21 czerwca 2017

XLV sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: sala sesyjna Urzędu Gminy
Data rozpoczęcia: 2017-06-21 16:00
Data zakończenia: 2017-06-21

XLV sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

21 czerwca 2017 roku o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej. Poniżej zamieszczamy porządek obrad wraz ze wszystkimi załącznikami.

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Czempiń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czempiń za 2016 rok:
 
a) przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czempiń za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Czempiń sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czempiniu w sprawie wykonania budżetu gminy Czempiń za 2016 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Czempiń z tytułu wykonania budżetu gminy Czempiń za 2016 rok;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Czempiniu wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Czempiń z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
e) dyskusja – ocena wykonania budżetu gminy Czempiń za 2016 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok; Projekt uchwały - pobierz
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Czempiń absolutorium za 2016 rok. Projekt uchwały - pobierz
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2017 - 2025. Projekt uchwały - pobierz
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2017 rok. Projekt uchwały - pobierz
Załącznik nr 1 - pobierz
Załącznik nr 2 - pobierz
Załącznik - Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - pobierz
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - „Przebudowa drogi gminnej w Betkowie  nr 576024P”.
Projekt uchwały - pobierz
9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu z  działalności w okresie międzysesyjnym.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie obrad XLV sesji.