Inwestycje
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Pozyskane Dofinansowania

REWITALIZACJA W GMINIE CZEMPIŃ

Projekt  pn. „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu” został skupiony wokół tworzenia infrastruktury społecznej i składa się zasadniczo z kilku elementów, które przyczynią się do rewitalizacji obszarów miasta i obejmie następujący teren: dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz w niewielkim stopniu i uzupełniająco, infrastrukturę drogową.

W ramach projektu powstaje budynek Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS), obiekt czterokondygnacyjny o powierzchni 1400 m2, w którym znajdować się będą m.in.: Biblioteka Publiczna z czytelnią, sale na potrzeby Centrum Kultury, Izba Muzealna, sala widowiskowa na 150 osób. W CAS odbywać się będą wydarzenia organizowane przez Gminę Czempiń i jednostki jej podległe m.in. warsztaty terapeutyczne, próby i występy chórów, orkiestry, czy teatru. Podmioty społeczne i stowarzyszenia organizować będą Światowy Dzień Seniora, Światowy Dzień Inwalidy, Dzień Kobiet, zapewniając tym samym podejmowanie inicjatyw o charakterze międzypokoleniowym. Jednocześnie nowopowstała infrastruktura umożliwi częstsze organizowanie i przeprowadzenie badań profilaktycznych. Ponadto, obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, bowiem wejście do budynku CAS  będzie możliwe z poziomu parteru. Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w windę, która ułatwi komunikację pionową osobom niepełnosprawnym, osobom starszym i rodzicom z wózkami, tym samym zapewniając wszystkim zainteresowanym dostęp do udziału w przedsięwzięciach społecznych i kulturalnych. Należy również nadmienić, że w CAS zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która przyczyni się do niższych kosztów zużycia energii elektrycznej, ale także znacznej redukcji emisji CO².

Oprócz budynku głównego Centrum powstaną także pawilony znajdujące się we wschodniej części działki o powierzchni 234,30 m2, które przeznaczone będą na lokale usługowe oraz biura z przeznaczeniem dla różnych podmiotów, w tym stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (NGO). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia społecznej aktywności mieszkańców, gdyż organizacje pozarządowe, spółdzielnia socjalna, rady osiedli zyskają nowe siedziby i dostęp do sal warsztatowych, dzięki czemu podejmą działania zmierzające do rozszerzenia swojej działalności, a tym samym przyczyniają się do zwiększenia świadomości społecznej i informacji o dostępnych formach pomocy oraz możliwościach członkostwa.

Zagospodarowany zostanie również teren wokół obiektu, na którym znajdować się będą pergole, szklarnie i przeszklenia oraz zamontowane zostaną elementy małej architektury, m.in. ławki i kosze oraz powstanie także duży parking, który będzie mógł być także wykorzystywany na różne wydarzenie artystyczne na powietrzu, w tym kino letnie.

Działania rewitalizacyjne w Czempiniu objęły również budowę i rozbudowę ogólnodostępnych stref rekreacji ruchowej (place zabaw i siłownie zewnętrzne) poprzez montaż elementów infrastruktury m.in. zestawy zabawowe, huśtawki dla rodzica i dziecka, huśtawki dla osoby niepełnosprawnej, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, karuzele integracyjne, zjazd linowy (tyrolka), domki zabawowe, karuzele i gry integracyjne, toaletę automatyczną, elementy siłowni zewnętrznej,  mała architektura i nasadzenia zieleni. Dodatkowo na obiektach tych, zainstalowano oświetlenie oraz monitoring, który służy bezpieczeństwu na terenie stref aktywności ruchowej, a także przyczynia się do zmniejszenia aktów wandalizmu oraz działa prewencyjne na różnego rodzaju nieprawne działania, co korzystnie wpływa na wizerunek całego miasta.

Place zabaw są miejscami, które umożliwiają dzieciom bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu, tym samym rozwijając sprawność fizyczną jak i umiejętności społeczne. Taki sposób aktywnego spędzania wolnego czasu wpływa na ich zdrowie, a także na zmniejszenie występowania zjawiska wykluczenia społecznego, co ma ogromne znacznie dla prawidłowego rozwoju dzieci, budowaniu relacji i więzi między rówieśnikami. Jednocześnie powstałe strefy aktywności ruchowej umożliwią zrealizowanie projektów miękkich przewidzianych w programie rewitalizacji np. trener osiedlowy, który będzie uczył osoby starsze jak korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznych. Zajęcia te przyczynią się do zaktywizowania i zintegrowania lokalnej społeczności poprzez ciekawą formą spędzania czasu wolnego oraz podejmowania aktywności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ruchowej i prowadzenia zdrowego trybu życia.

W ramach projektu został zrewitalizowany teren tzw. Zielonego Rynku, który stanowi  zieloną enklawę miasta. Prace objęły zagospodarowanie terenu poprzez m.in. budowę alejek spacerowych, montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej, budowę toalety publicznej i oświetlenia terenu, montaż monitoringu oraz budowę drogi i parkingu, a także wyposażenia w elementy małej architektury: ławek, koszy, stojaków na rowery. Teren ten został wzbogacony o nowe nasadzenia, do których należą takie gatunki jak lipa srebrzysta, klon pospolity, klon polny, dąb czerwony, miłorząb japoński, ambrowiec amerykański, tulipanowiec amerykański, jabłoń ozdobna, kasztanowiec czerwony, magnolia Soulange'a, dąb szypułkowy oraz spora ilość bylin. Obszar Zielonego Rynku jest jedynym publicznym terenem zielonym w mieście, uporządkowana przestrzeń z ławeczkami oraz tężnia solankowa, która jest rozwiązaniem jeszcze mało popularnym na terenie województwa zachęcać będzie osoby starsze do spacerów oraz wypoczynku z dala od zgiełku miasta. Mieszkańcy podczas odpoczynku mogą się spotkać i porozmawiać ze znajomymi, tym samym zacieśniając więzi sąsiedzkie, a także wspomagając zdrowie, gdyż mikroklimat wokół tężni solankowych pomaga w rekonwalescencji po przebytej chorobie COVID-19, a także w schorzeniach górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, rozedmie płuc, nadciśnieniu tętniczym, alergii, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego przemęczenia.

