Projekty aktualne

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY UL. NOWEJ 4 W CZEMPINIU” (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

W wyniku zmian przepisów dotyczących nauki dzieci sześcioletnich w szkole podstawowej, które to zmiany zapowiedziane zostały i niebawem wprowadzone po wyborach parlamentarnych, Gmina Czempiń podjęła intensywne działania zmierzające do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Zwiększone zapotrzebowanie wynika z faktu, że zdecydowana większość dzieci sześcioletnich pozostała w przedszkolu, co spowodowało iż dla dzieci młodszych zaczęło brakować miejsc. Drugim ważnym aspektem jest zbadane zapotrzebowanie wśród rodziców, na opiekę przedszkolną powyżej 5 godzin dziennie.

W związku z powyższym w grudniu 2015 r. podjęto decyzję o przygotowaniu projektu rozbudowy przedszkola przy ul. Nowej, w styczniu wybrano firmę projektową, a sam projekt był już gotowy w marcu. W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu” .

W naborze w ramach działania Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ogółem złożono 65 wniosków, ocenę formalną przeszło pozytywnie 28 projektów, a ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło, co potwierdza lista rankingowa, tylko 16 projektów, wśród których na 4 miejscu jest projekt Gminy Czempiń, wskutek czego projekt uzyska dofinansowanie. Podkreślić należy, że jest to jedyny projekt, który uzyska dofinansowanie z trenu powiatu kościańskiego. Gmina Czempiń w poprzednich perspektywach finansowych UE nie realizowała żadnego projektu infrastrukturalnego (tzw. twardego) dotyczącego przedszkola samorządowego. 

Na etapie składania wniosku dofinansowanie kwota całkowita projektu wynosiła 3 020 133,17 zł, a wartość dofinansowania 999 972,25 zł, gdyż w tym konkursie został przez Instytucję Zarządzającą wprowadzony limit kwotowy możliwego do uzyskania dofinansowania na poziomie 1 000 000,00 zł. Po zawarciu umowy o dofinansowanie
i uwzględnieniu wyników postępowania o u dzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, powyższe kwoty zostaną zaktualizowane.

Obecnie już od sierpnia toczą się roboty budowlane, których zakończenie planowane jest w pierwszym kwartale 2017 r.

 

NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNE W CZEMPINIU DLA DZIECI 3-4 LETNICH WRAZ Z ZAJĘCIAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI SZANSE EDUKACYJNE (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

 

W dniu 15.09.2016 r. Instytucja Zarządzająca opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania. Projekt Gminy Czempiń „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli” zajął 6 miejsce i uzyskał dofinansowanie.

Projekt dotyczy dwóch z trzech nowych oddziałów przedszkolnych, które powstaną po zakończaniu rozbudowy przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu.

Realizacja zajęć dla dzieci 3-4 letnich, które do tej pory nie uczęszczały w ogóle do żadnego przedszkola zaplanowana jest na 10 miesięcy. Opieka zapewniona będzie przez min. 8 godzin dziennie.

W ramach projektu wsparciem finansowym zostaną objęte:

-  bieżąca działalność dwóch oddziałów dla 50 dzieci 3 i 4 letnich, które do tej pory nie korzystały z edukacji przedszkolnej,

- doposażenie nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w meble, pomoce dydaktyczne
i zabawki,

- zajęcia dodatkowe (zajęcia logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna oraz arteterapia),

- kursy doskonalące kompetencje i umiejętności nauczycieli.

Wartość całkowita projektu wynosi 564 762,50 z zł, natomiast kwota dofinansowania to 480 048,12 zł. 


„TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNO-OŚWIETLENIOWEJ W BUDYNKACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W CZEMPINIU I GŁUCHOWIE” (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

Już na początku kadencji 2014-2018 rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem Gminy Czempiń do ubiegania się o dofinansowanie różnego typu projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jedną z pierwszych decyzji było opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Głuchowie. Jednocześnie zaczęto analizować potrzeby Szkoły Podstawowej w Czempiniu w tym zakresie i stwierdzono konieczność opracowania projektu nowej kotłowni, którego brakowało i modernizacji w tym zakresie systemu centralnego ogrzewania. Opracowano także projekt modernizacji instalacji elektryczno-oświetleniowej. Ponadto opracowano dla obu szkół audyty energetyczne i oświetleniowe. 

Niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Urzędzie Gminy rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”.

Ostatecznie wniosek został złożony w marcu 2016 roku.  W dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie. Wniosek Gminy Czempiń uplasował się na wysokim 15 miejscu, przy czym warto zauważyć, że w konkursie złożono aż 129 wniosków.  Wartość całkowita projektu wynosi 3 457 693,21 zł. Natomiast wartość dofinansowania to kwota 2 524 292,92 zł.

Wartym podkreślenia jest fakt, że wniosek został opracowany samodzielnie przez pracowników utworzonego w 2015 r. Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych i jest to pierwsze w historii Gminy Czempiń dofinansowanie uzyskane
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego funkcjonującego od roku 2007.

Prace budowlane związane z kompleksową termomodernizacją obejmą w Szkole Podstawowej w Głuchowie dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w piwnicy, opraw oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych na ledowe, montaż paneli fotowoltanicznych na dachu budynku, wymianę instalacji elektrycznej oraz źródła ciepła.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Czempiniu prace związane będą z rozbudową budynku szkoły
o pomieszczenie kotłowni, wymianą instalacji c.o. wraz z grzejnikami, modernizacją istniejącej kotłowni, wymianą instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na ledowe, modernizacją instalacji wentylacji grawitacyjnej, ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacją murów fundamentowych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca roku 2017.


„CYFROWE SAMORZĄDY ATUTEM WIELKOPOLSKI – NOWE OBSZARY ŚWIADCZENIA E-USŁUG W 22 GMINACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ)

20 września 2016 roku, Burmistrz Konrad Malicki w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych podpisał umowę partnerstwa w realizacji projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”.

Gmina Czempiń w 2016 r. została partnerem ww. projektu jako jedna z 22 gmin z terenu województwa wielkopolskiego i jedyna z terenu powiatu kościańskiego. Liderem projektu został Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Wiosną br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest usprawnienie obsługi klientów w gminach, poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych w obszarach obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami.

Wybór projektu do dofinansowania to niewątpliwie duży sukces, gdyż w odpowiedzi na konkurs złożono ponad 300 wniosków z całej Polski, spośród których dotacje uzyskało tylko 31 projektów.

W ramach projektu przewidziano działania obejmujące m.in:

1)  elektronizację przepływu informacji między JST a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i obywatelami,

2)  nabycie wiedzy i doskonalenie kompetencji związanych z obszarem nieruchomości
i podatków oraz obsługi klienta przez pracowników urzędu,

3)  poprawa bezpieczeństwa przepływu informacji elektronicznej oraz danych osobowych poprzez wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji i wdrożenie usprawnień u każdego partnera projektu.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

- skrócenie potrzebnego czasu na załatwienie spraw urzędowych,

- możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie przez Internet,

- bezpieczne komunikowanie się między urzędem a klientami,

- ograniczenie liczby dodatkowych dokumentów koniecznych przy realizacji sprawy,

- możliwość korzystania z aktualnych danych dostępnych w bazach gminy.

Wartość całkowita projektu to 2 933 714,42 zł. Natomiast dofinansowanie to kwota 2 472 534,52 zł. Wartość dotacji przeznaczona dla Gminy Czempiń wyniesie 112 143,18 zł, przy wkładzie własnym Gminy wynoszącym około 21 000,00 zł.

Realizację projektu przewidziano na okres od września br. do kwietnia 2018 r. 

 

„OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA CZEMPINIA NA LATA 2016-2023” (FUNDUSZ SPÓJNOŚCI),

W związku z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznymi horyzontalnymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, zaszła konieczność opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023. Opracowanie Programu Rewitalizacji nie tylko pomoże w planowaniu działań rewitalizacyjnych w kolejnych latach, ale też dzięki dokumentowi opracowanemu zgodnie 

z ww. przepisami i wytycznymi Gmina Czempiń będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W maju 2016 r. Gmina Czempiń złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie, ze środków Funduszu Spójności, projektu dotyczącego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023.

