Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

Radosław Łucka– Kierownik

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 18 
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 129 
r.lucka@ug.czempin.pl 

Sprawy:

 1. opracowywanie projektów dokumentów programujących rozwój infrastruktury komunalnej,
 2. opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji i remontów,
 3. realizacja inwestycji i remontów wykonywanych przez Urząd,
 4. współpraca z operatorami sieci elektroenergetycznych, gazowniczych, oświetleniowych i teleinformatycznych w zakresie ich rozwoju oraz podnoszenia jakości usług,
 5. monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji i remontów przez gminne jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe,
 6. przygotowywanie projektów budowlano-wykonawczych inwestycji i remontów,
 7. dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 8. programowanie i planowanie strategiczne w ochronie środowiska, w szczególności opracowywanie, realizacja, monitoring oraz raportowanie gminnego programu ochrony środowiska,
 9. ochrona powietrza i klimatu, w tym tworzenie warunków do ograniczania emisji do powietrza i zapobiegania zmianom klimatycznym,
 10. ochrona przyrody i krajobrazu, w tym ochrona terenów zieleni, lasów, zwierząt łownych i ryb,
 11. opiniowanie i uzgadnianie projektów planów w zakresie wykorzystania energii, wody oraz w zakresie wpływu projektowanych rozwiązań na redukcję emisji CO2,
 12. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych. 


Marzena Stam-Włodarczak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 17
nr telefonu: 61 28 26 7 03 wew. 123
mieszkania.ug@czempin.pl 

Sprawy:

 1. realizacja inwestycji i remontów wykonywanych przez Urząd; w tym: programowanie, współpraca z projektantami, przygotowywanie umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji,
 2. ochrona wód, w tym zapobieganie pogarszaniu się bilansu wodnego, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności zasobów wody pitnej,
 3. zarządzanie zawieraniem umów w zakresie energii elektrycznej i gazu,
 4. administrowanie danymi (bazą) energetyczną,
 5. zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
 6. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i usług komunalnych: organizacja zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców: określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, prowadzenie ewidencji wniosków o lokale mieszkalne, wydawanie zgody na zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych, wydawanie zgody na zmianę lokali mieszkalnych, inicjowanie działań dla racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem, prowadzenie postępowania w sprawie obniżek czynszu dla najemców o niskich dochodach, organizacja wynajmu lokali od innych właścicieli w celu podnajmowania ich osobom uprawnionym do lokalu socjalnego,
 7. organizacja i nadzór nad publicznym transportem zbiorowym, w tym przystankami,
 8. realizowanie zadań określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim;
 9. koordynacja działalności funduszy przewidzianych w budżecie gminy na działanie osiedli na terenie Czempinia,
 10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego.


Beata Bajstok 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 17
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 123

b.bajstok@ug.czempin.pl

Sprawy:

 1. realizacja inwestycji i remontów wykonywanych przez Urząd z zakresu drogownictwa: prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów, analizowanie potrzeb inwestycyjnych oraz opracowywanie projektów rozwoju gminnej sieci drogowej, zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych i pozbawianie ich takiej kategorii, budowa, przebudowa dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi, ustalanie stref płatnego parkowania,
 2. ochrona przed hałasem, w szczególności zapobieganie pogarszaniu się klimatu akustycznego,
 3. ochrona zasobów surowców naturalnych, w szczególności kopalin,
 4. ochrona przyrody i krajobrazu, w tym ochrona terenów zieleni, lasów, zwierząt łownych i ryb,
 5. współpraca z ZM CZO SELEKT w organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych, w szczególności dot. usuwania drzew i krzewów
 7. podejmowanie czynności kontrolnych i interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska, np. kontrola nasadzeń rekompensujących, nielegalnych miejsc składowania odpadów,
 8. nadzór nad rozwojem terenów zieleni poprzez wykonywanie projektów nasadzeń zieleni wraz z małą architekturą,
 9. przyjmowanie i analizowanie składanych przez właścicieli nieruchomości informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. udzielanie zezwoleń w drodze decyzji na świadczenie usług w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Błażej Golec 

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 16
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 124

b.golec@ug.czempin.pl
 

Jakub Nowak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 16
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 124

j.nowak@ug.czempin.pl