Kanał na YouTube


Pozyskane Dofinansowania

 Świetlica w Piechaninie dofinansowana

Gmina Czempiń od 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider Zielonej Wielkopolski (LGD LZW), będącej największą LGD w województwie wielkopolskim. LGD LZW jest podmiotem zajmującym się wdrażaniem działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu  „Przebudowa budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską w Piechaninie” złożony został w LGD w kwietniu 2018 r., a po ocenie merytorycznej, w maju 2018 r. został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego celem dalszej weryfikacji, która zakończyła się pozytywnym wynikiem
w styczniu 2019 r.

15 stycznia 2019 roku Burmistrz Gminy Czempiń, Konrad Malicki w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu, a osobą reprezentującą Samorząd Województwa był Wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Czempiń wyniesie ponad 300 000,00 zł., co stanowi blisko 64% kosztów kwalifikowalnych projektu opiewającego na kwotę około 500 000,00 zł., choć ostateczną wartość poznamy po przeprowadzeniu wszystkich procedur związanych z wyłonieniem wykonawców tej inwestycji. Zakres prac, które możliwe były do sfinansowania w ramach dotacji związany jest z realizacją różnego typu robót w branżach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. W wyniku prac przeprowadzonych w ramach przebudowy budynku dawnej szkoły na świetlicę, powstanie m.in. sala spotkań dla mieszkańców, zaplecze kuchenne i sanitarne oraz kotłownia.

Przewidywany termin zakończenia wszystkich prac finansowanych ze środków PROW jak i budżetu Gminy Czempiń to rok 2020.

DOTACJA NA REWITALIZACJĘ DLA GMINY CZEMPIŃ

Gmina Czempiń w latach 2016-2017 uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na przygotowanie Programu rewitalizacji miasta Czempinia i w ten sposób po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, latem 2017 r. program został uchwalony przez Radę Miejską. Od 2017 r. toczyły się prace związane z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji i wniosku o dofinansowanie, który został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w marcu 2018 r.

W dniu 30.11.2018 r. została opublikowana lista rankingowa wniosków po ocenie merytorycznej. W wyniku tej oceny wniosek Gminy Czempiń dotyczący projektu pt.: Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu uplasował się na 9 miejscu listy, uzyskując ponad 90% punktów możliwych do zdobycia.
Pula środków w tym konkursie przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln. zł co po przeliczeniu wartości projektów oznacza, że projekt Gminy Czempiń otrzyma dofinansowanie. Podkreślić należy, że w naborze złożono blisko 130 wniosków z całej Wielkopolski, a dofinansowanie przy takiej alokacji środków na konkurs może otrzymać tylko ok 8% wnioskodawców. Po podjęciu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały
o wyborze projektów do dofinansowania na podstawie ww. listy rankingowej, zostaną
z beneficjentami zawarte umowy o dofinansowanie. 

Projekt zgodnie z założeniami konkursu skupiony został wokół tworzenia infrastruktury społecznej i składa się zasadniczo z 4 elementów przyczyniających się do rewitalizacji obszarów miasta i obejmuje: teren dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz w niewielkim stopniu
i uzupełniająco, infrastrukturę drogową.

Szczegóły przedsięwzięcia zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 7.12.2018 r w siedzibie Urzędu Gminy w Czempiniu.

 

 

”W świecie owadów” – nowa ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu

W czwartek, 15 listopada 2018 roku zakończono realizację projektu pod nazwą: „W świecie owadów” – ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Czempiniu. Ścieżka składa się z czterech figur owadów – żuka gnojowego, biedronki, mrówki oraz komara, których rzeźby odzwierciedlają szczegóły ich budowy morfologicznej, czterech ilustrowanych tablic edukacyjnych opisujących ciekawostki z życia prezentowanych owadów, jak również zawierających informacje o takich owadach jak: pszczoła, osa, szerszeń, stonka, świetlik, oraz tablicy z regulaminem korzystania ze ścieżki. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do spacerów ścieżką położoną przy Olszynce, w bliskim sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej „W cieniu dębu” i gry edukacyjnej. Celem projektu jest edukacja ekologiczna. Ścieżka stanie się cennym narzędziem dla nauczycieli, stwarzając możliwość realizacji ram programowych poprzez lekcje biologii/przyrody w oparciu o repliki owadów . Przedsięwzięcie pn.: „W świecie owadów– ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Czempiniu” zyskało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 33 456,00 zł brutto przy całkowitej wartości projektu wynoszącej 59 778,00 zł brutto.

   

 

DROGI W STARYM TARNOWIE DOFINANSOWANE!

W dniu 26.03.2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Czempiń dofinansowania w wysokości 118 500,00 zł na budowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Stare Tarnowo. Umowa o dofinansowanie została podpisana 5 kwietnia 2018 r. Łączna długość dróg objętych dofinansowaniem wyniosła ponad kilometr, a dotacja pokryła prawie 80% wartości wykonanych prac. Zakres robót budowlanych obejmował: wykonanie koryta, zagęszczenie i profilowanie podłoża oraz wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm, oznakowanie pasa drogowego słupkami betonowymi oraz plantowanie poboczy drogi. Inwestycja zakończyła się na przełomie października/listopada 2018 r.

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W GORZYCACH Z DOFINANSOWANIEM! 

