Referat Finansowy

Halina Łączna - Kierownik Referatu

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 27 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 132
skarbnik@czempin.pl 

Sprawy:

 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy,
 2. nadzorowanie prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
 3. zapewnienie prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
 4. wykonywanie powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu,
 5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielanie innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty,
 6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu,
 7. kierowanie pracą referatu finansowego,
 8. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy.


Hanna Zastrożna 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 21 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 117
skarbnik.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. realizowanie zadań związanych z nadzorowaniem i kontrolowaniem działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. opracowywanie projektów budżetu gminy, projektów WPF oraz projektów uchwał w sprawie zmian budżetu, WPF oraz innych uchwał finansowych,
 3. sprawozdania opisowe z wykonania budżetu na I półrocze i na koniec roku.
 4. sprawozdawczość budżetowa i z operacji finansowych, sprawozdawczośc do GUS, sprawozdawczość finansowa,
 5. proawdzenie spraw w zakresie: ZUS, US, FP, FGŚP i PFRON.


Teresa Roszak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: Kasa (hol I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 121
kasa.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, pozostałych środków trwałych, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych oraz spraw związanych z inwentaryzacją,
 2. zapewnienie obsługi kasowej Urzędu,
 3. prowadzenie rejestrów i sporządzanie deklaracji w zakresie podatku VAT,
 4. Współpraca z PUP w Kościanie. 

Olga Grzegorczyk

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 20 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 111
podatki.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. wymiar podatków – rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty lokalne od osób fizycznych i prawnych oraz od środków transportowych,
 2. przyjmowanie informacji, deklaracji w sprawie podatków oraz innych niezbędnych materiałów do ustalenia prawidłowości wymierzanych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych,
 3. przygotowywanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie umorzenia, zaniechania, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatków i opłat lokalnych związanych z pomocą publiczną oraz w sprawie ulg w podatku rolnym i od nieruchomości,
 4. kontrola podatkowa podatników - wizje lokalne z pomiarem kontrolowanej nieruchomości,
 5. przeprowadzanie spraw spadkowych,
 6. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów i uzgadnianie go z księgowością podatkową,
 7. prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej,
 8. sporządzanie sprawozdań z podatków lokalnych i z pomocy publicznej (SHRIMP, SRPP oraz RIO),
 9. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa i o stanie majątkowym,
 10. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz sporządzanie sprawozdań,
 11. współpraca z KRUS w zakresie ubezpieczeń rolników.


Mirosława Szczepaniak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 103
fkb.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. szczegółowe prowadzenie wydatków urzędu z podziałem na dział, rozdział, paragraf i na zadania głównie
  z zakresu funduszu sołeckiego i obywatelskiego oraz analiza i sprawozdawczość opisowa wydatków,
 2. prowadzenie księgowości funduszy celowych (ZFŚS, depozyty, środki dla pracodawców za wyszkolenie ucznia).
 3. Księgowanie, analiza i egzekucja podatków od środków transportowych.


Maria Świątkiewicz 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 103
ksiegowosc.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. codzienna analiza i księgowanie dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilno-prawnych,
 2. prowadzenie spraw związanych z egzekucją: analiza kont podatników, drukowanie upomnień i tytułów wykonawczych  oraz sporządzanie wniosków o wpis na hipotekę,
 3. realizacja wniosków o zwrot nadpłaty,
 4. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

 

Katarzyna Prałat 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 103
rozliczenia.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. prowadzenie spraw zwiazanych z obsługą bankową budżetu Gminy Czempiń, 
 2. rozliczanie dotowanych zadań własnych, zleconych i powierzonych,
 3. praowdzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i mienia komunalnego,
 4. kwartalna sprawozdawczośc do banków związana z obsługą kredytów i pożyczyczek,
 5. prowdzenie księgi druków ścisłego zarachowania,
 6. rozliczanie i sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielnaych stowarzyszeniom, przygotowywanie aneksów i bieżąca kontrola. 

Dominika Żaczyk

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 19 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 103
platnosci.ug@czempin.pl

Sprawy:

 1. przygotowywanie do realizacji rachunków i faktur przelewowych i gotówkowych, rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 2. rozliczanie i sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych ZGK, niepublicznym placówkom oświatowym i innym podmiotom,
 3. ubezpieczenia majątkowe Urzędu Gminy w Czempiniu i jednostek budżetowych.