Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych


Paulina Adamczak – Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 34
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 134
euro.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych dla projektów planowanych do realizacji przez Gminę – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, analiz finansowo – ekonomicznych i środowiskowych, nietechnicznych załączników uzupełniających oraz aplikowanie o zewnętrzne wsparcie finansowe tych projektów,
 2. pozyskiwanie i uzgadnianie informacji finansowych, technicznych oraz prawnych z odpowiednimi referatami Urzędu, w celu prawidłowego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy finansujących te projekty,
 3. koordynacja działań w fazie wdrażania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 4. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem porozumień i umów dotyczących wspólnej realizacji oraz dofinansowania projektów,
 5. współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi poszczególnymi programami i funduszami oraz wdrażającymi je – wnioskowanie o płatność, sprawozdawczość, rozliczanie projektów finansowanych z tych programów oraz funduszy;
 6. monitorowanie i zapewnienie prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów zawieranych z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi programami lub funduszami udzielającymi wsparcia,
 7. współpraca z referatami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz innymi samorządami w celu sprawnej realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 8. informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych,
 9. opracowywanie wniosków o pożyczki z funduszy ochrony środowiska na remonty i inwestycje,
 10. realizowanie zadań z zakresu zamówień publicznych.


Anna Kiereta 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 33
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 133
fundusze.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. poszukiwanie i pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych dla projektów planowanych do realizacji przez Gminę – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, analiz finansowo – ekonomicznych i środowiskowych, nietechnicznych załączników uzupełniających oraz aplikowanie o zewnętrzne wsparcie finansowe tych projektów,
 2. pozyskiwanie i uzgadnianie informacji finansowych, technicznych oraz prawnych z odpowiednimi referatami Urzędu, w celu prawidłowego przygotowania projektów i wniosków aplikacyjnych do programów i funduszy finansujących te projekty.
 

Joanna Michalska

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 33
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 133
zakupy.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1.  pomoc w zakresie działania Zespołu Zakupów i Zamówień Publicznych.