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanego projektu była budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych. W ramach projektu została wymieniona nawierzchnia na ul. Nowej.  Przebudowany został jednostronny chodnik na ul. Strumykowej na odcinku od ul. Nowej do ul. Kuczmerowicza. Wybudowany został chodnik w ul. Strumykowej na odcinku od ul. Kuczmerowicza do mostku na Olszynce. Utwardzona została jezdnia na Placu Zielony Rynek od restauracji Kogucik do przedszkola "Karuzela" oraz powstały w tym miejscu także nowe miejsca parkingowe. Utwardzony został również fragment dojazdu od drogi wojewódzkiej do bramy Kościoła pw. Świętych Szymona i Judy.  Przebudowy jest także obustronny chodnik w ul. Kościelnej na odcinku od Rynku do Placu Zielony Rynek. Wymiana nawierzchni ulic, poprawiła bezpieczeństwo ruchu ulicznego. A dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Strumykowej i Nowej przyczyniła się do poprawy sytuacji środowiskowej. Ponadto nowa i bezpieczna infrastruktura drogowa zwiększa dostępność komunikacyjną w całym mieście, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym.

Głównym celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, a także zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców na terenie miasta Czempinia, a także stworzenie przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej. Cele te zostaną osiągnięte poprzez cele pośrednie, którymi są: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja społeczna mieszkańców aktywizację mieszkańców: poprzez zwiększenie dostępności do usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz usług społecznych i podniesienie wiary w podejmowane przez mieszkańców działania; tworzenie warunków dla inicjatyw społecznych oraz powstania i rozwoju lokalnych społeczności, w tym wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego; przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym osób i rodzin dysfunkcyjnych i problemom  opiekuńczo-wychowawczym; aktywizację i integrację społeczną osób oraz rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, w tym dzięki stworzeniu warunków do prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego dzieci; rozwój przedsiębiorczości i działanie na rzecz ograniczenia bezrobocia oraz ubóstwa; tworzenie warunków do rozwoju i wzrostu przedsiębiorczości, w tym dzięki potencjałowi turystycznemu; promowanie obiektów i terenów atrakcyjnych inwestycyjnie; wspieranie podmiotów ekonomii społecznej; przestrzeń publiczna przyjazna mieszkańcom i środowisku; stworzenie infrastruktury technicznej i społecznej oraz infrastruktury komunikacyjnej przyjaznej mieszkańcom oraz przyjaznej środowisku poprzez ograniczenie emisji CO2; poprawa przestrzeni publicznej poprzez działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej miasta, a tym samym ograniczenie zaniku funkcji centrotwóczych i miejskich oraz wyhamowanie zjawiska suburbanizacji; zwiększenie estetyki miasta i bezpieczeństwa mieszkańców. oraz ograniczenie problemów przestrzenno – funkcjonalnych; przystosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością.

Efektem projektu są zrewitalizowane tereny zielone oraz aktywne strefy rekreacji, które pełnią funkcję rekreacyjną, wypoczynkową, estetyczną i służą mieszkańcom do wypoczynku, uprawiania sportów i do spędzania wolnego czasu w dowolny sposób. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej podniesie jakość życia mieszkańców, a także stworzy podstawy do integracji i aktywizacji lokalnych społeczności, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Stworzona zostanie przestrzeń do działań społecznych, kulturalnych, artystycznych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. Zrewitalizowane tereny staną się żywym i estetycznym obszarem.Obszar poprzemysłowy „Tlenowni”,  ulice, chodniki zyskają nowe oblicze i funkcje. Obszar objęty projektem po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki będzie przyjaznym i przede wszystkim bezpiecznym miejscem zamieszkania, pracy jak również wypoczynku.

Kolejnym efektem zrealizowanego projektu będzie również bogata i zróżnicowana oferta kulturalna i rozrywkowa, która przyciągnie osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, cateringowych i hotelarskich lub zachęci do założenia takiej działalności oraz przyciągnie również turystów, co dodatkowo zachęci inwestorów do podjęcia działalności gospodarczej. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej będzie skorelowany z pojawieniem się ciekawych ofert pracy, co przyczyni się, że młode, wykształcone osoby chętnie będą podejmować zatrudnienie w swoim rodzinnym mieście.

 

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją- ponad 2 ha;

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich- ponad 12,5 tys.  m. kw.;

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich- ponad 1,7 tys. m. kw;

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach- 5 szt.;

Długość wybudowanych dróg gminnych – 0,13 km;

Długość przebudowanych dróg gminnych – 0,179 km;

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 5 szt.;

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 etaty.

 

Całkowita wartość projektu: 16 609 897,98 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 13 743 964,40 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.09.2021 r.

 

 

 

Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu

Gmina Czempiń w dniu 06.08.2020 r. podpisała umowę z Wojewodą Wielkopolskim na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu”, dofinansowanej ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 681 432,20 zł, w tym wartość dofinansowania 317 275,47 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowano 0,32 km drogi utwardzonej kostką brukową wraz z chodnikami  i 0,309 km kanalizacji deszczowej. Dodatkowo, usunięta została kolizja z linią energetyczną. Wyregulowano także włazy istniejącej kanalizacji sanitarnej, skrzynki zaworów wodociągowych i studni telekomunikacyjnych oraz wymieniono włazy żeliwne w istniejących studniach kanalizacji sanitarnej na włazy z płytą odciążającą.         

