Pozyskane Dofinansowania

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W GŁUCHOWIE POWSTANIE SALA GIMNASTYCZNA.

Gmina Czempiń w lipcu 2016 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego:
Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną  infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Po pozytywnej weryfikacji formalnej, wniosek został skierowany do oceny merytorycznej.

W dniu 20.03.2017 r. została opublikowana lista projektów infrastrukturalnych po ocenie merytorycznej. Projekt Gminy Czempiń uzyskał niemal 90% możliwych do uzyskania punktów. Alokacja środków na konkurs oraz lokata na liście rankingowej oznaczają, że projekt zostanie dofinansowany.

Jednakże aby, wiosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej mógł przejść pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, koniecznym było uzyskanie dofinansowania w innym konkursie, dotyczącym projektów, tzw. miękkich związanych z realizacją zajęć w szkołach oraz ich doposażenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I w tym przypadku Gmina Czempiń także uzyskała dofinansowanie, o czym mowa szerzej w informacji o dofinansowaniu zajęć i wyposażenia szkół w Czempiniu, Borowie i Głuchowie.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Głuchowie realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj.

W ramach projektu wybudowana zostanie sala gimnastyczna o wym. 12x24 m, szatnie, natryski, toalety, w tym toaleta dla niepełnosprawnych, pokój dla nauczycieli wychowania fizycznego, magazyn sportowy do przechowywania wyposażenia wykorzystywanego podczas lekcji wychowania fizycznego, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, ciągi komunikacyjne oraz łącznik. Przewidziano również montaż paneli solarnych, nagłośnienia, energooszczędnego oświetlenia oraz niezbędnego wyposażenie sali gimnastycznej.

Wartość całkowita projektu to 2 841 686,23 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 2 415 433,28 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano w roku 2018.  

 


DODATKOWE ZAJĘCIA I POMOCE DYDAKTYCZNE W SZKOŁACH W BOROWIE, CZEMPINIU I GŁUCHOWIE

Gmina Czempiń w lipcu 2016 r. złożyła wnioski o dofinansowanie projektów:

 1. Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie;
 2. Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów.

W dniu 10.03.2017 r. opublikowane zostały listy wniosków wybranych do dofinansowania. Gmina Czempiń otrzymała dofinansowanie obu projektów!
W ramach projektu Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie w szkołach zostaną zrealizowane zajęcia, doposażone pracownie, a nauczyciele przejdą specjalistyczne kursy.
W Szkole Podstawowej w Czempiniu w ramach projektu zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające myślenie logiczne,
 • zajęcia oparte o przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych, edukacji w terenie, stosowaniu nowatorskich metody edukacji ekologicznej zachęcające uczniów do ochrony przyrody,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy
  z matematyki i przyrody,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami,
 • zajęcia dla dzieci z dysleksją,
 • pokazy badawcze - pracownicy naukowi w szkole będą prezentować eksperymenty
  w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych,
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.
  Ponadto zostaną doposażone pracownie przyrodnicza i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

W Gimnazjum w Borowie w ramach projektu zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające sprawność rachunkową, kształtujące wyobraźnię geometryczną,
 • zajęcia przyrodnicze polegające m.in. na przeprowadzaniu doświadczeń
  i eksperymentów przyrodniczych
 • zajęcia z j. angielskiego
 • zajęcia przygotowujące uczniów do Poznańskiego Festiwalu Nauki–Science of Stage
 • zajęcia indywidualne (dydaktyczno-wyrównawcze) z uczniami mającymi trudności
  w przyswajaniu wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
 • zajęcia indywidualne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
  z dziećmi z niepełnosprawnościami
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.

Ponadto zostaną doposażone pracownie biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna
i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

Wartość projektu Doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli  oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Czempiniu oraz Gimnazjum w Borowie to 442 396,25 zł. Natomiast dofinansowanie wynosi 420 276,43 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie IX 2017 – II 2020 r. 

W ramach drugiego projektu tj. Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów  zrealizowane zostaną m.in.:

 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, rozbudzające myślenie logiczne,
 • zajęcia oparte o przeprowadzanie doświadczeń przyrodniczych, edukacji w terenie, stosowaniu nowatorskich metody edukacji ekologicznej zachęcające uczniów do ochrony przyrody,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu wiedzy
  z matematyki i przyrody,
 • zajęcia o charakterze terapeutycznym skierowane dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • pokazy badawcze - pracownicy naukowi w szkole będą prezentować eksperymenty
  w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych,
 • wyjazdy do ośrodków naukowo-badawczych.

Ponadto zostaną doposażone pracownie przyrodnicza i matematyczna, a nauczyciele wezmą udział w specjalistycznych kursach.

Wartość projektu Poprawa warunków dydaktycznych w SP w Głuchowie poprzez doposażenie pracowni, wsparcie dla nauczycieli oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów to 281 176,25 zł. Natomiast dofinansowanie wynosi 267 117,43 zł. 

Projekt realizowany będzie w okresie I 2018-VI 2020 r.

 

 

GMINA CZEMPIŃ I OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZEMPINIU PARTNEREM PROJEKTU pn.
"WSPARCIE SYSTEMU RATOWNICTWA CHEMICZNO - EKOLOGICZNEGO I SŁUŻB RATOWNICZYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZJAWISK KATASTROFALNYCH LUB POWAŻNYCH AWARII POPRZEZ ZAKUP SAMOCHODÓW DLA OSP W RAMACH KSRG - etap I" 

Gmina Czempiń otrzymała nowoczesny wóz strażacki - marki MAN ze zbiornikiem wody ponad 4,5 tysiąca litrów oraz  profesjonalnym wyposażeniem do ratownictwa technicznego, który to pojawił się  dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach wyżej wymienionego programu.