26 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Czempiń w ramach ww. naboru złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Przebudowa z modernizacją świetlicy w Gorzycach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Przedsięwzięcie dotyczy zakupionego przez Gminę Czempiń w 2018 roku budynku administracyjno-socjalnego, znajdującego się w centrum wsi Gorzyce i zmierza do zagospodarowania części budynku na cele świetlicy wiejskiej.

Wniosek został bardzo wysoko oceniony i ulokowany na 4 miejscu listy rankingowej, a tym samym wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Warto podkreślić, że w ramach naboru złożonych zostało aż 87 wniosków z całej Wielkopolski.  Wniosek Gminy Czempiń jest jedynym sklasyfikowanym na liście, z terenu Powiatu Kościańskiego.

Wartość dofinansowania  to 323 397,00 zł i jest to blisko 64% całkowitej wartość projektu, która wynosi ponad 500 tys. zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj, i obejmie m.in.: wykonanie podłóg; tynków; malowanie; instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną oraz instalację centralnego ogrzewania; stolarkę okienną i drzwiową; zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z sześcioma miejscami parkingowymi. W efekcie powstanie m.in. sala wiejska, kuchnia, toalety, kotłownia. Sala wiejska będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych, a budynek wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną, co zmniejszy koszty jego eksploatacji.

W ramach zadania dofinansowane zostanie też opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec 2019 roku.

 

 

Kolejne miliony na rozwój obszarów wiejskich Gminy Czempiń

22 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Czempiń w ramach ww. naboru złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa chodnika i chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego wraz z oświetleniem
w postaci lamp solarnych i inteligentną ławką solarną na terenie Gminy Czempiń”.

Wniosek został bardzo wysoko oceniony i ulokowany na 6 miejscu listy rankingowej, a tym samym wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania.

Podkreślić należy, że niemal 80% złożonych wniosków nie otrzymało dofinansowania,
a wniosek Gminy Czempiń jest też jedynym z terenu Powiatu Kościańskiego wskazanym na liście rankingowej.

Złożony przez Gminę Czempiń projekt ma również najwyższą wartość dofinansowania spośród wszystkich wniosków tj. 1 315 273,00 zł, co stanowi ponad 23% alokacji przeznaczonej na ww. konkurs.

Projekt dotyczy inwestycji zaplanowanych w trzech miejscowościach i obejmuje: w Nowym Borówku (ul. Letnia, ul. Zimowa i część ul. Jesiennej) budowę jednostronnego chodnika (ponad 900 mb) i budowę 17 lamp solarnych oraz inteligentnej ławki solarnej; w Piotrkowicach (ul. Kwiatowa) budowę obustronnego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego (ponad 500 mb) oraz budowę 12 lamp solarnych; w Piechaninie (odcinek od ul. Tarnowskiej w kierunku wsi Nowe Tarnowo) budowę jednostronnego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego (ponad 800 mb) oraz budowę 20 lamp solarnych.

W ramach zadania dofinansowane zostanie też dla każdej lokalizacji m.in. opracowanie dokumentacji projektowej; nadzór inwestorski; oznakowanie pionowe i poziome; zieleń drogowa.

Wartość zadania służącego rozwojowi obszarów wiejskich na terenie Gminy Czempiń oszacowana jest na 2 067 065,41 zł, a dofinansowanie to kwota 1 315 273,00 zł, co stanowi blisko 64% kosztów całkowitych.

 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na koniec 2019 r.

 

 

KOLEJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY CZEMPIŃ DOFINANSOWANE

BUDOWA DRÓG, ZAKUP SADZONEK I NASADZENIA DRZEW, MONTAŻ KONTENERÓW - SZATNIOWEGO I SOCJALNEGO PRZY BOISKACH AS – a

 

Gmina Czempiń nie zwalnia tempa w pozyskiwaniu dofinansowań na różnego typu zadania. Wśród nich są zarówno projekty infrastrukturalne jak i związane z ochroną środowiska.

W dniu 26.03.2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Czempiń dofinansowania w wysokości 118 500,00 zł na budowę dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie wsi Stare Tarnowo. Łączna długość tych dróg wynosi ponad kilometr, a dotacja pokryje blisko 70% wartości robót, które obejmą wykonanie koryta, zagęszczenie i profilowanie podłoża oraz wbudowanie kruszywa kamiennego
o grubości 20 cm. Zadanie obejmie też oznakowanie pasa drogowego oraz plantowanie poboczy.

Ponadto Gmina Czempiń w wyniku uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z marca br. otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 3 500,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych, takich jak m.in. lipa drobnolistna, jawor czy jarząb pospolity, co pokryje w ponad 90% koszt zakupu sadzonek. W ramach projektu na terenie Betkowa przeznaczonym pod rekultywacje nasadzonych zostanie 4 500,00 drzewek.

Gmina Czempiń na nasadzenia drzew otrzymała także dofinansowanie w wysokości ponad 15 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na projekt „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Srocku Wielkim i Bieczynach”. W ramach przedsięwzięcia zostanie nasadzonych blisko 130 drzew i krzewów w tym m.in. klon zwyczajny, klon polny i lipa drobnolistna. Dofinansowanie pokryje blisko 70% kosztów. Projekt zostanie zrealizowany do 30.11.2018 r.

