13 marca 2017

Zawiadomienie do wszystkich użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czempiń

Zawiadomienie

 

Do wszystkich użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czempiń.

 

W związku z intensywnymi opadami deszczu Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu informuje, że zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku obowiązuje art. 9 ust. 1, który stanowi: „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych
i drenażowych do kanalizacji sanitarnej”

Złamanie powyższego zakazu jest przestępstwem podlegającym karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł, zgodnie z art. 28 ust. 4, 4a w/w ustawy.

 Ponadto Zakład może wystąpić do sądu o nawiązkę w wysokości 1000 złza każdy miesiąc bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu zgodnie z art. 28 ust. 5