19 kwietnia 2017

XLII Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Miejscowość: Czempiń
Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu
Data rozpoczęcia: 2017-04-26 17.00
Data zakończenia: 2017-04-26

XLII Sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Termin: 26 kwietnia 2017 roku o godzinie 17.00

Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2017 - 2025. Projekt uchwały - pobierz
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2017 rok. Projekt uchwały -pobierz 
  Załącznik 1 - pobierz    
  Załącznik 2 - pobierz    
  Pobierz załączniki 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
  z przepompowniami ścieków w miejscowości Jarogniewice”. Projekt uchwały - pobierz
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w miejscowości Słonin”. Projekt uchwały - pobierz
 9. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Projekt uchwały - pobierz
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie miejscowości Sierniki i Bieczyny. Projekt uchwały -pobierz
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Rakówce, Gorzycach i Starym Tarnowie. Projekt uchwały - pobierz
 12. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska dla gminy Czempiń na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020-2023". Projekt uchwały -pobierz  
  Załącznik - pobierz 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/127/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 23 listopada 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2015 r., poz.7836) w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Czempiń na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt uchwały - pobierz
 14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.
 15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu  z  działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad XLII sesji.