W dniu 14.09.2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania, wśród których znalazł się projekt Gminy Czempiń. Dofinansowanie wynosi 71 797,83 zł co stanowi niemal 90%  całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zakończenie prac nad Programem Rewitalizacji planowane jest w II kwartale 2017 r. 


„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BETKOWIE NR 576024P” (PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020)

Gmina Czempiń w kwietniu br. złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 576024P w Betkowie, która prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910P do granicy gminy.

Nabór wniosków prowadzony był w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku naboru złożono łącznie 355 wniosków z całej Wielkopolski. W dniu 27 lipca 2016 roku, Gmina Czempiń otrzymała pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania.

Szacunkowy koszt robót budowlanych to 1 568 410,39 zł. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 915 801,00 zł. Przebudowa drogi wykonywana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót budowlanych obejmie: - roboty przygotowawcze, - korytowanie wraz z profilowaniem, - wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, - przebudowę zjazdów na nieruchomości zabudowane położone wzdłuż przedmiotowej drogi, które wykonane zostaną z kostki betonowej, a zjazdy na pola z kruszywa łamanego, - rekonstrukcję rowów odwadniających. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia zaplanowana jest na rok 2017.

 

 

CZEMPIŃSKI SZLAK TURYSTYCZNY „CZEMPIŃ NA SZKLANYCH POCZTÓWKACH” (KONKURS URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I TURYSTYCZNEJ)

11 marca 2016 r. Gmina Czempiń złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach naboru na przedsięwzięcie z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego.

27 czerwca 2016 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dotacji Gminie Czempiń na realizację projektu pn.: ,,Czempiński szlak turystyczny ,,Czempiń na szklanych pocztówkach””.  

Dofinansowanie w wysokości 13 700,00 zł stanowić będzie 50% wartości projektu. Celem projektu jest opracowanie graficzne, produkcja oraz montaż tablic szklanych umożliwiających widzowi porównanie stanu obecnego otoczenia z przeszłością. Grafika przedstawiać będzie zdjęcia z końca XIX oraz I poł. XX wieku. 

Ponadto zostanie wykonana i zamontowana tablica z mapą najważniejszych szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Czempiń. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na rozwój promocji Gminy, przyczyni się  do podniesienia jej atrakcyjności oraz zwiększenia ruchu turystycznego. 

 

 

„W CIENIU DĘBU” – ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – PRZYRODNICZA W CZEMPINIU” (WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ)

W dniu 6 lipca 2016 roku., Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie realizacji audycji radiowych lub telewizyjnych dotyczących obszaru województwa wielkopolskiego; tworzenia i rozwoju ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych oraz rozwoju ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych w roku 2016.

Wniosek Gminy Czempiń miał liczną konkurencję, gdyż łącznie w konkursie złożono 129 wniosków. Gmina Czempiń uzyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł. Projekt „W cieniu Dębu” – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Czempiniu została przewidziana gównie jako obiekt edukacyjny, z którego nie tylko będą mogli skorzystać uczniowie czy przedszkolacy, ale także rodzice z dziećmi.

Ścieżka będzie także ciekawym elementem umilającym spacer nie tylko mieszkańcom gminy ale też turystom. Fundamentalnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz poznawanie chronionych gatunków drzew, roślin i zwierząt. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakupić m.in. 5 tablic interaktywnych przybliżających różnorodność świata roślin i zwierząt oraz zegar słoneczny. Szlak spacerowy zlokalizowany będzie przy gminnym targowisku „Mój rynek”, w okolicy którego  znajduje się  200 letni dąb szypułkowy oraz rzeka Olszynka. Termin zakończenia prac nad inwestycją przewiduje się na koniec grudnia 2016 roku.