Budowa ulicy Wspólnej przyczyniła się do osiągnięcia założonych celów inwestycji tj. poprawy dostępności komunikacyjnej, poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi, jak również zapewnienie płynności ruchu drogowego, dzięki zastosowaniu czytelnego oznakowania w pasie drogowym oraz czytelnego układu komunikacyjnego. Jednocześnie, zakończona w listopadzie br. inwestycja posiada bardzo istotne znaczenie, bowiem nie tylko przyczynia się do podniesienia standardów życia mieszkańców, ale także stanowi trakt wiodący do obiektów użyteczności publicznej – boiska Uczniowskiego Klubu Sportowego czy Rodzinnego Ogrodu Działkowego, stadionu miejskiego, umożliwiając komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się dzieci i młodzieży do miejsc odbywania sportowych zajęć szkolnych oraz mieszkańców do miejsc pracy.

 

       

      

 

Laptopy ze „Zdalnej Szkoły+” dla Gminy Czempiń

Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki dnia 03/06/2020 r. przekazał do szkół w Czempiniu i Głuchowie 25 laptopów przeznaczonych na potrzeby uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu w domu do nauki zdalnej.
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu otrzymała 14 laptopów wraz z oprogramowaniem, a Szkoła w Głuchowie 11 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt został przekazany najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania.

Gmina Czempiń uzyskała na ten cel grant w ramach projektu Zdalna Szkoła +, wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000 zł, za którą zrealizowano zakup 25 laptopów wraz z oprogramowaniem. Z powodu pandemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte, a nauka przeniosła się do sieci. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety części z nich, w tym także uczniom pochodzącym z rodzin wielodzietnych brakowało niezbędnego w tym systemie nauki sprzętu.

Zadanie realizowane jest w ramach działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wydatek ten nie wymaga wkładu własnego gminy. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystany będzie na cele szkolne.

 

 

Laptopy ze „Zdalnej Szkoły” dla Gminy Czempiń

24 kwietnia 2020 roku Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki przekazał do szkół w Czempiniu i Głuchowie 23 laptopy przeznaczone na potrzeby uczniów, którzy nie mają odpowiedniego sprzętu w domu do nauki zdalnej.

Przekazanie miało miejsce w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu. Uczestniczył w nim Burmistrz oraz dyrektorzy: Mirosława Kajoch oraz Albert Łukaszewicz. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu otrzymała 13 laptopów, 10 szkoła w Głuchowie. Szkoły rozdysponują sprzęt wśród najbardziej potrzebujących uczniów w formie bezpłatnego użyczenia na potrzebę realizacji zdalnego nauczania.

Gmina Czempiń uzyskała na ten cel grant w ramach projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Z przyznanego dofinansowania za kwotę niemal 70 tysięcy złotych zrealizowano zakup 23 laptopów wraz z oprogramowaniem.
Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa szkoły zostały zamknięte w pierwszej połowie marca, a nauka przeniosła się do sieci. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety części z nich brakowało niezbędnego w tym systemie nauki sprzętu.

Zadanie realizowane jest w ramach działania „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. Wydatek ten nie wymaga wkładu własnego gminy. Po zakończeniu zdalnej nauki sprzęt pozostanie na wyposażeniu placówek oświatowych i wykorzystany będzie na cele szkolne. 

 

 

Budowa ulicy Wspólnej w Czempiniu dofinansowana 

W dniu 16 kwietnia 2020 roku, po niemal 8 miesiącach, opublikowana została lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, na której to liście znalazła się inwestycja dotycząca ulicy Wspólnej. To kolejny rok z rzędu, gdy Gminie Czempiń udaje się pozyskać dofinansowanie inwestycji drogowej. W przeciwieństwie do poprzednich edycji ww. konkursu, gdy Gmina Czempiń mogła uzyskać 70% dofinansowania, tym razem możliwy poziom dofinansowania to jedynie 50%, co ma istotne znaczenie przy planowaniu realizacji tej inwestycji w okresie spowolnienia gospodarczego i przewidywanych zmniejszeniach dochodów gminy z tego tytułu.

Zakres zadania obejmuje m.in. budowę chodników, kanalizacji deszczowej oraz usuniecie kolizji z linią energetyczną oraz budowę jezdni, gdyż dotychczasowa nawierzchnia, to nawierzchnia gruntowa.  

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na realizację robót budowlanych i jeśli zaproponowane przez wykonawców kwoty nie przewyższą środków, jakie Gmina Czempiń jest w stanie wyasygnować, biorąc pod uwagę uzyskane dofinansowanie, to inwestycja ta zostanie zrealizowana i zakończy się najpóźniej w listopadzie br., a tym samym ułatwi dostęp do budynków mieszkalnych, a także dostęp do innych obiektów zlokalizowanych w pobliżu, takich jak stadion miejski, boisko Uczniowskiego Klubu Sportowego czy Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń 

23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono ponad 100 wniosków o dofinansowanie z terenu całego województwa wielkopolskiego. Gmina Czempiń w październiku 2019 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń”. Przedsięwzięcie dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Gorzyczkach oraz przebudowy fragmentu starej i awaryjnej sieci wodociągowej w Nowym Tarnowie, a także przebudowy odcinka starej sieci kanalizacyjnej w Piotrowie Pierwszym i doposażenia stacji uzdatniania wody w Gorzyczkach w agregat prądotwórczy.

