instalacji do chowu drobiu
na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu,
działki nr ewid. 75/3 i 75/4 obręb Piotrkowice, gmina Czempiń”

Pobierz plik


Data publikacji: 16 września 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń


O uznaniu za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
,,Budowa obiektów inwentarskich do chowu indyków
z obsadą 3381 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą,
projektowanego na terenie obejmującym działki
o numerach ewidencyjnych: 112/10, 112/11, 112/17
obręb geodezyjny Bieczyny, gmina Czempiń”

Pobierz plik


Data publikacji: 13 września 2016 roku

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń

O ustaleniu lokalizacji inwestycji
Kopalnia Gazu Ziemnego
Borowo  

Pobierz plik


Data publikacji: 13 września 2016 roku

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego

O zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia
„Projektu robót geologicznych
dla uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich
i hydrogeologicznych
dla zaprojektowania i wybudowania drogi ekspresowqej S-5
odcinek Wronczyn – Kościan Południe
od km 0+000 do km 18+900,
gm. Stęszew, gm. CZEMPIŃ
i Kościan, pow. Kościański, woj. wielkopolskie”

Pobierz plik


Data publikacji: 23 sierpnia 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie obiektów inwentarskich
do chowu indyków z obsadą 3381 DJP
wraz z niezbędną infrastrukturą
na działkach nr ewid. 112/10, 112/11 i 112/17
obręb Bieczyny,
Gmina Czempiń

Pobierz plik 


Data publikacji: 19 sierpnia 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie.

Pobierz plik


Data publikacji: 19 sierpnia 2016 roku  

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. 

Pobierz plik


Data publikacji: 19 sierpnia 2016 roku 

Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Pobierz plik


Data publikacji: 17 sierpnia 2016 roku 

Obwieszczenie
Starosty Kościańskiego

O wydaniu zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3913P
w Betkowie, gm. Czempiń”.

Pobierz plik


Data publikacji: 17 sierpnia 2016 roku 

Obwieszczenie
Starosty Kościańskiego

O wydaniu zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3898P
na odcinku Słonin – Czempiń, gm. Czempiń
na długości 2479,00 m od km 0+000,00 do km 2 + 479,00

Pobierz plik


Data publikacji: 16 sierpnia 2016 roku 

Obwieszczenie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego


O wszczęciu postępowania w sprawie
zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych
dla uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych
dla zaprojektowania i wybudowania drogi ekspresowej S-5
na odcinku Wronczyn – Kościan Południe
od km 0+000 do km 18+900 gm.
Stęszew, pow. Poznański,
gm. Czempiń i Kościan,
pow. Kościański, woj. wielkopolskie”.

Pobierz plik


Data publikacji: 12 sierpnia 2016 roku 

Obwieszczenie 
Wojewody Wielkopolskiego

zawiadamiające o wydaniu decyzji
pozwolenia na budowę

Pobierz plik 


Data publikacji: 5 sierpnia 2016 roku 

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń 

w sprawie terminu załatwienia sprawy
w związku z postępowaniem
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. "Zmiana instalacji do chowu drobiu na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu,
działka nr ewid. 75/3 i 75/4, obręb Piotrkowice, gmina Czempiń. 

Pobierz plik 


Data publikacji: 4 sierpnia 2016 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń 

w sprawie uzanania za stronę w postępowaniu
Pana Sebastiana Marek

Pobierz plik 


Data publikacji: 4 sierpnia 2016 roku 

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń 

Postanowienie Regionalnego Inspektora
Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2016 roku 

Pobierz plik 


Data publikacji: 27 lipca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji dot.
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie Kopalni Gazu Ziemnego Borowo.
Pobierz plik


Data publikacji: 25 lipca 2016 roku

INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ

W SPRAWIE O WYDANIE DECYZJI
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
„BUDOWA FERMY DROBIU
O PLANOWANEJ OBSADZIE 585 000 SZTUK (2340 DJP)
W PIECHANINIE
NA DZIAŁKACH 2/14, 2/15, 2/16, 2/20 i 2/21.
Pobierz plik


Data publikacji: 19 lipca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie
o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą
oraz zapleczem sanitarno - szatniowym
pobierz plik


Data publikacji: 14 lipca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie
obory o dwie wiaty i okólnik
oraz przebudowie części obory na halę udojową
z częścią socjalno-biurową
na działce nr 41/1 w Piechaninie
pobierz plik