 

 

„SIĄDŹMY PRZY OGNISKU” – BUDOWA MIEJSCA INTEGRACYJNEGO W STARYM GOŁĘBINIE  I „GĘSI RYNEK” - BUDOWA MIEJSCA INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NOWE BORÓWKO - I ETAP – BUDOWA PLACU ZABAW” (PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI)W dniu 1 czerwca 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznaniu przyjął listę rankingową projektów, które wstępnie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach VI edycji Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

27 czerwca 2016 roku, lista została zaakceptowana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono ogółem aż 325 projektów. Wnioski złożone przez Gminę Czempiń zostały wysoko ocenione. Projekt pt.: „,Siądźmy przy ognisku!- budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie”  znalazł się w pierwszej dziesiątce projektów dofinansowanych, uzyskując wsparcie w wysokości 18 465,00 zł.

Natomiast drugi zgłoszony do konkursu projekt: „Gęsi Rynek- budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko – I etap – budowa placu zabaw” zajął 33 miejsce, zyskując dofinansowanie w kwocie:  21 936,00 zł.  

W ramach projektu w Starym Gołębinie zagospodarowana zostanie przestrzeń publiczna sołectwa poprzez stworzenie miejsca rekreacji i integracji dla dzieci i dorosłych, wybudowana zostanie wiata biesiadna, krąg do grillowania i ciągi komunikacyjne. W Nowym Borówku powstanie nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Głównym celem ww. projektów jest zintegrowanie społeczności wiejskiej oraz pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych oraz dążenie do rozwoju wsi poprzez postulat odnowy wsi, rozumianej nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury, ale przede wszystkim rozumianej jako poprawa jakości życia mieszkańców.


KOLEJNA DOTACJA DLA GMINY CZEMPIŃ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

5 listopada 2015 r. Gmina Czempiń złożyła wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i kształtowania przyrody. 10 lutego br. WFOŚiGW opublikował listę projektów, które otrzymały dotację. Projekt Gminy Czempiń pn.: „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Starym Tarnowie” uzyskał 8 000,00 zł dofinansowania, co stanowi 74% wartości projektu. Podkreślenia wymaga fakt, iż spośród jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Kościańskiego tylko Gmina Czempiń otrzymała dofinansowanie. Do tej pory Gmina Czempiń nie korzystała z dofinansowania na tego typu przedsięwzięcia.

Celem projektu jest nasadzenie drzew z gatunku lipa drobnolistna na śródpolnych drogach prowadzących do lasu i pól uprawnych. Projekt będzie realizowany na obszarze wsi Stare Tarnowo. W ramach projektu przewiduje się wykonanie zadrzewień jednorzędowych, jednostronnych (by nie ograniczać możliwości komunikacyjnych drogi) na odcinku około470 m.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia produkcji nektaru lipowego przez pszczoły. Nasadzenia będą miały wpływ na poprawę walorów krajobrazowych i przyrodniczych wsi Stare Tarnowo. Obecność zadrzewień w krajobrazie uatrakcyjni turystycznie region, sprawi, iż  miejsce to będzie przyjazne dla środowiska i wypoczynku.


DOFINANSOWANIE ZADANIA - PRZEBUDOWA UL. F. CHOPINA, J. SŁOWACKIEGO I ETAP, UL. POLNEJ – POTWIERDZONE!

W dniu 29 stycznia 2016 r., Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. 

Wniosek Gminy Czempiń znajduje się na 17. miejscu listy wniosków dofinansowanych. Przypomnieć należy, że gminy z obszaru Województwa Wielkopolskiego złożyły łącznie ponad 80 wniosków, a tylko 56 z nich pozytywnie przeszło przez ocenę formalną.
Z czego jedynie 21 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.

Zadanie związane z przebudową ul. Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego (I etap), ul. Polnej w Czempiniu obejmie m.in.:

 • budowę nawierzchni jezdni,
 • chodników,
 • przejść dla pieszych,
 • kanalizacji deszczowej,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • oznakowanie poziome i pionowe.

Jeszcze w tym kwartale Gmina Czempiń przystąpi do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Natomiast realizacja przedsięwzięcia nastąpi do końca 2016 roku.

 

GMINA CZEMPIŃ SIĘGA PO DOFINANSOWANIE Z BRUKSELI!

Kolejnym sukcesem zakończyły się starania Gminy Czempiń o dofinansowanie. Tym razem przedmiotem wniosku był projekt „Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli”. Wniosek składany był w ramach dziania „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” Programu Europa dla Obywateli.