Wniosek został wysoko oceniony i ulokowany na 8 pozycji listy rankingowej,  a tym samym wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Wartość dofinansowania to blisko 2 000 000,00 zł i jest to niemal 64% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu, a tym samym wykorzystane zostanie całe możliwe dla pojedynczego beneficjenta dofinansowanie – limit na beneficjenta w tym działaniu PROW to właśnie 2 000 000,00 zł.

W tym samym naborze, przy współpracy z Urzędem Gminy w Czempiniu, wniosek o dofinansowanie pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej we wsi Nowy Gołębin, przebudowa sieci wodociągowej we wsi Gorzyce, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wyposażeniem oczyszczalni ścieków w stacjonarny agregat prądotwórczy we wsi Stary Gołębin”, złożyła spółka należąca do Gminy Czempiń-Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o.

Wniosek ten również znajduje się wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Wartość dofinansowania w tym przypadku wynosi ponad 1 600 000,00 zł i również pokrywa niemal 64% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łączna wartość dofinansowania uzyskanego przez Gminę Czempiń i PGK w Czempiniu to 3 600 000,00 zł i jest to najwyższa wartość jaką udało się pozyskać beneficjentom w tym naborze na realizację przedsięwzięć na terenie pojedynczej gminy.

Należy też podkreślić, że ww. wnioski są jedynymi z terenu powiatu kościańskiego jakie znalazły się na liście rankingowej.

Po dopełnieniu wszystkich formalności i zakończeniu stosownych procedur właściwych dla PROW, nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Zakończenie realizacji obu projektów zaplanowane jest na pierwsze półrocze 2023 roku.

Dofinansowanie na kolejne szklane pocztówki

8 marca 2019 roku Gmina Czempiń złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach naboru na przedsięwzięcie z zakresu infrastruktury turystycznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2019 roku Gmina Czempiń otrzyma dotację celową na realizację ww. inwestycji.

Przedmiotem projektu jest opracowanie graficzne, produkcja oraz montaż sześciu tablic szklanych, będących uzupełnieniem powstałego w 2016 roku szlaku „Czempiń na szklanych pocztówkach”, umożliwiających porównanie stanu obecnego otoczenia
z przeszłością. Grafika przedstawiać będzie zdjęcia z końca XIX w i początku wieku XX, między innymi budynek dworca kolejowego, czy gazowni miejskiej. W ramach projektu zaktualizowana zostanie także mapa tras turystycznych znajdująca się na Placu Zielony Rynek.

3 lipca 2019 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha podpisał z Panią Marzeną Wodzińską- Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie ww. projektu.

Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na rozwój promocji gminy, przyczyni się do podniesienia jej atrakcyjności turystycznej. Będzie także uzupełnieniem realizowanego projektu rewitalizacji miasta Czempinia.

Wsparcie finansowe projektu wyniesie blisko 16 tysięcy złotych i stanowić będzie 50 % wartości inwestycji. Tablice zamontowane zostaną już w III kwartale 2019 roku.

 

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie ulicy Łąkowej

We wtorek 2 lipca 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (przekształconego na Fundusz Dróg Samorządowych) projektu pn. Budowa ulicy Łąkowej w Czempiniu wraz z budową oświetlenia ulicznego.  Umowę podpisał Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki.

W ramach inwestycji zaplanowano m. in. budowę kanalizacji deszczowej, jezdni, chodników, oraz budowę nowego oświetlenia drogowego. Inwestycja zostanie dofinansowana do poziomu 50% wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, przy łącznej wartości projektu wynoszącej blisko 900 tysięcy złotych. Przewidywalny termin zakończenia robót to czwarty kwartał 2019 roku.

Należy przypomnieć, że w 2016 roku realizowana była przebudowa ul. J. Słowackiego, F. Chopina i Polnej w Czempiniu, w roku 2017 przebudowa drogi we wsi Piechanin, a we wrześniu 2018 roku zakończyła się inwestycja dotycząca budowy drogi – ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko. Wszystkie ww. inwestycje zostały dofinansowane ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

INWESTYCJE W GORZYCACH I PIOTROWIE DRUGIM DOFINANSOWANE!

W dniu 24 czerwca 2019 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W konkursie złożono 283 wnioski. Na liście samorządów, które otrzymają dotacje, są oba wnioski, które złożyła Gmina Czempiń i dotyczą następujących projektów: Pięknieją Gorzyce integrując okolice oraz Piotrowo Drugie – Plac dla juniora i seniora

Wartość dofinansowania każdego z ww. zadań wynosi 30 000,00 zł co stanowi ok. 50% kosztów kwalifikowalnych danego projektu.

W Gorzycach zostanie doposażony plac zabaw oraz powstanie boisko do gry w koszykówkę. W ramach zadania przewidziano także ustawienie ławek, koszy, częściowe ogrodzenie terenu oraz ustawienie tablicy z historią sołectwa.

W Piotrowie Drugim natomiast planowany jest montaż 7 urządzeń na placu zabaw, w tym tzw. tyrolki oraz ustawienie tablic m.in. informacyjnych, związanych z historią i położeniem sołectwa. Wykonane zostaną też nasadzenia oraz zamontowana furtka. Teren zostanie także wyposażony w ławki i kosz na odpady.

Termin zakończenia obu zadań zaplanowany jest na IV kwartał 2019 roku.

Nad Olszynką powstanie Otwarta Strefa Aktywności!

Gmina Czempiń w lutym br. złożyła w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), Otwartej Strefy Aktywności (OSA), która miałaby powstać nad Olszynką, przy ścieżce pieszo-rowerowej i uzupełnić w ten sposób ww. szlak o infrastrukturę rekreacyjną.

W dniu 22 maja został opublikowany  protokół z posiedzenia Zespołu do spraw opiniowania wniosków zadań inwestycyjnych ze środków FRKF, z którego wynika, że wniosek Gminy Czempiń uzyskał dofinansowanie. Całkowity szacunkowy koszt zadania to kwota ok. 50 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości blisko 25 tys. zł.