Gmina Czempiń wzięła udział również w pilotażowym konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa pt. „Szatnia na medal”, w którym można było ubiegać się o wsparcie na remonty oraz zadania inwestycyjne związane z szatniami przy obiektach sportowych.  W ramach naboru wpłynęło łącznie 95 wniosków, w tym 74 wnioski na zadania remontowe oraz 21 wniosków na zadania inwestycyjne, a wartość o jaką wnioskowały samorządy trzykrotnie przekraczała dostępne środki. Gmina Czempiń jednak odniosła sukces, gdyż po weryfikacji uzupełnień do wniosków inwestycyjnych, złożonych przez samorządy,  zakwalifikowano do dofinansowania do tej pory jednego wnioskodawcę, tj. właśnie Gminę Czempiń, a to z uwagi na fakt, że wniosek dotyczący projektu „AS” z Szatnią na Medal spełnił wszystkie kryteria naboru, oraz posiadał kompletną dokumentację. Projekt którego wartość całkowita wynosi ponad 75 000,00 zł uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 37 600,00 zł., co pokryje 50% wydatków. Wkład własny Gminy Czempiń stanowi kwota 33 000,00 zł z budżetu gminy oraz kwota 5000,00 zł przekazana Gminie Czempiń przez  Uczniowski Klub Sportowy "AS" Czempiń. Projekt obejmuje dostawę i montaż kontenerów - szatniowego i socjalnego z toaletami, prysznicami i umywalkami oraz wykonanie przyłączy: energetycznego, kanalizacyjnego oraz wodociągowego. Realizacja projektu zakończy się najpóźniej w III kwartale br. W dniu 11.04.2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z samorządami, zarówno na zadania remontowe jak i inwestycyjne. Ze strony Samorządu Województwa umowy podpisywał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Gminę Czempiń reprezentował Burmistrz Konrad Malicki.

 

 

Ulica J. Wybickiego w Czempiniu i droga w Nowym Borówku – dofinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W dniu 22.12.2017 r., z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Pana Zbigniewa Hoffmanna, Pani Wicewojewoda Marlena Maląg zatwierdziła listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
W dniu 27.12.2017 r. ww. lista została opublikowana. Wniosek Gminy Czempiń dotyczący projektu pn. „Budowa drogi – ul. J. Wybickiego w Czempiniu wraz z przebudową drogi we wsi Nowe Borówko” został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i po ocenie merytorycznej zajął 17 miejsce, a tym samym uzyskał dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, że Gmina Czempiń jako jedyna gmina
w powiecie kościańskim uzyskała dofinansowanie w ramach naboru na 2018 r. Gmina Czempiń
w tej kadencji za każdym razem składała wniosek o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 i każdorazowo, pomimo zmieniających się reguł i wytycznych, składane wnioski uzyskiwały dofinansowanie. Obecnie uzyskano dofinansowanie właśnie na inwestycję dotyczącą budowy ul. Wybickiego w Czempiniu i przebudowę drogi w Nowym Borówku. Wcześniej uzyskano dofinansowanie na przebudowę/budowę ulic Polnej,
J. Słowackiego i F. Chopina oraz przebudowę drogi w Piechaninie. W ramach inwestycji realizowanej
w 2018 r. w ul. J. Wybickiego wybudowano kanalizację deszczową, jezdnię, chodniki, miejsca parkingowe, zjazdy na posesje oraz nowe oświetlenie drogowe, wykonano oznakowanie poziome
i pionowe drogi. Natomiast we wsi Nowe Borówko przebudowano skrzyżowania z drogą powiatową oraz skrzyżowania w centrum wsi, jezdnię, a także wykonano oznakowanie poziome i pionowe drogi. Dodatkowo w ramach tego przedsięwzięcia wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową w Nowym Borówku. W ramach dofinansowania na realizację zadania Gmina Czempiń otrzymała ze środków budżetu państwa kwotę 1 298 628,00 zł przy ogólnej wartości projektu wynoszącej około 2,7 mln zł.

 


INWESTYCJE W GORZYCZKACH I SŁONIENIE DOFINANSOWANE!

GMINA CZEMPIŃ NAJLEPSZA

 

W dniu 19.06.2017 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W konkursie złożono 303 wnioski. Wśród wniosków, które otrzymały dofinansowanie z terenu Powiatu Kościańskiego znalazły się tylko wnioski Gminy Czempiń. Na liście samorządów, które otrzymają dotacje, na miejscu pierwszym jest wniosek Gminy Czempiń dotyczący projektu: Integracja na sportowo – budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki. Natomiast na miejscu trzecim (otrzymując identyczną liczbę pkt. co projekt lokowany na miejscu drugim) jest projekt Gminy Czempiń dotyczący przedsięwzięcia pt.: Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej.

Wartość dofinansowania wynosi każdorazowo ok. 50% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia tj. dla projektu w Gorzyczkach 11 952,00 zł, a dla projektu w Słoninie
12 233,00 zł.

Projekt Integracja na sportowo – budowa toru do jazdy na rolkach w miejscowości Gorzyczki polega na wykonaniu:

- toru do jazdy na rolkach o szer. 2,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego piaskowego
z obustronnym obrzeżem betonowym 6 x 20 cm ustawionym na ławie żwirowej 12x3cm,

- tablicy informacyjna z regulaminem korzystania z toru rolkowego oraz historią sołectwa,

- zieleni dekoracyjnej, jako uzupełnienie kompozycji terenu wokół toru rolkowego,

- małej architektury – 3 ławki bez oparcia.