Data publikacji: 6 lipca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków Czempiń
pobierz plik


Data publikacji: 6 lipca 2016 roku

Informacja
Starostwa Powiatowego w Kościanie

O możliwości udziału społeczeństwa
przed wydaniem postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji:
modernizacji linii kolejowej E 59, odcinek Wrocław-Poznań,
dla inwestycji polegającej na:
przebudowa odcinka Stare Bojanowo – Czempiń od km 111,250 do km 131,080
w zakresie linii napowietrzno-kablowej średniego napięcia 15 kV-LPN poza terenem kolejowym
pobierz plik


Data publikacji: 30 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia:
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych:

Stare Oborzyska – Słonin - Czempiń
pobierz plik


Data publikacji: 29 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O środowiskowych uwarunkowaniach wykonania przedsięwzięcia
wykonanie otworu hydrogeologicznego
pobór wód podziemnych
Głuchowo, Gmina Czempiń.
pobierz plik


Data publikacji: 28 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa ciągu dróg powiatowych Stare Oborzyska – Słonin
pobierz plik


Data publikacji: 28 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Starosty Kościańskiego

Rozbudowa drogi powiatowej Słonin – Czempiń 
pobierz plik


Data publikacji: 28 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie i przebudowie skrzyżowań
drogi gminnej obręb Borowo i obręb Czempiń
pobierz plik


Data publikacji: 27 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków Czempiń
pobierz plik


Data publikacji: 22 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Zmiana instalacji do chowu drobiu
na terenie Gospodarstwa Rolnego Fermy Drobiu
pobierz plik


Data publikacji: 17 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego

zawiadamiające o wydaniu decyzji
Przebudowa odcinka Stare Bojanowo – Czempiń
w zakresie linii napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV
pobierz plik


 

Data publikacji: 15 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

W sprawie rozbudowy obory w Piechaninie,
pobierz plik


Data publikacji: 15 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

Przebudowa drogi powiatowej w Piechaninie
pobierz plik 


Data publikacji: 14 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

o wydaniu decyzji nr RG.6733.11.2016 z dnia 13 czerwca 2016r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej,
przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 198/1 obręb Piechanin, gmina Czempiń.
pobierz plik


Data publikacji: 10 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego

o zgromadzonej dokumentacji
Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektromagnetyki kolejowej
na odcinku Stare Bojanowo – Czempiń.
pobierz plik 


Data publikacji: 3 czerwca 2016 roku

Zawiadomienie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
pobierz plik 


Data publikacji: 3 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sali sportowej wraz z łącznikiem przy SP w Czempiniu.
pobierz plik


Data publikacji: 2 czerwca 2016 roku

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie skrzyżowań  - Borowo
pobierz plik


Data publikacji: 2016-05-31

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

postępowanie administracyjne ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na rozbudowie przejścia podziemnego na dworcu kolejowym w Czempiniu

pobierz plik


Data publikacji: 2016-05-25

Zawiadomienie 
Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska
pobierz plik


Data publikacji: 2016-05-20

Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-05-20

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie i przebudowie
skrzyżowań drogi gminnej w Borowie 
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-05-17

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych
Stare Oborzyska – Słonin – Czempiń 
pobierz plik


Data publikacji: 2016-05-17

Obwieszczenie
Wójta Gminy Kościan

Budowa sieci gazowej:
Nowe Oborzyska – Betkowo  
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-05-17

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy Czempiń

o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sali sportowej
wraz z łącznikiem przy SP w Głuchowie
pobierz plik


 

Data publikacji: 2016-05-11

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego,

Przebudowa odcinka Stare Bojanowo – Czempiń
Linia napowietrzno – kablowa średniego napięcia – 15 kV
pobierz plik


Data publikacji: 2016-05-09

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń 

Wszczęcie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie przejścia podziemnego
na dworcu kolejowym w Czempiniu
w kierunku ul. Krańcowej/Towarowej
wraz z budową parkingu na ok. 30 miejsc postojowych
pobierz plik


Data publikacji: 2016-04-26

Zawiadomienie
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Budowa Drogi Ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław
pobierz plik