W ramach zadania przewidziano stolik do gry w szachy wraz z siedziskami, stół do gry w ping-ponga, sześć urządzeń siłowni zewnętrznej w tym m.in. orbitrek i biegacz, prasa nożna i wioślarz, czy krzesło do wyciskania. Teren zostanie częściowo utwardzony kostką brukową, a na części z urządzaniami siłowni zewnętrznej będzie nawierzchnia żwirowa. Teren zostanie też wyposażony w ławki, kosze na odpady oraz stojaki na rowery.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na III i IV kwartał 2019 roku.

 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

8 kwietnia 2019 roku została zawarta umowa o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Nowe Tarnowo i Stare Tarnowo w Gminie Czempiń. Dotacja celowa w kwocie 144 tys. zł pochodzi ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Zakres robót w ramach budowy dróg obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla zgłoszenia robót budowlanych oraz budowę dróg utwardzonych kruszywem, o szerokości 4 m, na planie istniejącej drogi gminnej gruntowej  o łącznej długości 1 285 m, biegnącej z Nowego Tarnowa (od końca asfaltu) do Starego Tarnowa (do przejazdu kolejowego).

Prace rozpoczną się od mechanicznego wykonania koryta na głębokość 20 cm. Na odpowiednio wyprofilowane oraz zagęszczone podłoże, położona zostanie warstwa podbudowy. Zakres robót uwzględnia także niezbędną obsługę geodezyjną oraz oznakowanie pasa drogowego słupkami betonowymi. Termin realizacji zamówienia to 30 września 2019 roku.

 

 

 Dotacja na strefę inwestycyjną coraz bliżej!

W roku 2018 został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie na przygotowanie
i uzbrojenie terenów inwestycyjnych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Konkurs, w którym Gmina Czempiń złożyła wniosek dotyczący projektu Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w Głuchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5, zakończył się w styczniu 2019 r. W marcu wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a na początku kwietnia przekazany został wynik oceny merytorycznej, wskutek której wniosek Gminy Czempiń otrzymał niemal 90% punktów.

Wysokość środków przeznaczonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na ten konkurs pozwala przyjąć, że wniosek uzyska dofinansowanie.

Projekt przewiduje, uzbrojenie ponad 4 ha terenu w kanalizację sanitarną, wodociąg, drogę wewnętrzną oświetlenie oraz sieć teletechniczną. Usunięte zostaną także wszelkie kolizje infrastrukturalne, a także zbudowany zostanie zjazd z obecnej drogi krajowej nr 5. Projekt obejmuje też promocję terenu inwestycyjnego. Obszar ma zostać przeznaczony na działalność produkcyjną.

O atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Czempiń świadczy fakt jej położenia na szeregu szlaków komunikacyjnych. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 5, dwie drogi wojewódzkie oraz linia kolejowa Poznań-Wrocław, gdzie istnieje możliwość załadunku
i rozładunku towarów. W budowie jest też droga ekspresowa S5, w sąsiedztwie której będzie uzbrajany właśnie teren inwestycyjny. 

Wartość całego zadania to ponad 4 mln. zł, przy czym dofinansowanie wyniesie ponad 2,7 mln zł. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2021 roku. 

 

 

 

Świetlica w Piechaninie dofinansowana

Gmina Czempiń od 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski (LGD LZW), będącej największą LGD w województwie wielkopolskim. LGD LZW jest podmiotem zajmującym się wdrażaniem działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu  „Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie” złożony został w LGD w kwietniu 2018 r., a po ocenie merytorycznej, w maju 2018 r. został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem dalszej weryfikacji, która zakończyła się pozytywnym wynikiem
w styczniu 2019 r.

15 stycznia 2019 roku Burmistrz Gminy Czempiń, Konrad Malicki w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu, a osobą reprezentującą Samorząd Województwa był Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Czempiń wyniesie ponad 300 000,00 zł., co stanowi blisko 64% kosztów kwalifikowalnych projektu opiewającego na kwotę około 500 000,00 zł., choć ostateczną wartość poznamy po przeprowadzeniu wszystkich procedur związanych z wyłonieniem wykonawców tej inwestycji. Zakres prac, które możliwe były do sfinansowania w ramach dotacji związany jest z realizacją różnego typu robót w branżach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. W wyniku prac przeprowadzonych w ramach przebudowy budynku dawnej szkoły na świetlicę, powstanie m.in. sala spotkań dla mieszkańców, zaplecze kuchenne i sanitarne oraz kotłownia.

Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac finansowanych ze środków PROW jak i budżetu Gminy Czempiń to rok 2020.

DOTACJA NA REWITALIZACJĘ DLA GMINY CZEMPIŃ

Gmina Czempiń w latach 2016-2017 uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na przygotowanie Programu rewitalizacji miasta Czempinia i w ten sposób po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, latem 2017 r. program został uchwalony przez Radę Miejską. Od 2017 r. toczyły się prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i wniosku o dofinansowanie, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w marcu 2018 r.

W dniu 30.11.2018 r. została opublikowana lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej. W wyniku tej oceny wniosek Gminy Czempiń dotyczący projektu pt.: Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu uplasował się na 9 miejscu listy, uzyskując ponad 90% punktów możliwych do zdobycia.
Pula środków w tym konkursie przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln. zł co po przeliczeniu wartości projektów oznacza, że projekt Gminy Czempiń otrzyma dofinansowanie. Podkreślić należy, że w naborze złożono blisko 130 wniosków z całej Wielkopolski, a dofinansowanie przy takiej alokacji środków na konkurs może otrzymać tylko ok 8% wnioskodawców. Po podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały
o wyborze projektów do dofinansowania na podstawie ww. listy rankingowej, zostaną
z beneficjentami zawarte umowy o dofinansowanie. 