Projekt Promowanie dziedzictwa przyrodniczego Parku Krajobrazowego
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i wsi Słonin poprzez budowę ścieżki edukacyjnej polega na wykonaniu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz małą architekturą. Ścieżka składać się będzie z następujących elementów:

- 2 tablic edukacyjnych umieszczonych na drewnianych stelażach z daszkiem (tablice opisujące najciekawsze pod względem przyrodniczym gatunki fauny i flory Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego).

- 2 tablic interaktywnych z daszkiem, stanowiących ciekawą formę przyswajania wiedzy na temat walorów otaczającego nas środowiska naturalnego, przybliżające różnorodność
i złożoność świata roślin i zwierząt oraz reakcje zachodzące w środowisku.

- 1 tablicy na drewnianym stelażu z daszkiem opisującej regulamin korzystania ze ścieżki oraz źródło jej finansowania.

- 1 tablicy z historią sołectwa i Gminy Czempiń.

- 1 tablicy obrazującej nowe nasadzenia drzew na terenie Słonina o objęciu ich patronatem przez mieszkańców.

- chodnik z kostki betonowej w kolorze szarym o wymiarach 6 x 10 x 20 cm z obrzeżami chodnikowymi na podsypce z piasku i podbudowie betonowej.

- nasadzenia drzew – 80 szt. (gatunki rodzime, odzwierciadlające drzewostan z Parku Krajobrazowego).

- mała architektura (2 ławki z oparciem oraz 2 ławki bez oparcia).

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec października 2017 r. 

 

 

Blisko 10 milionów dofinansowania na gospodarkę wodno-ściekową dla Gminy Czempiń!

Gmina Czempiń od lat boryka się z problemem konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń. W poprzednich kadencjach pomimo pogarszającego się stanu obiektu oraz licznych zastrzeżeń po kontrolach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska prace ograniczały się do usuwania licznych awarii. Nie korzystano także z możliwości ubiegania się o dofinansowanie niezbędnej modernizacji oczyszczalni ze środków europejskich. W styczniu 2015 r. niebawem po rozpoczęciu kadencji, Burmistrz Konrad Malicki podjął decyzję 
o wprowadzeniu do budżetu i przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków, co spotkało się z akceptacją Rady Miejskiej podczas sesji budżetowej.  

W roku 2016 ukończono prace nad dokumentacją projektową oczyszczalni oraz dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach. Opracowano także dokumentację modernizacji wyeksploatowanych przepompowni ścieków przy ul. Chłapowskiego w Czempiniu oraz przepompowni w Borowie.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego złożony został w październiku 2016 r., a ocena formalna wniosku zakończyła się w styczniu 2017 r. Warto dodać, że niemal 40% złożonych w konkursie wniosków, odrzucono z przyczyn formalnych, co obrazuje, jak trudna i skompilowana jest procedura aplikacyjna, i że tylko najlepsi beneficjanci mogą liczyć na sukces.

W dniu 13.04.2017 r., opublikowana została lista rankingowa, z której wynika, że wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo” uzyska dofinansowanie. Wśród projektów złożonych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymają wsparcie, projekt gminy Czempiń jest drugim co do wielkości pod względem wartości całkowitej inwestycji, jak i pozyskanej dotacji.

Dofinansowanie udało się pozyskać oczywiście dzięki ciężkiej pracy włożonej przez szereg pracowników urzędu na czele z Zastępcą Burmistrza Andrzejem Sochą i kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Pauliną Adamczak.

W ramach zadania przewiduje się roboty budowlane związane z:

a) Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków „Czempiń”,

b) Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice

c) Modernizacją przepompowni ścieków w Czempiniu oraz Borowie

Ponadto dofinansowanie obejmuje koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz obligatoryjną promocją projektu.

Całkowita wartość projektu to kwota 18 512 802,39 zł, w tym kwota dofinansowania 
9 396 750,39 zł. Gmina Czempiń w związku z realizacją projektu będzie mogła także odzyskać podatek VAT w kwocie ponad 3 300 000,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest w roku 2018. 

 

Dotacja na kontynuacje ścieżki edukacyjno – przyrodniczej w Czempiniu

W dniu 21 lutego Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Wniosek Gminy Czempiń miał bardzo liczną konkurencję, gdyż łącznie w konkursie złożono 208 wniosków, pomimo tego Gminie udało się uzyskać dotację w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach dofinansowanego projektu powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, która będzie kontynuacją i swoistym dopełnieniem już istniejącej ścieżki również wybudowanej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.  Ze ścieżki będą mogli korzystać uczniowie, przedszkolacy, ale także rodzice
z dziećmi. Ścieżka będzie ciekawym miejscem na spacery dla mieszkańców gminy oraz turystów. Celem tegorocznego projektu jest nauka oszczędnego wykorzystywania zasobów geologicznych, kształtowanie i wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie”.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakupić m.in. grę edukacyjno – przyrodniczą wraz z trzema tablicami interaktywnymi z pytaniami i odpowiedziami, tablice z regulaminem korzystania ze ścieżki edukacyjnej oraz zasadami gry oraz dwie tablice edukacyjne. Inwestycja zlokalizowana będzie niedaleko targowiska „Mój rynek”, w okolicy którego znajduje się ponad 200 – letni dąb szypułkowy oraz ciek wodny „Olszynka”. Projekt zostanie zrealizowany do końca roku. 

                                                                                                                                                                                             
                                                                   

 

    

 

 

 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁUCHOWIE POWSTANIE SALA GIMNASTYCZNA.