INFORMACJE O PROJEKCIE - PRZEJDŹ


DOTACJA NA KONTYNUACJĘ ŚCIEŻKI EDUKACYJNO - PRZYRODNICZEJ W CZEMPINIU PRZYZNANA!

W dniu 21 lutego Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej na 2017 rok. Wniosek Gminy Czempiń miał bardzo liczną konkurencję, gdyż łącznie w konkursie złożono 208 wniosków, pomimo tego Gminie udało się uzyskać dotację w wysokości 20 000,00 zł.

W ramach dofinansowanego projektu powstanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza, która będzie kontynuacją i swoistym dopełnieniem już istniejącej ścieżki również wybudowanej z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Poznaniu.  Ze ścieżki będą mogli korzystać uczniowie, przedszkolacy, a także rodzice z dziećmi. Ścieżka będzie ciekawym miejscem na spacery dla mieszkańców gminy oraz turystów. Celem tegorocznego projektu jest nauka oszczędnego wykorzystywania zasobów geologicznych, kształtowanie i wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie – działać lokalnie”.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakupić m.in. grę edukacyjno – przyrodniczą wraz z trzema tablicami interaktywnymi
z pytaniami i odpowiedziami, tablice z regulaminem korzystania ze ścieżki edukacyjnej oraz zasadami gry oraz dwie tablice edukacyjne. Inwestycja zlokalizowana będzie niedaleko targowiska „Mój rynek”, w okolicy którego znajduje się ponad 200 – letni dąb szypułkowy oraz ciek wodny „Olszynka”. Projekt zostanie zrealizowany do końca roku.

 

 

 


„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO PRZY UL. NOWEJ 4 W CZEMPINIU” (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

W wyniku zmian przepisów dotyczących nauki dzieci sześcioletnich w szkole podstawowej, które to zmiany zapowiedziane zostały i niebawem wprowadzone po wyborach parlamentarnych, Gmina Czempiń podjęła intensywne działania zmierzające do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych. Zwiększone zapotrzebowanie wynika z faktu, że zdecydowana większość dzieci sześcioletnich pozostała w przedszkolu, co spowodowało iż dla dzieci młodszych zaczęło brakować miejsc. Drugim ważnym aspektem jest zbadane zapotrzebowanie wśród rodziców, na opiekę przedszkolną powyżej 5 godzin dziennie.

W związku z powyższym w grudniu 2015 r. podjęto decyzję o przygotowaniu projektu rozbudowy przedszkola przy ul. Nowej, w styczniu wybrano firmę projektową, a sam projekt był już gotowy w marcu. W kwietniu br. złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego przy ul. Nowej 4 w Czempiniu”.

W naborze w ramach działania Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej ogółem złożono 65 wniosków, ocenę formalną przeszło pozytywnie 28 projektów, a ocenę merytoryczną pozytywnie przeszło, co potwierdza lista rankingowa, tylko 16 projektów, wśród których na 4 miejscu jest projekt Gminy Czempiń, wskutek czego projekt uzyska dofinansowanie. Podkreślić należy, że jest to jedyny projekt, który uzyska dofinansowanie z trenu powiatu kościańskiego. Gmina Czempiń w poprzednich perspektywach finansowych UE nie realizowała żadnego projektu infrastrukturalnego (tzw. twardego) dotyczącego przedszkola samorządowego. 

Na etapie składania wniosku dofinansowanie kwota całkowita projektu wynosiła 3 020 133,17 zł, a wartość dofinansowania 999 972,25 zł, gdyż w tym konkursie został przez Instytucję Zarządzającą wprowadzony limit kwotowy możliwego do uzyskania dofinansowania na poziomie 1 000 000,00 zł. Po zawarciu umowy o dofinansowanie
i uwzględnieniu wyników postępowania o u dzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, powyższe kwoty zostaną zaktualizowane.

Ze względu na to, że potrzeba rozbudowy przedszkola była bardzo duża, nie czekając na otrzymanie informacji o dofinansowaniu podjęto pracę o rozpoczęciu robót. Tak też w sierpniu 2016 roku wyłoniony wykonawca - firma PB Kontrakt z Wilkowic rozpoczęła roboty.

Nowy obiekt przedszkolny został oddany do użytkowania 10 marca 2017 roku. Jest to nowoczesny budynek, obejmujący 3 przestronne sale zajęciowe na łącznie 75 miejsc przedszkolnych. Sale te są połączone systemem tzw. przesuwnych ścian, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie jednego dużego pomieszczenia na wspólne uroczystości. Budynek ma także wiele innych nowoczesnych rozwiązań, jak system ogrzewania podłogowego czy też systemem mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła , czyli z tzw. rekuperatorem zapewniającym oszczędność energii oraz dobrą jakość. Zajęcia w budynku trwać będą około 8-9 godzin dziennie, dlatego zapewnione jest wyżywienie dzieci z wykorzystaniem kuchni dotychczasowego budynku przedszkola, co jest możliwe dzięki zastosowaniu windy gastronomicznej. Cały nowy budynek dostosowany jest również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

 NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNE W CZEMPINIU DLA DZIECI 3-4 LETNICH WRAZ Z ZAJĘCIAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI SZANSE EDUKACYJNE (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

 

W dniu 15.09.2016 roku Instytucja Zarządzająca opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania. Projekt Gminy Czempiń „Nowe miejsca przedszkolne w Czempiniu dla dzieci 3-4 letnich wraz z zajęciami zwiększającymi szanse edukacyjne dzieci oraz kursami dla nauczycieli” zajął 6 miejsce i uzyskał dofinansowanie.