Projekt zgodnie z założeniami konkursu skupiony został wokół tworzenia infrastruktury społecznej i składa się zasadniczo z 4 elementów przyczyniających się do rewitalizacji obszarów miasta i obejmuje: teren dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz w niewielkim stopniu
i uzupełniająco, infrastrukturę drogową.

Szczegóły przedsięwzięcia zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 7.12.2018 r w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu.

 

”W świecie owadów” – nowa ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu

W czwartek, 15 listopada 2018 roku zakończono realizację projektu pod nazwą: „W świecie owadów” – ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu. Ścieżka składa się z czterech figur owadów – żuka gnojowego, biedronki, mrówki oraz komara, których rzeźby odzwierciedlają szczegóły ich budowy morfologicznej, czterech ilustrowanych tablic edukacyjnych opisujących ciekawostki z życia prezentowanych owadów, jak również zawierających informacje o takich owadach jak: pszczoła, osa, szerszeń, stonka, świetlik, oraz tablicy z regulaminem korzystania ze ścieżki. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do spacerów ścieżką położoną przy Olszynce, w bliskim sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej „W cieniu dębu” i gry edukacyjnej. Celem projektu jest edukacja ekologiczna. Ścieżka stanie się cennym narzędziem dla nauczycieli, stwarzając możliwość realizacji ram programowych poprzez lekcje biologii/przyrody w oparciu o repliki owadów . Przedsięwzięcie pn.: „W świecie owadów– ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Czempiniu” zyskało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 33 456,00 zł brutto przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 59 778,00 zł brutto.

   

 

DROGI W STARYM TARNOWIE DOFINANSOWANE!

W dniu 26.03.2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Czempiń dofinansowania w wysokości 118 500,00 zł na budowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Stare Tarnowo. Umowa o dofinansowanie została podpisana 5 kwietnia 2018 r. Łączna długość dróg objętych dofinansowaniem wyniosła ponad kilometr, a dotacja pokryła prawie 80% wartości wykonanych prac. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie koryta, zagęszczenie i profilowanie podłoża oraz wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm, oznakowanie pasa drogowego słupkami betonowymi oraz plantowanie poboczy drogi. Inwestycja zakończyła się na przełomie października/listopada 2018 r.

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W GORZYCACH Z DOFINANSOWANIEM! 

26 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Czempiń w ramach ww. naboru złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Przedsięwzięcie dotyczy zakupionego przez Gminę Czempiń w 2018 roku budynku administracyjno-socjalnego, znajdującego się w centrum wsi Gorzyce i zmierza do zagospodarowania części budynku na cele świetlicy wiejskiej.

Wniosek został bardzo wysoko oceniony i ulokowany na 4 miejscu listy rankingowej, a tym samym wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Warto podkreślić, że w ramach naboru złożonych zostało aż 87 wniosków z całej Wielkopolski.  Wniosek Gminy Czempiń jest jedynym sklasyfikowanym na liście, z terenu Powiatu Kościańskiego.

Wartość dofinansowania  to 323 397,00 zł i jest to blisko 64% całkowitej wartość projektu, która wynosi ponad 500 tys. zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj, i obejmie m.in.: wykonanie podłóg; tynków; malowanie; instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania; stolarkę okienną i drzwiową; zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z sześcioma miejscami parkingowymi. W efekcie powstanie m.in. sala wiejska, kuchnia, toalety, kotłownia. Sala wiejska będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych, a budynek wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną, co zmniejszy koszty jego eksploatacji.

W ramach zadania dofinansowane zostanie też opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec 2019 roku.

 

 

Kolejne miliony na rozwój obszarów wiejskich Gminy Czempiń

22 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Czempiń w ramach ww. naboru złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem
w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempiń”.

Wniosek został bardzo wysoko oceniony i ulokowany na 6 miejscu listy rankingowej, a tym samym wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Podkreślić należy, że niemal 80% złożonych wniosków nie otrzymało dofinansowania,
a wniosek Gminy Czempiń jest też jedynym z terenu Powiatu Kościańskiego wskazanym na liście rankingowej.

Złożony przez Gminę Czempiń projekt ma również najwyższą wartość dofinansowania spośród wszystkich wniosków tj. 1 315 273,00 zł, co stanowi ponad 23% alokacji przeznaczonej na ww. konkurs.

Projekt dotyczy inwestycji zaplanowanych w trzech miejscowościach i obejmuje: w Nowym Borówku (ul. Letnia, ul. Zimowa i część ul. Jesiennej) budowę jednostronnego chodnika (ponad 900 mb) i budowę 17 lamp solarnych oraz inteligentnej ławki solarnej; w Piotrkowicach (ul. Kwiatowa) budowę obustronnego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego (ponad 500 mb) oraz budowę 12 lamp solarnych; w Piechaninie (odcinek od ul. Tarnowskiej w kierunku wsi Nowe Tarnowo) budowę jednostronnego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego (ponad 800 mb) oraz budowę 20 lamp solarnych.

W ramach zadania dofinansowane zostanie też dla każdej lokalizacji m.in. opracowanie dokumentacji projektowej; nadzór inwestorski; oznakowanie pionowe i poziome; zieleń drogowa.

Wartość zadania służącego rozwojowi obszarów wiejskich na terenie Gminy Czempiń oszacowana jest na 2 067 065,41 zł, a dofinansowanie to kwota 1 315 273,00 zł, co stanowi blisko 64% kosztów całkowitych.

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec 2019 r.