Gmina Czempiń w lipcu 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego:
Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną  infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Po pozytywnej weryfikacji formalnej, wniosek został skierowany do oceny merytorycznej.

W dniu 20.03.2017 r. została opublikowana lista projektów infrastrukturalnych po ocenie merytorycznej. Projekt Gminy Czempiń uzyskał niemal 90% możliwych do uzyskania punktów. Alokacja środków na konkurs oraz lokata na liście rankingowej oznaczają, że projekt zostanie dofinansowany.

Jednakże aby, wiosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej mógł przejść pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, koniecznym było uzyskanie dofinansowania w innym konkursie, dotyczącym projektów, tzw. miękkich związanych z realizacją zajęć w szkołach oraz ich doposażenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I w tym przypadku Gmina Czempiń także uzyskała dofinansowanie, o czym mowa szerzej w informacji o dofinansowaniu zajęć i wyposażenia szkół w Czempiniu, Borowie i Głuchowie.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

W ramach projektu wybudowana zostanie sala gimnastyczna o wym. 12x24 m, szatnie, natryski, toalety, w tym toaleta dla niepełnosprawnych, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego, magazyn sportowy do przechowywania wyposażenia wykorzystywanego podczas lekcji wychowania fizycznego, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, ciągi komunikacyjne oraz łącznik. Przewidziano również montaż paneli solarnych, nagłośnienia, energooszczędnego oświetlenia oraz niezbędnego wyposażenie sali gimnastycznej.

Wartość całkowita projektu to 2 841 686,23 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 2 415 433,28 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano w roku 2018.  

 

 

DODATKOWE ZAJĘCIA I POMOCE DYDAKTYCZNE W SZKOŁACH W BOROWIE, CZEMPINIU I GŁUCHOWIE

Gmina Czempiń w lipcu 2016 r. złożyła wnioski o dofinansowanie projektów:

 1. Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie;
 2. Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

W dniu 10.03.2017 r. opublikowane zostały listy wniosków wybranych do dofinansowania. Gmina Czempiń otrzymała dofinansowanie obu projektów!
W ramach projektu Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie w szkołach zostaną zrealizowane zajęcia, doposażone pracownie, a nauczyciele przejdą specjalistyczne kursy.
W Szkole Podstawowej w Czempiniu w ramach projektu zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające myślenie logiczne,
 • zajęcia oparte o przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych, edukacji w terenie, stosowaniu nowatorskich metody edukacji ekologicznej zachęcające uczniów do ochrony przyrody,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy
  z matematyki i przyrody,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami,
 • zajęcia dla dzieci z dysleksją,
 • pokazy badawcze - pracownicy naukowi w szkole będą prezentować eksperymenty
  w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych,
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.
  Ponadto zostaną doposażone pracownie przyrodnicza i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

W Gimnazjum w Borowie w ramach projektu zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające sprawność rachunkową, kształtujące wyobraźnię geometryczną,
 • zajęcia przyrodnicze polegające m.in. na przeprowadzaniu doświadczeń
  i eksperymentów przyrodniczych
 • zajęcia z j. angielskiego
 • zajęcia przygotowujące uczniów do Poznańskiego Festiwalu Nauki–Science of Stage
 • zajęcia indywidualne (dydaktyczno-wyrównawcze) z uczniami mającymi trudności
  w przyswajaniu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
 • zajęcia indywidualne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
  z dziećmi z niepełnosprawnościami
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.

Ponadto zostaną doposażone pracownie biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna
i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

Wartość projektu Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie to 442 396,25 zł. Natomiast dofinansowanie wynosi 420 276,43 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie IX 2017 – II 2020 r. 

W ramach drugiego projektu tj. Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów  zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające myślenie logiczne,
 • zajęcia oparte o przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych, edukacji w terenie, stosowaniu nowatorskich metody edukacji ekologicznej zachęcające uczniów do ochrony przyrody,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy
  z matematyki i przyrody,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pokazy badawcze - pracownicy naukowi w szkole będą prezentować eksperymenty
  w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych,
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.

Ponadto zostaną doposażone pracownie przyrodnicza i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

Wartość projektu Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów to 281 176,25 zł. Natomiast dofinansowanie wynosi 267 117,43 zł. 

Projekt realizowany będzie w okresie I 2018-VI 2020 r.

 

 

GMINA CZEMPIŃ I OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZEMPINIU PARTNEREM PROJEKTU pn.
"WSPARCIE SYSTEMU RATOWNICTWA CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO I SŁUŻB RATOWNICZYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZJAWISK KATASTROFALNYCH LUB POWAŻNYCH AWARII POPRZEZ ZAKUP SAMOCHODÓW DLA OSP W RAMACH KSRG - etap I" 

Gmina Czempiń otrzymała nowoczesny wóz strażacki - marki MAN ze zbiornikiem wody ponad 4,5 tysiąca litrów oraz  profesjonalnym wyposażeniem do ratownictwa technicznego, który to pojawił się  dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach wyżej wymienionego programu.

INFORMACJE O PROJEKCIE - PRZEJDŹ

 

DOTACJA NA KONTYNUACJĘ ŚCIEŻKI EDUKACYJNO - PRZYRODNICZEJ W CZEMPINIU PRZYZNANA!

