10 marca 2017

Oznakowanie posesji!

Policjanci apelują do mieszkańców, by pamiętali o oznakowaniu swojej posesji, gdyż ten niby „zwyczajny numer” może często uratować czyjeś życie. Jest to szczególnie ważne w małych miejscowościach, gdzie numery budynków nie zawsze są zgodne z kolejnością budynków przy ulicach i często wiąże się to z koniecznością szukania, rozpytywania mieszkańców, na co służby ratownicze mogą stracić nawet kilka bezcennych – wartych życia minut.  

Policjanci Posterunku Policji w Czempiniu w marcu br. prowadzą działania prewencyjno-porządkowe mające na celu prawidłowe oznaczenie numeru posesji. Natomiast w kwietniu br. zostaną przeprowadzone działania sprawdzające.

 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kodeks Wykroczeń

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.