02 sierpnia 2016

XXXI sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

XXXI sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Podczas XXXI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu w dniu 1 sierpnia 2016 roku:

             I. Rada Miejska w Czempiniu podjęła uchwały w sprawach:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2016 – 2022 – uchwała została podjęta jednogłośnie;
 2. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2016 rok – uchwała została podjęta jednogłośnie;
 3. zaliczenia dwóch dróg zlokalizowanych na obszarze wsi Jasień oraz na obszarze wsi Stare Tarnowo do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu – uchwała została podjęta jednogłośnie;
 4. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego  dla terenów w obrębie miejscowości Piotrkowice i Piechanin – uchwała została podjęta: 11 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

  II. Radni Rady Miejskiej w Czempiniu złożyli interpelacje w sprawach:
   
  1) Radna Lucyna Mikołajczak w sprawie spowodowania umiejscowienia na wysokości poziomu jezdni kratek ściekowych kanalizacji deszczowej posadowionych na ulicy Kościańskie Przedmieście w ciągu drogi wojewódzkiej 311; studzienki te obecnie znajdują się kilkanaście centymetrów poniżej poziomu jezdni i stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kołowego, a szczególnie kierowców jednośladów, którzy muszą je omijać i zjeżdżać w kierunku środka jezdni – Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha wskazał, że interpelacja zostanie przekazana do Wielkopolskiego Zarządów Dróg Wojewódzkich;

  2) Radny Wojciech Adamski
  w sprawach:

  - problemu, jakim jest zasypywanie rurociągu prowadzącego do Olszynki piaskiem z terenu Gimnazjum w Borowie; radny Wojciech Adamski wskazał, że problem zgłaszał już pół roku temu, tymczasem ziemi ubywa i nie znajduje się ona nigdzie indziej, jak w rurociągu, którego czyszczenie z takiej ilości ziemi jest coraz bardziej kosztowne – Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha poinformował, że poruszona kwestia zostanie sprawdzona;  

  - znaku „Nowe Borówko” na ulicy gminnej - głównej trasy z Czempinia do Starego Gołębina – znak ten stoi dokładnie na środku drogi, w tym miejscu zaś jest zwężenie tej drogi o 50 % i przesunięta jest ta droga w prawo i następuje jej zwężenie o dwa metry - Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha poinformował, że zostanie przeprowadzona wizja w terenie i dokonane zostanie sprawdzenie tej sytuacji;
   
  - zadbania o to, aby nowo posadzone drzewka na terenie gminy były opalikowane, powiązane i podlane, szczególnie w pierwszym roku po ich posadzeniu; ponieważ około 50 % nasadzeń wysycha  - Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha poinformował, że sprawa zostanie wyjaśniona z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, jednakże w przypadków aktów wandalizmu polegających na niszczeniu tych drzewek bardzo ciężko będzie z tym walczyć.

  3) Radny Piotr Mylka
  w sprawach:

  - przesunięcia lustra przy drodze powiatowej z Gorzyczek do Starego Gołębina – należałoby przesunąć je w stronę ku figurze, ponieważ nie spełnia on obecnie swojej roli – kierowcy wskazują, że samochód widać w ostatnim momencie - Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha poinformował, że interpelacja zostanie przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych;

  - sprawdzenie, czy Zarząd Dróg Powiatowych udzielił odpowiedzi na interpelację złożoną na wiosnę tego roku w sprawie zebrania poboczy dróg w Gorzyczkach i Nowym Gołębinie - Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń Andrzej Socha poinformował, że zostanie sprawdzone, czy ZDP udzielił odpowiedzi, jeśli nie – wystąpimy o posprzątanie tychże poboczy.