Inwestycje
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Jakub Nowak– Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 16
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 141
j.nowak@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 • opracowywanie projektów dokumentów programujących rozwój infrastruktury komunalnej,
 • opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji i remontów,
 • realizacja inwestycji i remontów wykonywanych przez Urząd,
 • współpraca z operatorami sieci elektroenergetycznych, gazowniczych, oświetleniowych i teleinformatycznych w zakresie ich rozwoju oraz podnoszenia jakości usług,
 • monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji i remontów przez gminne jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe,
 • przygotowywanie projektów budowlano-wykonawczych inwestycji i remontów,
 • dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • programowanie i planowanie strategiczne w ochronie środowiska, w szczególności opracowywanie, realizacja, monitoring oraz raportowanie gminnego programu ochrony środowiska,
 • ochrona powietrza i klimatu, w tym tworzenie warunków do ograniczania emisji do powietrza i zapobiegania zmianom klimatycznym,
 • ochrona przyrody i krajobrazu, w tym ochrona terenów zieleni, lasów, zwierząt łownych i ryb,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów planów w zakresie wykorzystania energii, wody oraz w zakresie wpływu projektowanych rozwiązań na redukcję emisji CO2,
 • współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy. 

 

Marcin Ratajczak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 14
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 145

m.ratajczak@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 • realizacja inwestycji i remontów wykonywanych przez Urząd z zakresu drogownictwa,
 • prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,
 • analizowanie potrzeb inwestycyjnych oraz opracowywanie projektów rozwoju gminnej sieci drogowej,
 • zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych i pozbawianie ich takiej kategorii,
 • budowa, przebudowa dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań zarządu  gminy nad drogami wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych dotyczących w szczególności: - lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

-     lokalizacji zjazdów,

-     zajmowania pasa drogowego,

-     umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej nie związanego z funkcjonowaniem drogi,

-     umieszczania reklam w pasie drogowym.

 

Michał Kubiak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 14
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 143

m.kubiak@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 • przygotowywanie planów oraz nadzór nad realizacją rozbudowy oraz modernizacji oświetlenia ulicznego,
 • kontrola nad prawidłowym działaniem oświetlenia ulicznego,
 • zarządzanie zawieraniem umów w zakresie energii elektrycznej, gazu oraz paliw stałych,
 • nadzór nad realizacją obowiązku utrzymania czystości i porządku w Gminie, organizacja i utrzymanie bieżącej czystości i porządku miejsc publicznych, w tym porządku i czystości podczas imprez okolicznościowych,
 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, w szczególności placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych (np. siłowni zewnętrznych),
 • nadzór nad realizacją obowiązku utrzymania terenów zieleni,
 • organizacja i nadzór nad publicznym transportem zbiorowym, w tym przystankami,
 • weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych kwartalnie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • obsługa funduszy osiedlowych na terenie Gminy Czempiń,
 • współpraca z operatorami sieci elektroenergetycznych, gazowniczych, oświetleniowych i teleinformatycznych w zakresie ich rozwoju oraz podnoszenia jakości usług,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • realizacja spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków,
 • realizacja spraw z zakresu administrowania gminnym zasobem lokali użytkowych.
   

 

Beata Bajstok

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 14
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 144

b.bajstok@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 • organizacja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców:
  - prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych,
 • - określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
 • - prowadzenie ewidencji wniosków o lokale mieszkalne,
 • - inicjowanie działań do racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym,
 • sprawozdawczość z zakresu mieszkalnictwa,
 • współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie remontu lokali mieszkalnych,
 • organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń i obiektów użyteczności publicznej, w szczególności placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych (np. siłowni zewnętrznych),
 • współpraca z ZM CZO SELEKT w organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • przyjmowanie i analizowanie składanych przez właścicieli nieruchomości informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • kontrola nad realizacją odbioru odpadów z budynków stanowiących własność gminy,
 • współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy,
 • obsługa funduszu sołeckiego na terenie Gminy Czempiń,
 • nadzór nad realizacją inwestycji wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego,
 • przygotowywanie umów na wynajem świetlicy wiejskich.
   

 

Elżbieta Ludwiczak-Owczarek

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 14
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 119
e.owczarek@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących: usuwania drzew i krzewów, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć,
 • opiniowanie i uzgadnianie od strony ochrony środowiska w zakresie przewidzianym przepisami prawa,
 • prowadzenie ewidencji i baz przewidzianych prawem, w szczególności wyrobów zawierających azbest, centralnego rejestru form ochrony przyrody,
 • sprawozdawczość Gminy z zakresu ochrony środowiska,
 • współpraca z innymi organami w zakresie ochrony środowiska,
 • podejmowanie czynności kontrolnych i interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska, np. kontrola nasadzeń rekompensujących, nielegalnych miejsc składowania odpadów,
 • nadzór nad rozwojem terenów zieleni poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą,
 • realizacja, monitoring oraz raportowanie gminnego programu ochrony środowiska,
 • ochrona powietrza i klimatu, w tym tworzenie warunków do ograniczania emisji do powietrza i zapobiegania zmianom klimatycznym,
 • ochrona przyrody i krajobrazu, w tym ochrona terenów zieleni, lasów, zwierząt łownych i ryb,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów planów w zakresie wykorzystania energii, wody oraz w zakresie wpływu projektowanych rozwiązań na redukcję emisji CO2,
 • realizacja Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Czempiń na dofinansowania
 • kosztów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
   

 

Bartosz Taisner

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 17
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 140

b.taisner@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 • realizacja inwestycji i remontów wykonywanych przez Urząd, w tym współpraca
 • z projektantami, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów i przekazywania do eksploatacji,
 • monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji i remontów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć budowlanych i remontów,
 • dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych przedsięwzięć budowlanych,
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych i remontów,
 • współpraca z organami budowlanymi i nadzoru budowlanego,
 • współpraca z innymi komórkami w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do aplikacji
  o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej,
 • współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
   

 

Andrzej Maćkowiak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 17
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 123

a.mackowiak@ug.czempin.pl

 

Sprawy:

 • realizacja inwestycji i remontów wykonywanych przez Urząd, w tym współpraca
  z projektantami, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów i przekazywania do eksploatacji,
 • monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji i remontów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć budowlanych i remontów,
 • dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych przedsięwzięć budowlanych,
 • przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych i remontów,
 • współpraca z organami budowlanymi i nadzoru budowlanego,
 • współpraca z innymi komórkami w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do aplikacji
  o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej,
 • organizacja bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym ich remontów,
 • współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z realizacją zadań zarządu  gminy nad drogami wynikających z ustawy o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych dotyczących w szczególności:
  -     lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

-     lokalizacji zjazdów,

-     zajmowania pasa drogowego,

-     umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej nie związanego z funkcjonowaniem drogi,

-     umieszczania reklam w pasie drogowym.