Projekt dotyczy dwóch z trzech nowych oddziałów przedszkolnych, które powstały po zakończaniu rozbudowy przedszkola przy ul. Nowej w Czempiniu.

Realizacja zajęć dla dzieci 3-4 letnich zaplanowana jest na 10 miesięcy. Opieka zapewniona będzie przez min. 8 godzin dziennie. Pierwsze zajęcia odbyły się 13 marca 2017 roku.

W ramach projektu wsparciem finansowym objete zostały:

-  bieżąca działalność dwóch oddziałów dla 50 dzieci 3 i 4 letnich, które do tej pory nie korzystały z edukacji przedszkolnej,

- doposażenie nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w meble, pomoce dydaktyczne
i zabawki,

- zajęcia dodatkowe (zajęcia logopedyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna oraz arteterapia),

- kursy doskonalące kompetencje i umiejętności nauczycieli.

Wartość całkowita projektu wynosi 564 762,50 z zł, natomiast kwota dofinansowania to 480 048,12 zł. 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


„TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNO-OŚWIETLENIOWEJ W BUDYNKACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W CZEMPINIU I GŁUCHOWIE” (WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020)

Już na początku kadencji 2014-2018 rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem Gminy Czempiń do ubiegania się o dofinansowanie różnego typu projektów w perspektywie finansowej 2014-2020.

Jedną z pierwszych decyzji było opracowanie dokumentacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Głuchowie. Jednocześnie zaczęto analizować potrzeby Szkoły Podstawowej w Czempiniu w tym zakresie i stwierdzono konieczność opracowania projektu nowej kotłowni, którego brakowało i modernizacji w tym zakresie systemu centralnego ogrzewania. Opracowano także projekt modernizacji instalacji elektryczno-oświetleniowej. Ponadto opracowano dla obu szkół audyty energetyczne i oświetleniowe. 

Niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Urzędzie Gminy rozpoczęto intensywne prace nad przygotowaniem studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja wraz z modernizacją źródła ciepła oraz instalacji elektryczno-oświetleniowej w budynkach Szkół Podstawowych w Czempiniu i Głuchowie”.

Ostatecznie wniosek został złożony w marcu 2016 roku.  W dniu 26 sierpnia 2016 r. na stronie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 opublikowana została lista rankingowa wniosków o dofinansowanie. Wniosek Gminy Czempiń uplasował się na wysokim 15 miejscu, przy czym warto zauważyć, że w konkursie złożono aż 129 wniosków.  Wartość całkowita projektu wynosi 3 457 693,21 zł. Natomiast wartość dofinansowania to kwota 2 524 292,92 zł.

Wartym podkreślenia jest fakt, że wniosek został opracowany samodzielnie przez pracowników utworzonego w 2015 r. Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych i jest to pierwsze w historii Gminy Czempiń dofinansowanie uzyskane
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego funkcjonującego od roku 2007.

Prace budowlane związane z kompleksową termomodernizacją obejmą w Szkole Podstawowej w Głuchowie dociepleniem stropodachu, ścian zewnętrznych budynku oraz ścian fundamentowych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych w piwnicy, opraw oświetleniowych zewnętrznych i wewnętrznych na ledowe, montaż paneli fotowoltanicznych na dachu budynku, wymianę instalacji elektrycznej oraz źródła ciepła.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Czempiniu prace związane będą z rozbudową budynku szkoły
o pomieszczenie kotłowni, wymianą instalacji c.o. wraz z grzejnikami, modernizacją istniejącej kotłowni, wymianą instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych na ledowe, modernizacją instalacji wentylacji grawitacyjnej, ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacją murów fundamentowych. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca roku 2017.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"CZEMPIŃSKI WĘZEŁ PRZESIADKOWY"

Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony przez Gminę Czempiń w dniu 31 maja 2016 r. 
Na przełomie czerwca i lipca 2016 r.. projekt pomyślnie przeszedł ocenę formalną i strategiczną dokonaną przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Organizacja ta pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Następnie, także z pozytywnym efektem, wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.Natomiast w ostatnich dniach, Gmina Czempiń otrzymała informację o tym, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wniosek Gminy Czempiń uplasował się na 4 miejscu listy rankingowej (wnioski na pozycjach 2-4 otrzymały tą samą liczbę punktów) i został wybrany do dofinansowania.

Wartość dofinansowania projektu to kwota: 10 039 056,99.zł,

a wartość ogólna projektu to 11 843 000,20 zł

Z perspektywy historycznej tak wysokiej kwoty dofinansowania, do tej pory Gmina Czempiń nie pozyskała i jest to wynik, który w przyszłości trudno będzie powtórzyć.

Jest to też kolejna, liczona w milionach, dotacja pozyskana w tym roku ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Opis funkcjonalny i zakres projektu

Trzy nowoczesne parkingi oraz droga dojazdowa-ul.Krańcowa
W ramach projektu powstaną trzy parkingi. Pierwszy tzw. Parking A typu P&R, B&R, K&R, wraz z przystankiem autobusowym, zlokalizowany zostanie w miejscu obecnie istniejącego parkingu przy dworcu kolejowym. Drugim parkingiem będzie tzw. Parking B typu P&R zlokalizowany nieco dalej, ale także przy ul. Kolejowej. Oba połączone będą ciągiem pieszo-rowerowym. Trzeci parking tzw. Parking C typu P&R i B&R powstanie po drugiej stronie miasta, przy ul. Krańcowej, tak aby kierowcy z drugiej strony miasta i gminy nie musieli pokonywać długiej, prowadzącej przez często zamykany przejazd kolejowy, drogi lecz będą mogli pozostawić auto na nowym parkingu zlokalizowanym vis a vis dworca kolejowego. Z lokalizacją parkingu C powiązana jest, realizowana w ramach niniejszego projektu, przebudowa ul. Krańcowej, gdyż będzie to droga dojazdowa do Parkingu C.

 

Przejście podziemne pod torami kolejowymi

Kolejną, a za razem najbardziej kapitałochłonną, inwestycją będzie budowa przejścia podziemnego pomiędzy nowymi peronami przy dworcu kolejowym (połączonymi już przejściem podziemnym), a parkingiem C przy ul. Krańcowej. Pozwoli to swobodnie mieszkańcom tej części miasta (ok. 20% mieszkańców) oraz okolicznych miejscowości, 
w sposób bezpieczny pokonać drogę z i do domu oraz dotrzeć na dworzec i do pociągu.

 

Ścieżki pieszo-rowerowe na pl. Zielony Rynek oraz odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Kolejowej

Inwestycjami realizowanymi w ramach projektu będą, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na pl. Zielony Rynek oraz ścieżki na odcinku od ulicy Chłapowskiego do ulicy Kolejowej (dworca kolejowego). Ścieżka na pl. Zielony Rynek po jednej stronie będzie biegła od mostu aż do kościoła pw. św. Szymona i Judy Apostołów, przy którym na drodze wojewódzkiej, 
w ramach niniejszego projektu zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych. Po drugiej stronie ścieżka rowerowa będzie prowadziła od ul. Poznańskie Przedmieście do miejsca na wysokości obelisku poświęconego pamięci harcmistrza Floriana Marciniaka, znajdującego się pod drugiej stronie placu.

Inwestycja ta pozwoli utworzyć ciąg rowerowy, którego początek stanowi ścieżka rowerowa biegnąca od granicy gminy Czempiń i Brodnica, następnie przez miejscowość Stare Tarnowo oraz w Czempiniu ul. Poznańskie Przedmieście, pl. Zielony Rynek, ścieżką nad Olszynką od ul. Kościelnej aż do ul. Kolejowej (dworzec kolejowy).W ramach projektu powstaną dwie nowe kładki nad Olszynką. Pierwsza z nich powstanie na wysokości ul. Strumykowej, będzie mogła sprowadzić ruch rowerowy z ulic w centrum na bezpieczną ścieżkę pieszo-rowerową. Druga kładka na wysokości ul. Kolejowej pozwoli przejechać nad ciekiem wodnym. Utworzenie tej trasy stanowić będzie swoistą rowerową obwodnicę miasta, w którego centrum wąskie chodniki 
i drogi utrudniają ruch rowerowy, a przede wszystkim będzie to bezpieczny, szybki i łatwy dojazd do dworca kolejowego. Ciąg pieszo rowerowy na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Chłapowskiego uzupełniony zostanie o energooszczędne oświetlenie.

 

Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu ul. Chłapowskiego oraz ul. Wybickiego

Kolejnymi ciągami pieszo rowerowymi, które wykorzystają nowo wybudowaną ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku ul. Chłapowskiego – ul. Kolejowa (dworzec kolejowy) będą nowe ścieżki w ul. Chłapowskiego na odcinku od Olszynki do ul. Wybickiego oraz ścieżka 
w ul. Wybickiego, biegnąca aż do granicy miasta z wsią Nowe Borówko.

 

Ścieżka pieszo–rowerowa od centrum wsi Piechanin do ul. Tarnowskiej oraz ścieżka w ul. Towarowej i ul. Kościańskie Przedmieście

Kolejnym ciągiem rowerowym, który powstanie i prowadził będzie bezpiecznie 
w kierunku dworca kolejowego będzie ciąg, którego początek zlokalizowany został w centrum wsi Piechanin. W ramach projektu zostanie przebudowana i powstanie ścieżka pieszo–rowerowa od centrum wsi Piechanin do ul. Tarnowskiej (granica miasta). Następnie poprzez powstałą 
w 2015 r. ścieżkę pieszo-rowerową w ul. Stęszewskiej dotrzeć można będzie do ul. Towarowej. 
W ul. Towarowej zostanie przebudowany chodnik, tak by osiągnąć szerokość umożliwiającą dopuszczenie ruchu rowerowego i w ten sposób dotrzeć będzie można do ul. Kościańskie Przedmieście. W ul. Kościańskie Przedmieście (na odcinku od ul. Spółdzielców do przejazdu kolejowego).

 

Ścieżka pieszo–rowerowa w ul. Kolejowej

W ul. Kolejowej (na odcinku od przejazdu kolejowego do dworca) również powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, która pozwoli de facto dotrzeć rowerem z centrum wsi Piechanin do dworca kolejowego w Czempiniu bez konieczności jazdy po niebezpiecznych drogach, w tym wojewódzkich.

 

Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Krańcowej

Ostatnią ze ścieżek, które powstaną lub zostaną przebudowane w ramach niniejszego projektu będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Krańcowej. Dzięki tej ścieżce będzie można dotrzeć do nowego parkingu przy ul. Krańcowej typu P&R i B&R oraz bezpiecznie pozostawić rower w monitorowanym miejscu i poprzez nowe przejście podziemne dotrzeć do dworca i/lub na perony.

Czempiński węzeł przesiadkowy w liczbach

L. p

 

 

1.

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych

1

2.

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”

3

3.

Liczba miejsc postojowych wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”

147

4.

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „P&R”

11

5.

Liczba wybudowanych obiektów „B&R”

2

6.

Liczba stanowisk postojowych wybudowanych obiektach B&R

60

7.

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych

4

8.

Długość przebudowanych/wybudowanych dróg dla rowerów

ok. 5 km

9.

Liczba kładek przez rzekę Olszynkę

2

10.

Liczba infokiosków

1

11.

Liczba wind

1

12.

Liczba nowych punktów świetlnych

60

13.

Liczba wybudowanych przejść podziemnych pod torami kolejowymi

1

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020


„CYFROWE SAMORZĄDY ATUTEM WIELKOPOLSKI – NOWE OBSZARY ŚWIADCZENIA E-USŁUG W 22 GMINACH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” (PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ)

20 września 2016 roku, Burmistrz Konrad Malicki w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych podpisał umowę partnerstwa w realizacji projektu „Cyfrowe samorządy atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 gminach województwa wielkopolskiego”.

Gmina Czempiń w 2016 r. została partnerem ww. projektu jako jedna z 22 gmin z terenu województwa wielkopolskiego i jedyna z terenu powiatu kościańskiego. Liderem projektu został Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Wiosną br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego celem jest usprawnienie obsługi klientów w gminach, poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych w obszarach obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami.

Wybór projektu do dofinansowania to niewątpliwie duży sukces, gdyż w odpowiedzi na konkurs złożono ponad 300 wniosków z całej Polski, spośród których dotacje uzyskało tylko 31 projektów.

W ramach projektu przewidziano działania obejmujące m.in:

1)  elektronizację przepływu informacji między JST a podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i obywatelami,

2)  nabycie wiedzy i doskonalenie kompetencji związanych z obszarem nieruchomości
i podatków oraz obsługi klienta przez pracowników urzędu,

3)  poprawa bezpieczeństwa przepływu informacji elektronicznej oraz danych osobowych poprzez wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji i wdrożenie usprawnień u każdego partnera projektu.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:

- skrócenie potrzebnego czasu na załatwienie spraw urzędowych,

- możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie przez Internet,

- bezpieczne komunikowanie się między urzędem a klientami,

- ograniczenie liczby dodatkowych dokumentów koniecznych przy realizacji sprawy,

- możliwość korzystania z aktualnych danych dostępnych w bazach gminy.

Wartość całkowita projektu to 2 933 714,42 zł. Natomiast dofinansowanie to kwota 2 472 534,52 zł. Wartość dotacji przeznaczona dla Gminy Czempiń wyniesie 112 143,18 zł, przy wkładzie własnym Gminy wynoszącym około 21 000,00 zł.

Realizację projektu przewidziano na okres od września br. do kwietnia 2018 r. 

 

„OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA CZEMPINIA NA LATA 2016-2023” (FUNDUSZ SPÓJNOŚCI),

W związku z wejściem w życie ustawy o rewitalizacji oraz Wytycznymi horyzontalnymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, zaszła konieczność opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023. Opracowanie Programu Rewitalizacji nie tylko pomoże w planowaniu działań rewitalizacyjnych w kolejnych latach, ale też dzięki dokumentowi opracowanemu zgodnie 

z ww. przepisami i wytycznymi Gmina Czempiń będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W maju 2016 r. Gmina Czempiń złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie, ze środków Funduszu Spójności, projektu dotyczącego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Czempinia na lata 2016-2023.

W dniu 14.09.2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania, wśród których znalazł się projekt Gminy Czempiń. Dofinansowanie wynosi 71 797,83 zł co stanowi niemal 90%  całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Zakończenie prac nad Programem Rewitalizacji planowane jest w II kwartale 2017 r. 

 


„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BETKOWIE NR 576024P” (PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020)

Gmina Czempiń w kwietniu br. złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 576024P w Betkowie, która prowadzi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3910P do granicy gminy.

Nabór wniosków prowadzony był w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku naboru złożono łącznie 355 wniosków z całej Wielkopolski. W dniu 27 lipca 2016 roku, Gmina Czempiń otrzymała pismo informujące o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i uzyskaniu dofinansowania.

Szacunkowy koszt robót budowlanych to 1 568 410,39 zł. Dofinansowanie z PROW 2014-2020 to 915 801,00 zł. Przebudowa drogi wykonywana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót budowlanych obejmie: - roboty przygotowawcze, - korytowanie wraz z profilowaniem, - wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego, - przebudowę zjazdów na nieruchomości zabudowane położone wzdłuż przedmiotowej drogi, które wykonane zostaną z kostki betonowej, a zjazdy na pola z kruszywa łamanego, - rekonstrukcję rowów odwadniających. Realizacja niniejszego przedsięwzięcia zaplanowana jest na rok 2017.

 

 

CZEMPIŃSKI SZLAK TURYSTYCZNY „CZEMPIŃ NA SZKLANYCH POCZTÓWKACH” (KONKURS URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I TURYSTYCZNEJ)

11 marca 2016 r. Gmina Czempiń złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach naboru na przedsięwzięcie z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej realizowanego przez samorządy województwa wielkopolskiego.

27 czerwca 2016 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przyznaniu dotacji Gminie Czempiń na realizację projektu pn.: ,,Czempiński szlak turystyczny ,,Czempiń na szklanych pocztówkach””.  

Dofinansowanie w wysokości 13 700,00 zł stanowić będzie 50% wartości projektu. Celem projektu jest opracowanie graficzne, produkcja oraz montaż tablic szklanych umożliwiających widzowi porównanie stanu obecnego otoczenia z przeszłością. Grafika przedstawiać będzie zdjęcia z końca XIX oraz I poł. XX wieku. 

Ponadto zostanie wykonana i zamontowana tablica z mapą najważniejszych szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Czempiń. Przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na rozwój promocji Gminy, przyczyni się  do podniesienia jej atrakcyjności oraz zwiększenia ruchu turystycznego. 

 


„W CIENIU DĘBU” – ŚCIEŻKA EDUKACYJNO – PRZYRODNICZA W CZEMPINIU” (WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ)

W dniu 6 lipca 2016 roku., Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rozpatrzył wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie realizacji audycji radiowych lub telewizyjnych dotyczących obszaru województwa wielkopolskiego; tworzenia i rozwoju ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i ekologicznych oraz rozwoju ośrodków edukacyjnych i przyrodniczych w roku 2016.

Wniosek Gminy Czempiń miał liczną konkurencję, gdyż łącznie w konkursie złożono 129 wniosków. Gmina Czempiń uzyskała dotację w wysokości 20 000,00 zł. Projekt „W cieniu Dębu” – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Czempiniu została przewidziana gównie jako obiekt edukacyjny, z którego nie tylko będą mogli skorzystać uczniowie czy przedszkolacy, ale także rodzice z dziećmi.

Ścieżka jest ciekawym elementem umilającym spacer nie tylko mieszkańcom gminy ale też turystom. Fundamentalnym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej poprzez rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz poznawanie chronionych gatunków drzew, roślin i zwierząt. 

 

 

 

„SIĄDŹMY PRZY OGNISKU” – BUDOWA MIEJSCA INTEGRACYJNEGO W STARYM GOŁĘBINIE  I „GĘSI RYNEK” - BUDOWA MIEJSCA INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NOWE BORÓWKO - I ETAP – BUDOWA PLACU ZABAW” (PROGRAM WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI)W dniu 1 czerwca 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznaniu przyjął listę rankingową projektów, które wstępnie zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach VI edycji Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.

27 czerwca 2016 roku, lista została zaakceptowana przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono ogółem aż 325 projektów. Wnioski złożone przez Gminę Czempiń zostały wysoko ocenione. Projekt pt.: „,Siądźmy przy ognisku!- budowa miejsca integracyjnego w Starym Gołębinie”  znalazł się w pierwszej dziesiątce projektów dofinansowanych, uzyskując wsparcie w wysokości 18 465,00 zł.

Natomiast drugi zgłoszony do konkursu projekt: „Gęsi Rynek- budowa miejsca integracji mieszkańców sołectwa Nowe Borówko – I etap – budowa placu zabaw” zajął 33 miejsce, zyskując dofinansowanie w kwocie:  21 936,00 zł.  

W ramach projektu w Starym Gołębinie zagospodarowana została przestrzeń publiczna sołectwa poprzez stworzenie miejsca rekreacji i integracji dla dzieci i dorosłych, wybudowana została wiata biesiadna, krąg do grillowania i ciągi komunikacyjne.
W Nowym Borówku powstał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci.
Głównym celem ww. projektów jest zintegrowanie społeczności wiejskiej oraz pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych oraz dążenie do rozwoju wsi poprzez postulat odnowy wsi, rozumianej nie tylko w kontekście poprawy jakości infrastruktury, ale przede wszystkim rozumianej jako poprawa jakości życia mieszkańców.

                                                                           

                                                                                                              KOLEJNA DOTACJA DLA GMINY CZEMPIŃ Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

5 listopada 2015 r. Gmina Czempiń złożyła wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i kształtowania przyrody. 10 lutego br. WFOŚiGW opublikował listę projektów, które otrzymały dotację. Projekt Gminy Czempiń pn.: „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Starym Tarnowie” uzyskał 8 000,00 zł dofinansowania, co stanowi 74% wartości projektu. Podkreślenia wymaga fakt, iż spośród jednostek samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Kościańskiego tylko Gmina Czempiń otrzymała dofinansowanie. Do tej pory Gmina Czempiń nie korzystała z dofinansowania na tego typu przedsięwzięcia.

Celem projektu jest nasadzenie drzew z gatunku lipa drobnolistna na śródpolnych drogach prowadzących do lasu i pól uprawnych. Projekt został  zrealizowany na obszarze wsi Stare Tarnowo. 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia produkcji nektaru lipowego przez pszczoły. Nasadzenia mają wpływ na poprawę walorów krajobrazowych i przyrodniczych wsi Stare Tarnowo. 

DOFINANSOWANIE ZADANIA - PRZEBUDOWA UL. F. CHOPINA, J. SŁOWACKIEGO I ETAP, UL. POLNEJ – POTWIERDZONE!

W dniu 29 stycznia 2016 r., Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. 

Wniosek Gminy Czempiń znajduje się na 17. miejscu listy wniosków dofinansowanych. Przypomnieć należy, że gminy z obszaru Województwa Wielkopolskiego złożyły łącznie ponad 80 wniosków, a tylko 56 z nich pozytywnie przeszło przez ocenę formalną.
Z czego jedynie 21 wniosków zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.

Zadanie związane z przebudową ul. Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego (I etap), ul. Polnej w Czempiniu obejmie m.in.:

 • budowę nawierzchni jezdni,
 • chodników,
 • przejść dla pieszych,
 • kanalizacji deszczowej,
 • urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
 • oznakowanie poziome i pionowe.

Jeszcze w tym kwartale Gmina Czempiń przystąpi do wyboru wykonawcy robót budowlanych. Natomiast realizacja przedsięwzięcia nastąpi do końca 2016 roku.

 

GMINA CZEMPIŃ SIĘGA PO DOFINANSOWANIE Z BRUKSELI!

Kolejnym sukcesem zakończyły się starania Gminy Czempiń o dofinansowanie. Tym razem przedmiotem wniosku był projekt „Od kryzysu do wzrostu - działania na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli”. Wniosek składany był w ramach dziania „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” Programu Europa dla Obywateli.

W przeciwieństwie do większości programów, z których dofinansowanie można uzyskać ze środków europejskich, ten wniosek składany był bezpośrednio do Komisji Europejskiej z siedzibą w Brukseli. Tym razem Gmina Czempiń musiała konkurować o dofinansowanie z setkami projektów zgłaszanymi przez wszystkie kraje z terenu całej Unii Europejskiej. Z Polski złożono 30 projektów, których liderami były polskie samorządy lub reprezentujące je organizacje, z tego tylko 9, w tym Gmina Czempiń, otrzymało dofinansowanie (decyzję z dnia 08.12.2015 r. o przyznaniu grantu Gmina Czempiń otrzymała 14.12.2015 r. ). Wysokość dotacji wynosi 10 000,00 euro.

Projekt Gminy Czempiń jest projektem partnerskim, w którym Gmina Czempiń jest liderem, natomiast partnerem jest zaprzyjaźniona węgierska gmina Badacsonytomaj oraz gmina Marcelová ze Słowacji.

W ramach działania „Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie” wymagane było przygotowanie projektu dotyczącego kryzysu ekonomicznego w Unii Europejskiej oraz wyborów parlamentarnych do Parlamentu Europejskiego.

Najważniejszymi celami projektu są:

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
 • Nawiązanie i zacieśnianie współpracy w zakresie gospodarczym, społecznym i administracji publicznej
 • Zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa europejskiego.

Projekt Gminy Czempiń w związku z powyższym zakłada:

 • organizację debat pomiędzy reprezentantami sektorów przedsiębiorców i rolników oraz organizacji pozarządowych;
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych;
 • prezentacje dziedzictwa kulturowego Gminy Czempiń i Województwa Wielkopolskiego.

Realizacja projektu nastąpi w roku 2016.


NOWE DROGI DZIĘKI DOFINANSOWANIU

W dniu 29 stycznia 2015 r. Rada Miejska w Czempiniu, po wniosku Burmistrza, podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ulic: Słowackiego, Chopina, Łąkowej i Wybickiego. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulic Słowackiego i Chopina było działaniem zamierzonym, mającym na celu połączenie ul. Polnej z drogą wojewódzką, a tym samym zyskanie większej ilości punktów w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne. W marcu br. został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca dokumentacji projektowej. W dniach 1-30.10.2015 r. przeprowadzony został nabór wniosków w konkursie w ramach ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, czyli tzw. „schetynówek”. Burmistrz Gminy Czempiń podjął decyzję, że w ramach ww. konkursu Gmina Czempiń złoży wniosek o dofinansowanie dotyczący zadania pt.: Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej. W dniu 27.11.2015 r. została opublikowana lista rankingowa. Wniosek Gminy Czempiń został bardzo dobrze oceniony i sklasyfikowany, na wysokim 12 miejscu (po aktualizacji w dniu 30.11.2015r.), listy rankingowej projektów gminnych, podczas gdy łącznie złożono aż 83 wnioski. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie do 30 grudnia br., a do 20 stycznia 2016 r. ma ona zostać ostatecznie zatwierdzona przez ministra. Jednak brak możliwości odwołania się od oceny formalnej jak i duża liczba gmin na niższym miejscu listy rankingowej dla których wystarczy środków, świadczą o tym że uzyskanie dofinansowania nie powinno być zagrożone. Całkowita wartość zadania realizowanego przez Gminę Czempiń szacowana jest na kwotę 3 447 883,26 zł w tym: wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa to kwota 1 723 941,00 zł, wkład własny Gminy Czempiń to 1 723 942,26 zł - w tym dotacja Powiatu Kościańskiego 900 000,00 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmie m.in. budowę nawierzchni jezdni, chodników, przejść dla pieszych, kanalizacji deszczowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe. Realizacja zadania nastąpi do końca 2016 r. Gmina Czempiń w poprzednich latach nie otrzymała tak dużego dofinansowania na infrastrukturę drogową, zarówno w ramach środków krajowych jak i Unii Europejskiej.


PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZEMPIŃ

Gmina Czempiń pozyskała 21 tysięcy zł dofinansowania w ramach naboru na realizację przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest kluczowym dokumentem potrzebnym przy ubieganiu się o wsparcie ze środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć rozwijających gospodarkę opartą na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję, tj. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, niskoemisyjny transport publiczny. Dokument stanowi również podstawę do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-ekologicznym do roku 2020 takich jak: redukcja gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej przez podniesienie efektywności energetycznej, a także poprawę jakości powietrza.

 

WIZYTA DELEGACJI GMIN BADACSONYTOMAJ i MARCELOVA

W dniach, od 2 do 5 czerwca 2016 roku, w Gminie Czempiń, gościły oficjalne delegacje: Gminy Miasta Badacsonytomaj na Węgrzech (gmina partnerska Czempiniowi), której przewodniczył burmistrz Krisztin N. László i Gminy Marcelová na Słowacji, pod przewodnictwem starosty (burmistrza) Ervina Varga. 
W składzie obydwu delegacji znaleźli się: samorządowcy obydwu Gmin, członkowie miejscowych organizacji społecznych, zespołów folklorystycznych i młodzieżowa drużyna sportowa z Badacsonytomaj. 
Goście z Węgier i Słowacji byli beneficjentami Projektu pod nazwą: „Od kryzysu do wzrostu – działanie na rzecz gospodarczego i społecznego zaangażowania obywateli”, którego wnioskodawcą i realizatorem, w ramach unijnego programu „Europa dla Obywateli”, jest Gmina Czempiń.

Uczestnicy projektu, już pierwszego dnia (czwartek, 2 czerwca 2016 r.), mieli okazję zwiedzać Czempiń i zapoznać się z jego historią, a także najciekawszymi zakątkami. 
Delegaci odwiedzili kościół parafialny w Czempiniu, po którym oprowadzała ich prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej, Katarzyna Wieczorek.  Następnie, goście z Węgier i Słowacji, udali się z wizytą do rodzinnej piekarni Państwa   Kaczorów w Rynku. Tam, Pan Kazimierz Kaczor, właściciel zakładu, a zarazem wytrawny mistrz piekarstwa, zapoznał przybyłych z dziejami piekarni i tajnikami przygotowania tradycyjnych wypieków. 
Spacer ulicami Czempinia prowadził też na Plac Zielony Rynek, gdzie w miejscu pamięci harcmistrza Floriana Marciniaka, o tej wybitnej postaci i czempińskim ruchu harcerskim opowiadała Katarzyna Braszak, regionalistka SPiSZCz.

Delegaci obejrzeli też pałac w Czempiniu i kościół p.w. św. Szymona i Judy. 
Czempiński spacer zakończył się wizytą w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego.

Piątek, 3 czerwca 2016 r. upłynął Uczestnikom Projektu pod znakiem wizyt w wielu interesujących gospodarczo, kulturalnie i historycznie miejscach w Czempiniu, Kościanie, Racocie, Cichowie i Poznaniu.

Bogaty program dnia rozpoczął się wizytą w siedzibie czempińskiego Zrzeszenia Hodowców Trzody Chlewnej „Razem”. Z ideą założenia oraz zasadami funkcjonowania Grupy Producenckiej „Razem” zapoznał przybyłych, prezes tej organizacji, Marek Marciniak.

Wizytę zakończyło zwiedzanie zakładu przy ul. Kolejowej w Czempiniu.

Z tego miejsca, uczestnicy projektu, udali się do Kościana, gdzie zwiedzali ekspozycje Muzeum Regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem wystawy dotyczącej min. czempińskiego kolejnictwa). Duże wrażenie robiła też multimedialna, przestrzenna rekonstrukcja dawnego miasta Kościana, a także wnętrze kościańskiego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (kościół farny).

Następnie, goście z Badacsonytomaj i Marcelovej, udali się do Racotu, by zwiedzić pałac i Państwową Stadninę Koni „Racot”. 
W pałacu, prawdziwą atrakcją i ciekawostką, były prywatne pokoje dawnych właścicieli, a także powozownia i stajnie.

Tak zasygnalizowany temat kultury szlacheckiej i hippicznej, znalazł swoje rozwinięcie i ukoronowanie w Ciochowie, gdzie w Skansenie Filmowym „Soplicowo” zapoznano  przybyłych ze specyfiką życia w dawnym staropolskim dworku i ziemskim majątku.  
Później delegaci z Węgier i Słowacji, udali się do Poznania, by zwiedzać Ostrów Tumski i Rezerwat Archeologiczny „Geniusz loci – przekrój poznania”. 
Ten punkt programu nawiązywał do 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Jednak najważniejsze wydarzenia związane z pobytem delegacji z Badacsonytomaj i Marcelovej w Czempiniu, odbyły się w sobotę, 4 czerwca 2016 r.

Rankiem, w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu odbyły się „Debaty gospodarcze”.
Jako pierwsi, głos zabrali: Burmistrz Gminy Miasta Badacsonytomaj Krisztin N. László,  Starosta Gminy Marcelová, Ervin Varga i Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki, którzy zapoznali zebranych z charakterystykami i potencjałem swoich Gmin. 
Dyskutowano też o rozwoju i możliwościach współpracy, a także o zapobieganiu kryzysowi gospodarczemu, o rozwoju gospodarek i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W dalszej części „Debat gospodarczych” wystąpił Adam Marek, właściciel Firmy ABM Meble Tapicerowane w Czempiniu, który podjął powyższe kwestie z perspektywy przedsiębiorczości i rzemiosła.

Cennym uzupełnieniem debaty było spojrzenie na tę problematykę z perspektywy rolnictwa. Temat podjął Marek Marciniak, prezes Zrzeszenia Hodowc&o