 

 

KOLEJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY CZEMPIŃ DOFINANSOWANE

BUDOWA DRÓG, ZAKUP SADZONEK I NASADZENIA DRZEW, MONTAŻ KONTENERÓW - SZATNIOWEGO I SOCJALNEGO PRZY BOISKACH AS – a

 

Gmina Czempiń nie zwalnia tempa w pozyskiwaniu dofinansowań na różnego typu zadania. Wśród nich są zarówno projekty infrastrukturalne jak i związane z ochroną środowiska.

W dniu 26.03.2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Czempiń dofinansowania w wysokości 118 500,00 zł na budowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Stare Tarnowo. Łączna długość tych dróg wynosi ponad kilometr, a dotacja pokryje blisko 70% wartości robót, które obejmą wykonanie koryta, zagęszczenie i profilowanie podłoża oraz wbudowanie kruszywa kamiennego
o grubości 20 cm. Zadanie obejmie też oznakowanie pasa drogowego oraz plantowanie poboczy.

Ponadto Gmina Czempiń w wyniku uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z marca br. otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3 500,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych, takich jak m.in. lipa drobnolistna, jawor czy jarząb pospolity, co pokryje w ponad 90% koszt zakupu sadzonek. W ramach projektu na terenie Betkowa przeznaczonym pod rekultywacje nasadzonych zostanie 4 500,00 drzewek.

Gmina Czempiń na nasadzenia drzew otrzymała także dofinansowanie w wysokości ponad 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na projekt „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Srocku Wielkim i Bieczynach”. W ramach przedsięwzięcia zostanie nasadzonych blisko 130 drzew i krzewów w tym m.in. klon zwyczajny, klon polny i lipa drobnolistna. Dofinansowanie pokryje blisko 70% kosztów. Projekt zostanie zrealizowany do 30.11.2018 r.

Gmina Czempiń wzięła udział również w pilotażowym konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa pt. „Szatnia na medal”, w którym można było ubiegać się o wsparcie na remonty oraz zadania inwestycyjne związane z szatniami przy obiektach sportowych.  W ramach naboru wpłynęło łącznie 95 wniosków, w tym 74 wnioski na zadania remontowe oraz 21 wniosków na zadania inwestycyjne, a wartość o jaką wnioskowały samorządy trzykrotnie przekraczała dostępne środki. Gmina Czempiń jednak odniosła sukces, gdyż po weryfikacji uzupełnień do wniosków inwestycyjnych, złożonych przez samorządy,  zakwalifikowano do dofinansowania do tej pory jednego wnioskodawcę, tj. właśnie Gminę Czempiń, a to z uwagi na fakt, że wniosek dotyczący projektu „AS” z Szatnią na Medal spełnił wszystkie kryteria naboru, oraz posiadał kompletną dokumentację. Projekt którego wartość całkowita wynosi ponad 75 000,00 zł uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 37 600,00 zł., co pokryje 50% wydatków. Wkład własny Gminy Czempiń stanowi kwota 33 000,00 zł z budżetu gminy oraz kwota 5000,00 zł przekazana Gminie Czempiń przez  Uczniowski Klub Sportowy "AS" Czempiń. Projekt obejmuje dostawę i montaż kontenerów - szatniowego i socjalnego z toaletami, prysznicami i umywalkami oraz wykonanie przyłączy: energetycznego, kanalizacyjnego oraz wodociągowego. Realizacja projektu zakończy się najpóźniej w III kwartale br. W dniu 11.04.2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z samorządami, zarówno na zadania remontowe jak i inwestycyjne. Ze strony Samorządu Województwa umowy podpisywał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Gminę Czempiń reprezentował Burmistrz Konrad Malicki.

 

 

Ulica J. Wybickiego w Czempiniu i droga w Nowym Borówku – dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W dniu 22.12.2017 r., z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna, Pani Wicewojewoda Marlena Maląg zatwierdziła listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
W dniu 27.12.2017 r. ww. lista została opublikowana. Wniosek Gminy Czempiń dotyczący projektu pn. „Budowa drogi – ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i po ocenie merytorycznej zajął 17 miejsce, a tym samym uzyskał dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, że Gmina Czempiń jako jedyna gmina
w powiecie kościańskim uzyskała dofinansowanie w ramach naboru na 2018 r. Gmina Czempiń
w tej kadencji za każdym razem składała wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 i każdorazowo, pomimo zmieniających się reguł i wytycznych, składane wnioski uzyskiwały dofinansowanie. Obecnie uzyskano dofinansowanie właśnie na inwestycję dotyczącą budowy ul. Wybickiego w Czempiniu i przebudowę drogi w Nowym Borówku. Wcześniej uzyskano dofinansowanie na przebudowę/budowę ulic Polnej,
J. Słowackiego i F. Chopina oraz przebudowę drogi w Piechaninie. W ramach inwestycji realizowanej
w 2018 r. w ul. J. Wybickiego wybudowano kanalizację deszczową, jezdnię, chodniki, miejsca parkingowe, zjazdy na posesje oraz nowe oświetlenie drogowe, wykonano oznakowanie poziome
i pionowe drogi. Natomiast we wsi Nowe Borówko przebudowano skrzyżowania z drogą powiatową oraz skrzyżowania w centrum wsi, jezdnię, a także wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi. Dodatkowo w ramach tego przedsięwzięcia wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową w Nowym Borówku. W ramach dofinansowania na realizację zadania Gmina Czempiń otrzymała ze środków budżetu państwa kwotę 1 298 628,00 zł przy ogólnej wartości projektu wynoszącej około 2,7 mln zł.

 

 

INWESTYCJE W GORZYCZKACH I SŁONIENIE DOFINANSOWANE!

