Kanał na YouTube


Zwolnienie podatkowe dla firm

Zwolnienie podatkowe dla firm

Rada Miejska w Czempiniu przyjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości ze względu na realizację nowych inwestycji przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Czempiń.

Uchwała służyć ma wspieraniu rozwoju gospodarczego Gminy przez zaproponowanie przedsiębiorcom zwolnień
z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji. Dotyczyć to będzie nieruchomości powstałych w wyniku realizacji nowych inwestycji z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwalnia się też z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty po raz pierwszy podejmujące taką działalność na terenie Gminy Czempiń. W obydwu przypadkach uchwała przewiduje zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat.

Podatnik ubiegający się o powyższe zwolnienie zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

  • informacji na podatek od nieruchomości na druku IN-1 lub deklaracji na podatek od nieruchomości na druku DN-1, 
  • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej zwolnieniem, w szczególności wypisu z księgi wieczystej lub ewidencji gruntów i budynków;
  • oryginału (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii) pozwolenia na budowę,
  • oryginału (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii)  pozwolenia na użytkowanie lub też (jeśli ze względu na rodzaj obiektu nie jest ono wymagane) oświadczenia o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego co do użytkowania obiektu budowlanego.
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch  poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie. Względnie przedłożyć należy oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, którą  podatnik otrzymał w roku, w jakim ubiega się o pomoc oraz  zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis, w ciągu dwóch lat poprzedzających wnioskowanie, albo też oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  • Należy też złożyć wniosek zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia w ramach uchwały oraz oświadczenie o zakończeniu inwestycji.
Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości ze względu na realizację nowych inwestycji przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Czempiń - pobierz