Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Nieruchomościami


Roman Skrzypczak – Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 26
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 110
grunty.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem gruntami, z komunalizacją gruntów, z gospodarką wodną w zakresie melioracji, z ochroną gruntów rolnych i leśnych, z ochroną roślin uprawnych i bezdomnych zwierząt; z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego we własność,
 2. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i zmianą granic gminy, z ustalaniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
 3. realizowanie zadań z zakresu przekształcania i prywatyzacji mienia komunalnego, z ewidencjonowaniem i wyznaczaniem terenów inwestycyjnych na terenie gminy,
 4. uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminnych,
 5. przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne,
 6. prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości,
 7. regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne,
 8. wykonywanie prawa pierwokupu,
 9. prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości,
 10. udzielanie informacji o terenie,
 11. prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniem nieruchomości,
 12. podejmowanie działań wspierających funkcjonowanie i rozwój rolnictwa na terenie Gminy Czempiń, w tym koordynacja działań innych referatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowej i sprawnej obsługi rolników,
 13. przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.


Marcin Buśka

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 25
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 109

m.buska@ug.czempin.pl

planowanie.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 2. obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania terenu, w tym organizowanie przetargów oraz przygotowywanie umów,
 3. obsługa formalno-prawna związana z opracowywaniem studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 4. przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania terenu oraz wydawanie wypisów i wyrysów z tych planów,
 5. prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania terenu,
 6. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania terenu,
 7. ocena zasadności dokonywania zmian zagospodarowania Gminy,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 9. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.