GMINA CZEMPIŃ NAJLEPSZA

 

W dniu 19.06.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W konkursie złożono 303 wnioski. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie z terenu Powiatu Kościańskiego znalazły się tylko wnioski Gminy Czempiń. Na liście samorządów, które otrzymają dotacje, na miejscu pierwszym jest wniosek Gminy Czempiń dotyczący projektu: Integracja na sportowo – budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki. Natomiast na miejscu trzecim (otrzymując identyczną liczbę pkt. co projekt lokowany na miejscu drugim) jest projekt Gminy Czempiń dotyczący przedsięwzięcia pt.: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej.

Wartość dofinansowania wynosi każdorazowo ok. 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia tj. dla projektu w Gorzyczkach 11 952,00 zł, a dla projektu w Słoninie
12 233,00 zł.

Projekt Integracja na sportowo – budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki polega na wykonaniu:

- toru do jazdy na rolkach o szer. 2,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego piaskowego
z obustronnym obrzeżem betonowym 6 x 20 cm ustawionym na ławie żwirowej 12x3cm,

- tablicy informacyjna z regulaminem korzystania z toru rolkowego oraz historią sołectwa,

- zieleni dekoracyjnej, jako uzupełnienie kompozycji terenu wokół toru rolkowego,

- małej architektury – 3 ławki bez oparcia.

Projekt Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej polega na wykonaniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz małą architekturą. Ścieżka składać się będzie z następujących elementów:

- 2 tablic edukacyjnych umieszczonych na drewnianych stelażach z daszkiem (tablice opisujące najciekawsze pod względem przyrodniczym gatunki fauny i flory Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego).

- 2 tablic interaktywnych z daszkiem, stanowiących ciekawą formę przyswajania wiedzy na temat walorów otaczającego nas środowiska naturalnego, przybliżające różnorodność
i złożoność świata roślin i zwierząt oraz reakcje zachodzące w środowisku.

- 1 tablicy na drewnianym stelażu z daszkiem opisującej regulamin korzystania ze ścieżki oraz źródło jej finansowania.

- 1 tablicy z historią sołectwa i Gminy Czempiń.

- 1 tablicy obrazującej nowe nasadzenia drzew na terenie Słonina o objęciu ich patronatem przez mieszkańców.

- chodnik z kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 6 x 10 x 20 cm z obrzeżami chodnikowymi na podsypce z piasku i podbudowie betonowej.

- nasadzenia drzew – 80 szt. (gatunki rodzime, odzwierciadlające drzewostan z Parku Krajobrazowego).

- mała architektura (2 ławki z oparciem oraz 2 ławki bez oparcia).

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec października 2017 r. 

 

 

Blisko 10 milionów dofinansowania na gospodarkę wodno-ściekową dla Gminy Czempiń!

Gmina Czempiń od lat boryka się z problemem konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń. W poprzednich kadencjach pomimo pogarszającego się stanu obiektu oraz licznych zastrzeżeń po kontrolach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska prace ograniczały się do usuwania licznych awarii. Nie korzystano także z możliwości ubiegania się o dofinansowanie niezbędnej modernizacji oczyszczalni ze środków europejskich. W styczniu 2015 r. niebawem po rozpoczęciu kadencji, Burmistrz Konrad Malicki podjął decyzję 
o wprowadzeniu do budżetu i przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków, co spotkało się z akceptacją Rady Miejskiej podczas sesji budżetowej.  

W roku 2016 ukończono prace nad dokumentacją projektową oczyszczalni oraz dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach. Opracowano także dokumentację modernizacji wyeksploatowanych przepompowni ścieków przy ul. Chłapowskiego w Czempiniu oraz przepompowni w Borowie.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego złożony został w październiku 2016 r., a ocena formalna wniosku zakończyła się w styczniu 2017 r. Warto dodać, że niemal 40% złożonych w konkursie wniosków, odrzucono z przyczyn formalnych, co obrazuje, jak trudna i skompilowana jest procedura aplikacyjna, i że tylko najlepsi beneficjanci mogą liczyć na sukces.

W dniu 13.04.2017 r., opublikowana została lista rankingowa, z której wynika, że wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo” uzyska dofinansowanie. Wśród projektów złożonych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymają wsparcie, projekt gminy Czempiń jest drugim co do wielkości pod względem wartości całkowitej inwestycji, jak i pozyskanej dotacji.

Dofinansowanie udało się pozyskać oczywiście dzięki ciężkiej pracy włożonej przez szereg pracowników urzędu na czele z Zastępcą Burmistrza Andrzejem Sochą i kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Pauliną Adamczak.

W ramach zadania przewiduje się roboty budowlane związane z:

a) Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków „Czempiń”,

b) Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice

c) Modernizacją przepompowni ścieków w Czempiniu oraz Borowie

Ponadto dofinansowanie obejmuje koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz obligatoryjną promocją projektu.

Całkowita wartość projektu to kwota 18 512 802,39 zł, w tym kwota dofinansowania 
9 396 750,39 zł. Gmina Czempiń w związku z realizacją projektu będzie mogła także odzyskać podatek VAT w kwocie ponad 3 300 000,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest w roku 2018. 

 

Dotacja na kontynuacje ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czempiniu

W dniu 21 lutego Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Wniosek Gminy Czempiń miał bardzo liczną konkurencję, gdyż łącznie w konkursie złożono 208 wniosków, pomimo tego Gminie udało się uzyskać dotację w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach dofinansowanego projektu powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, która będzie kontynuacją i swoistym dopełnieniem już istniejącej ścieżki również wybudowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.  Ze ścieżki będą mogli korzystać uczniowie, przedszkolacy, ale także rodzice
z dziećmi. Ścieżka będzie ciekawym miejscem na spacery dla mieszkańców gminy oraz turystów. Celem tegoroczn