W dniu 21 lutego Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Wniosek Gminy Czempiń miał bardzo liczną konkurencję, gdyż łącznie w konkursie złożono 208 wniosków, pomimo tego Gminie udało się uzyskać dotację w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach dofinansowanego projektu powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, która będzie kontynuacją i swoistym dopełnieniem już istniejącej ścieżki również wybudowanej z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Poznaniu.  Ze ścieżki będą mogli korzystać uczniowie, przedszkolacy, a także rodzice z dziećmi. Ścieżka będzie ciekawym miejscem na spacery dla mieszkańców gminy oraz turystów. Celem tegorocznego projektu jest nauka oszczędnego wykorzystywania zasobów geologicznych, kształtowanie i wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie”.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakupić m.in. grę edukacyjno – przyrodniczą wraz z trzema tablicami interaktywnymi
z pytaniami i odpowiedziami, tablice z regulaminem korzystania ze ścieżki edukacyjnej oraz zasadami gry oraz dwie tablice edukacyjne. Inwestycja zlokalizowana będzie niedaleko targowiska „Mój rynek”, w okolicy którego znajduje się ponad 200 – letni dąb szypułkowy oraz ciek wodny „Olszynka”. Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.

 

 

 

 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY UL. NOWEJ 4 W CZEMPINIU” (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

W wyniku zmian przepisów dotyczących nauki dzieci sześcioletnich w szkole podstawowej, które to zmiany zapowiedziane zostały i niebawem wprowadzone po wyborach parlamentarnych, Gmina Czempiń podjęła intensywne działania zmierzające do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Zwiększone zapotrzebowanie wynika z faktu, że zdecydowana większość dzieci sześcioletnich pozostała w przedszkolu, co spowodowało iż dla dzieci młodszych zaczęło brakować miejsc. Drugim ważnym aspektem jest zbadane zapotrzebowanie wśród rodziców, na opiekę przedszkolną powyżej 5 godzin dziennie.

W związku z powyższym w grudniu 2015 r. podjęto decyzję o przygotowaniu projektu rozbudowy przedszkola przy ul. Nowej, w styczniu wybrano firmę projektową, a sam projekt był już gotowy w marcu. W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu”.

W naborze w ramach działania Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ogółem złożono 65 wniosków, ocenę formalną przeszło pozytywnie 28 projektów, a ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło, co potwierdza lista rankingowa, tylko 16 projektów, wśród których na 4 miejscu jest projekt Gminy Czempiń, wskutek czego projekt uzyska dofinansowanie. Podkreślić należy, że jest to jedyny projekt, który uzyska dofinansowanie z trenu powiatu kościańskiego. Gmina Czempiń w poprzednich perspektywach finansowych UE nie realizowała żadnego projektu infrastrukturalnego (tzw. twardego) dotyczącego przedszkola samorządowego. 

Na etapie składania wniosku dofinansowanie kwota całkowita projektu wynosiła 3 020 133,17 zł, a wartość dofinansowania 999 972,25 zł, gdyż w tym konkursie został przez Instytucję Zarządzającą wprowadzony limit kwotowy możliwego do uzyskania dofinansowania na poziomie 1 000 000,00 zł. Po zawarciu umowy o dofinansowanie
i uwzględnieniu wyników postępowania o u dzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, powyższe kwoty zostaną zaktualizowane.

Ze względu na to, że potrzeba rozbudowy przedszkola była bardzo duża, nie czekając na otrzymanie informacji o dofinansowaniu podjęto pracę o rozpoczęciu robót. Tak też w sierpniu 2016 roku wyłoniony wykonawca - firma PB Kontrakt z Wilkowic rozpoczęła roboty.

Nowy obiekt przedszkolny został oddany do użytkowania 10 marca 2017 roku. Jest to nowoczesny budynek, obejmujący 3 przestronne sale zajęciowe na łącznie 75 miejsc przedszkolnych. Sale te są połączone systemem tzw. przesuwnych ścian, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jednego dużego pomieszczenia na wspólne uroczystości. Budynek ma także wiele innych nowoczesnych rozwiązań, jak system ogrzewania podłogowego czy też systemem mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła , czyli z tzw. rekuperatorem zapewniającym oszczędność energii oraz dobrą jakość. Zajęcia w budynku trwać będą około 8-9 godzin dziennie, dlatego zapewnione jest wyżywienie dzieci z wykorzystaniem kuchni dotychczasowego budynku przedszkola, co jest możliwe dzięki zastosowaniu windy gastronomicznej. Cały nowy budynek dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

 NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNE W CZEMPINIU DLA DZIECI 3-4 LETNICH WRAZ Z ZAJĘCIAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI SZANSE EDUKACYJNE (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

 

W dniu 15.09.2016 roku Instytucja Zarządzająca opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania. Projekt Gminy Czempiń „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli” zajął 6 miejsce i uzyskał dofinansowanie.

Projekt dotyczy dwóch z trzech nowych oddziałów przedszkolnych, które powstały po zakończaniu rozbudowy przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu.

Realizacja zajęć dla dzieci 3-4 letnich zaplanowana jest na 10 miesięcy. Opieka zapewniona będzie przez min. 8 godzin dziennie. Pierwsze zajęcia odbyły się 13 marca 2017 roku.

W ramach projektu wsparciem finansowym objete zostały:

-  bieżąca działalność dwóch oddziałów dla 50 dzieci 3 i 4 letnich, które do tej pory nie korzystały z edukacji przedszkolnej,

- doposażenie nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w meble, pomoce dydaktyczne
i zabawki,

- zajęcia dodatkowe (zajęcia logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna oraz arteterapia),

- kursy doskonalące kompetencje i umiejętności nauczycieli.