Data publikacji: 2016-04-11

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń 

Zmiana instalacji chowu drobiu - Piotrkowice
pobierz plik


Data publikacji: 2016-04-07

Obwieszczenie 
Burmistrza Gminy Czempiń 

Wszczęcie postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego
polegającej na rozbudowie przejścia podziemnego
na dworcu kolejowym w Czempiniu
w kierunku ul. Krańcowej/Towarowej
pobierz plik


Data publikacji: 2016-04-04

Obwieszczenie
Wojewody Wielkopolskiego
W sprawie Budowy sieci technicznej
urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej
na odcinku Stare Bojanowo - Czempiń
od km 111.150 do km 131.080
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-04-01

Zawiadomienie
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
W sprawie wydania decyzji
udzielającej przedsiębiorstwu Tonsmeier Selekt Sp. z o.o.,
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji
odzysku lub kombinacji i unieszkodliwiania odpadów.
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-31

Zawiadomienie Starosty Kościańskiego

O wydaniu decyzji administracyjnej
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej
ul. Siernicka w Głuchowie.
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-31

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego 

O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
- rozbudowa drogi powiatowej,
ul. Siernicka w Głuchowie.
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-31

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

W sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
„Przebudowa szlaku Kościan – Czempiń od km 123.300 do km 131.080
w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, robot drogowych,
elektroenergetyki do 1 kV, usunięcia kolizji elektroenergetycznych,
sieci trakcyjnej, obiektów budowlanych, malej architektury i wiat,
obiektów inżynieryjnych, zewnętrznych sieci i instalacji.
Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław-Poznań,
Etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Czempiń”.
pobierz plik


Data publikacji: 2016-03-30

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
- budowa odcinka napowietrznej linii SN 15 kV w Donatowie
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-30

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
Wydanie decyzji środowiskowej
dla przedsięwzięcia
pn. Budowa zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych
oraz punktu zbierania odpadów, w tym złomu
przy ul. Kolejowej 36 w Czempiniu
pobierz plik


Data publikacji: 2016-03-30

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
O braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy
przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia
pn. przebudowa drogi powiatowej 2491P
na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową 3911P
do skrzyżowania z drogą wojewódzką 310 w Piechaninie"
pobierz plik


Data publikacji: 2016-03-30

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
O wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji
ustalającej środowiskowe uwarunkowania
dla przedsięwzięcia "Budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław,
na odcinku węzeł Głuchowo (A2 - bez węzła) węzeł Kaczkowo (bez węzła)"
pobierz plik


Data publikacji: 2016-03-21

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń 
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego 
- budowa sieci wodociągowej w Bieczynach 
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-16

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń 
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
na budowę gazociągu średniego ciśnienia w Betkowie
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-15

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń 
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych 3913P i 3898P
na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 5
w m. Stare Oborzyska - Słonin
- do skrzyżowania z drogą wojewódzką 310 w m. Czempiń
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-15

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 
O wszczęciu postępowania
w sprawie wydania
decyzji o ustaleniulokalizacji
inwestycji celu publicznego 
- budowa obiektu radiokomunikacyjnego
na działce o nr ewid. 109/4 w Czempiniu 
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-08

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na
budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w Betkowie
pobierz plik 


Data publikacji: 2016-03-08

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń 
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego polegającej na
rozbudowie z przebudową budynku przedszkola w Czempiniu.
pobierz plik


Data publikacji: 2016-03-04

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń 
O wydaniu uzgodnienia przez RDOŚ w Poznaniu w sprawie
Zmiany instalacji do chowu drobiu na terenie
Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu w Piotrkowicach
pobierz plik


Data publikacji: 2016-03-04

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń 
Umorzenie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej
dla budowy chlewni na 269 DJP w Słoninie
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-11

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w Donatowie.
pobierz plik 


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-10

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
Budowa gazociągu w Betkowie.
pobierz plik  


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-10

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
Budowa sieci wodociągowej w Bieczynach.
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-10

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
W sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempiń.
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-10

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
W sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czempiń.
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-05

Obwieszczenie Starosty Kościańskiego
Droga Powiatowa w Głuchowie.
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-02

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
Rozbudowa budynku przedszkola.
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-02

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Czempiń
Postępowanie - lokalizacja inwestycji.
pobierz plik


Data pierwotnej publikacji: 2016-02-01

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
Przebudowa Stacji Czempiń.
pobierz plik