14 kwietnia 2017

Blisko 10 milionów dofinansowania na gospodarkę wodno-ściekową dla Gminy Czempiń!

Blisko 10 milionów dofinansowania na gospodarkę wodno-ściekową dla Gminy Czempiń!

Gmina Czempiń od lat boryka się z problemem konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków Czempiń. W poprzednich kadencjach pomimo pogarszającego się stanu obiektu oraz licznych zastrzeżeń po kontrolach Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska prace ograniczały się do usuwania licznych awarii.
Nie korzystano także z możliwości ubiegania się o dofinansowanie niezbędnej modernizacji oczyszczalni ze środków europejskich.
W styczniu 2015 r. niebawem po rozpoczęciu kadencji, Burmistrz Konrad Malicki podjął decyzję  o wprowadzeniu do budżetu i przeznaczeniu środków na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków, co spotkało się z akceptacją Rady Miejskiej podczas sesji budżetowej.  

W roku 2016 ukończono prace nad dokumentacją projektową oczyszczalni oraz dokumentacją projektową kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach. Opracowano także dokumentację modernizacji wyeksploatowanych przepompowni ścieków przy ul. Chłapowskiego w Czempiniu oraz przepompowni w Borowie.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego złożony został w październiku 2016 r., a ocena formalna wniosku zakończyła się w styczniu 2017 r. Warto dodać, że niemal 40% złożonych w konkursie wniosków, odrzucono z przyczyn formalnych, co obrazuje, jak trudna i skomplikowana jest procedura aplikacyjna, i że tylko najlepsi beneficjenci mogą liczyć na sukces.

W dniu 13.04.2017 r., opublikowana została lista rankingowa, z której wynika, że wniosek o dofinansowanie projektu Modernizacja oczyszczalni ścieków Czempiń poprzez jej rozbudowę i przebudowę wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice oraz modernizacją istniejących przepompowni ścieków w miejscowościach Czempiń i Borowo” uzyska dofinansowanie. Wśród projektów złożonych z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymają wsparcie, projekt gminy Czempiń jest drugim co do wielkości pod względem wartości całkowitej inwestycji, jak i pozyskanej dotacji.

W wielkopolskiej tradycji dzisiejszy dzień jest tym, w którym zajączek wielkanocny odwiedza najmłodszych ofiarując im prezenty. Można powiedzieć, że dziś Gmina Czempiń otrzymała w prezencie informację o dofinansowaniu, które udało się pozyskać oczywiście dzięki ciężkiej pracy włożonej przez szereg pracowników urzędu na czele z Zastępcą Burmistrza Andrzejem Sochą i kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Pauliną Adamczak.

W ramach zadania przewiduje się roboty budowlane związane z:

a) Przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków „Czempiń”,

b) Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarogniewice

c) Modernizacją przepompowni ścieków w Czempiniu oraz Borowie

Ponadto dofinansowanie obejmuje koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz obligatoryjną promocją projektu.

Całkowita wartość projektu to kwota 18 512 802,39 zł, w tym kwota dofinansowania
9 396 750,39 zł. Gmina Czempiń w związku z realizacją projektu będzie mogła także odzyskać podatek VAT w kwocie ponad 3 300 000,00 zł.

Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest w roku 2018.