W przeciwieństwie do większości programów, z których dofinansowanie można uzyskać ze środków europejskich, ten wniosek składany był bezpośrednio do Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Tym razem Gmina Czempiń musiała konkurować o dofinansowanie z setkami projektów zgłaszanymi przez wszystkie kraje z terenu całej Unii Europejskiej. Z Polski złożono 30 projektów, których liderami były polskie samorządy lub reprezentujące je organizacje, z tego tylko 9, w tym Gmina Czempiń, otrzymało dofinansowanie (decyzję z dnia 08.12.2015 r. o przyznaniu grantu Gmina Czempiń otrzymała 14.12.2015 r. ). Wysokość dotacji wynosi 10 000,00 euro.

Projekt Gminy Czempiń jest projektem partnerskim, w którym Gmina Czempiń jest liderem, natomiast partnerem jest zaprzyjaźniona węgierska gmina Badacsonytomaj oraz gmina Marcelová ze Słowacji.

W ramach działania „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” wymagane było przygotowanie projektu dotyczącego kryzysu ekonomicznego w Unii Europejskiej oraz wyborów parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego.

Najważniejszymi celami projektu są:

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
 • Nawiązanie i zacieśnianie współpracy w zakresie gospodarczym, społecznym i administracji publicznej
 • Zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa europejskiego.

Projekt Gminy Czempiń w związku z powyższym zakłada:

 • organizację debat pomiędzy reprezentantami sektorów przedsiębiorców i rolników oraz organizacji pozarządowych;
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych;
 • prezentacje dziedzictwa kulturowego Gminy Czempiń i Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja projektu nastąpi w roku 2016.


NOWE DROGI DZIĘKI DOFINANSOWANIU

W dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Czempiniu, po wniosku Burmistrza, podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej i Wybickiego. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Słowackiego i Chopina było działaniem zamierzonym, mającym na celu połączenie ul. Polnej z drogą wojewódzką, a tym samym zyskanie większej ilości punktów w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne. W marcu br. został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca dokumentacji projektowej. W dniach 1-30.10.2015 r. przeprowadzony został nabór wniosków w konkursie w ramach ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, czyli tzw. „schetynówek”. Burmistrz Gminy Czempiń podjął decyzję, że w ramach ww. konkursu Gmina Czempiń złoży wniosek o dofinansowanie dotyczący zadania pt.: Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej. W dniu 27.11.2015 r. została opublikowana lista rankingowa. Wniosek Gminy Czempiń został bardzo dobrze oceniony i sklasyfikowany, na wysokim 12 miejscu (po aktualizacji w dniu 30.11.2015r.), listy rankingowej projektów gminnych, podczas gdy łącznie złożono aż 83 wnioski. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie do 30 grudnia br., a do 20 stycznia 2016 r. ma ona zostać ostatecznie zatwierdzona przez ministra. Jednak brak możliwości odwołania się od oceny formalnej jak i duża liczba gmin na niższym miejscu listy rankingowej dla których wystarczy środków, świadczą o tym że uzyskanie dofinansowania nie powinno być zagrożone. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Czempiń szacowana jest na kwotę 3 447 883,26 zł w tym: wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa to kwota 1 723 941,00 zł, wkład własny Gminy Czempiń to 1 723 942,26 zł - w tym dotacja Powiatu Kościańskiego 900 000,00 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmie m.in. budowę nawierzchni jezdni, chodników, przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe. Realizacja zadania nastąpi do końca 2016 r. Gmina Czempiń w poprzednich latach nie otrzymała tak dużego dofinansowania na infrastrukturę drogową, zarówno w ramach środków krajowych jak i Unii Europejskiej.


PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZEMPIŃ

Gmina Czempiń pozyskała 21 tysięcy zł dofinansowania w ramach naboru na realizację przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest kluczowym dokumentem potrzebnym przy ubieganiu się o wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwijających gospodarkę opartą na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję, tj. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, niskoemisyjny transport publiczny. Dokument stanowi również podstawę do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-ekologicznym do roku 2020 takich jak: redukcja gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza.