Referat Organizacyjny


Magdalena Głucha-Napierała – Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 13 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 118
biurorady@czempin.pl

Sprawy:

 1. zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-technicznej Rady i jej komisji, w tym w szczególności: protokołowanie przebiegu sesji Rady, udostępnianie protokołów z ww. oraz uchwał Rady do publicznego wglądu,
 2. prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady,
 3. pomoc radnym w wypełnianiu ich mandatu,
 4. ewidencja i przekazywanie według kompetencji interpelacji, wniosków, zapytań radnych, wniosków komisji Rady i przygotowywanie odpowiedzi na nie,
 5. ewidencja i przekazywanie według kompetencji skarg i wniosków mieszkańców Gminy składanych na ręce Przewodniczącego Rady,
 6. prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia osiedli i sołectw,
 7. koordynacja i współudział w organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli,
 8. obsługa gminnych jednostek pomocniczych w zakresie tworzenia statutów i ich aktualizacji,
 9. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu,
 10. prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Czempiniu,
 11. realizowanie zadań związanych z ochroną zdrowia, w szczególności: organizowanie badań profilaktycznych, prowadzenie zapisów na badania profilaktyczne, organizowanie spotkań edukacyjnych, promujących zdrowie.


Teresa Łukowiak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 12 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 114
dzialalnosc.ug@czempin.pl

Sprawy:

 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, w szczególności: przygotowywanie druków, przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej, poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej w formie zaświadczeń, przyjmowanie wniosków do CEIDG w formie papierowej i ich przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym,
 2. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych
  i usługowych,
 3. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych. 
 


Hubert Włodarczak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 11 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 113
oswiata.ug@czempin.pl

Sprawy:

 1. realizowanie zadań związanych z działalnością oświatową (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja),
 2. realizowanie zadań związanych z działalnością instytucji kultury,
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki
  i wypoczynku,
 4. realizowanie zadań związanych z ochroną praw dzieci i młodzieży,
 5. realizowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także związanych z innymi uzależnieniami.


Aleksandra Marciniak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 11 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew.: 113
a.marciniak@czempin.pl

Sprawy:

prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy w Czempiniu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Czempiń.