Wartość całkowita projektu wynosi 564 762,50 z zł, natomiast kwota dofinansowania to 480 048,12 zł. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

„TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNO-OŚWIETLENIOWEJ W BUDYNKACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W CZEMPINIU I GŁUCHOWIE” (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

Już na początku kadencji 2014-2018 rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem Gminy Czempiń do ubiegania się o dofinansowanie różnego typu projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jedną z pierwszych decyzji było opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Głuchowie. Jednocześnie zaczęto analizować potrzeby Szkoły Podstawowej w Czempiniu w tym zakresie i stwierdzono konieczność opracowania projektu nowej kotłowni, którego brakowało i modernizacji w tym zakresie systemu centralnego ogrzewania. Opracowano także projekt modernizacji instalacji elektryczno-oświetleniowej. Ponadto opracowano dla obu szkół audyty energetyczne i oświetleniowe. 

Niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Urzędzie Gminy rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”.

Ostatecznie wniosek został złożony w marcu 2016 roku.  W dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie. Wniosek Gminy Czempiń uplasował się na wysokim 15 miejscu, przy czym warto zauważyć, że w konkursie złożono aż 129 wniosków.  Wartość całkowita projektu wynosi 3 457 693,21 zł. Natomiast wartość dofinansowania to kwota 2 524 292,92 zł.

Wartym podkreślenia jest fakt, że wniosek został opracowany samodzielnie przez pracowników utworzonego w 2015 r. Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych i jest to pierwsze w historii Gminy Czempiń dofinansowanie uzyskane
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego funkcjonującego od roku 2007.

Prace budowlane związane z kompleksową termomodernizacją obejmą w Szkole Podstawowej w Głuchowie dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w piwnicy, opraw oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych na ledowe, montaż paneli fotowoltanicznych na dachu budynku, wymianę instalacji elektrycznej oraz źródła ciepła.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Czempiniu prace związane będą z rozbudową budynku szkoły
o pomieszczenie kotłowni, wymianą instalacji c.o. wraz z grzejnikami, modernizacją istniejącej kotłowni, wymianą instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na ledowe, modernizacją instalacji wentylacji grawitacyjnej, ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacją murów fundamentowych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca roku 2017.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

"CZEMPIŃSKI WĘZEŁ PRZESIADKOWY"

Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony przez Gminę Czempiń w dniu 31 maja 2016 r. 
Na przełomie czerwca i lipca 2016 r.. projekt pomyślnie przeszedł ocenę formalną i strategiczną dokonaną przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Organizacja ta pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Następnie, także z pozytywnym efektem, wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.Natomiast w ostatnich dniach, Gmina Czempiń otrzymała informację o tym, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wniosek Gminy Czempiń uplasował się na 4 miejscu listy rankingowej (wnioski na pozycjach 2-4 otrzymały tą samą liczbę punktów) i został wybrany do dofinansowania.

Wartość dofinansowania projektu to kwota: 10 039 056,99.zł,

a wartość ogólna projektu to 11 843 000,20 zł

Z perspektywy historycznej tak wysokiej kwoty dofinansowania, do tej pory Gmina Czempiń nie pozyskała i jest to wynik, który w przyszłości trudno będzie powtórzyć.

Jest to też kolejna, liczona w milionach, dotacja pozyskana w tym roku ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Opis funkcjonalny i zakres projektu

Trzy nowoczesne parkingi oraz droga dojazdowa-ul.Krańcowa
W ramach projektu powstaną trzy parkingi. Pierwszy tzw. Parking A typu P&R, B&R, K&R, wraz z przystankiem autobusowym, zlokalizowany zostanie w miejscu obecnie istniejącego parkingu przy dworcu kolejowym. Drugim parkingiem będzie tzw. Parking B typu P&R zlokalizowany nieco dalej, ale także przy ul. Kolejowej. Oba połączone będą ciągiem pieszo-rowerowym. Trzeci parking tzw. Parking C typu P&R i B&R powstanie po drugiej stronie miasta, przy ul. Krańcowej, tak aby kierowcy z drugiej strony miasta i gminy nie musieli pokonywać długiej, prowadzącej przez często zamykany przejazd kolejowy, drogi lecz będą mogli pozostawić auto na nowym parkingu zlokalizowanym vis a vis dworca kolejowego. Z lokalizacją parkingu C powiązana jest, realizowana w ramach niniejszego projektu, przebudowa ul. Krańcowej, gdyż będzie to droga dojazdowa do Parkingu C.

 

Przejście podziemne pod torami kolejowymi

Kolejną, a za razem najbardziej kapitałochłonną, inwestycją będzie budowa przejścia podziemnego pomiędzy nowymi peronami przy dworcu kolejowym (połączonymi już przejściem podziemnym), a parkingiem C przy ul. Krańcowej. Pozwoli to swobodnie mieszkańcom tej części miasta (ok. 20% mieszkańców) oraz okolicznych miejscowości, 
w sposób bezpieczny pokonać drogę z i do domu oraz dotrzeć na dworzec i do pociągu.

 

Ścieżki pieszo-rowerowe na pl. Zielony Rynek oraz odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Kolejowej

Inwestycjami realizowanymi w ramach projektu będą, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na pl. Zielony Rynek oraz ścieżki na odcinku od ulicy Chłapowskiego do ulicy Kolejowej (dworca kolejowego). Ścieżka na pl. Zielony Rynek po jednej stronie będzie biegła od mostu aż do kościoła pw. św. Szymona i Judy Apostołów, przy którym na drodze wojewódzkiej, 
w ramach niniejszego projektu zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych. Po drugiej stronie ścieżka rowerowa będzie prowadziła od ul. Poznańskie Przedmieście do miejsca na wysokości obelisku poświęconego pamięci harcmistrza Floriana Marciniaka, znajdującego się pod drugiej stronie placu.

Inwestycja ta pozwoli utworzyć ciąg rowerowy, którego początek stanowi ścieżka rowerowa biegnąca od granicy gminy Czempiń i Brodnica, następnie przez miejscowość Stare Tarnowo oraz w Czempiniu ul. Poznańskie Przedmieście, pl. Zielony Rynek, ścieżką nad Olszynką od ul. Kościelnej aż do ul. Kolejowej (dworzec kolejowy).W ramach projektu powstaną dwie nowe kładki nad Olszynką. Pierwsza z nich powstanie na wysokości ul. Strumykowej, będzie mogła sprowadzić ruch rowerowy z ulic w centrum na bezpieczną ścieżkę pieszo-rowerową. Druga kładka na wysokości ul. Kolejowej pozwoli przejechać nad ciekiem wodnym. Utworzenie tej trasy stanowić będzie swoistą rowerową obwodnicę miasta, w którego centrum wąskie chodniki 
i drogi utrudniają ruch rowerowy, a przede wszystkim będzie to bezpieczny, szybki i łatwy dojazd do dworca kolejowego. Ciąg pieszo rowerowy na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Chłapowskiego uzupełniony zostanie o energooszczędne oświetlenie.

 

Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu ul. Chłapowskiego oraz ul. Wybickiego

Kolejnymi ciągami pieszo rowerowymi, które wykorzystają nowo wybudowaną ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku ul. Chłapowskiego – ul. Kolejowa (dworzec kolejowy) będą nowe ścieżki w ul. Chłapowskiego na odcinku od Olszynki do ul. Wybickiego oraz ścieżka 
w ul. Wybickiego, biegnąca aż do granicy miasta z wsią Nowe Borówko.

 

Ścieżka pieszo–rowerowa od centrum wsi Piechanin do ul. Tarnowskiej oraz ścieżka w ul. Towarowej i ul. Kościańskie Przedmieście

Kolejnym ciągiem rowerowym, który powstanie i prowadził będzie bezpiecznie 
w kierunku dworca kolejowego będzie ciąg, którego początek zlokalizowany został w centrum wsi Piechanin. W ramach projektu zostanie przebudowana i powstanie ścieżka pieszo–rowerowa od centrum wsi Piechanin do ul. Tarnowskiej (granica miasta). Następnie poprzez powstałą 
w 2015 r. ścieżkę pieszo-rowerową w ul. Stęszewskiej dotrzeć można będzie do ul. Towarowej. 
W ul. Towarowej zostanie przebudowany chodnik, tak by osiągnąć szerokość umożliwiającą dopuszczenie ruchu rowerowego i w ten sposób dotrzeć będzie można do ul. Kościańskie Przedmieście. W ul. Kościańskie Przedmieście (na odcinku od ul. Spółdzielców do przejazdu kolejowego).

 

Ścieżka pieszo–rowerowa w ul. Kolejowej

W ul. Kolejowej (na odcinku od przejazdu kolejowego do dworca) również powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, która pozwoli de facto dotrzeć rowerem z centrum wsi Piechanin do dworca kolejowego w Czempiniu bez konieczności jazdy po niebezpiecznych drogach, w tym wojewódzkich.

 

Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Krańcowej

Ostatnią ze ścieżek, które powstaną lub zostaną przebudowane w ramach niniejszego projektu będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Krańcowej. Dzięki tej ścieżce będzie można dotrzeć do nowego parkingu przy ul. Krańcowej typu P&R i B&R oraz bezpiecznie pozostawić rower w monitorowanym miejscu i poprzez nowe przejście podziemne dotrzeć do dworca i/lub na perony.

Czempiński węzeł przesiadkowy w liczbach

L. p

 

 

1.

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych

1

2.

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”

3

3.

Liczba miejsc postojowych wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”

147

4.

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „P&R”

11

5.

Liczba wybudowanych obiektów „B&R”

2

6.

Liczba stanowisk postojowych wybudowanych obiektach B&R

60

7.

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych

4

8.

Długość przebudowanych/wybudowanych dróg dla rowerów

ok. 5 km

9.

Liczba kładek przez rzekę Olszynkę

2

10.

Liczba infokiosków

1

11.

Liczba wind

1

12.

Liczba nowych punktów świetlnych

60

13.

Liczba wybudowanych przejść podziemnych pod torami kolejowymi

1

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

„CYFROWE SAMORZĄDY ATUTEM WIELKOPOLSKI – NOWE OBSZARY ŚWIADCZENIA E-USŁUG W 22 GMINACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ)

20 września 2016 roku, Burmistrz Konrad Malicki w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych podpisał umowę partnerstwa w realizacji projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”.

Gmina Czempiń w 2016 r. została partnerem ww. projektu jako jedna z 22 gmin z terenu województwa wielkopolskiego i jedyna z terenu powiatu kościańskiego. Liderem projektu został Wielkopolski O